Strona Prokuratury Regionalnej w Warszawie używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
×
A A A A wersja tekstowa - wysoki kontrast
  Drukuj   BIP  
BIULETYN INFORMACYJNY ZA  WRZESIEŃ 2017 ROKU
 
2017/10/13
 

   We wrześniu 2017 roku do wszystkich jednostek organizacyjnych Prokuratur w obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Warszawie, wpłynęło łącznie 8 399 spraw, załatwiono 8 346 spraw. W 1 510 sprawach wniesiono akty oskarżenia, którymi objęto 1 804 osób. Wobec 70 oskarżonych stosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
   W 174 sprawach skierowano wnioski w trybie art.335 § 1 kpk o skazanie przez Sąd na posiedzeniu bez przeprowadzania rozprawy, którymi objęto 184 osoby, natomiast w 352 sprawach skierowano wnioski o skazanie w trybie przewidzianym przepisem art.335§2 kpk wobec 370 osób.
   Zarejestrowano łącznie 290 spraw dotyczących przestępstw z art.178a§1 i §4 kk (prowadzenie pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego a także typ kwalifikowany wskazanego czynu zabronionego).
   Do Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz Prokuratur Rejonowych w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęło łącznie 5 472 sprawy, załatwiono 5 418 spraw. Akty oskarżenia wniesiono w 888 sprawach, którymi objęto 1 076 osób. Wobec 39 oskarżonych stosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Skierowano 105 wniosków w trybie art.335§1 kpk o skazanie przez Sąd na posiedzeniu bez przeprowadzania rozprawy wobec 113 osób oraz 181 wniosków w trybie art.335§2 kpk, którymi objęto łącznie 186 osób.
  Do Wydziałów Śledczych Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęło 111 spraw, załatwiono 89 spraw, spośród których 13 spraw zakończono skierowaniem aktów oskarżenia wobec 80 osób. W obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie zarejestrowano łącznie 144 sprawy, dotyczące przestępstw z art.178a§ 1 i §4 kk. W Wydziałach Śledczych Prokuratury Okręgowej w Warszawie, odnotowano między innymi następujące postępowania, które pozostawały lub mogą stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej:

