Strona Prokuratury Regionalnej w Warszawie używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
×
A A A A wersja tekstowa - wysoki kontrast
  Drukuj   BIP  
BIULETYN INFORMACYJNY ZA  LIPIEC 2017 ROKU
 
2017/09/06
 

   W lipcu 2017 roku do wszystkich jednostek organizacyjnych Prokuratur w obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Warszawie, wpłynęło łącznie 8 355 spraw, załatwiono 6 110 spraw. W 913 sprawach wniesiono akty oskarżenia, którymi objęto 1 048 osób. Wobec 56 oskarżonych stosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
   W 118 sprawach skierowano wnioski w trybie art.335 § 1 kpk o skazanie przez Sąd na posiedzeniu bez przeprowadzania rozprawy, którymi objęto 128 osób, natomiast w 206 sprawach skierowano wnioski o skazanie w trybie przewidzianym przepisem art.335§2 kpk wobec 222 osób.
Zarejestrowano łącznie 268 spraw dotyczących przestępstw z art.178a§1 i §4 kk (prowadzenie pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego a także typ kwalifikowany wskazanego czynu zabronionego).
   Do Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz Prokuratur Rejonowych w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęło łącznie 5 313 spraw, załatwiono 4 061 spraw. Akty oskarżenia wniesiono w 520 sprawach, którymi objęto 599 osób. Wobec 36 oskarżonych stosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Skierowano 60 wniosków w trybie art.335§1 kpk o skazanie przez Sąd na posiedzeniu bez przeprowadzania rozprawy wobec 66 osób oraz 113 wniosków w trybie art.335§2 kpk, którymi objęto łącznie 121 osób.
   Do Wydziałów Śledczych Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęło 117 spraw, załatwiono 78 spraw.
   W obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie zarejestrowano łącznie 145 spraw, dotyczących przestępstw z art.178a§ 1 i §4 kk.
W Wydziałach Śledczych Prokuratury Okręgowej w Warszawie, odnotowano między innymi następujące postępowania, które pozostawały lub mogą stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej:
   I.    Wydział I Śledczy
      1) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO I Ds. 131.2017, zakończone aktem oskarżenia przeciwko obywatelowi Chińskiej Republiki Ludowej, oskarżonemu o usiłowanie zabójstwa na terenie Centrum Handlowego w Wólce Kosowskiej swojego rodaka poprzez zadanie mu uderzeń tasakiem w klatkę piersiową, głowę oraz plecy. W wyniku podjętego działania oskarżony spowodował u pokrzywdzonego ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci ran rąbanych głowy i innych części ciała, stanowiących chorobę realnie zagrażającą jego życiu. Akt oskarżenia obejmuje czyn zabroniony spenalizowany w art.13§1 kk w zw. z art.148§1 kk w zb. z art.156§1 pkt 2 kk w zw. z art.11§2 kk
      2) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO V Ds. 36.2016, zakończone aktem oskarżenia przeciwko Kajetanowi P., oskarżonemu o popełnienie w dniu 3 lutego 2016 roku zbrodni zabójstwa młodej kobiety, która była lektorka języka włoskiego, tj. o czyn z art.148§1 kk. Oskarżony przyznał się do zbrodni zabójstwa i złożył obszerne wyjaśnienia na okoliczności zarzucanego mu czynu. Kajetanowi P. zarzucono także naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza Policji poprzez uderzenie go łokciem w głowę w trakcie transportu polskim statkiem powietrznym Casa nad terytorium Polski, tj. popełnienie czynu zabronionego z art.222§1 kk. Zdarzenie to nastąpiło po zatrzymaniu oskarżonego na terenie Malty w dniu 17 lutego 2016 roku w wyniku skoordynowanych działań Policji oraz współpracy prokuratorów z Prokuratury Okręgowej w Warszawie z prokuraturami i sądami zagranicznymi w związku z poszukiwaniem jego osoby od 6 lutego 2016 roku przez Prokuraturę listem gończym oraz przez Interpol. Kajetan P. został także oskarżony o posłużenie się niebezpiecznym przedmiotem i czynną napaść na biegłą psycholog, która była osobą przybraną do pomocy funkcjonariuszowi publicznemu w związku z pełnieniem funkcji biegłej psycholog oraz obowiązków służbowych. Akt oskarżenia w zakresie wskazanego czynu zabronionego, spenalizowanego w art.223§1 kk został skierowany w ramach postępowania zarejestrowanego za sygn. akt PO I Ds. 21.2017
      3) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO I Ds. 118.2017, zakończone aktem oskarżenia przeciwko Zbigniewowi S., oskarżonemu między innymi o znieważenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz znieważenie Rzeczypospolitej Polskiej, tj. o czyny zabronione spenalizowane w art.212§2 kk i art.133 kk
   II.    Wydział III do Spraw Przestępczości Gospodarczej
      1 )postępowanie sprawdzające o sygn. akt PO III Ds. 216.2017 w sprawie nieprawidłowości w działaniach funkcjonariuszy publicznych z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w związku z procesem zwrotu nieruchomości położonej u zbiegu ulic Nocznickiego i Kaliszówka w Warszawie, tj. czynu zabronionego z art.231§1 kk. Okoliczności kwestionowane w zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa odnoszą się do przyspieszenia przez urzędników czynności skutkujących zwrotem nieruchomości
      2) postępowanie sprawdzające o sygn. akt PO III Ds. 237.2017 w sprawie nieprawidłowości, których według zawiadamiającego mieli dopuścić się  funkcjonariusze publiczni z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w związku procesem reprywatyzacji nieruchomości położonej przy ul. Płockiej 5B w Warszawie, tj. czynu zabronionego z art.231§1 kk
   III.Wydział VIII do Spraw Wojskowych:
