Strona Prokuratury Regionalnej w Warszawie używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
×
A A A A wersja tekstowa - wysoki kontrast
  Drukuj   BIP  
Informacja dla stron postępowania o sygn. akt 2010-2.Ds.1.2022 o przesłaniu aktu oskarżenia do Sądu
 
2022/05/17
 

Na podstawie art. 334 § 3 kpk i art. 131 § 2 kpk Prokuratura Regionalna w Warszawie zawiadamia, że w dniu 13 maja 2022r. skierowano do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Piotrowi Kaszubskiemu i innym, podejrzanemu o czyn z art. 286 § 1 kk i inne, w zakresie dotyczącym doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem szeregu pokrzywdzonych: poprzez wprowadzenie w błąd co do zasadności wysyłanych, ,przedegzekucyjnych wezwań do zapłaty”, poprzez wprowadzenie ich w błąd co do właściwości i skuteczności produktów: Lipocare, UreaCare, Młody Jęczmień, Vitaslim, Lipo-cis, Thermasin, Ntcf Revolution step 2, Hyaluro, Hair Ultra, Revitallash Advanced, Vitalash Professional Lach Expert, Vitalash Professional Lash Expert Advanced, Purenitro Advanced, Prokardin Active, Forcevital Ultra, Delipox Professional, Rh-Oligopeptide -2, Venosin520mg, Restylane Revital, Viscoped, Varico Vain, A-clear Jodine, Onkosis, Leukotrin 100 mg, Lipocare Cytotheraphy, Liverine Detox, Delipox Fructi OX, Biotinxc, Phospathix, Penivit, Mitoxine, Lipo-cis, Błonnik Active Detoksykacja Organizmu, Błonnik Active produkt naturalny 200g, Pylori 104mg, Liposuction, Lipoxine, Neorest, Niko End Dynamic, Bioena Vital oraz wprowadzając w błąd co do możliwości zwrotu zakupionego produktu i odzyskania pieniędzy, a także poprzez wprowadzenie klientów w błąd co do zamiaru rozpatrywania reklamacji i konieczności czasu trwania rozmowy reklamacyjnej oraz poprzez wprowadzenie ich w błąd co do właściwości i skuteczności produktu Venosin 520mg.

Prokuratura Regionalna w Warszawie zawiadamia o treści:

art.343 kpk

§ 1 Jeżeli nie ma zastosowania art. 46 Kodeksu karnego, sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku, o którym mowa w art. 335, od naprawienia szkody w całości albo w części lub od zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Przepis art. 341 § 3 stosuje się odpowiednio.

§ 2 Uwzględnienie wniosku jest możliwe tylko wówczas, jeżeli nie sprzeciwi się temu pokrzywdzony, należycie powiadomiony o terminie posiedzenia.

§ 3 Sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku od dokonania w nim przez prokuratora wskazanej przez siebie zmiany, zaakceptowanej przez oskarżonego.

§ 4 Postępowania dowodowego nie prowadzi się.

§ 5 Prokurator, oskarżony i pokrzywdzony mają prawo wziąć udział w posiedzeniu. Zawiadamiając pokrzywdzonego o posiedzeniu poucza się go o możliwości zakończenia postępowania bez przeprowadzenia rozprawy oraz wcześniejszego złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 54 § 1. Udział podmiotów wskazanych w zdaniu pierwszym w posiedzeniu jest obowiązkowy, jeżeli prezes sądu lub sąd tak zarządzi.

§ 5a Przed uwzględnieniem wniosku, o którym mowa w art. 335, sąd poucza obecnego oskarżonego o treści art. 447 § 5.

§ 6 Sąd, uwzględniając wniosek, skazuje oskarżonego wyrokiem.

§ 7 Jeżeli sąd uzna, że nie zachodzą podstawy do uwzględnienia wniosku, o którym mowa w art. 335 § 1, zwraca sprawę prokuratorowi. W razie nieuwzględnienia wniosku wskazanego w art. 335 § 2 sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych, a prokurator, w terminie 7 dni od dnia posiedzenia, dokonuje czynności określonych w art. 333 § 1 i 2.

343a kpk

§ 1 W wypadku złożenia przez oskarżonego wniosku, o którym mowa w art. 338a, o terminie posiedzenia zawiadamia się strony i pokrzywdzonego, przesyłając im odpis wniosku.