I. Wydział I Śledczy

1) postępowania przygotowawcze o sygn. akt PO I Ds. 179.2017, PO I Ds. 184.2017, PO I Ds. 182.2017 zakończone aktami oskarżenia przeciwko 53 osobom zajmującym się nielegalnym wytwarzaniem wyrobów tytoniowych. Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała akty oskarżenia w przedmiotowych sprawach do Sądu Rejonowego w Żyrardowie oraz Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim łącznie przeciwko 53 obywatelom Ukrainy, których oskarżono o wytwarzanie wyrobów tytoniowych o znacznej wartości, bez wymaganego wpisu do rejestru producentów produktów tytoniowych, tj. o czyny z art. 12 a ust 2 Ustawy z dnia 2 marca 2001 roku o wyrobie alkoholu etylowego i wyrobów tytoniowych. Z ustaleń śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie wspólnie z Wydziałem do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Warszawie Centralnego Biura Śledczego Policji wynikało, że oskarżeni w okresie od września 2015 roku do końca stycznia 2016 roku wyprodukowali w budynkach położonych m.in. w Milanówku i Międzyborowie blisko 52 mln sztuk papierosów oraz ponad 2000 kg tytoniu, o łącznej wartości wyrobów tytoniowych przekraczającej 4,7 mln zł. Przestępcza działalność była prowadzona w okolicach Warszawy oraz w miejscowościach Książenice, Bieniewiec, Milanówek i Międzyborów. W Książenicach znajdowała się hala magazynowa, w której działała maszyna do produkcji papierosów, natomiast w Milanówku i Międzyborowie przepakowywano wyprodukowane papierosy do paczek po 20 sztuk papierosów w pudełka białoruskich marek papierosów. Magazyn do przechowywania papierosów znajdował się w miejscowości Bieniewiec. Działalność nielegalnej wytwórni papierosów była koordynowana m.in. przez dwóch mężczyzn - Olega P. i Ruslana B., którzy wynajęli nieruchomości na terenie wskazanych wyżej miejscowości, gdzie zorganizowali wytwórnię, a następnie zajmowali się produkcją i dystrybucją nielegalnych wyrobów tytoniowych. Przeciwko ww. mężczyznom Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała w grudniu 2016 roku akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Warszawie, zarzucając im udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu nielegalne wytwarzanie wyrobów tytoniowych, udział w nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych oraz uchylanie się od opodatkowania poprzez nieujawnianie właściwemu urzędowi celnemu przedmiotu opodatkowania i nieuiszczenie podatku akcyzowego, przez co narazili podatek na uszczuplenie w łącznej kwocie ponad 6,5 mln zł. W marcu 2017 roku zapadły wyroki skazujące obu oskarżonych na kary pozbawienia wolności i kary grzywny. Na wniosek Prokuratury Sąd orzekł również przepadek zabezpieczonej w toku śledztwa linii produkcyjnej służącej do wytwarzania wyrobów tytoniowych, w tym maszyny o wartości szacowanej na 100 tys. Euro;
2) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO I Ds. 216.2017 dotyczące zmowy przetargowej na dostawy żywności i usług dla szpitali w Puławach, Ostrołęce, Pruszkowie i Biskupcu. Śledztwo zakończono aktem oskarżenia skierowanym do Sądu Rejonowego w Puławach przeciwko 9 osobom oskarżonym o popełnienie kilkunastu przestępstw w związku organizacją i przebiegiem przetargów na dostawy żywności oraz usług dla Szpitali w Puławach, Ostrołęce, Pruszkowie i Biskupcu. Wśród oskarżonych jest m.in. Robert K. i Radosław M., którzy wstępowali w imieniu konsorcjum podmiotów starających się o udzielenie zamówienia. Mężczyznom tym zarzucono popełnienie przestępstw przewidzianych w art.305§1 kk, polegających na wejściu w porozumienie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej z osobami zajmującymi się w imieniu szpitali organizowaniem przetargów na dostawę posiłków i nakłonienie tych osób do wprowadzenia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zapisów eliminujących inne podmioty ubiegające się o udzielenie zamówienia, które były korzystne wyłączenie dla konsorcjum reprezentowanego przez oskarżonych. Sprawców interesowały takie parametry zamówień jak: możliwość ubiegania się o zamówienie podmiotu, u którego co najmniej 50% zatrudnionych osób stanowią osoby niepełnosprawne, obowiązek posiadania polisy na określoną kwotę, obowiązek zapewnienia kuchni zapasowej położonej w odległości do 60 km od zamawiającego oraz obowiązek posiadania przez wykonawcę ściśle określonego sprzętu do dekontaminacji. Roberta K. i Radosława M. oskarżono również o udzielenie Joannie H. – Dyrektorowi SP ZOZ w Puławach korzyści majątkowej w łącznej kwocie ponad 116 tys. zł w związku z pełnioną przez nią funkcją publiczną w zamian rozstrzygnięcie przetargu zgodnie z oczekiwaniami dostawcy usług, tj. o popełnienie przestępstwa przekupstwa określonego w art.229§1 kk. Joannę H., która pełniła funkcję publiczną oskarżono o przyjęcie korzyści majątkowej w powyższej kwocie za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa, tj. o przestępstwo sprzedajności przewidziane w art.228§3 kk. Zarzuty korupcyjne przedstawione oskarżonemu Robertowi K., dotyczą także udzielenia Joannie H. korzyści osobistej w postaci nieoprocentowanej pożyczki w kwocie 20 tys. zł, której termin zwrotu nie był określony. Joanna H. została jednocześnie oskarżona o popełnienie przestępstwa zmowy przetargowej poprzez wejście w porozumienie z wykonawcą, podobnie jak Wojciech M. – Dyrektor Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce, Roman K. – Inspektor ds. inwestycji w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu oraz Urszula O. – sekretarz w komisji przetargowej Szpitala Powiatowego w Pruszkowie. Rola tych osób polegała na podjęciu czynności mających na celu doprowadzenie do wyboru oferty konsorcjum, reprezentowanego przez Roberta K. i Radosława M. Wskazanych wyżej Dyrektorów Szpitali oskarżono również o złożenie w dokumentacji przetargowej fałszywych oświadczeń, zgodnie z którymi nie pozostawali z żadnym z wykonawców w stosunku prawnym lub faktycznym mogącym budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności, tj. o przestępstwo z art.233§6 kk. Zarzuty stawiane oskarżonym dotyczą lat 2013 i 2014, natomiast wartości zakwestionowanych zamówień wynosiły odpowiednio - w przypadku Szpitala w Puławach ponad 14 mln zł, - w przypadku Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce ponad 19 mln zł, - w przypadku Szpitala im. Jana Mikulicza w Biskupcu ponad 2,5 mln zł, natomiast w przypadku Szpitala Powiatowego w Pruszkowie - ponad 700 tys. zł. Przeprowadzone postępowanie przygotowawcze dowiodło, że Spółdzielnia z Krakowa była udziałowcem ustalonej spółki, przy czym prezesem obu tych podmiotów był Radosław M., natomiast czynności związane z bezpośrednim kontaktem z przedstawicielami szpitali prowadził Robert K. Podmioty reprezentowane przez ww. mężczyzn brały udział w przetargach, dotyczących m.in. żywienia pacjentów szpitali na terenie całego kraju. Robert K. oraz Radosław M. wchodzili w porozumienie z dyrektorami Szpitali, bądź innymi osobami odpowiedzialnymi za przetargi publiczne, doprowadzając do umieszczania w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymagań preferujących reprezentowaną przez nich spółkę. Głównym celem działania sprawców było takie ukierunkowanie postępowań przetargowych na świadczenie usług żywienia, które miały zapewnić maksymalne korzyści finansowe reprezentowanym przez nich podmiotom. Wykorzystując znajomość z kierownictwem poszczególnych placówek organizujących przetargi, mężczyźni ci wchodzili z nimi w porozumienie oraz z podległymi im pracownikami, co miało miejsce zarówno przed jak i w trakcie realizowanych zamówień publicznych. Brali także czynny udział w zamieszczaniu w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zapisów umożliwiających uzyskanie przez nich zamówień, eliminując tym samym konkurencyjne podmioty. Nadto, w porozumieniu z przedstawicielami zamawiającego, poznawali szczegóły konkurencyjnych ofert, przez co mieli możliwość złożenia oferty najkorzystniejszej;
3) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO I Ds. 193.2017 wszczęte w dniu 1 września 2017 roku w sprawie naruszenia w dniu 18/19 lipca 2017 roku na terenie Sejmu RP nietykalności cielesnej funkcjonariuszy publicznych w Osobach dwóch posłów na Sejm RP z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość podczas pełnienia przez Nich obowiązków służbowych, tj. o czyn z art.222§1 kk.

