Strona Prokuratury Regionalnej w Warszawie używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
×
A A A A wersja tekstowa - wysoki kontrast
  Drukuj   BIP  
Biuletyn informacyjny Nr 8 – sierpień 2016 roku
 
2016/09/08
 

     W lipcu 2016 roku do wszystkich jednostek organizacyjnych prokuratur w obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Warszawie, wpłynęło łącznie 8 417 spraw, zaś załatwiono 6 184 sprawy. W 954 sprawach wniesiono akty oskarżenia, którymi objęto 1 104 osoby.    

     Wobec 59 oskarżonych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec 320 osób skierowano wnioski w trybie art.335 § 1 kpk o skazanie bez przeprowadzania rozprawy oraz 212 wniosków w trybie przewidzianym przepisem art.335 § 2 kpk, którymi objęto 222 osoby.      

     Zarejestrowano łącznie 293 sprawy dotyczące przestępstw spenalizowanych w art.178 a § 1 i § 4 kk.      

    Do Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz Prokuratur Rejonowych w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęło 5 541 spraw, a załatwiono 4 144 sprawy. Akty oskarżenia wniesiono w 558 sprawach, którymi objęto 660 osób. Wobec 33 oskarżonych stosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Skierowano 165 wniosków w trybie art.335 § 1 kpk o skazanie bez przeprowadzania rozprawy wobec 188 osób oraz 103 wnioski w trybie art.335 § 2 kpk, którymi objęto łącznie 112 osób.

     Do Wydziałów Śledczych Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęło 112 spraw, a załatwiono 80 spraw.

   W obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie zarejestrowano łącznie 157 spraw, dotyczących przestępstw z art. 178 a § 1 i § 4 kk.     W Wydziałach Śledczych Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prowadzone są między innymi następujące postępowania, które pozostają lub mogą stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej:

      I. Wydział I Śledczy

1) śledztwo o sygn. akt PO I Ds. 74.2016 prowadzone przeciwko 3 osobom podejrzanym o płatną protekcję, polegającą na powoływaniu się na wpływy w administracji państwowej w tym – Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz podjęcie się pośrednictwa w załatwieniu sprawy przedłużenia koncesji na obrót bronią i amunicją, w zamian za korzyść majątkową w kwocie 55 tys. zł, tj. o przestępstwo z art. 230 §1 kk. Wobec podejrzanych Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania;

2) śledztwo o sygn. akt PO V Ds. 119.2016 prowadzone przeciwko 5 osobom, podejrzanym o przestępstwa z art. 231 § 1 kk oraz art. 228 § 1 i § 4 kk, art. 229 § 1 kk, art. 239 § 1 kk, art. 270 § 1 kk i art. 286 § 1 kk, wśród których są byli i obecni pracownicy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - w tym były Dyrektor ww. Instytutu. Wobec jednego z podejrzanych, Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

     W Wydziale I Śledczym Prokuratury Okręgowej w Warszawie skierowano akty oskarżenia w następujących sprawach, które pozostawały w zainteresowaniu opinii publicznej:

 1) w sprawie o sygn. akt V Ds. 567/15 przeciwko Stanisławowi I., podejrzanemu o podrobienie 1134 banknotów o nominale 100 zł oraz puszczenie w obieg na terenie całej Polski co najmniej 1178 podrobionych banknotów o nominale 100 zł i dokonanie oszustwa na szkodę, co najmniej 36 osób, poprzez zapłatę podrobionymi banknotami, tj. o przestępstwa z art. 310 § 1 kk oraz z art. 310 § 2 kk w zb. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk. Oskarżonemu zarzucono również popełnienie przestępstwa czynnej napaści na funkcjonariusza Policji, spenalizowanego w art. 223 § 1 kk i 224 § 2 kk; 2) w sprawie o sygn. akt PO V Ds. 132.2013 przeciwko Markowi M., któremu zarzucono usiłowanie wyłudzenia prawa do zarządzania nieruchomością położoną w Warszawie przy ul. Targowej 66 za pomocą wprowadzenia w błąd Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie, poprzez zatajenie informacji o śmierci współwłaścicielki przedmiotowej nieruchomości oraz złożenie nieprawdziwego oświadczenia o jej bezskutecznym poszukiwaniu, tj. o przestępstwo z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk.

