Strona Prokuratury Regionalnej w Warszawie używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
×
A A A A wersja tekstowa - wysoki kontrast
  Drukuj   BIP  
BIULETYN INFORMACYJNY ZA CZERWIEC 2017 ROKU
 
2017/08/02
 

 

W czerwcu 2017 roku do wszystkich jednostek organizacyjnych Prokuratur w obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Warszawie, wpłynęło łącznie 8 282 sprawy, natomiast załatwiono 9 996 spraw. W 1 840 sprawach wniesiono akty oskarżenia, którymi objęto 2 248 osób. Wobec 81 oskarżonych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego

W 205 sprawach skierowano wnioski w trybie art.335 § 1 kpk o skazanie bez przeprowadzania rozprawy, którymi objęto 213 osób, natomiast w 433 sprawach skierowano wnioski o skazanie w trybie przewidzianym przepisem art.335§2 kpk wobec 482 osób.

Zarejestrowano łącznie 285 spraw dotyczących przestępstw z art.178a§1 i §4 kk (prowadzenie pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego a także typ kwalifikowany wskazanego czynu zabronionego).

Do Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz Prokuratur Rejonowych w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęło łącznie 5 373 sprawy, a załatwiono 6 412 spraw. Akty oskarżenia wniesiono w 1 062 sprawach, którymi objęto 1 302 osoby. Wobec 59 oskarżonych stosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Skierowano 101 wniosków w trybie art.335§1 kpk o skazanie bez przeprowadzania rozprawy wobec 103 osób oraz 218 wniosków w trybie art.335§2 kpk, którymi objęto łącznie 246 osób.

Do Wydziałów Śledczych Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęło 118 spraw oraz załatwiono 186 spraw.

W obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie zarejestrowano łącznie 145 spraw, dotyczących przestępstw z art.178a§ 1 i §4 kk.

W Wydziałach Śledczych Prokuratury Okręgowej w Warszawie, odnotowano między innymi następujące postępowania, które pozostawały lub mogą stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej:

 1. Wydział I Śledczy

  1. postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO I Ds. 75.2017 zakończone aktem oskarżenia p-ko Rafałowi Z., któremu zarzucono udział w napadzie, który miał miejsce w listopadzie 1995 roku na warszawskim Ursynowie. Podczas tego zdarzenia sprawcy posługując się bronią palną dokonali kradzieży 1,2 mln zł na szkodę Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Warszawie, tj. przestępstwa z art. 280 § 2 kk. W napadzie uczestniczyło łącznie 7 osób, spośród których 6 zostało już prawomocnie skazanych. Rafał Z. był poszukiwany od 2007 roku listem gończym a następnie Europejskim Nakazem Aresztowania, na podstawie którego i został odnaleziony we Francji, gdzie odbywał karę pozbawienia wolności w innej sprawie. Przekazane podejrzanego do Polski nastąpiło w marcu 2017 roku
  2. sprawa o sygn. akt V Ds. 93/09 – wyrok skazujący Mariusza B. oskarżonego o dokonanie w latach 2006 - 2008 zabójstw 4 osób, których zwłok do dziś nie odnaleziono. Za każde z tych zabójstw Sąd zgodnie z wnioskiem Prokuratury orzekł wobec oskarżonego karę dożywotniego pozbawienia wolności. Ponadto oskarżony został skazany za kradzieże i usiłowanie dokonania kradzieży pieniędzy przy użyciu kart bankowych jednej z zamordowanych osób oraz usiłowanie wyłudzenia pieniędzy od jej rodziny. Za popełnione przestępstwa Mariuszowi B. została wymierzona łączna kara dożywotniego pozbawienia wolności z możliwością ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie nie wcześniej niż po 40 latach. Wraz z Mariuszem B. oskarżono także Krzysztofa Rz., któremu zarzucono współudział w pozbawieniu wolności 2 spośród zamordowanych osób oraz współudział w kradzieżach. Oskarżony został skazany na karę łączną 6 lat pozbawienia wolności. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie jest nieprawomocny oraz stanowi drugi wyrok w przedmiotowej sprawie, ponieważ pierwsze skazanie w 2014 roku zostało uchylone przez Sąd Apelacyjny w Warszawie z przyczyn formalnych
 2. Wydział II Śledczy