II. Wydział II Śledczy


1) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO II Ds. 111.2016 prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie wspólnie z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Warszawie w ramach zespołu, który stosownym zarządzeniem powołał Prokurator Regionalny w Warszawie. Śledztwo jest wielowątkowe i wieloosobowe, dotyczy działania na terenie Polski i krajów Europy Zachodniej zorganizowanej grupy przestępczej w latach 2000 – 2016, której głównym przedmiotem działań była produkcja, obrót i przemyt środków odurzających oraz substancji psychotropowych, obrót bronią palną, produkcja i rozprowadzanie wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy, kradzieże luksusowych samochodów a także inne przestępstwa kryminalne. Członkowie zatrzymanej grupy określanej jako tzw. „grupa Suchego”, byli ściśle powiązani z grupami przestępczymi działającymi wcześniej na terenie Warszawy i innych miast, w tym z „grupą mokotowską”, „żoliborską”, „szkatułową” i „mławską”. W dniach 25 i 26 września 2017 roku na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie zatrzymano 43 osoby związane z przestępczym procederem, w tym 3 osoby przebywające na terenie Francji i Niemiec. Zatrzymanie sprawców przebywających na terenie wskazanych państw nastąpiło na podstawie Europejskich Nakazów Aresztowania, we współpracy z organami śledczymi tych krajów oraz z Europolem i Eurojustem. Do Prokuratury Okręgowej w Warszawie doprowadzono także 11 podejrzanych przebywających obecnie w Aresztach Śledczych i Zakładach Karnych w związku z pozbawieniem wolności w innych sprawach. W akcji zatrzymania podejrzanych wzięło udział ponad 330 policjantów z Centralnego Biura Śledczego Policji, których wspomagali funkcjonariusze z Komendy Stołecznej Policji oraz z Komendy Powiatowej Policji w Płońsku. W ramach przeprowadzonej akcji, w tym samym czasie Policjanci weszli do domów, mieszkań i magazynów zlokalizowanych w różnych miejscach na terenie kraju, tj. m.in. w Warszawie, w Radomiu, w Ciechanowie, w Płońsku, w Pułtusku, w Wyszogrodzie i w Gdyni. Równocześnie we współpracy z Centralnym Biurem Śledczym Policji i Prokuraturą Okręgową w Warszawie czynności procesowe były wykonywane na terenie innych krajów europejskich przez funkcjonariuszy Policji z Holandii, Niemiec i Francji. Łączenie przeszukano 75 miejsc na terenie Polski i 4 miejsca za granicą, zabezpieczając jednostki broni palnej wraz z amunicją, znaczne ilości narkotyków, fałszywe banknoty Euro, papierosy bez polskich znaków akcyzy oraz tytoń, tj. tzw. „krajankę” służącą do wyrobu papierosów. Dla sprawnego przeprowadzenia zaplanowanych działań stworzono centrum koordynacyjne w siedzibie Eurojustu w Hadze, w ramach którego prokuratorzy z poszczególnych krajów - w tym z Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz przedstawiciele Europolu, na bieżąco wymieniali informacje o ich przebiegu. Zatrzymania członków badanej grupy przestępczej były poprzedzone wcześniejszymi wizytami polskich prokuratorów w Hadze, gdzie omawiano szczegóły wspólnych czynności śledczych. W dniach 25 - 27 września 2017 roku prokuratorzy z Prokuratury Okręgowej w Warszawie przedstawili 43 podejrzanym kilkadziesiąt zarzutów popełnienia przestępstw, które obejmowały między innymi udział w zorganizowanej grupie przestępczej, produkcję ponad 900 kg amfetaminy, wewnątrzwspólnotowe nabycie środków odurzających i substancji psychotropowych, udział w obrocie znacznymi ilościami narkotyków, handel bronią palną – w tym karabinami Kałasznikowa i pistoletami maszynowymi PM-63, posiadanie broni palnej i amunicji bez wymaganego zezwolenia oraz kradzież luksusowych pojazdów. Jednemu z podejrzanych przedstawiono także zarzut usiłowania zabójstwa. Zgodnie z wnioskami Prokuratury 34 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych przez Sąd, natomiast wobec pozostałych osób zastosowano poręczenie majątkowe, dozór Policji oraz zakaz opuszczania kraju. W toku śledztwa status podejrzanych posiada obecnie 50 osób, którym przedstawiono łączenie blisko 200 zarzutów popełnienia różnych przestępstw. Na poczet grożących podejrzanym kar, Prokuratura dokonała zabezpieczenia majątkowego na łączną kwotę ponad 4,5 mln zł, zabezpieczając 500 tys. zł w gotówce, luksusowe samochody oraz nieruchomości. W sprawie wykorzystano instytucję tzw. konfiskaty rozszerzonej przewidzianej przepisami kodeksu postępowania karnego, dzięki której zabezpieczono nieruchomość zakupioną przez jednego z podejrzanych na trzyletnie dziecko. Sprawa ma charakter rozwojowy, w toku śledztwa planowane są dalsze czynności dowodowe służące wszechstronnemu wyjaśnieniu wszystkich ujawnionych dotychczas okoliczności; 2) postępowanie sprawdzające o sygn. akt PO II Ds. 223.2017, dotyczące przekroczenia uprawnień lub niedopełniania obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Ikara 5 w Warszawie w prawo własności (willa generała Wojciecha Jaruzelskiego).