     W Wydziale III do Spraw Przestępczości Gospodarczej wszczęto śledztwo w następujących sprawach:

1) śledztwo o sygn. akt PO VI Ds.211.2016 w sprawie niedopełnienia obowiązków w okresie od 25 czerwca 2015 roku do 22 października 2015 roku w Warszawie przez funkcjonariuszy publicznych w toku procesu legislacyjnego zakończonego podpisaniem 22 października 2015 roku przez Ministra Sprawiedliwości czterech rozporządzeń, dotyczących opłat za czynności adwokackie, ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu, opłat za czynności radców prawnych, ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu, polegającego między innymi na nieprzeprowadzeniu uzgodnień wewnętrznych w Ministerstwie Sprawiedliwości, tj. o przestępstwo z art. 231 § 1 kk

2)śledztwo o sygn. akt PO III Ds.18.2016 w sprawie niedopełnienia obowiązków przez Prezesa Zarządu PKP Intercity SA poprzez zaniechanie cyklicznych przeglądów taboru kolejowego oraz podjęcie decyzji o wynajęciu taboru zastępczego w miejsce taboru wyeksploatowanego, co doprowadziło do powstania szkody majątkowej w wielkich rozmiarach w kwocie 6,5 mln zł, tj. o przestępstwo z art. 296 § 1 i § 3 kk

3)śledztwo o sygn. akt PO VI Ds.218.2016 w sprawie wyrządzenia znacznych szkód majątkowych w mieniu PKP SA, PKP Intercity SA i PKP Informatyka Sp. z o.o., w wyniku ponoszenia niezasadnych wydatków na usługi eksperckie i konsultingowe, tj. o przestępstwa z art. 296 § 1 kk

4)śledztwo o sygn. akt PO III Ds. 35.2016 w sprawie doprowadzenia oraz usiłowania doprowadzenia w latach 2014 - 2015 na terenie całego kraju, szeregu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez zawieranie w imieniu Polskiej Grupy Telekomunikacyjnej S.A. z siedzibą w Warszawie z osobami fizycznymi umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, po uprzednim wprowadzeniu pokrzywdzonych w błąd co do tożsamości dostawcy usług i warunków zawartej umowy, a następnie naliczanie opłat z tytułu abonamentu i opłat wyrównawczych, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk i z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk. W przedmiotowej sprawie ujawniono dotychczas ponad 500 pokrzywdzonych z różnych obszarów Polski.      

     W Wydziale II Śledczym Prokuratury Okręgowej w Warszawie nie odnotowano postępowań, które pozostają lub mogą stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej:      

     Prokuratury Rejonowe w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie:      

   Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście Północ: - wydano postanowienie o umorzeniu dochodzenia o sygn. akt PR 4 Ds. 708.2016 prowadzonego w sprawie znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej Mariusza Kijowskiego na Dworcu Warszawa Centralna, tj. o przestępstwa z art. 216 § 1 kk i 217 § 1 kk.      

     Prokuratura Rejonowa Warszawa - Ochota:

- skierowano akt oskarżenia w sprawie o sygn. akt PR 1 Ds. 986/14 przeciwko Grzegorzowi G. i Piotrowi P., którym zarzucono pobicie ze skutkiem śmiertelnym w grudniu 2013 roku Andrzeja K., tj. o przestępstwo z art. 158 § 1 i § 3 kk oraz przeciwko Aldonie M., oskarżonej o nieudzielenie pomocy Andrzejowi K., znajdującemu się w położeniu bezpośrednio grożącym niebezpieczeństwem utraty życia, tj. o przestępstwo z art. 162 § 1 kk. Zwłoki pokrzywdzonego ujawniono przypadkowo w grudniu 2014 roku podczas sprzątania mieszkania po śmierci jego właściciela. Z ustaleń śledztwa wynikało, iż oskarżeni Grzegorz G. i Piotr P. podczas libacji alkoholowej pobili Andrzeja K., który w następstwie doznanych obrażeń zmarł, zaś świadkiem tego zdarzenia była Aldona M., która nie podjęła jakichkolwiek działań w celu udzielenia pomocy pokrzywdzonemu. Po śmierci pokrzywdzonego, oskarżeni umieścili jego ciało w lodówce, które jak wskazano, ujawniono przypadkowo rok po krytycznym zdarzeniu.

- prowadzone jest śledztwo o sygn. akt PR 3 Ds. 846.2016, w toku którego Mieczysławowi M. zarzucono sprowadzenie zdarzenia w postaci pożaru budynku przy ul. Fasolowej 36 w Warszawie, co zagroziło życiu i zdrowiu mieszkańcom budynku oraz mieniu w wielkich rozmiarach, tj. o przestępstwo z art. 163 §1 pkt 1 kk.

     W pozostałych Prokuraturach Rejonowych okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie nie odnotowano postępowań, które pozostawałyby w zainteresowaniu opinii publicznej.

     Do Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie oraz Prokuratur Rejonowych z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie wpłynęło łącznie 2 858 spraw, zaś załatwiono spraw 2 029. W 393 sprawach wniesiono akty oskarżenia, którymi objęto 434 osoby. Wobec 26 oskarżonych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.      Skierowano 127 wniosków w trybie art.335§1 kpk o skazanie bez przeprowadzania rozprawy wobec 131 osób oraz 109 wniosków w trybie przepisu art.335§2 kpk, którymi objęto łącznie 110 osób.