      1) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO IX Ds. 140.2017 wszczęte  w sprawie kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw kradzieży obuwia i urządzeń elektrycznych w galeriach handlowych na terenie całej Polski a także pomocy w zbywaniu i nabywaniu przedmiotów pochodzących z dokonywanych kradzieży, tj. o czyny zabronione z art.258§3 kk i inne. W dniu 24 lipca 2017 roku zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieży oraz paserstwa przedstawiono pięciu osobom - w tym trzem osobom cywilnym. Ustalenia śledztwa wykazały, że z popełniania przestępstw sprawcy uczynili sobie stałe źródło dochodu. Zarzuty stawiane podejrzanym obejmują czyny zabronione z art.258§1 kk, art.278§1 kk w zw. z art.65§1 kk, art.291§1 kk w zw. z art.65§1 kk i inne. Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, natomiast w stosunku do podejrzanych będących żołnierzami zastosowano  dozór dowódcy właściwej jednostki wojskowej
      2) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO IX Ds. 75.2017 wszczęte w sprawie działalności ustalonej spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie, określanej jako „piramida finansowa”. W dniu 26 lipca 2017 roku na polecenie Prokuratury zatrzymano dwie osoby, tj. Roberta B. oraz jego matkę Mirosławę B. Zatrzymanemu Robertowi B., który jak wynika z uzyskanych dowodów faktycznie kierował działalnością badanego podmiotu gospodarczego, ogłoszono zarzuty oszustwa na szkodę blisko 700 osób w stosunku do mienia wielkiej wartości szacowanego obecnie na łączną kwotę ponad 35 mln zł. Podejrzanemu zarzucono także podanie nieprawdziwych danych przy emisji obligacji, oszustwo przy wykonywaniu prac remontowo – konserwatorskich w tzw. Willi Biruta w Konstancinie poprzez wprowadzenie w błąd prowadzącego działalność gospodarczą, co do zamiaru zapłaty należności w kwocie ponad 800 tys. zł, zarzuty prania brudnych pieniędzy oraz nieudostępnianie rocznych sprawozdań finansowych prowadzonej spółki wraz z opinią biegłego rewidenta, tj. popełnienie czynów zabronionych z art.286§1 kk w zw. z art.294§1 kk w zb. z art.90 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach, art.299§1 i §5 kk oraz art.91 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach. Zarzuty popełnienia wskazanych przestępstw ogłoszono także Mirosławie B., która pełniła funkcję prezesa zarządu spółki. W toku prowadzonego śledztwa ustalono, że spółka ta od końca grudnia 2014 roku zajmowała się emisją obligacji, przy czym osoby wchodzące w skład zarządu spółki lub faktycznie kierujące jej działalnością wprowadzały obligatariuszy w błąd, co do zamiaru wypłaty odsetek oraz możliwości wykupu obligacji. Przekazywały także nieprawdziwe dane co do stanu majątkowego firmy oraz realizowanych przez nią inwestycji. Spółka nie była bowiem właścicielem nieruchomości wskazywanych w prospektach emisyjnych, folderach reklamowych oraz na swojej stronie internetowej. Zachowania przedstawicieli spółki wpływały na błędne decyzje obligatariuszy, co do jej zdolności realizowania zobowiązań wynikających z warunków zakupu obligacji. Obligatariusze wprowadzani byli również w błąd, co do faktycznego celu, na jaki przedstawiciele firmy pozyskiwali od nich pieniądze. Po wykonaniu czynności procesowych z podejrzanymi, Prokuratura skierowała do Sądu wnioski o zastosowanie wobec ich osób środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania

   Prokuratury Rejonowe w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie
Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście Północ:
      1) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 1 Ds.448.2017 prowadzone przeciwko sprawcom przestępstwa popełnionego w dniu 23 lipca 2017 roku na obywatelu Gruzji, do którego doszło w parku przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. W toku postępowania zatrzymano pięć osób podejrzewanych o dokonanie na pokrzywdzonym przestępstwa rozboju zakwalifikowanego jako czyn zabroniony z art.280§1 kk w zb. z art.276 kk w zw. z art.11§2 kk. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w pobiciu pokrzywdzonego, gdyż jak wynikało z dotychczas uzyskanych dowodów, nie wszystkie osoby utrwalone na zabezpieczonym nagraniu z monitoringu brały udział w rozboju. W sprawie wykonywane są czynności procesowe służące wszechstronnemu ustaleniu roli i sprawstwa poszczególnych podejrzanych w zdarzeniu objętym toczącym się postępowaniem
      2) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 3 Ds. 1218.2017 przeciwko mężczyźnie podejrzanemu o stosowanie przemocy i groźby bezprawnej wobec obywatela Wietnamu z powodu jego przynależności narodowej. Do zdarzenia skutkującego przedstawieniem sprawcy zarzutu popełnienia czynu zabronionego z art.119§1 kk doszło wieczorem 25 lipca 2017 roku w okolicy ul. Elektoralnej w Warszawie, kiedy nietrzeźwy mężczyzna zaczepił idącego chodnikiem obywatela Wietnamu. W wyniku podjętych czynności policjanci niezwłocznie zatrzymali sprawcę czynu, którym okazał się Rafał N. Badanie alkomatem wykazało 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Podejrzany został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście - Północ w Warszawie, gdzie w dniu 27 lipca 2017 roku zostały mu przedstawione zarzuty obejmujące między innymi stosowanie przemocy i groźby bezprawnej z powodu przynależności narodowej. Rafał N. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśniania, wyrażając przy tym skruchę i żal z powodu swojego zachowania, na które jak podał wpływ miały jego problemy osobiste