III. Wydział III do Spraw Przestępczości Gospodarczej:

1) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO III Ds. 112.2017, prowadzone od kwietnia 2017 roku wspólnie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dotyczące wyłudzeń nieruchomości od osób starszych, chorych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Śledztwo ma wielowątkowy i rozwojowy charakter, w jego toku doszło do zatrzymania osób, które dotychczas ustalono jako mające związek z ujawnionym procederem. Wśród podejrzanych, którym przedstawiono kilkadziesiąt zarzutów popełnienia przestępstwa oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości (art.286§1 kk w zw z art.294§1 kk), przywłaszczenia środków pieniężnych (art.284§1 kk), stosowania przemocy w celu utrudniania korzystania z lokali pokrzywdzonych (art.191§1a kk), a także obrotu nieruchomościami pochodzącymi z przestępstwa, w celu uniemożliwienia stwierdzenia ich przestępczego pochodzenia i zajęcia (art.299§1 i §5 kk) jest m.in. Daniel B., Rafał K., Mateusz R. oraz Tomasz D. Jednym z podejrzanych jest notariusz, który dokonywał czynności notarialnych w zakresie nieruchomości będących przedmiotem przestępstw. Mężczyźnie temu przedstawiono zarzuty przekroczenia uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych (art.231§2 kk), przestępstwa oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości (art.286§1 kk w zw. z art.294§1 kk) a także obrotu nieruchomościami pochodzącymi z przestępstwa w celu uniemożliwiana stwierdzenia ich przestępczego pochodzenia i zajęcia (art.299§1 i §5 kk). Wobec podejrzanego notariusza Sąd zastosował na wniosek Prokuratury środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Badany proceder polegał m.in. na zawieraniu z pokrzywdzonymi znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej umów pożyczek, zabezpieczonych wekslowo i hipotecznie, a następnie uzyskiwaniu za pomocą podstępnych zabiegów prawa własności nieruchomości należących do pożyczkobiorców. Nadto, sprawcy przenosili prawo własności wyłudzonych nieruchomości na spółki prawa handlowego a także dokonywali dalszej ich sprzedaży osobom trzecim, które miały związek z przestępczym procederem. Dowody zebrane w śledztwie pozwoliły na stwierdzenie, że popełnienie tych przestępstw byłoby niemożliwe bez współudziału notariusza, który dokonywał czynności notarialnych w zakresie nieruchomości stanowiących przedmiot przestępstwa. Jednym z podejrzanych jest nabywca lokalu, tj. Tomasz D., któremu przedstawiono zarzut nabycia nieruchomości w celu utrudniania stwierdzenia jej przestępczego pochodzenia i zajęcia oraz utrudniania pokrzywdzonej korzystania z zajmowanego przez nią lokalu. W dniach 19 i 20 września 2017 roku funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na polecenie Prokuratury zatrzymali kolejne osoby związane z przestępczym procederem, spośród których czterem podejrzanym, tj.: Emilii H., Stanisławowi H, Danielowi K. oraz Michałowi K. przedstawiono zarzuty obrotu nieruchomościami pochodzącymi z przestępstwa w celu uniemożliwiana stwierdzenia ich przestępczego pochodzenia i zajęcia oraz przestępstwa oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości. Wobec podejrzanej Emilii H. Prokuratura wystąpiła do Sądu z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, który to wniosek Sąd wprawdzie uwzględnił, ale zastrzegł zarazem, że środek ten ulegnie uchyleniu w przypadku wpłaty przez podejrzaną kwoty 100 tys. zł tytułem poręczenia majątkowego. W ocenie Prokuratury jedynie środek zapobiegawczy o charakterze izolacyjnym wobec ww. podejrzanej jest w stanie zabezpieczyć prawidłowy tok niniejszego postępowania, dlatego zaskarżyła wskazane postanowienie Sądu. Wobec pozostałych zatrzymanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji połączonego z zakazem kontaktowania się z innymi podejrzanymi. Współdziałając z Prokuraturą Regionalną w Warszawie, Prokuratura Okręgowa w Warszawie podejmuje równocześnie liczne czynności na gruncie prawa cywilnego, których celem jest przywrócenie pokrzywdzonym prawa własności ich nieruchomości. W ramach prowadzonej sprawy cywilnej, Prokuratura skierowała do Sądu skargę na czynność Komornika Sądowego, mającą związek z wprowadzeniem nowego nabywcy nieruchomości lokalowej w jej posiadanie, która to czynność doprowadziła w konsekwencji do wszczęcia egzekucji o opróżnienie lokalu. Następnie Prokuratura skierowała pozew do Sądu o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego jednego z aktów notarialnych zawartych przed notariuszem, który jest podejrzanym w wyżej opisanym śledztwie wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku opuszczenia lokalu przez pokrzywdzoną. Działania te przyniosły pomyślny skutek, ponieważ Sąd zgodnie z wnioskiem Prokuratury, postanowieniem z 24 sierpnia 2017 roku udzielił zabezpieczenia poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego, dzięki czemu wstrzymano eksmisję pokrzywdzonej z mieszkania, które straciła w wyniku przestępstwa popełnionego na jej szkodę. W toku postępowania przygotowawczego o sygn. akt PO III Ds. 112.2017 ustalono bowiem bezspornie, że mieszkanie, które sprawcy wyłudzili od pokrzywdzonej, sprzedali następnie innej osobie, która podjęła działania służące wyeksmitowaniu pokrzywdzonej z zajmowanego przez nią lokalu. Nabywca mieszkania wystąpił do Komornika Sądowego o przeprowadzenie eksmisji pokrzywdzonej z lokalu, a także wprowadził do lokalu osobę nadużywającą alkoholu, która miała utrudniać dotychczasowej właścicielce korzystanie z mieszkania i zmusić ją w ten sposób do niezwłocznego opuszczenia nieruchomości. W sprawie przedmiotowej nieruchomości, Prokurator z Prokuratury Regionalnej w Warszawie zgłosił udział do dwóch postępowań apelacyjnych zawisłych przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie w sprawach o uznanie za bezskuteczną wobec pokrzywdzonej umów sprzedaży lokalu mieszkalnego. Prokurator wstąpił do toczących się postępowań cywilnych na podstawie art.7 i art.60§1 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którymi, Prokurator może żądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie, jak również wziąć udział w każdym toczącym się już postępowaniu, jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego; 2) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO III Ds. 283.2017, które wszczęto w dniu 8 września 2017 roku w sprawie wyrządzenia w mieniu NBP szkody majątkowej wielkiej wartości w wysokości nie mniejszej niż 15800000 zł przez osoby zajmujące się sprawami majątkowymi NBP. Wyrządzenie szkody majątkowej w mieniu NBP miało nastąpić poprzez nadużycie udzielonych uprawnień i niedopełnienie ciążących obowiązków w związku z podjęciem decyzji o zakupie nieruchomości położonej w miejscowości Zegrze Północne za wskazaną wyżej kwotę na potrzeby budowy Skarbca Centralnego oraz Centralnego Ośrodka Komputerowego – Zamiejscowego a także, prowadzenia niecelowego i niegospodarnego procesu inwestycyjnego związanego z wykorzystaniem tej nieruchomości. Śledztwo obejmuje także udaremnienie postępowania karnego w powyższej sprawie poprzez zacieranie śladów przestępstwa, tj. czyny zabronione spenalizowane w art.296§1 i §3 kk oraz w art. 239§1 kk. Postępowanie znajduje się na etapie gromadzenia materiału dowodowego służącego wszechstronnemu wyjaśnieniu ujawnionych dotychczas okoliczności.

