Strona Prokuratury Regionalnej w Warszawie używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
×
A A A A wersja tekstowa - wysoki kontrast
  Drukuj   BIP  
Biuletyn informacyjny nr 3 - marzec 2016 r.
 
2016/03/24
 

 

Biuletyn informacyjny Nr 3 – marzec 2016 r.
 
W lutym 2016 roku do wszystkich jednostek organizacyjnych prokuratur okręgu byłej apelacji warszawskiej wpłynęło 4 924 sprawy, a załatwione zostały 4 731 spraw. W 599 sprawach wniesiono akty oskarżenia, którymi objęto 671 osób, z których 21 było tymczasowo aresztowanych.
Jednocześnie skierowano 794 wnioski w trybie art. 335 § 1 kpk o skazanie bez przeprowadzania rozprawy wobec 864 osób.
W lutym 2016 roku zarejestrowano łącznie 277 spraw z art. 178 a kk.
Do Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęło 3 069 spraw, a załatwione zostało 2 936 spraw. W 328 sprawach wniesiono akty oskarżenia, którymi objęto 369 osoby, z których 11 było tymczasowo aresztowanych.
Jednocześnie skierowano 451 wniosków w trybie art. 335 § 1 kpk o skazanie bez przeprowadzania rozprawy wobec 497 osób.
Do Wydziałów Śledczych Prokuratury Okręgowej w Warszawie tj. Wydziału V Śledczego i Wydziału VI ds. Przestępczości  Gospodarczej w lutym 2016 roku wpłynęło 155 spraw, a załatwiono 143 sprawy.
 W lutym 2016 roku zarejestrowano łącznie 151 spraw  z art. 178 a kk.
W Wydziale V Śledczym prowadzone są między innymi postępowania:
* PO V Ds 36.2016 – wszczęcie śledztwa w sprawie przeciwko Kajetanowi P., podejrzanemu o zabójstwo Katarzyny J., tj. o czyn z art. 148 § 1 kk;
* PO V Ds 37.2016 – wszczęcie śledztwa w sprawie podszywania się za pośrednictwem portalu „Twitter” pod sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia, w celu wyrządzenia ww. szkody osobistej, tj. o czyn z art. 190a § 2 kk.
Natomiast w Wydziale VI do Spraw Przestępczości  Gospodarczej oraz w Wydziale VII śledczym kontynuowano postępowania przygotowawcze, których przykłady zostały wskazane poprzednio.
Prokuratury Rejonowe okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie:
W Prokuraturze Rejonowej Warszawa – Śródmieście w Warszawie prowadzone jest między innymi następujące postępowanie:
* PR 1 Ds. 139.2016 – postępowanie sprawdzające w sprawie publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic wyznaniowych poprzez umieszczenie wpisu na profilu Mariusza P. na portalu Facebook;
W Prokuraturze Rejonowej Warszawa – Ochota w Warszawie prowadzone jest między innymi następujące postępowanie:
* PR 1 Ds 55.2016 – wszczęcie śledztwa w sprawie przewozu na terytorium RP znacznej ilości środka odurzającego w postaci kokainy, m.in. w organizmie osoby zatrzymanej;
W Prokuraturze Rejonowej w Pruszkowie prowadzone jest między innymi następujące postępowanie:
* PR 3 Ds 76.2016 – wszczęcie śledztwa w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci w dniu 29 lutego 2016 r. działacza związkowego Mariana Z.
  W pozostałych prokuraturach rejonowych okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie kontynuowano postępowania przygotowawcze, których przykłady zostały wskazane poprzednio.
Do Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie wpłynęło 1 828 spraw, a załatwione zostało 1 781 spraw. W 168 sprawach wniesiono akty oskarżenia, którymi objęto 297 osoby, z których 10 było tymczasowo aresztowanych.
Jednocześnie skierowano 343 wnioski w trybie art. 335 § 1 kpk o skazanie bez przeprowadzania rozprawy wobec 367 osób.
Do Wydziałów Śledczych Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie tj. Wydziału V Śledczego i Wydziału VI ds. Przestępczości  Gospodarczej w lutym 2016 roku wpłynęły 82 sprawy, a załatwiono 58 spraw.