 3. postępowanie o sygn. akt PO II Ds.252.2016 - śledztwo dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie zajmowali się handlem narkotykami. W sprawie zatrzymano 7 osób. Wśród zatrzymanych jest między innymi adwokat z Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Na polecenie prokuratora przeszukano pomieszczenia mieszkalne i gospodarcze zatrzymanych, w wyniku których zabezpieczono środki finansowe oraz środki odurzające. Zarzuty stawiane podejrzanym dotyczą obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi. Jednemu z zatrzymanych przedstawiono zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na obrocie środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, kolejny z zatrzymanych usłyszał zarzuty posiadania marihuany i uprawiania konopi. Zatrzymanemu adwokatowi ogłoszono zarzut obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, ustalając na podstawie zgromadzonych w sprawie dowodów, że łącznie nabył on nie mniej niż 600 gramów marihuany oraz 50 sztuk tabletek ekstazy, które następnie sprzedawał

 4. postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO II Ds. 30.2017, zakończone aktem oskarżenia przeciwko Pawłowi K., któremu zarzucono nielegalne utrwalanie i rozpowszechnienie za pośrednictwem portalu Facebook.com  - relacji telewizyjnych z gali KSW 36 „Trzy Korony” z dnia 1 października 2016 roku oraz gali KSW 37 „CIRCUS OF PAIN” z dnia 3 grudnia 2016 roku, tj. popełnienie przestępstw z art. 117 ust. 1 i z art. 116 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  Postępowanie przygotowawcze w tej sprawie przeprowadził Dział Prokuratury zajmujący się zwalczaniem cyberprzestępczości we współpracy z Biurem do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji. W toku postępowania zabezpieczono komputery i nośniki danych, po analizie których potwierdzono dokonywanie streamingu przez oskarżonego. Nielegalne transmisje z gal KSW za pośrednictwem oskarżonego obejrzało w Internecie ponad 17 tys. osób, a wartość strat operatora telewizyjnego szacowana jest na kwotę 636 tys. zł