§ 2 Sąd może uwzględnić wniosek, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte. Uwzględnienie wniosku jest możliwe tylko wówczas, gdy nie sprzeciwi się temu prokurator. Przepis art. 343 stosuje się odpowiednio.

§ 3 W razie złożenia kolejnego wniosku podlega on rozpoznaniu na rozprawie.

Art. 378a kpk

§ 1 Jeżeli oskarżony lub obrońca nie stawił się na rozprawę, będąc zawiadomiony o jej terminie, sąd, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, może przeprowadzić postępowanie dowodowe podczas jego nieobecności, chociażby usprawiedliwił należycie niestawiennictwo, a w szczególności przesłuchać świadków, którzy stawili się na rozprawę, nawet jeżeli oskarżony nie złożył jeszcze wyjaśnień.

§ 2 W wypadku, o którym mowa w § 1, oskarżonego lub obrońcę należy wezwać lub zawiadomić o nowym terminie rozprawy, jeżeli termin ten nie był im znany. Przy doręczeniu wezwania lub zawiadomienia należy również doręczyć pouczenie, o którym mowa w § 7.

§ 3 Jeżeli sąd przeprowadził postępowanie dowodowe podczas nieobecności oskarżonego lub obrońcy w wypadku, o którym mowa w § 1, oskarżony lub obrońca może najpóźniej na kolejnym terminie rozprawy, o którym był należycie zawiadomiony przy jednoczesnym braku procesowych przeszkód do jego stawiennictwa, złożyć wniosek o uzupełniające przeprowadzenie dowodu przeprowadzonego podczas jego nieobecności. Prawo do złożenia wniosku nie przysługuje, jeżeli okaże się, że nieobecność oskarżonego lub obrońcy na terminie rozprawy, na którym przeprowadzono postępowanie dowodowe na podstawie § 1, była nieusprawiedliwiona.

§ 4 W razie niezłożenia wniosku w terminie, o którym mowa w § 3 zdanie pierwsze, prawo do jego złożenia wygasa i w dalszym postępowaniu nie jest dopuszczalne podnoszenie zarzutu naruszenia gwarancji procesowych, w szczególności prawa do obrony, wskutek przeprowadzenia tego dowodu podczas nieobecności oskarżonego lub obrońcy.

§ 5 We wniosku o uzupełniające przeprowadzenie dowodu oskarżony lub obrońca ma obowiązek wykazać, że sposób przeprowadzenia dowodu podczas jego nieobecności naruszał gwarancje procesowe, w szczególności prawo do obrony.

§ 6 W razie uwzględnienia wniosku o uzupełniające przeprowadzenie dowodu sąd przeprowadza dowód uzupełniająco, jedynie w zakresie, w którym wykazano naruszenie gwarancji procesowych, w szczególności prawa do obrony.

§ 7 Jeżeli oskarżony lub obrońca stawi się na termin rozprawy, o którym mowa w § 3 zdanie pierwsze, przewodniczący poucza go o możliwości złożenia wniosku o uzupełniające przeprowadzenie dowodu przeprowadzonego podczas jego nieobecności oraz o treści przepisów § 4 i 5, a także umożliwia mu wypowiedzenie się co do tej kwestii.

Osobom pokrzywdzonym przysługują uprawnienia zgodnie z pouczeniem zamieszczonym poniżej:

-prawo do składania wniosków o dokonanie czynności śledztwa;

-prawo do udziału w czynnościach postępowania przeprowadzanych na wniosek pokrzywdzonego oraz w czynnościach, których nie będzie można powtórzyć na rozprawie;

-prawo do złożenia wniosku o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie wyrządzonej krzywdzie aż do zamknięcia przewodu sądowego (art. 49a kpk),

-w postępowaniu sądowym pokrzywdzony może być stroną -oskarżycielem posiłkowym, jeżeli tego zażąda do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego.

Pełny tekst praw i obowiązków znajduje się na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Warszawie https://warszawa.pr.gov.pl/zawiadomienie-o-popelnieniu-przestepstwa-i-inne-pisma-procesowe.

« powrót

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

tel. (22) 46 49 200
fax (22) 46 49 106

Lokalizacja na mapie »
Wskazówki dojazdu »

Organizacja

 
 
Statystyka wizyt na stronie: online: 4 | dziś: 148 | wczoraj: 116 | ten tydzień: 41140 | ten miesiąc: 1151 | łącznie od 04.2013: 2039211
BIP epuap
eea grants, norway grants