IV. Wydział VIII do Spraw Wojskowych:

1) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO IV Ds. 2.2017, prowadzone wspólnie z funkcjonariuszami Warszawskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego, dotyczące nieprawidłowości przy dostawie w grudniu 2016 roku dziewięciu komponentów automatycznego mobilnego systemu pomiarów meteorologicznych do Składu Materiałowego nr 2 Regionalnej Bazy Logistycznej w Warszawie. Zestawy te były przeznaczone do meteorologicznego zabezpieczenia działań poligonowych, operacji lotniczych na lądowiskach oraz innych miejscach startów i lądowań, w tym lotów oznaczonych statusem „HEAD”. Wartość zamówienia wynosiła ponad 4 mln zł. W dniu 18 września 2017 roku zatrzymano 5 osób związanych z dostawą i odbiorem wadliwych urządzeń - w tym przedsiębiorcę, który dostarczał urządzenia jako wykonawca zamówienia, żołnierza i pracownika cywilnego Szefostwa Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych RP uczestniczących w odbiorze sprzętu oraz dwie osoby cywilne związane z ustalonym przedsiębiorcą. Podejrzanym zarzucono przekroczenie uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, poświadczenie nieprawdy w dokumentacji a także przestępstwa oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości, tj. czyny zabronione określone w art.231§2 kk, art.271§3 kk, art.286§1 kk w zw. z art.294§1 kk. Z ustaleń śledztwa wynika, że sprzęt dostarczony do Składu Materiałowego nr 2 Regionalnej Bazy Logistycznej w Warszawie nie spełniał wymagań określonych przez zamawiającego, a jego eksploatacja mogła zagrażać bezpieczeństwu wykonywanych lotów. Odbiór sprzętu nastąpił pomimo tego, iż posiadał liczne wady jakościowe, które wynikały m.in. z montowania przez wykonawcę urządzeń pomiarowych, które nie zapewniały bezpieczeństwa lotów. Nieprawidłowości w dostawie sprzętu zostały ujawnione przez Centralne Biuro Antykorupcyjne przed wdrożeniem sprzętu do eksploatacji, co uniemożliwiło jego wprowadzenie do wyposażenia jednostek wojskowych. Wobec dostawcy zakwestionowanego sprzętu na wniosek Prokuratury Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie, natomiast w stosunku do pozostałych osób zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczenia majątkowego, dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju. Na poczet grożących kar i środków kompensacyjnych, Prokuratura dokonała zabezpieczenia majątkowego na mieniu podejrzanych w łącznej kwocie ponad 3 mln 700 tys. zł.