      3) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 4 Ds. 655.2017, zakończone aktem oskarżenia skierowanym przeciwko Bartoszowi Sz., oskarżonemu o znieważenie funkcjonariusza Policji podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych w dniu 31 maja 2017 roku w budynku Sądu Najwyższego oraz o stosowanie wobec niego przemocy w celu zmuszenia go do zaniechania prawnej czynności służbowej poprzez szarpanie za broń, tj. o czyn zabroniony z art.226§1 kk i art.224§2 kk
      4) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 1 Ds. 358.2017 w sprawie oferowania do zakupu Dyrekcji Łazienek Królewskich w Warszawie w dniu 5 kwietnia 2017 roku mebli w postaci stolika z okrągłym blatem, czterech krzeseł oraz fotela posiadających znaki własności Łazienek Królewskich w Warszawie, które to meble mogą stanowić polskie straty wojenne, tj. o czyn z art.291§1 kk w zw. z art.294§2 kk
   Prokuratura Rejonowa Warszawa - Ochota:
      1) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 1 Ds. 413.2017 przeciwko obywatelowi Bułgarii podejrzanemu o dokonanie w dniu 20 lipca 2017 roku w Warszawie, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wbrew przepisom ustawy przewozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znacznej ilości środków odurzających w postaci kokainy umieszczonej w siedmiu pakietach z przezroczystej folii, ukrytych w ściankach i wzmocnieniach bagażu rejestrowego. Czyn zabroniony zarzucany podejrzanemu stanowi przestępstwo z art.55 ust 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Na wniosek prokuratora Sąd zastosował wobec zatrzymanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na czas 3 miesięcy.
   W pozostałych Prokuraturach Rejonowych pozostających w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie nie odnotowano postępowań, które według uzyskanych danych, pozostawałyby w zainteresowaniu opinii publicznej.
   Do Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie oraz Prokuratur Rejonowych z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie wpłynęło łącznie 3 037 spraw, natomiast załatwiono 2 042 spraw. W 393 sprawach wniesiono akty oskarżenia, którymi objęto 449 osób. Wobec 20 oskarżonych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
   Skierowano 58 wniosków w trybie art.335§1 kpk o skazanie bez przeprowadzania rozprawy wobec 62 osób oraz 93 wnioski w trybie przepisu art.335§2 kpk, którymi objęto łącznie 101 osób.
   Do Wydziałów Śledczych Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie wpłynęło 34 sprawy, a załatwiono 40 spraw.
   W obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie zarejestrowano łącznie 123 sprawy, w zakresie przestępstw z art.178a§1 i §4 kk (prowadzenie pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego a także typ kwalifikowany wskazanego czynu zabronionego).
   W Prokuraturze Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie oraz w Prokuraturach Rejonowych w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie, odnotowano następujące postępowania, które pozostawały lub mogą stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej:
   I.Wydział I Prokuratury Okręgowej Warszawa - Praga w Warszawie:
      1) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO VI Ds. 59/2011 obejmujące swym zakresem podmiotowo – przedmiotowym między innymi przedkładanie nierzetelnych, poświadczających nieprawdę i podrobionych dokumentów w celu uzyskania wielomilionowych pożyczek ze SKOK Wołomin, podrabianie dokumentacji pracowniczej - w tym zaświadczeń o zatrudnieniu i dochodach a także udział notariuszy w przestępstwach popełnianych na szkodę SKOK Wołomin. W dniu 4 lipca 2017 roku, funkcjonariusze Policji z Komendy Stołecznej Policji zatrzymali notariusza, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie. Zatrzymanemu zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej, stanowiącej przedmiot odrębnego śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Gorzowie Wielkopolskim. Celem działania badanej grupy przestępczej było popełnianie przestępstw na szkodę SKOK Wołomin, tj. oszustw kredytowych, sprzeniewierzanie środków pieniężnych stanowiących mienie wielkiej wartości, pranie brudnych pieniędzy oraz wytwarzanie nierzetelnej dokumentacji kredytowej. Rola podejrzanego notariusza w ramach działania tej grupy miała polegać na dostarczaniu dla potrzeb udzielanych kredytów aktów notarialnych, które poświadczały ustanowienie zabezpieczeń hipotecznych kredytów uzyskiwanych w SKOK Wołomin. Ustalenia śledztwa wykazały, że kwota udzielonych kredytów w sposób rażący przekraczała wartość mienia stanowiącego przedmiot zabezpieczenia na rzecz SKOK Wołomin. Zatrzymanemu notariuszowi zarzuca się jednocześnie, że jako funkcjonariusz publiczny, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przekroczył swoje uprawnienia, ułatwiając innym ustalonym osobom zajmującym się sprawami majątkowymi SKOK Wołomin, popełnienie licznych przestępstw na szkodę SKOK Wołomin poprzez sporządzenie i dostarczanie pięćdziesięciu aktów notarialnych mających stanowić zabezpieczenie hipoteczne wierzytelności SKOK Wołomin na nieruchomościach o rażąco niskiej wartości w stosunku do wierzytelności będących przedmiotem kredytów. Dotychczasowe ustalenia śledztwa pozwoliły na stwierdzenie, że łączna kwota środków finansowych wyłudzonych ze SKOK Wołomin z udziałem podejrzanego szacowana jest obecnie na 50 mln zł. Na poczet grożących podejrzanemu kar, dokonano na jego mieniu zabezpieczenia majątkowego w kwocie ponad 3 mln zł, którego przedmiotem były między innymi nieruchomości, biżuteria oraz środki pieniężne w walucie