W lutym 2016 roku zarejestrowano łącznie 126 spraw  z art. 178 a kk.
W Wydziale VI ds. Przestępczości Gospodarczej prowadzone jest między innymi postępowanie:
* postępowanie PO VI Ds 19.2016 - w dniu 28 stycznia 2016r. do Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie wpłynęło zawiadomienie przedstawiciela Stowarzyszenia  Wspierania Spółdzielczości Finansowej im. Św. Michała w Warszawie o podejrzeniu popełnienia przez Syndyka masy upadłości SKOK w Wołominie i Sędziego - komisarza przestępstwa z art. 231§1 kk. Postanowieniem z dnia 22 lutego 2016r. w powyższej sprawie wszczęto śledztwo.
Natomiast w Wydziale V śledczym kontynuowano postępowania przygotowawcze, których przykłady zostały wskazane poprzednio.
Prokuratury Rejonowe okręgu Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie:
W Prokuraturze Rejonowej Warszawa – Praga Południe w Warszawie prowadzone jest między innymi następujące postępowanie:
* śledztwo  PR 2 Ds. 131.2016 przeciwko Szymonowi T. podejrzanemu o to, że: w dniu 17 lutego 2016r. przy ul. Paryskiej 35 w Warszawie, działając wspólnie i w porozumieniu z innym  nieustalonym mężczyzną, usiłował dokonać  kradzieży z włamaniem samochodu marki Mazda CX 5 nr rej. WND 54866 poprzez pokonanie zabezpieczeń fabrycznych pojazdu w postaci zamka drzwi oraz elektronicznych zabezpieczeń pojazdu w postaci immobilaizera  oraz innych zabezpieczeń, w które wyposażony był pojazd, na szkodę pokrzywdzonych-użytkowniczki: M.U.Z i właściciela Millenium Leasing Sp.z.o.o. oraz F2M Sp.z.o.o., lecz zamierzonego celu nie osiągnął  z uwagi na interwencję funkcjonariuszy Policji tj. o czyn z art. 13 §1kk w zw. z art. 279§1kk, w tym samym miejscu i czasie działając wspólnie i w porozumieniu z innym nieustalonym mężczyzną, dopuścił się czynnej napaści na funkcjonariuszy Policji sierż. I.P i sierż. sztab. M. F. w ten sposób, ze użył siły fizycznej w postaci szarpania i zadawania ciosów skutkującej powstaniem obrażeń ciała wobec w/w policjantów podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych tj. o czyn z art. 223§1 kk. Postanowieniem z dnia 30 lutego 2016r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Pragi Południe w III Wydziale Karnym zastosował wobec podejrzanego Szymon T. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy tj. do dn. 17 maja 2016r.
              W sprawie trwają dalsze czynności procesowe i pozaprocesowe zmierzające m.in. do ustalenia współsprawcy przedmiotowych zdarzeń oraz uszkodzenia ciała funkcjonariuszy Policji KRP Warszawa VI.
W Prokuraturze Rejonowej Warszawa – Praga Północ w Warszawie prowadzone jest między innymi następujące postępowanie:
* śledztwo PR 1 Ds 24.2016  w sprawie przekroczenia uprawnień w dn.15 lutego 2016r.  w Warszawie przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w związku z czynnościami podjętymi w stosunku do Pawła S. poprzez użycie wobec tego pokrzywdzonego przemocy w postaci szarpania, bicia po głowie, kopania po tułowiu i lewym ramieniu, kopnięcia w głowę, użycia gazu pieprzowego, kierowania gróźb karalnych dalszego użycia wobec w/w pokrzywdzonego przemocy celem zmuszenia go do usunięcia uprzednio sporządzonego przez  tego pokrzywdzonego nagrania wideo, a także w sprawie stosowania przemocy i groźby bezprawnej w celu uzyskania od pokrzywdzonego oświadczenia o przyjęciu przez niego mandatu karnego, czym działali na szkodę jego interesu prywatnego oraz publicznego.