     Do Wydziałów Śledczych Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie, wpłynęły 52 sprawy, a załatwiono 26 spraw.      W obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie zarejestrowano łącznie 136 spraw, dotyczących przestępstw z art. 178 a § 1 i § 4 kk.

     W Wydziale I Śledczym Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie, wśród postępowań, które pozostają lub mogą stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej, skierowano akt oskarżenia w sprawie o sygn. PO V Ds. 25.2016 przeciwko Magdalenie M., oskarżonej o popełnienie w dniach 1- 2 listopada 2015 roku w Warszawie przy ul. Stalowej zbrodni zabójstwa na osobie Pauliny L., Oliwii S. i Norberta L., poprzez zadanie rany ciętej przedniej powierzchni szyi u Pauliny L. oraz licznych ran kłutych – ciętych na bocznej powierzchni szyi, a następnie podpalenie mieszkania w wyniku czego wskutek zatrucia tlenkiem węgla doszło do śmierci Oliwii S. i Norberta L., tj. o czyn z art. 148§1 kk.

     W Prokuraturach Rejonowych w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie nie odnotowano postępowań, które pozostawałyby w zainteresowaniu opinii publicznej. Kontynuowano postępowania przygotowawcze, których przykłady wskazano w poprzednich biuletynach.

     W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie do Wydziałów Śledczych, tj. Wydziału I do Spraw Przestępczości Gospodarczej i Wydziału II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej oraz VI Samodzielnego Działu do Spraw Błędów Medycznych wpłynęło łącznie 18 spraw, zaś załatwiono 11 spraw.

     Akty oskarżenia wniesiono w 3 sprawach, którymi objęto 10 osób. Skierowano 1 wniosek w trybie art.335 § 1 kpk o skazanie bez przeprowadzania rozprawy wobec 1 osoby.

     W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie spośród postępowań, które pozostają lub mogą stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej, skierowano akt oskarżenia w sprawie o sygn. akt RP II Ds. 18.2016, przeciwko osobom oskarżonym o popełnienie w okresie od początku maja do połowy grudnia 2012 roku przestępstw płatnej protekcji. Czyny zabronione zarzucane oskarżonym dotyczyły procesu prywatyzacji Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce prowadzanego przez Ministerstwo Skarbu Państwa, gwarancji kredytowych z Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie oraz kredytu z PKO BP S.A. Postępowanie zostało wszczęte na podstawie materiałów przekazanych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, które wskazywały na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa korupcji i płatnej protekcji. Oskarżenie obejmuje podjęcie się pośrednictwa w załatwieniu sprawy przez osobę powołującą się na wpływy w Ministerstwie Skarbu Państwa, która wywołała i utwierdziła przekonanie o posiadaniu takich wpływów również w innych jednostkach organizacyjnych dysponujących środkami publicznymi - w tym Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie i Banku PKO BP S.A. Celem tego pośrednictwa było załatwienie pozytywnego rozstrzygnięcia w zakresie procesu prywatyzacji Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce prowadzanego przez Ministerstwo Skarbu Państwa oraz gwarancji kredytowych z Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie i kredytu z PKO BP S.A. Działania te podjęto w zamian za korzyść majątkową w postaci zatrudnienia w określonych podmiotach gospodarczych i korzyści majątkowe w formie pieniężnej. Akt oskarżenia obejmuje również przestępstwo obietnicy udzielenia korzyści majątkowej w postaci zatrudnienia, w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w instytucji państwowej oraz w krajowych jednostkach organizacyjnych dysponujących środkami publicznymi, które miało polegać na bezprawnym wywarciu wpływu na decyzje Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, odpowiedzialnego z racji pełnionej funkcji za nadzór nad procesem prywatyzacji Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce. Jednemu z oskarżonych zarzucono także przestępstwo oszustwa kapitałowego w związku z przedłożeniem w celu uzyskania kredytu bankowego w kwocie 22,5 mln zł, nierzetelnego dokumentu dotyczącego posiadania przez reprezentowaną przez siebie spółkę niezbędnego udziału własnego wymaganego przez bank, który stanowił jeden z warunków przyznania i uruchomienia kredytu.

     W lipcu 2016 roku Prokuratorzy z III Wydziału Postępowania Sądowego Prokuratury Regionalnej w Warszawie, uczestniczyli w 14 sesjach obejmujących 8 rozpraw i 6 posiedzeń, w trakcie których rozpoznano przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie łącznie 265 spraw.

« powrót

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

tel. (22) 46 49 200
fax (22) 46 49 106

Lokalizacja na mapie »
Wskazówki dojazdu »

Organizacja

 
 
Statystyka wizyt na stronie: online: 3 | dziś: 129 | wczoraj: 238 | ten tydzień: 24447 | ten miesiąc: 4049 | łącznie od 04.2013: 1721731
BIP epuap
eea grants, norway grants