polskiej i obcej. Postanowieniem z dnia 6 lipca 2017 roku Sąd rozpoznający wniosek Prokuratury o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania zastosował wobec zatrzymanego tymczasowe aresztowania na czas 2 miesięcy, zastrzegając jednocześnie, iż środek ten ulegnie uchyleniu w przypadku wpłaty tytułem poręczenia majątkowego kwoty 950 tys. zł, a także złożenia za podejrzanego poręczenia przez osobę godną zaufania. W ocenie Prokuratury, między innymi waga i charakter czynów zabronionych zarzucanych podejrzanemu, za które grozi surowa kara uzasadniają potrzebę stosowania tymczasowego aresztowania w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, w którym podejmowane będą dalsze czynności procesowe niezbędne dla pełnego wyjaśniania wszystkich zdarzeń z udziałem zatrzymanego. Z uwagi na zaistniałe w sprawie okoliczności, Prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie zażalenie na wydane postanowienie
      2) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO II Ds. 56.2017 oraz postępowanie cywilne PO II Pc 74.2016 - Prokurator zgłosił swój udział w toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych postępowaniu upadłościowym Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej w Wołominie na podstawie przepisu art.7 i art.60 §1 kpc. Decyzja o zgłoszeniu udziału w ww. postępowaniu była wynikiem oceny prokuratora, iż zachodzi konieczność podjęcia działań mających na celu ochronę interesu społecznego oraz praw obywateli. Prokurator zgłaszając swój udział w postępowaniu, stał się jego uczestnikiem oraz podejmował działania służące realizacji przesłanek, które legły u podstaw jego decyzji o przystąpieniu do toczącego się postępowania. W wyniku wstąpienia prokuratora do wskazanego postępowania, skierowano w dniu 07 czerwca 2017 roku wniosek do sędziego komisarza o podjęcie czynności w trybie nadzoru nad syndykiem. W dniu 12 lipca 2017 roku sędzia komisarz wydał postanowienie oddalające wniosek prokuratora wskazując, że nie stwierdzono podstaw do zwrócenia uwagi syndykowi masy upadłości, przytaczając w tym zakresie uzasadnienie rozstrzygnięcia w przedmiocie złożonego wniosku. W dniu 03 lipca 2017 roku Prokuratura Okręgowa Warszawa – Praga w Warszawie wszczęła także śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wezwanie do zapłaty przez Syndyka masy upadłości SKOK w Wołominie członków kasy SKOK w Wołominie, tj. o czyn zabroniony z art.231§2 kk
      3) postępowanie sprawdzające o sygn. akt PO I Ds. 147.2017 w sprawie opublikowanych w czerwcu 2017 roku przez dziennikarzy TVP Info nagrań z restauracji „Sowa i Przyjaciele”, na których zarejestrowano treść rozmów z udziałem polityków oraz przedstawiciela stanu duchownego. Prokuratura zapoznaje się z treścią nagrań, które udostępniła stacja TVP Info w odpowiedzi na dotychczasowe wystąpienie w tej sprawie
   Prokuratura Rejonowa Warszawa – Praga Południe:
      1) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 4 Ds. 516.2017 prowadzone w sprawie fizycznego znęcania się połączonego ze szczególnym okrucieństwem nad czteromiesięcznym dzieckiem, które doznało obrażeń zakwalifikowanych przez biegłego jako ciężki uszczerbek na zdrowiu w rozumieniu art.156 §1 pkt 2 kk. Stwierdzone obrażenia powstawały w różnym czasie i nosiły cechy gojenia. W ramach podjętych działań, Prokuratura przystąpiła do postępowania o pozbawienie praw rodzicielskich, w toku którego wydano postanowienie o umieszczeniu w trybie natychmiastowym małoletniego w rodzinnej pieczy zastępczej. Prokuratura wystąpiła także do Sądu o wyznaczenie kuratora procesowego dla małoletniego pokrzywdzonego. W sprawie gromadzone są liczne dowody z zeznań świadków i dokumentów, służące ustaleniu i pociągnięciu do odpowiedzialności karnej osób, które miały związek z ujawnionym przestępstwem. W toku śledztwa ustalono, że dziecko było wielokrotnie konsultowane medycznie oraz było hospitalizowane w kwietniu 2017 roku, natomiast jego rodzina znajdowała się pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
   Prokuratura Rejonowa w Wołominie:
      1) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 2 Ds. 131.2017 przeciwko Robertowi M. podejrzanemu o gwałt na małoletniej poniżej lat 15 z użyciem przemocy, do którego doszło w czerwcu 2017 roku w jednej z miejscowości na terenie powiatu wołomińskiego. W dniu 16 lipca 2017 roku zatrzymano sprawcę ujawnionego czynu zabronionego przedstawiając mu zarzut popełnienia przestępstwa z art.197 §3 pkt 2 kk, które z racji zagrożenia karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 3 lat, stanowi zbrodnię w rozumieniu przepisu art.7§2 kk. Po wykonaniu czynności z podejrzanym Prokuratura wystąpiła do Sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. W dniu 19 lipca 2017 roku Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował wobec Roberta M. tymczasowe aresztowanie
       2) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 1 Ds. 779.2017 przeciwko Dominikowi S. i Bartłomiejowi M. podejrzanym o pobicie w dniu 17 lipca 2017 roku w jednej z miejscowości w powiecie wołomińskim młodego mężczyzny, który pomimo przewiezienia do szpitala i przeprowadzenia operacji, zmarł w następstwie odniesionych obrażeń. Prokuratura Rejonowa w Wołominie wystąpiła do Sądu Rejonowego w Wołominie o zastosowanie wobec podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na czas 3 miesięcy, który został uwzględniony przez Sąd. W śledztwie wykonywane są liczne czynności dowodowe służące ustaleniu pozostałych osób mających związek z zaistniałym zdarzeniem.