 5. Wydział III do Spraw Przestępczości Gospodarczej:

  1. sprawa o sygn. akt VI Ds. 380/14 - wyrok skazujący Krzysztofa Sz. na karę 7 lat pozbawienia wolności za wyłudzenie ponad 28,5 mln zł na szkodę 54 osób fizycznych i podmiotów gospodarczych.  Z ustaleń śledztwa wynikało, że Krzysztof Sz. w latach 2007-2012 reprezentował ustalone spółki – w tym spółkę z siedzibą na terenie Wielkiej Brytanii. W ramach prowadzonej działalności ww. przyjmował pieniądze od pokrzywdzonych, które miał korzystnie zainwestować a następnie zwrócić z wysokimi odsetkami. W rzeczywistości okazało się jednak, że nie osiągał jakichkolwiek zysków, natomiast dokonywane wypłaty w przeważającej części były finansowane z wpłat kolejnych osób pokrzywdzonych. Oskarżony sugerował także, aby pokrzywdzeni nie wypłacali rzekomych zysków czy kapitału, lecz reinwestowali środki, co ułatwiało mu kontynuowanie przestępczej działalności. W śledztwie ujawniono ponadto, że w kwietniu 2009 roku jedna ze spółek została wyrejestrowana z brytyjskiego rejestru, co nie powstrzymało oskarżonego w kontynuowaniu procederu zawierania kolejnych umów z pokrzywdzonymi. Wraz z rosnącymi zobowiązaniami oskarżony zaczął unikać kontaktu z pokrzywdzonymi oraz zmienił nazwisko na nazwisko panieńskie swojej żony. Ostatecznie piramida finansowa zorganizowana przez Krzysztofa Sz. upadła nie pozostawiając majątku, a jedynie długi. Oskarżony został zatrzymany w grudniu 2014 roku na podstawie listu gończego i na wniosek Prokuratury osadzony w areszcie, gdzie nadal przebywa
  2. postępowanie przygotowawcze o sygn. akt VI Ds. 273/12 zakończone aktem oskarżenia przeciwko Rafałowi K. – twórcy Pozabankowego Centrum Finansowego Sp. z o.o., oskarżonemu o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i wyłudzenie w latach 2010-2012 pieniędzy, weksli oraz nieruchomości i innych praw majątkowych o wartości ponad 14 mln zł na szkodę 232 osób. Ww. oskarżono o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się wyłudzeniami pieniędzy i nieruchomości wielkiej wartości, działaniem na szkodę wierzycieli oraz wymiaru sprawiedliwości, jak również praniem pieniędzy pochodzących z popełnionych przestępstw, wyłudzenie blisko 10 mln złotych na szkodę 155 nabywców obligacji ustalonej spółki z o.o., wyłudzenie blisko 2,74 mln zł od 23 osób pod pozorem pożyczek, których nie miał zamiaru spłacić, wyłudzenie praw do 12 nieruchomości i mieszkań o łącznej wartości 1,5 mln zł, wskutek nakłonienia pokrzywdzonych do wystawiania weksli oraz zbycia nieruchomości i mieszkań, a także obciążania ich hipotekami, pod pozorem zabezpieczenia pożyczek, nakłanianie innych osób do kierowania pozwów przeciwko pokrzywdzonym i prowadzenia egzekucji z wyłudzonych weksli oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie, ukrycie umowy z jedną z pokrzywdzonych klientek, zbycie 5 nieruchomości o łącznej wartości 430 tys. zł, w tym 3 na rzecz matki, w celu udaremnienia zaspokojenia wierzycieli, pranie pieniędzy i innych praw majątkowych pochodzących z dokonanych oszustw, przeprowadzenie emisji obligacji ustalonej spółki z o.o. z pominięciem trybu ustawowego przewidzianego dla oferty publicznej. W toku postępowania Rafał K. został zatrzymany, a następnie na wniosek Prokuratury tymczasowo aresztowany przez Sąd. Aktem oskarżenia objęto również 13 innych członków grupy przestępczej, którzy współdziałali z ww. Na poczet obowiązku naprawienia szkody oraz kar Prokuratura ustanowiła hipoteki na nieruchomościach oskarżonego Rafała K. na kwotę blisko 10,5 mln zł, dokonując zabezpieczenia także 3 tys. Euro i 1,3 tys. USD w gotówce, środki na rachunku bankowym do kwoty 200 tys. zł oraz luksusowe zegarki o wartości szacowanej na 32 tys. zł. Na majątku innych oskarżonych ustanowiono hipoteki o łącznej wartości sięgającej 9,5 mln zł. Jednym ze współoskarżonych jest notariusz, który sporządzał akty notarialne na potrzeby grupy przestępczej. Notariusz usłyszał zarzut popełnienia 36 przestępstw związanych z niedopełnieniem obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, wskutek nienależytego uwzględnienia interesów osób pokrzywdzonych przy sporządzanych aktach notarialnych a także sporządzenie aktów notarialnych służących przetransferowaniu wyłudzonego mienia, w celu ukrycia jego przestępczego pochodzenia. W toku śledztwa ustalono także, że Rafał K. sam zaciągał pożyczki, których nie spłacał, wielokrotnie korzystał z portali internetowych zajmujących się kojarzeniem osób zainteresowanych udzieleniem pożyczki, w wyniku czego wyłudził w ten sposób blisko 2,74 mln zł od 23 osób. Oskarżony Rafał K. oraz 4 innych współoskarżonych było już wcześniej karanych - w tym, za przestępstwa przeciwko mieniu
  3. postępowanie przygotowawcze o sygn. akt VI Ds. 259/14 – prowadzone przeciwko 12 osobom związanym ze Śródmiejską Spółdzielnią Mieszkaniową w Warszawie, którym zarzucono wyrządzenie w mieniu Spółdzielni w latach 2012-2014 szkód majątkowych sięgających łącznie blisko 40 mln zł, a także narażenie Spółdzielni na niebezpieczeństwo wyrządzenia szkód o wartości blisko 118,5 mln zł. W toku śledztwa prokurator wydał liczne postanowienia o zamianie i uzupełnieniu zarzutów wobec 10 osób. Podejrzanym zarzucono przestępstwa związane w szczególności z niegospodarnością i wyrządzeniem szkody majątkowej w mieniu Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej a także przywłaszczeniem mienia znacznej wartości, zarzucając popełnienie łącznie 79 przestępstw na szkodę Spółdzielni. Wobec podejrzanych stosowane są zabezpieczenia majątkowe w postaci hipotek i zajęć rachunków bankowych na łączną kwotę 27 mln zł
 6. Wydział VIII do Spraw Wojskowych:

  1. postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO IX Ds. 33.2016 zakończone aktem oskarżenia przeciwko Zenonowi L., któremu zarzucono wielokrotne obcowanie płciowe z małoletnimi chłopcami, w tym z osobą poniżej 15 roku życia, w zamian za korzyści majątkowe, jak również posiadanie materiałów pornograficznych z udziałem małoletnich, a także związanych z posługiwaniem się zwierzęciem. Postępowanie karne zostało zainicjowane przez Prokuraturę Rejonową Warszawa Śródmieście – Północ w Warszawie, na podstawie zawiadomienia o przestępstwie, które złożył ojciec jednego z pokrzywdzonych chłopców. W związku z ujawnieniem szerszego charakteru działalności oskarżonego niż wynikało to na początkowym etapie śledztwa, w zakresie dwóch małoletnich pokrzywdzonych Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście - Północ w Warszawie skierowała do Sądu akt oskarżenia, a w pozostałym zakresie przekazała materiały do prowadzenia Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. Dalsze śledztwo prowadzone przez Komendę Rejonową Policji Warszawa I pod nadzorem Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury wykazało, że oskarżony oprócz 2 początkowo ujawnionych pokrzywdzonych, dopuścił się także 20 innych przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

 

Prokuratury Rejonowe

 

w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście Północ:

 1. postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 4 Ds.733.2017 i 734.2017   prowadzone w sprawie 2 wypadków z udziałem autobusu i tramwaju na skrzyżowaniu ulic Królewskiej i Marszałkowskiej, do których doszło w kolejnych dniach 14 i 15 czerwca 2017 roku. Pierwsze zdarzenie z uwagi na liczbę osób poszkodowanych, tj. 10 osób zakwalifikowano jako katastrofę w ruchu lądowym,  a drugie jako wypadek komunikacyjny

 

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Mokotów:

 1. postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 3 Ds.764.2017 prowadzone przeciwko Sebastianowi Sz. podejrzanemu o dokonanie 4 napaści na kobiety w okresie od 15 maja do 20 czerwca 2017 roku, do których dochodziło w godzinach wieczornych na ulicy, a dwukrotnie na klatkach schodowych budynków

 

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Ochota:

 1. postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 1 Ds. 532.2016, zakończone skierowaniem aktu oskarżenia przeciwko Grzegorzowi S., oskarżonemu o usiłowanie zabójstwa swojej żony w rejonie stacji WKD Warszawa Reduta Ordona. Oskarżony zaatakował żonę nożem, jednak pokrzywdzonej udało się powstrzymać atak i poprosić o pomoc inne osoby

 

Prokuratura Rejonowa w Piasecznie:

 1. postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 1 Ds. 1050.2017 prowadzone przeciwko Marcinowi P. podejrzanemu o podawanie się za lekarza ortopedę i wyłudzenie od właścicieli przychodni w Warszawie, w Górze Kalwarii i w Otwocku oraz od pacjentów, kwoty co najmniej 10 tys. zł tytułem wynagrodzenia za udzielane porady lekarskiej jak również o posługiwanie się podrobionymi dokumentami potwierdzającymi posiadanie prawa do wykonywania zawodu lekarza. Podejrzany został zatrzymany na gorącym uczynku w jednej z przychodni, gdzie udzielał porad lekarskich

W pozostałych Prokuraturach Rejonowych pozostających w obszarze właściwościProkuratury Okręgowej w Warszawie nie odnotowano postępowań, które według otrzymanych danych, pozostawałyby w zainteresowaniu opinii publicznej.

Do Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie oraz Prokuratur Rejonowych z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie wpłynęło łącznie 2 894 sprawy, natomiast załatwiono 3 555 spraw. W 777sprawach wniesiono akty oskarżenia, którymi objęto 935 osób. Wobec 21 oskarżonych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Skierowano 102 wnioski w trybie art.335§1 kpk o skazanie bez przeprowadzania rozprawy wobec 108 osób oraz 214 wniosków w trybie przepisu art.335§2 kpk, którymi objęto łącznie 235 osoby.

 Do Wydziałów Śledczych Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie wpłynęły 63 sprawy, a załatwiono 50 spraw.

W obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie zarejestrowano łącznie 140 spraw, w zakresie przestępstw z art.178a§1 i §4 kk (prowadzenie pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego a także typ kwalifikowany wskazanego czynu zabronionego).