Postępowanie wszczęto po dokonaniu analizy materiałów zgromadzonych przez KRP Warszawa VI, w tym zeznań Pawła S. wskazujących na nieprawidłowości związane z postępowaniem załogi Straży Miejskiej w związku z czynnościami podjętymi w stosunku do w/w.
Przeprowadzone czynności procesowe, w tym ponowione czynności z udziałem pokrzywdzonego, jak również zgromadzona dokumentacja, pozwoliły na przedstawienie Krzysztofowi R i Adrianowi D. zarzutu o to, że w dniu 15.02.2016r w Warszawie, działając wspólnie i w porozumieniu jako funkcjonariusze publiczni Straży Miejskiej, w związku z podejmowanymi czynnościami w stosunku do Pawła S. przekroczyli swoje uprawnienia w ten sposób, że użyli wobec tego pokrzywdzonego przemocy w postaci szarpania, bicia po głowie, kopania po tułowiu i lewym ramieniu, kopnięcia w głowę, użyli ręcznego miotacza substancji obezwładniających, a także kierowali w stosunku do pokrzywdzonego groźby karalne dalszego użycia wobec niego przemocy celem zmuszenia go do usunięcia uprzednio sporządzonego przez tego pokrzywdzonego nagrania wideo, działając w tym zakresie w celu osiągnięcia korzyści osobistej, związanej z utrudnieniem podjęcia kroków prawnych powiązanych z pełnioną służbą, a także, działając w celu uzyskania od pokrzywdzonego oświadczenia o przyjęciu przez niego mandatu karnego stosowali wobec tego pokrzywdzonego przemoc i groźbę bezprawną, a nadto pozbawili go wolności w ten sposób, że pomimo braku podstaw do stosowania środków przymusu bezpośredniego, użyli wobec pokrzywdzonego kajdanek służbowych oraz zamknęli go w pojeździe służbowym, czym działali na szkodę interesu prywatnego Pawła S. oraz interesu publicznego tj. o czyn z art. 246kk w zb. z art. 231§2kk w zb. z art. 189§1kk w zw z art. 11§2kk.
Po wykonaniu przez prokuratora czynności z udziałem podejrzanych, w stosunku do obu podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze nieizolacyjnym tj. dozór policji połączony z zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonym oraz zakazem zbliżania się do w/w.
      W pozostałych prokuraturach rejonowych okręgu Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie kontynuowano postępowania przygotowawcze, których przykłady zostały wskazane poprzednio.
  W byłej Prokuraturze Apelacyjnej w Warszawie do Wydziału V ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji wpłynęło 11 spraw, a załatwiono 5 spraw. W 2 skierowano akty oskarżenia przeciwko 4 osobom. Natomiast do Wydziału VI ds. Przestępczości Gospodarczej wpłynęło 16 spraw, a załatwiono 9 spraw. W 1 sprawie skierowano akt oskarżenia przeciwko 1 osobie.
Tymi zakończonymi aktami oskarżenia sprawami były:
* PA V Ds. 3.2016 – zarzuty: zamiar osiągnięcia korzyści majątkowej przez przywłaszczanie paliwa - 2 osk. (pozostający na wolności).
* PA V Ds. 13.2016 – zarzuty: udział wbrew przepisom ustawy w obrocie środkami odurzającymi, w znacznej ilości - 2 osk. (pozostający na wolności).
* PA VI Ds. 22.2016 – zarzuty: fałszerstwo dokumentów - 1 osk. (pozostający na wolności).
   W byłej Prokuraturze Apelacyjnej w Warszawie sześciu prokuratorów z Wydziału II Postępowania Sądowego uczestniczyło w 19 sesjach i posiedzeniach przed Sądem Apelacyjnym, gdzie rozpoznano z ich udziałem 276 spraw.
 

« powrót

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

tel. (22) 46 49 200
fax (22) 46 49 106

Lokalizacja na mapie »
Wskazówki dojazdu »

Organizacja

 
 
Statystyka wizyt na stronie: online: 5 | dziś: 499 | wczoraj: 698 | ten tydzień: 25877 | ten miesiąc: 1197 | łącznie od 04.2013: 1686318
BIP epuap
eea grants, norway grants