   Z uzyskanych informacji wynika, iż w pozostałych Prokuraturach Rejonowych pozostających w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie, nie odnotowano postępowań, które pozostawałyby w zainteresowaniu opinii publicznej.
   W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie do Wydziałów Śledczych, tj. Wydziału I do Spraw Przestępczości Gospodarczej i Wydziału II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej oraz do VII Samodzielnego Działu do Spraw Błędów Medycznych wpłynęło łącznie 5 spraw, a załatwiono 7 spraw.
Postępowania Prokuratury Regionalnej w Warszawie, które pozostawały lub mogły stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej w lipcu 2017 roku:
      1) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt RP II Ds. 39.2016 prowadzone przez Wydział II do Spraw Przestępczości Finansowo - Skarbowej Prokuratury Regionalnej w Warszawie, w toku którego zatrzymano członków zorganizowanej grupy przestępczej posługującej się nierzetelnymi fakturami VAT w ramach „karuzeli podatkowej” przy popełnianiu przestępstw oszustw podatkowych w podatku od towarów i usług w łącznej kwocie ponad 141 mln zł. Zarzuty stawiane podejrzanym obejmują udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnienie przestępstwa skarbowego polegającego na uzyskaniu nienależnego zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) w łącznej kwocie przekraczającej 141 970 000 zł, narażenie Skarbu Państwa na nienależny zwrot tego podatku poprzez wprowadzenie w błąd Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w zakresie dokonania rzeczywistych transakcji handlowych oraz posługiwanie się nierzetelnymi fakturami. Grupa przestępcza działała od grudnia 2015 roku do 27 kwietnia 2016 roku, obejmując swym zasięgiem województwo mazowieckie i śląskie. Wśród członków grupy były osoby pełniące funkcje prezesów zarządów i udziałowcy w spółkach posiadających siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Białorusi, Republiki Czeskiej i Republiki Federalnej Niemiec. Dwie spółki działające w ramach tzw. „karuzeli podatkowej”, posiadały adresy wirtualnych biur w Warszawie oraz były ze sobą powiązane osobami prezesów, którzy są obywatelami Republiki Białorusi. Ustalenia śledztwa wykazały, że jedna z badanych spółek uczestniczyła w wielu fikcyjnych transakcjach dokumentowanych fakturami, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych a jedynie miały na celu uwiarygodnienie obrotu towarem w kraju i za granicą. Podmiot ten stanowił ogniwo łańcucha firm wystawiających faktury sprzedaży, które miały stworzyć pozory legalnej działalności. Zebrane w sprawie dowody pozwoliły ustalić mechanizm działania sprawców w odniesieniu do zakwestionowanych transakcji z udziałem podmiotów gospodarczych, które w procederze tym pełniły określone role. Spółka znajdująca się na terenie Czech deklarowała wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów od polskiego podmiotu oraz dostawy do Niemiec, gdzie nabywcą miała być określona firma. Następnie spółka z terenu Niemiec, deklarowała sprzedaż towaru do Polski w ramach transakcji trójstronnych, gdzie nabywcą miała być spółka pełniąca rolę „znikającego podatnika”. Firma ta miała być z kolei dostawcą towaru do spółki, która według zabezpieczonej dokumentacji odsprzedawała ponownie towar poza granice Rzeczypospolitej. Spółka pełniąca rolę „znikającego podatnika” nie odprowadzała należności publicznoprawnej w postaci podatku od towarów i usług do Skarbu Państwa, który był rozliczany przez kolejne podmioty uczestniczące w łańcuchu fikcyjnych transakcji obejmujących między innymi artykuły spożywcze. Według deklaracji VAT złożonych do Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie przez dwie z badanych spółek, firmy te w okresie objętym śledztwem wykazały do zwrotu łączną kwotę blisko 142 mln podatku naliczonego. W dniu 18 lipca 2017 roku na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno – Skarbowego w Przemyślu zatrzymali mężczyzn, mających związek z ujawnionym procederem. Wśród zatrzymanych były dwie osoby, które pełniły funkcję prokurentów w badanych spółkach a także jedyny udziałowiec i prezes zarządu spółki posiadającej siedzibę na terenie Republiki Czeskiej. Po wykonywaniu czynności procesowych z podejrzanymi na terenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, skierowano do Sądu wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec trzech osób. W treści przedmiotowych wniosków wskazano, iż jedynie środek zapobiegawczy o charakterze izolacyjnym zabezpieczy prawidłowy tok postępowania, uniemożliwiając między innymi bezprawne wpływanie przez podejrzanych na pozostałe osoby objęte śledztwem, które ma charakter rozwojowy. Wnioski te uzasadniono także grożącą podejrzanym surową karą pozbawienia wolności oraz uzasadnioną obawą, iż podejrzani z racji grożącej im kary oraz okoliczności popełnienia zarzucanych im przestępstw z innymi osobami, przebywając poza warunkami aresztu śledczego mogą podejmować działania, które zakłócą prawidłowy tok postępowania. Ustalenia śledztwa uprawniły bowiem do stwierdzenia, że w sprawie istnieje uzasadniona obawa nakłaniania przez podejrzanych do składania fałszywych zeznań świadków lub wyjaśnień współpodejrzanych, albo w inny bezprawny sposób utrudniania prowadzonego przeciwko nim postępowania z uwagi na wzajemne powiązania personalne w ramach podmiotów objętych przestępczymi działaniami. Sąd uwzględnił wnioski Prokuratury i zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na czas trzech miesięcy. Przestępstwa zarzucane podejrzanym zagrożone są karą pozbawienia wolności od roku do lat 10 oraz karą grzywny. Śledztwo pozostaje w toku, nadal wykonywane są liczne czynności procesowe służące niezwłocznemu zatrzymaniu kolejnych osób, które mają związek z ujawnionymi przestępstwami