Prokuratury Rejonowe w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście Północ:

1) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 1 Ds.211.2017, w toku którego podejrzanemu Romualdowi K. przedstawiono zarzuty: doprowadzenia podstępem w styczniu 2017 roku małoletniej do poddania się innej czynności seksualnej oraz usiłowania wykonania takiej czynności (art.197§2 kk w zb. z art.202§4 kk w zw. z art.11§2 kk); stosowania w okresie od stycznia do grudnia 2012 roku gróźb bezprawnych w celu zmuszenia ustalonej pokrzywdzonej do określonego zachowania (art.191§1 kk) oraz rozpowszechniania od stycznia do grudnia 2012 roku za pośrednictwem portalu społecznościowego nagich wizerunków trzech osób bez ich wiedzy i zgody (art.191a§1 kk). Na wniosek Prokuratury Sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Mokotów:

1) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 6 Ds. 2266.2016, prowadzone początkowo przeciwko Marcinowi K., Jarosławowi W. oraz Bogdanowi P. podejrzanym o zmuszanie Emila H. do określonego zachowania poprzez kierowanie wobec niego gróźb bezprawnych, tj. o czyn z art.191§1 kk. Dochodzenie toczy się od końca 2016 roku w związku z zawiadomieniem złożonym przez pokrzywdzonego. Na podstawie zgromadzonych dowodów, w dniu 7 września 2017 roku na polecenie Prokuratora nadzorującego postępowanie, zatrzymano dwie kolejne osoby, tj. Emila S. oraz Jacka M., którym przedstawiono zarzuty podżegania w okresie od 1 do 30 grudnia 2016 roku w Warszawie trzech ustalonych osób, tj. Marcina K., Jarosława W. oraz Bogdana P. do popełnienia przestępstwa na szkodę Emila H., poprzez zmuszanie pokrzywdzonego groźbą bezprawną do określonego zachowania. Podejrzanemu Emilowi S. przedstawiono także zarzut posiadania środka odurzającego w postaci kokainy o wadze 3 g. Po wykonaniu czynności procesowych, prokurator zastosował wobec podejrzanego Jacka M. środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji połączony z zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonym, natomiast w stosunku do Emila S. – środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 100000 zł, dozór Policji połączony z zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonym oraz zakaz opuszczania kraju.

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Wola:

1) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 1 Ds. 848.2017, prowadzone od 4 września 2017 roku w sprawie naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu powietrznym, w wyniku czego doszło do wypadku lotniczego na terenie lotniska Warszawa - Babice, następstwem którego była śmierć pilota szybowca, tj. o czyn z art.177§2 kk.

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Żoliborz:

1) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 1 Ds. 366.2017, prowadzone od 25 września 2017 roku w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci jednego z uczestników Maratonu Warszawskiego, który zasłabł na jego trasie i zmarł po przewiezieniu do szpitala;
2) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 1 Ds. 370.2017, prowadzone od 27 września 2017 roku w sprawie doprowadzenia młodej kobiety namową lub przez udzielenie pomocy do targnięcia się na własne życie, tj. o czyn z art.151 kk. Ciało kobiety znalazła w Lasku Bielańskim nieletnia osoba, która od razu poinformowała o dokonanym odkryciu dorosłego opiekuna. Ze wstępnych ustaleń śledztwa wynika, iż kobieta popełniła samobójstwo oraz była poszukiwana przez Policję od 16 września 2017 roku w związku ze zgłoszeniem jej zaginięcia.

Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie:

1) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 2 Ds. 690.2017, prowadzone od 25 września 2017 roku w sprawie znęcania się fizycznego i psychicznego nad ustaloną kobietą i spowodowania ciężkiego uszczerbku na jej zdrowiu. Sprawcą czynu okazał się Szymon K. - żołnierz w stopniu majora, któremu w dniu 25 września 2017 roku przedstawiono zarzuty popełniania przestępstwa znęcania oraz spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

W pozostałych Prokuraturach Rejonowych pozostających w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie nie odnotowano postępowań, które według uzyskanych danych, pozostawałyby w zainteresowaniu opinii publicznej.

Do Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie oraz Prokuratur Rejonowych z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie wpłynęło łącznie 2 915 spraw, natomiast załatwiono 2 922 sprawy.

W 622 sprawach wniesiono akty oskarżenia, którymi objęto 728 osób. Wobec 31 oskarżonych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Skierowano 68 wniosków w trybie art.335§1 kpk o skazanie bez przeprowadzania rozprawy wobec 70 osób oraz 171 wniosków w trybie przepisu art.335§2 kpk, którymi objęto łącznie 184 osoby.

