Strona Prokuratury Regionalnej w Warszawie używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
×
A A A A wersja tekstowa - wysoki kontrast
  Drukuj   BIP  
Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych
 
2017/11/13
 

 

                                                                                   
RP IV WO 1111.5.2017

Ogłoszenie
Prokuratora Regionalnego w Warszawie
w sprawie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze – pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
 
I. Określenie wolnego stanowiska pracy:
* liczba etatów: 0,5,
* miejsce pracy: Prokuratura Regionalna w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 25, 00-071 Warszawa,
* możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej,
* opis stanowiska:
1. opracowywanie i przedstawianie do akceptacji kierownikowi jednostki organizacyjnej projektów dokumentów regulujących ochronę informacji niejawnych,
2. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych funkcjonujących w jednostce organizacyjnej, w których  są przetwarzane informacje niejawne, poprzez nadzór nad przestrzeganiem zasad i procedur z zakresu ochrony informacji niejawnych,
3. prowadzenie kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
4. organizowanie kontroli okresowych ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów zawierających informacje niejawne oraz nadzorowanie ich przebiegu,
5. prowadzenie zwykłych i kontrolnych postępowań sprawdzających,
6. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych posiadających uprawnienia dostępu do informacji niejawnych,
7. planowanie szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz prowadzenie ewidencji wydanych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia,
8. organizowanie szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych,
9. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, a w szczególności szacowanie ryzyka,
10. zapewnienie obsługi kancelaryjnej,
11. sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem kancelarii tajnej,
12. sporządzanie i przedkładanie kierownikowi jednostki organizacyjnej okresowych analiz, ocen, sprawozdań oraz wniosków dotyczących przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.
II. Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe II stopnia,
2. odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez ABW,
3. zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych  przeprowadzonym przez ABW,
4. pełna zdolność do czynności prawnych,
5. nieposzlakowana opinia i nieskazitelny charakter,
6. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
7. przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe,
8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
9. zdolności analityczne i umiejętność sprawnego oraz samodzielnego działania,
10. znajomość technik pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym oraz umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows (Word, Excel).
III. Wymagania dodatkowe:
1. umiejętność pracy w zespole,
2. umiejętność sprawnej organizacji  pracy własnej,
3. wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
4. zdolności organizacyjne, umiejętność podejmowania decyzji,
5. odporność na stres,
6. kreatywność i komunikatywność.
IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Wniosek o dopuszczenie do konkursu,
2. kwestionariusz osobowy (załącznik nr 2),
3. życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej,
4. aktualna fotografia,
5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
6. kopie dokumentów potwierdzających poświadczenie bezpieczeństwa,
7. kopia zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych,
8. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
9. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
10. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
11. oświadczenie kandydata o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
12. inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia,
13. kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy.
 
Dokumenty należy składać  w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Warszawie lub przesłać drogą pocztową na adres:
                 Prokuratura Regionalna w Warszawie
                 ul. Krakowskie Przedmieście 25
                 00-071 Warszawa
z powołaniem sygnatury konkursu, w terminie do dnia 30 listopada 2017 roku.
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
 

Stosownie do art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 246 z późn. zm.) urzędnikiem może zostać osoba, która odbyła staż urzędniczy w sądzie lub w prokuraturze, co oznacza konieczność odbycia w ramach przedmiotowego zatrudnienia stażu urzędniczego na zasadach wynikających z przywołanej ustawy przez kandydatów nie spełniających tego warunku.
Konkurs składa się z trzech etapów:
* etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu, w tym kompletności złożonych dokumentów,
* etap drugi – sprawdzian umiejętności w formie pisemnego testu, mającego na celu sprawdzenie praktycznych umiejętności związanych z realizacją zadań na stanowisku pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych i znajomości zagadnień wskazanych w wymaganiach niezbędnych oraz znajomości przepisów regulujących ustrój i organizację prokuratury, który trwa 40 minut i składa się z 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru.
* etap trzeci – przeprowadzenie rozmów z zakwalifikowanymi po drugim etapie kandydatami.
Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu ze wskazaniem miejsca, daty i godziny jego rozpoczęcia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Warszawie www.warszawa.pr.gov.pl oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu.
.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 022 – 46 - 49 -122.
 
 
 Prokurator Regionalny
   w Warszawie
       Andrzej Szeliga
 
 
 
 
 
 
                                                                                         
                                                                                   
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
1. Imię (imiona) i nazwisko. ............................................................................................
2. Imiona rodziców. .........................................................................................................
3. Data urodzenia. ............................................................................................................
4. Obywatelstwo. ..............................................................................................................
5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji). .......................................................
. ..........................................................................................................................................
6. Wykształcenie. .............................................................................................................
(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)
. .........................................................................................................................................
. .........................................................................................................................................
(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)
7. Wykształcenie uzupełniające. ......................................................................................
. .........................................................................................................................................
(kursy, studia dyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)
8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia. ...................................................................
. ........................................................................................................................................
. .........................................................................................................................................
. ..........................................................................................................................................
(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowanie stanowiska pracy)
9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania. ...........................................
. ..........................................................................................................................................
. ..........................................................................................................................................
. ..........................................................................................................................................
(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)
10.  Oświadczam, że pozostaję/nie pozostaję*) w rejestrze bezrobotnych
i poszukujących pracy.
11. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1 – 4 są zgodne z dowodem osobistym seria. ......... nr. ..................... wydanym przez. ............................................ lub innym dowodem tożsamości. ......................................................................................................
. .........................................................................................................................................
.   …………………………………                                 ………………............….................……………
(miejscowość i data)                                                        (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)
*) Właściwe podkreślić.
 

« powrót

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

tel. (22) 46 49 200
fax (22) 46 49 106

Lokalizacja na mapie »
Wskazówki dojazdu »

Organizacja

 
 
Statystyka wizyt na stronie: online: 3 | dziś: 30 | wczoraj: 2642 | ten tydzień: 20891 | ten miesiąc: 36677 | łącznie od 04.2013: 1083240
BIP epuap
eea grants, norway grants