      2) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt RP II Ds. 25.2017 przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej popełniającej przestępstwa oszustw podatkowych w podatku od towarów i usług (VAT), w podatku akcyzowym oraz przestępstwa prania brudnych pieniędzy. W dniu 13 lipca 2017 roku zatrzymano kolejne dwie osoby w ramach wieloosobowego śledztwa prowadzonego w Wydziale II do Spraw Przestępczości Finansowo - Skarbowej Prokuratury Regionalnej w Warszawie przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej popełniającej przestępstwa oszustw skarbowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, które miały związek z obrotem olejem smarowym i nieuprawnioną zmianą jego przeznaczenia, uchylania się od opodatkowania podatkiem akcyzowym, podatkiem od towarów i usług oraz prania pieniędzy pochodzących z korzyści związanych z popełnianiem tych czynów. Na podstawie zgromadzonych w sprawie dowodów ustalono, że zatrzymani w okresie od co najmniej stycznia 2017 roku do 22 czerwca 2017 roku w Warszawie oraz w innych miejscach na terenie Polski, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, podejmowali czynności udaremniające stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków pieniężnych. Działania podejrzanych polegały na nabyciu za kwotę ponad 2 mln zł kilkudziesięciu tysięcy udziałów ustalonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, działającej na terenie województwa mazowieckiego, zajmującej się produkcją wyrobów z mięsa, która była jednym z podmiotów gospodarczych kontrolowanym przez członków grupy przestępczej. Nabycie udziałów przez podejrzanych nastąpiło ze środków pochodzących z uzyskania znacznej korzyści majątkowej związanej z popełnieniem czynów zabronionych, polegających na uchylaniu się od opodatkowania podatkiem akcyzowym oraz podatkiem od towarów i usług (VAT). Zatrzymanym w dniu 13 lipca 2017 roku zarzuca się przestępstwo spenalizowane w art.299§1, §5 i §6 kk, określane mianem prania brudnych pieniędzy, które zagrożone jest karą pozbawienia wolności od roku do lat 10. Obecnie śledztwo toczy się przeciwko 26 podejrzanym, spośród których wobec 13 stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, przy czym jedna z osób posiadających status podejrzanego odbywa karę pozbawienia wolności w innej sprawie. Wobec podejrzanych przebywających na wolności stosowane są środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym, tj. poręczenia majątkowe w postaci pieniędzy w wysokości między innymi 100 000 zł i 150 000 zł, zakaz opuszczania kraju oraz dozór Policji. W sprawie zastosowano również wprowadzone ustawą z dnia 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 768), obowiązujące od 27 kwietnia 2017 roku nowe przepisy procedury karnej o konfiskacie rozszerzonej i przepadku mienia dające organom ścigania między innymi szersze możliwości zabezpieczenia już na etapie postępowania przygotowawczego wykonania w przyszłości kar grożących podejrzanym za zarzucane im przestępstwa. Wobec podejrzanych wydano postanowienia o zabezpieczeniu na ich mieniu wykonania grożących im kar grzywny w realnej wysokości do kwoty 4 000 000 zł, przepadku równowartości korzyści majątkowych osiągniętych z popełnienia przestępstw i przestępstw skarbowych w łącznej kwocie nie mniejszej niż 40 000 000 zł, uiszczenia uszczuplonej czynami zabronionymi należności publicznoprawnej w postaci podatku akcyzowego w kwocie ponad 24 000 000 zł, podatku VAT w kwocie ponad 16 000 000 zł a także wykonania orzeczenia o kosztach sądowych w kwocie nie mniejszej niż 40 000 zł. Zabezpieczenie kar i roszczeń nastąpiło przez zajęcie ruchomości w postaci między innymi luksusowych samochodów, pieniędzy w walutach PLN, EUR, USD, złotej i srebrnej biżuterii, złotych monet, tirów wraz z cysternami a także udziałów w spółce działającej na terenie województwa mazowieckiego, produkującej wyroby z mięsa, którą kontrolowali członkowie badanej grupy przestępczej. Dokonane dotychczas zabezpieczenia majątkowe przekraczają kwotę 10 mln zł. Śledztwo ma wielowątkowy i wieloosobowy charakter, obejmuje przestępstwa związane z obrotem olejem smarowym sprzedawanym jako olej napędowy i wykorzystywaniem przez członków zorganizowanej grupy kontrolowanych przez siebie podmiotów gospodarczych dla uchylania się od co najmniej lipca 2016 roku do 22 czerwca 2017 roku od opodatkowania podatkiem akcyzowym poprzez nieujawnianie właściwym Urzędom Skarbowym przedmiotu i podstawy opodatkowania w postaci wewnątrzwspólnotowego nabycia a także sprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej łącznie ponad 20 mln litrów wyrobu akcyzowego w postaci oleju smarowego. Postępowanie obejmuje także podanie nieprawdy w złożonych deklaracjach dla podatku od towarów i usług VAT – 7 przez osoby uprawnione do reprezentowania ustalonych podmiotów gospodarczych, w wyniku czego obniżono podatek należny z tytułu sprzedaży ponad 20 mln litrów oleju smarowego o podatek naliczony z nierzetelnych faktur dokumentujących nabycie tego oleju, które w rzeczywistości nie miało miejsca. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie przez funkcjonariuszy Policji z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Olsztynie a także przy współpracy funkcjonariuszy z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Olsztynie
      3) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO I Ds. 45.2017 prowadzone w Wydziale I Śledczym do Spraw Przestępczości Gospodarczej w sprawie doprowadzenia Banku Spółdzielczego w Nadarzynie do niekorzystnego rozporządzania mieniem w kwocie 4 978 346,01 zł poprzez wprowadzenie w błąd pracowników tego Banku, co do zamiaru spłaty weksli oraz poręczeń mających stanowić zabezpieczenie gwarancji udzielonej przez Bank w wyżej wymienionej kwocie. Beneficjentem przedmiotowej gwarancji, sięgającej kwoty 5 mln zł był inny Bank działający w formie spółki akcyjnej. Celem działań skutkujących udzieleniem badanej gwarancji bankowej, podejmowanych od kwietnia do maja 2011 roku było osiągnięcie korzyści majątkowej. Prowadzone śledztwo ma na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności dotyczących udzielenia tej gwarancji bankowej oraz udziału i roli osób związanych z badaną sprawą. Śledztwo prowadzone jest o przestępstwo z art.286§1 kk w zw. z art.294§1 kk oraz ma związek z okolicznościami ujawnionymi przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie w toku wielowątkowego i wieloosobowego postępowania przygotowawczego o sygn. akt RP I Ds. 22.2016, dotyczącego między innymi nadużycia zaufania przez władze Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie oraz nieprawidłowości stwierdzonych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie.