Do Wydziałów Śledczych Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie wpłynęło 36 spraw, a załatwiono 22 sprawy.

W obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie zarejestrowano łącznie 146 spraw, w zakresie przestępstw z art.178a§1 i §4 kk (prowadzenie pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego a także typ kwalifikowany wskazanego czynu zabronionego).
W Prokuraturze Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie oraz w Prokuraturach Rejonowych w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie, odnotowano następujące postępowania, które pozostawały lub mogą stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej:

I. Wydział I Prokuratury Okręgowej Warszawa - Praga w Warszawie:

1) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO I Ds. 147.2017, prowadzone od 7 września 2017 roku w sprawie powoływania się w nieustalonym okresie, jednak nie później niż w marcu 2014 roku w Warszawie, na wpływy w instytucji państwowej, tj. w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju celem podjęcia się pośrednictwa w załatwieniu sprawy o odszkodowanie za wywłaszczenie w latach 60-tych XX wieku nieruchomości o znacznej wartości w zamian za korzyść majątkową lub osobistą, albo jej obietnicę. Postępowanie zainicjowane jest rozmowami polityków i biznesmenów, zarejestrowanymi w restauracji „Sowa & Przyjaciele”, które wyemitowano 12 czerwca 2017 roku w programie TVP Info. Przedmiotem śledztwa jest treść rozmowy pomiędzy dwoma mężczyznami, dotycząca odszkodowania dla jednej z parafii. Śledztwo obejmuje czyn zabroniony spenalizowany w art.230§1 kk, określany mianem płatnej protekcji; 2) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO I Ds. 207.2017, przejęte z Prokuratury Rejonowej Warszawa – Praga Północ w Warszawie, gdzie było zarejestrowane za sygn. akt PR 6 Ds. 1753.2017. Śledztwo prowadzone jest w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci ustalonego mężczyzny, którego zgon nastąpił w nocy 20 września 2017 roku przy ul. Myśliborskiej w Warszawie, tj. o czyn z art. 155. Do zdarzenia doszło w trakcie interwencji funkcjonariuszy Policji, którzy w wyniku kontroli pojazdu użytkowanego przez pokrzywdzonego ujawnili środki odurzające oraz skradzione tablice rejestracyjne. Po podjęciu decyzji o zatrzymaniu, podczas zakładania kajdanek pokrzywdzony podjął próbę ucieczki z radiowozu, wyrwał gaz z etui policjanta i rozpylił go w radiowozie. Dwukrotnie próbował wyjąć broń z kabury funkcjonariusza Policji oraz podczas wywiązanej szarpaniny ugryzł jednego z policjantów w palec lewej ręki. Na miejsce zdarzenia wezwano dwie załogi Policji, celem pomocy przy obezwładnieniu pokrzywdzonego, który przez cały czas był agresywny. Po obezwładnieniu mężczyzna przestał się ruszać, dlatego pilnie wezwano pogotowie, którego lekarz stwierdził zgon mężczyzny. Oględziny miejsca zdarzenia a także zewnętrzne oględziny zwłok mężczyzny przeprowadził przybyły na miejsce prokurator. Sekcja zwłok przeprowadzona 22 września 2017 roku na terenie Zakładu Medycyny Sądowej w Warszawie wykluczyła, aby zgon mężczyzny nastąpił w wyniku obrażeń mechanicznych, stwierdzono cechy ostrej niewydolności krążeniowo – oddechowej, a także obecność amfetaminy i jej pochodnych. W sprawie wykonywane są liczne czynności dowodowe służące ustaleniu przyczyny zgonu pokrzywdzonego, który jak wynika z uzyskanych dowodów, w 2015 roku opuścił zakład karny w związku z odbywaniem kary 5 lat pozbawienia wolności za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Realizowane są również stosowne działania dla oceny prawidłowości czynności podjętych przez funkcjonariuszy Policji.

Prokuratura Rejonowa Warszawa – Praga Północ:

1) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 2 Ds. 852.2017, prowadzone w sprawie naruszenia 10 września 2017 roku na skrzyżowaniu alei Solidarności i ul. Jagiellońskiej zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, którego następstwem była śmierć noworodka przewożonego karetką pogotowania, tj. o czyn z art.177 §2 kk. Pokrzywdzonymi w wyniku zaistniałego zdarzenia jest łącznie 5 osób. Prokuratura Rejonowa w Nowym Dworze Mazowieckim 1) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 1 Ds. 936.2017, prowadzone przeciwko Jackowi Z. podejrzanemu o to, że w dniu 26 września 2017 roku, ok. godziny 18:30 na przejeździe kolejowym zlokalizowanym przy ul. Mieszka I w Nowym Dworze Mazowieckim, kierując autobusem SOR F4, w którym znajdowało się blisko 40 osób sprowadził bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym w ten sposób, że wjechał na przejazd kolejowy pomimo nadawanego sygnału świetlnego zabraniającego pojazdom wjazdu na przejazd i ostrzegającego o zbliżającym się pociągu, a następnie nie mógł zjechać z przejazdu z uwagi na opuszczone zapory. W wyniku zachowania Jacka Z. doszło do zderzenia się kierowanego przez niego autobusu z pociągiem Pendolino relacji Gdynia - Bielsko Biała, w którym według wstępnych ustaleń podróżowało 210 osób, co zagrażało życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Podejrzanemu przedstawiono zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, spenalizowanego w art.174§1 kk. Prokurator przeprowadził oględziny miejsca zdarzenia oraz oględziny autobusu i pociągu. Bezpośrednio po zdarzeniu przesłuchano pierwszych świadków, natomiast kierowca autobusu i kierowca pociągu zostali poddani badaniu na zawartość alkoholu w organizmie oraz pobrano od nich krew. Przeprowadzone badania wykazały, że obaj kierujący pojazdami byli trzeźwi. Kierowca autobusu podczas przesłuchania w charakterze podejrzanego przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu oraz złożył wyjaśnienia, których treść korespondowała z pozostałym zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym. Wobec Jacka K. Prokuratura podjęła decyzję o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci dozoru Policji.