W Prokuraturze Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie oraz w Prokuraturach Rejonowych w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie, odnotowano następujące postępowania, które mogą stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej, tj.:

Wydział I Prokuratury Okręgowej Warszawa - Praga w Warszawie:

 1. postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO I Ds. 112.2017 - wszczęte w dniu 5 czerwca 2017 roku w sprawie zabójstwa Piotra i Alicji Jaroszewicz przez inne osoby, niż osoby prawomocnie osądzone wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Warszawie, XVIII Wydział Karny, sygn. akt XVIII K 142/96. Wszczęcie śledztwa związane jest z przekazaniem do Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie materiałów dotyczących ujawnienia w trakcie emisji programu „Teorie Spisku” na antenie Fokus TV  w dniu 18 lutego 2017 roku uznawanych za zagubione śladów kryminalistycznych ze sprawy dotyczącej małżonków Jaroszewiczów. Chodziło o ślady kryminalistyczne w postaci odbitek linii papilarnych utrwalonych na foliach daktyloskopijnych. W toku śledztwa konicznym będzie poddanie analizie dotychczas niewyeliminowanych, odnalezionych ostatnio śladów kryminalistycznych

 2. postępowanie sprawdzające o sygn. akt PO I Ds. 147.2017 zarejestrowane w związku z przekazaniem materiałów dotyczących ujawnionych na antenie TVP Info kolejnych rozmów polityków i biznesmenów w restauracji „Sowa & Przyjaciele”. W ramach podjętych czynności wystąpiono do Telewizyjnej Agencji Informacyjnej o przesłanie kopii wyemitowanych nagrań

 3. postępowanie sprawdzające o sygn. akt PO I Ds. 148.2017 w sprawie dokonanego w dniu 6 czerwca 2017 roku na terenie Chorwacji zabójstwa obywatelki Polski Jolanty A. przez obywatela Polski Pawła P., zarejestrowane w związku z przekazaniem materiałów prasowych dot. ww. zdarzenia z Prokuratury Okręgowej w Lublinie

Prokuratura Rejonowa w Wołominie:

 1. postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 1 Ds. 392.2017 prowadzone w sprawie usiłowania doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Miejskiego Zakładu Oczyszczania Miasta w Wołominie sp. z o.o. poprzez próbę uzyskania wpływu na rozstrzygnięcie przetargu na budowę Centrum Recyclingu w Wołominie

 2. postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 4 Ds. 701.2017 prowadzone przeciwko Piotrowi B. podejrzanemu o dokonanie w okresie od 16 marca 2017 roku do 3 czerwca 2017 roku sześciu kradzieży z włamaniem samochodów osobowych marki Skoda Octawia na terenie Warszawy i okolic. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 5 czerwca 2017 roku, na wniosek prokuratora wobec podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Z uzyskanych informacji wynika, iż w pozostałych Prokuraturach Rejonowych pozostających w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie, nie odnotowano postępowań, które pozostawałyby w zainteresowaniu opinii publicznej.

W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie do Wydziałów Śledczych, tj. Wydziału I do Spraw Przestępczości Gospodarczej i Wydziału II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej oraz VII Samodzielnego Działu do Spraw Błędów Medycznych wpłynęło łącznie 15 spraw, a załatwiono 29 spraw. Akty oskarżenia wniesiono w 1 sprawie przeciwko 11 oskarżonym, – w tym, wobec 1 osoby stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Skierowano do Sądów 2 wnioski o skazanie bez przeprowadzania rozprawy wobec 2 osób w trybie przewidzianym art.335§1 kpk i 1 wniosek wobec 1 osoby w trybie przewidzianym art.335§1 kpk

W czerwcu 2017 roku Prokuratorzy z Wydziału V Postępowania SądowegoProkuratury Regionalnej w Warszawie, uczestniczyli w 20 sesjach sądowych obejmujących 12rozpraw i 8 posiedzeń, w trakcie których rozpoznano przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie łącznie 287 spraw.

W ramach prac Zespołu Prokuratorów, powołanego zarządzeniem Prokuratora Krajowego z dnia 17 listopada 2016 roku do analizowania materiałów i podejmowania działań z zakresu prawa administracyjnego oraz cywilnego w sprawach związanych z reprywatyzacją gruntów warszawskich zawisłych w Prokuraturach obszaru właściwości Prokuratury Regionalnej w Warszawie, kontynuowano czynności polegające na kierowaniu sprzeciwów do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w postępowaniach reprywatyzacyjnych.

« powrót

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

tel. (22) 46 49 200
fax (22) 46 49 106

Lokalizacja na mapie »
Wskazówki dojazdu »

Organizacja

 
 
Statystyka wizyt na stronie: online: 6 | dziś: 124 | wczoraj: 238 | ten tydzień: 24442 | ten miesiąc: 4044 | łącznie od 04.2013: 1721726
BIP epuap
eea grants, norway grants