W lipcu 2017 roku Prokuratorzy z Wydziału V Postępowania Sądowego Prokuratury Regionalnej w Warszawie, uczestniczyli w 18 sesjach sądowych obejmujących 10 rozpraw i 8 posiedzeń, w trakcie których rozpoznano przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie łącznie 219 spraw.
   W ramach prac Zespołu Prokuratorów powołanego zarządzeniem Prokuratora Krajowego z dnia 17 listopada 2016 roku do analizowania materiałów i podejmowania działań z zakresu prawa administracyjnego oraz cywilnego w sprawach związanych z reprywatyzacją gruntów warszawskich, które pozostają w obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Warszawie wniesiono 5 sprzeciwów do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie.
   Skierowanymi sprzeciwami zaskarżono decyzje w przedmiocie reprywatyzacji nieruchomości warszawskich znajdujących się przy ul. Lwowskiej 15, al. Stanów Zjednoczonych, ul. Kinowej i al. Waszyngtona, ul. Domaniewskiej 10, ul. Odolańskiej 7 i ul. Lipskiej 7/9, wnosząc o stwierdzenie ich nieważności, jako wydanych z rażącym naruszeniem prawa.
   Sprzeciw dotyczący nieruchomości położonej przy ul. Lwowskiej 15 w Warszawie wniesiono od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia 20 listopada 2000 roku, która stwierdzała nieważność orzeczenia administracyjnego Prezydium Rady Narodowej w m. st. Warszawie z dnia 29 lipca 1967 roku w sprawie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego całości gruntu nieruchomości warszawskiej położonej przy ul. Lwowskiej 15 na rzecz byłego jej właściciela. Sprzeciw wniesiono w wyniku szczegółowej analizy zgromadzonych w sprawie dokumentów, które doprowadziły do uznania, iż wskazana wyżej decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie została wydana z rażącym naruszeniem prawa, tj. określonych przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 7 ust. 2 dekretu z dnia 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy, zwanego dekretem Bieruta.
   Sprzeciw dotyczący nieruchomości położonej w rejonie al. Stanów Zjednoczonych, ul. Kinowej i al. Waszyngtona w Warszawie wniesiono od ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia 16 maja 2007 roku, utrzymującej na podstawie art.138§1 pkt 1 kpa zaskarżoną przez Polski Związek Działkowców Okręgowego Zarządu Mazowieckiego decyzję Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 października 2003 roku, która ustanawiała na 99 lat użytkowanie wieczyste gruntu o powierzchni 3074,00 m2 na rzecz ustalonej osoby fizycznej w całości. Zaskarżonej decyzji zarzucono rażące naruszenie prawa, tj. określonych przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. W sprzeciwie wskazano na naruszenie zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego, którego istota sprowadza się do dwukrotnego rozpoznania oraz rozstrzygnięcia tożsamej pod względem przedmiotowym i podmiotowym sprawy administracyjnej poprzez uniemożliwienie Polskiemu Związkowi Działkowców Okręgowemu Zarządowi Mazowieckiemu udziału w charakterze strony w I instancyjnym postępowaniu prowadzonym przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy wbrew wytycznym zawartym w wyrokach NSA i WSA procedujących w przedmiotowej sprawie, co stanowiło rażące naruszenie prawa w rozumieniu art.156§1 pkt 2 kpa.