Prokuratura Rejonowa w Legionowie

1) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 1 Ds. 978.2017, prowadzone przeciwko Marcinowi S. podejrzanemu o stłuczenie kamieniem 14 września 2017 roku w Legionowie na stacji kolejowej Legionowo Przystanek szyby w lewym oknie lokomotywy jadącego wówczas pociągu towarowego, składającego się z 23 wagonów z 22 kontenerami relacji Gdańsk Port Północny- Pruszków. Sprawca otworzył drzwi lokomotywy i wtargnął do środka pojazdu, w którym trzymając w ręku kamień i wypowiadając groźbę bezprawną pozbawienia życia, zmusił maszynistę pociągu do kontynuacji jazdy, pozbawiając go jednocześnie wolności i uniemożliwiając opuszczenie lokomotywy. Podejrzany spowodował obrażenia ciała u pokrzywdzonego w postaci urazów rąk i ran, które skutkowały rozstrojem zdrowia na okres poniżej dni 7 oraz doprowadził do uszkodzenia mienia w kwocie 1000 zł na szkodę ustalonej spółki a także sprowadził bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym. Zgodnie z wnioskiem Prokuratury Sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Z uzyskanych informacji wynika, iż w pozostałych Prokuraturach Rejonowych pozostających w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie, nie odnotowano postępowań, które pozostawałyby w zainteresowaniu opinii publicznej.

W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie do Wydziałów Śledczych, tj. Wydziału I do Spraw Przestępczości Gospodarczej i Wydziału II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej oraz do VII Samodzielnego Działu do Spraw Błędów Medycznych wpłynęło łącznie 12 spraw, a załatwiono 6 spraw.
Postępowania Prokuratury Regionalnej w Warszawie, które pozostawały lub mogły stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej:

1) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt RP VI Ds. 13.2016, prowadzone przeciwko 11 osobom posiadających status podejrzanych o popełnienie w okresie od września 2015 roku do końca grudnia 2015 roku w Warszawie oraz innych miejscach na terenie Polski czynów zabronionych polegających na narażeniu Skarbu Państwa na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej, to jest podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług (VAT), przy wykorzystaniu utworzonego w tym celu łańcucha podmiotów gospodarczych. Prowadzone postępowanie obejmuje także podanie nieprawdy w złożonych deklaracjach dla podatku VAT – 7 przez osoby uprawnione do reprezentowania ustalonych podmiotów gospodarczych. Celem działania sprawców było wprowadzenie w błąd urzędników I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie dla uzyskania nienależnego zwrotu naliczonego podatku od towarów i usług w łącznej kwocie 370 063.811,00 zł, która stanowiła podatkową należność publicznoprawną wielkiej wartości. W ramach zakwestionowanych deklaracji VAT - 7, jedna z badanych spółek deklarowała między innymi dokonywanie transakcji w zakresie sprzedaży sprzętu komputerowego, wyrobów z platyny oraz prowadzenie działalności kantorowej, które to towary w rzeczywistości nie istniały. W dniu 12 września br. prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu zarzutów kolejnej osobie, mającej związek z ujawnionym procederem, tj. Filipowi R., który po zatrzymaniu został doprowadzony do tutejszej Prokuratury celem wykonania czynności procesowych z jego udziałem. Śledztwo ma charakter rozwojowy, prowadzone jest przy współpracy funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Warszawie oraz urzędników I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.


We wrześniu 2017 roku Prokuratorzy z Wydziału V Postępowania Sądowego Prokuratury Regionalnej w Warszawie, uczestniczyli w 16 sesjach sądowych obejmujących 31 rozpraw i 198 posiedzeń, w trakcie których rozpoznano przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie łącznie 229 spraw.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Regionalnej w Warszawie
Prokurator
Agnieszka Zabłocka – Konopka

« powrót

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

tel. (22) 46 49 200
fax (22) 46 49 106

Lokalizacja na mapie »
Wskazówki dojazdu »

Organizacja

 
 
Statystyka wizyt na stronie: online: 4 | dziś: 526 | wczoraj: 664 | ten tydzień: 33067 | ten miesiąc: 5515 | łącznie od 04.2013: 1874653
BIP epuap
eea grants, norway grants