Strona Prokuratury Regionalnej w Warszawie używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
×
A A A A wersja tekstowa - wysoki kontrast
  Drukuj   BIP  
Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - analityk kryminalny
 
2018/01/24
 

                                                                                

RP IV WO 1111.1.2018


Ogłoszenie
Prokuratora Regionalnego w Warszawie
w sprawie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze – analityk kryminalny


I. Określenie wolnego stanowiska pracy:
* liczba etatów: 1,
* miejsce pracy: Prokuratura Regionalna w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 25, 00-071 Warszawa,
 * opis stanowiska:
- przeprowadzanie analiz kryminalnych przy użyciu specjalistycznego oprogramowania komputerowego w prowadzonych postępowaniach karnych,
- wykonywanie prac kancelaryjno – biurowych.


II. Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe, co najmniej ukończone studia I stopnia i uzyskany tytuł zawodowy,
2. pełna zdolność do czynności prawnych,
3. nieposzlakowana opinia i nieskazitelny charakter,
4. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
5. przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe,
6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku, w tym pozwalający na pracę przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie,
7. umiejętność zwięzłego, jasnego i poprawnego formułowania myśli w mowie i piśmie,
8. sprawne posługiwanie się sprzętem komputerowym,
9. znajomość aplikacji MS Windows XP oraz MS Office z uwzględnieniem biegłej znajomości programu Excel.


III. Wymagania dodatkowe:
1. zdolność myślenia analitycznego i strukturalnego,
2. umiejętność pracy w zespole,
3. umiejętność sprawnej organizacji  pracy własnej,
4. wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
5. zdolności organizacyjne, umiejętność podejmowania decyzji
6. odporność na stres,
7. kreatywność i komunikatywność,
8. znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego,
9. znajomość problematyki postępowań karnych oraz organizacji funkcjonowania prokuratury,
10. przeszkolenie lub wiedza w zakresie przeprowadzania analiz kryminalnych,
11. doświadczenie w pracy w wyspecjalizowanych komórkach analitycznych organów ścigania.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Wniosek o dopuszczenie do konkursu,
2. kwestionariusz osobowy,
3. życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej,
4. aktualna fotografia,
5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
8. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
10. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
.
11. Dokumenty należy składać  w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Warszawie lub przesłać drogą pocztową na adres:
                 Prokuratura Regionalna w Warszawie
                 ul. Krakowskie Przedmieście 25
                 00-071 Warszawa
z powołaniem sygnatury konkursu, w terminie do dnia 16 lutego 2018 roku.
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

12. Stosownie do art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 246 z późn. zm.) urzędnikiem może zostać osoba, która odbyła staż urzędniczy w sądzie lub w prokuraturze, co oznacza konieczność odbycia w ramach przedmiotowego zatrudnienia stażu urzędniczego na zasadach wynikających z przywołanej ustawy przez kandydatów nie spełniających tego warunku.

V.  Konkurs składa się z trzech etapów:
* etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu, w tym kompletności złożonych dokumentów,
* etap drugi – sprawdzian umiejętności w formie pisemnego testu, mającego na celu sprawdzenie praktycznych umiejętności związanych z realizacją zadań na stanowisku analityka kryminalnego i znajomości zagadnień wskazanych w wymaganiach niezbędnych oraz znajomości przepisów regulujących ustrój i organizację prokuratury, który trwa 40 minut i składa się z 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru.
* etap trzeci – przeprowadzenie rozmów z zakwalifikowanymi po drugim etapie kandydatami.

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu ze wskazaniem miejsca, daty i godziny jego rozpoczęcia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Warszawie www.warszawa.pr.gov.pl oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu.

Ogłoszenie kierowane jest również do osób niepełnosprawnych
.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 022 – 46 - 49 -122.

    Prokurator Regionalny
         w Warszawie

          Andrzej Szeliga                                                                                          Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
                                                                                    
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

1. Imię (imiona) i nazwisko. ............................................................................................
2. Imiona rodziców. .........................................................................................................
3. Data urodzenia. ............................................................................................................
4. Obywatelstwo. ..............................................................................................................
5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji). .......................................................
. ..........................................................................................................................................
6. Wykształcenie. .............................................................................................................
(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)
. .........................................................................................................................................
. .........................................................................................................................................
(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)
7. Wykształcenie uzupełniające. ......................................................................................
. .........................................................................................................................................
(kursy, studia dyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)
8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia. ...................................................................
. ........................................................................................................................................
. .........................................................................................................................................
. ..........................................................................................................................................
(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowanie stanowiska pracy)
9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania. ...........................................
. ..........................................................................................................................................
. ..........................................................................................................................................
. ..........................................................................................................................................
(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)
10.  Oświadczam, że pozostaję/nie pozostaję*) w rejestrze bezrobotnych
i poszukujących pracy.
11. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1 – 4 są zgodne z dowodem osobistym seria. ......... nr. ..................... wydanym przez. ............................................ lub innym dowodem tożsamości. ......................................................................................................
. .........................................................................................................................................

.    …………………………………                    …………………..……………
(miejscowość i data)                                                        (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

*) Właściwe podkreślić.
---------------

------------------------------------------------------------

---------------

------------------------------------------------------------

 

« powrót

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

tel. (22) 46 49 200
fax (22) 46 49 106

Lokalizacja na mapie »
Wskazówki dojazdu »

Organizacja

 
 
Statystyka wizyt na stronie: online: 1 | dziś: 36 | wczoraj: 1765 | ten tydzień: 26137 | ten miesiąc: 39311 | łącznie od 04.2013: 1294914
BIP epuap
eea grants, norway grants