   Sprzeciw dotyczący nieruchomości położonej przy ul. Domaniewskiej 10 w Warszawie wniesiono od ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 października 2006 roku, ustanawiającej na 99 lat prawo użytkowania wieczystego gruntu na rzecz ustalonych osób fizycznych do określonej części ułamkowej tego gruntu. Zaskarżonej decyzji zarzucono rażące naruszenie prawa, tj. art. 5 dekretu z dnia 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy poprzez oparcie decyzji między innymi na powołanym przepisie, mimo że nie miał on zastosowania w tej sprawie. Ustalono bowiem, iż budynek na działce położonej przy ul. Domaniewskiej 10 w Warszawie, istniejący w chwili wydania zaskarżonej decyzji został wybudowany po dniu 21 listopada 1945 roku, a więc po wejściu w życie wskazanego dekretu. Jednocześnie wskazano na rażące naruszenie art.31 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami poprzez oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej stanowiącej oznaczoną działkę ewidencyjną położoną przy ul. Domaniewskiej 10 w Warszawie zabudowaną budynkiem mieszkalnym, stanowiącym własność m. st. Warszawy bez równoczesnej sprzedaży tego budynku. Podniesiono także rażące naruszenie określonych przepisów kodeksu postępowania administracyjnego poprzez uznanie, że grunt, który oddano w użytkowanie wieczyste w chwili wydania zaskarżonej decyzji zabudowany był budynkiem mieszkalnym, stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności ustalonych osób fizycznych w określonych częściach, mimo że ten budynek nie stanowił odrębnego od gruntu przedmiotu własności ponieważ został wybudowany po dniu 21 listopada 1945 roku i stanowił własność właściciela gruntu.
   Sprzeciw dotyczący nieruchomości położonej przy ul. Odolańskiej 7 w Warszawie wniesiono od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia 18 lipca 2011 roku (sprostowanej postanowieniem z dnia 11 sierpnia 2011 roku), stwierdzającej wydanie z naruszeniem prawa orzeczenia administracyjnego Prezydium Rady Narodowej w m. st. Warszawie z dnia 27 kwietnia 1953 roku w części dotyczącej enumeratywnie wskazanych lokali, a w pozostałej części stwierdzającej nieważność. W sprzeciwie wniesiono o stwierdzenie nieważności ww. decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia 18 lipca 2011 roku, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa, tj. między innymi określonych przepisów dekretu z dnia 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy oraz przepisów kodeksu postępowania administracyjnego poprzez zaniechanie ustalenia, czy wniosek dekretowy został skutecznie złożony. W sprawie nie ustalono bowiem czy wnioskodawca był w posiadaniu gruntu oznaczonej nieruchomości w dacie złożenia wniosku o przyznanie praw własności czasowej, tj. w dniu 4 lutego 1949 roku, a zatem czy wniosek o przyznanie prawa własności czasowej został złożony skutecznie. Podniesiono także zaniechanie ustalenia czy korzystanie z nieruchomości przez dotychczasowego właściciela w dacie wydania decyzji z 27 kwietnia 1953 roku, dało się pogodzić z przeznaczeniem w planie oraz dowolne ustalenie, że w dacie wydawania tej decyzji obowiązywał plan ogólny z 1931 roku, podczas gdy akta postępowania nie zawierają dokumentów wskazujących na poszukiwania przez Kolegium innego planu.
   Sprzeciw dotyczący nieruchomości położonej przy ul. Lipskiej 7/9 w Warszawie wniesiono od ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 czerwca 2008 roku, ustanawiającej na rzecz ustalonych osób fizycznych w oznaczonych częściach na 99 lat prawo użytkowania wieczystego w udziałach wynoszących określoną część przedmiotowego gruntu oraz zwracającej w określonych częściach na rzecz ustalonych osób fizycznych własność budynku mieszkalnego oraz gospodarczego posadowionych na przedmiotowym gruncie. Zaskarżonej decyzji zarzucono rażące naruszenie określonych przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami poprzez rozpoznanie wniosku ustalonej osoby fizycznej z dnia 30 lipca 1965 roku, złożonego w oparciu o przepis § 1 i 3 uchwały Rady Ministrów Nr 11 z dnia 27 stycznia 1965 roku w sprawie oddania niektórych terenów na obszarze m.st. Warszawy w użytkowanie wieczyste, pochodzącego od osoby nieuprawnionej, która nie była następcą prawnym poprzedniego właściciela ww. nieruchomości. Z poczynionych w sprawie ustaleń wynikało bowiem, że osoba fizyczna, która złożyła ww. wniosek nie nabyła na podstawie umowy sprzedaży z dnia 6 września 1954 roku praw i roszczeń o przyznanie własności czasowej do ww. nieruchomości z dekretu z dnia 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy jak też odszkodowania z tytułu odmowy uwzględnienia wniosku. Osoba ta nie składała wniosku w trybie art.7 dekretu, którego termin złożenia upłynął w dniu 11 października 1949 roku. W sprzeciwie tym zarzucono także rażące naruszenie określonych przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami poprzez przyjęcie, że zostały spełnione przesłanki określone w art.214 ww. ustawy, dające podstawę do zwrotu działki, na której znajduje się budynek gospodarczy, pomimo że przepis tego artykułu nie przewiduje zwrotu działek zabudowanych budynkami gospodarczymi. Nadto zarzucono rażące naruszenie określonych przepisów kodeksu postępowania administracyjnego poprzez zaniechanie zebrania i wyczerpującego rozpatrzenia całego materiału dowodowego w wyniku czego uznano, że budynek położny przy ul. Lipskiej 7/9 spełniał przesłanki określone w art. 214 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, tj. był domem, w którym liczba izb nie przekraczała 20 izb w dacie wejścia w życie dekretu z dnia 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy, podczas gdy materiał dowodowy zgromadzony w aktach postępowania administracyjnego w ocenie Prokuratury nie pozwalał na uznanie, że doszło do spełnienia tych przesłanek.

« powrót

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

tel. (22) 46 49 200
fax (22) 46 49 106

Lokalizacja na mapie »
Wskazówki dojazdu »

Organizacja

 
 
Statystyka wizyt na stronie: online: 4 | dziś: 97 | wczoraj: 238 | ten tydzień: 24415 | ten miesiąc: 4017 | łącznie od 04.2013: 1721699
BIP epuap
eea grants, norway grants