Strona Prokuratury Regionalnej w Warszawie używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
×
A A A A wersja tekstowa - wysoki kontrast
  Drukuj   BIP  
BIULETYN INFORMACYJNY ZA  SIERPIEŃ 2017 ROKU
 
2017/12/11
 

   W sierpniu 2017 roku do wszystkich jednostek organizacyjnych Prokuratur w obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Warszawie, wpłynęło łącznie 7 827 spraw, załatwiono 7 027 spraw. W 1 239 sprawach wniesiono akty oskarżenia, którymi objęto 1 363 osoby. Wobec 52 oskarżonych stosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
W 155 sprawach skierowano wnioski w trybie art.335 § 1 kpk o wydanie przez Sąd wyroku skazującego na posiedzeniu i orzeczenie uzgodnionych z podejrzanymi kar lub innych środków, przewidzianych za zarzucane im występki, bez przeprowadzania rozprawy, którymi objęto 162 osoby (podejrzani przyznali się do winy oraz złożyli wyjaśnienia, w świetle których okoliczności popełnienia zarzucanych im przestępstw i wina nie budziły wątpliwości).
   W 307 sprawach dołączono do aktów oskarżenia wnioski o wydanie przez Sąd na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z podejrzanymi kar lub innych środków przewidzianych za zarzucane im występki, zgodnie z trybem wynikającym z przepisu art.335§2 kpk, którymi objęto 325 osób (okoliczności popełnienia przestępstwa i wina podejrzanych nie budziła wątpliwości, zaś oświadczenia dowodowe złożone przez podejrzanych nie były sprzeczne z dokonanymi ustaleniami).
   Zarejestrowano łącznie 272 sprawy dotyczące przestępstw z art.178a§1 i §4 kk, penalizujących prowadzenie pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego a także typ kwalifikowany wskazanego czynu zabronionego, zagrożony surowszą odpowiedzialnością karną.


   Do Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz Prokuratur Rejonowych w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęło łącznie 5 251 spraw, załatwiono 4 690 spraw. Akty oskarżenia wniesiono w 733 sprawach, którymi objęto 813 osób. Wobec 39 oskarżonych stosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Skierowano 82 wnioski w trybie art.335§1 kpk o skazanie przez Sąd na posiedzeniu bez przeprowadzania rozprawy wobec 87 osób oraz 162 wnioski w trybie art.335§2 kpk, którymi objęto łącznie 177 osób.
   Do Wydziałów Śledczych Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęło 111 spraw, załatwiono 79 spraw.
   W obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie zarejestrowano łącznie 142 sprawy, dotyczące przestępstw z art.178a§ 1 i §4 kk.
   W Wydziałach Śledczych Prokuratury Okręgowej w Warszawie, odnotowano między innymi następujące postępowania, które pozostawały lub mogą stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej:

I. Wydział I Śledczy:

1)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO I Ds. 207.2017 wszczęte w sprawie przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, tj. o czyn z art.55 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. W wyniku podjętych czynności, w dniu 26 sierpnia 2017 roku funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali na terenie powiatu pruszkowskiego 46-letniego mężczyznę, którym okazał się obywatel Litwy Grigorij L. Zatrzymanemu mężczyźnie prokurator ogłosił zarzut przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej znacznej ilości środków odurzających w postaci kokainy o łącznej wadze ponad 12,5 kg, tj. popełnienie przestępstwa stypizowanego w art.55 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Według ustaleń poczynionych w śledztwie, podejrzany przewoził kokainę samochodem osobowym marki Mercedes w specjalnie skonstruowanych do tego celu skrytkach. Wartość rynkowa zabezpieczonej kokainy szacowana była na kwotę 5 mln zł. Po wykonaniu czynności procesowych z zatrzymanym, prokurator skierował wniosek do Sądu o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, który został uwzględniony przez Sąd;
2)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO I Ds. 96.2016 zakończone aktem oskarżenia przeciwko Bartoszowi T., oskarżonemu o publiczne propagowanie w sierpniu 2016 roku totalitarnego ustroju Związku Radzieckiego, poprzez zamieszczenie na koncie portalu Facebook własnej fotografii z prezentacją komunistycznych symboli sierpa i młota na czerwonym tle oraz wpisu „Strzał w tył głowy w rowie katyńskim na czas”. Wpis ten miał być odpowiedzią na pytanie innego użytkownika portalu o konkurencję olimpijską, w której ww. by wystąpił, co było nawiązaniem do totalitarnego ustroju państwowego i stanowiło zarazem publicznie pochwalenie popełnienia Zbrodni Katyńskiej. Oskarżonemu zarzucono popełnienie przestępstwa spenalizowanego w art.126a kk w zb. z art.256§1 kk w zw. z art.11§2 kk;
3)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO I Ds. 206.2017 wszczęte  w sprawie wielokrotnego, zbiorowego zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem obywatelki Polski w Rimini na terytorium Włoch oraz w sprawie rozboju popełnionego na obywatelu Polski przez czterech mężczyzn  działających wspólnie i w porozumieniu w sposób bezpośrednio zagrażający życiu pokrzywdzonego, tj. o przestępstwa spenalizowane w art.197§3 pkt 1 i §4 kk oraz art.art.280§2 kk. W dniu 29 sierpnia 2017 roku do Włoch udał się polski Zespół Śledczy w składzie, którego był Prokurator, dwóch Funkcjonariuszy Policji oraz Tłumacz


II.    Wydział II Śledczy:


1)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO VII Ds. 166.2016 przeciwko Sebastianowi R., któremu zarzucono kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, kierowanie wykonaniem czynów zabronionych przez inne osoby, stanowiących przestępstwa oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości oraz wyłudzenie poświadczenia nieprawdy. Zgromadzone w śledztwie dowody wykazały, że podejrzany uczynił sobie z popełnienia zarzucanych mu przestępstw stałe źródło dochodu. W ramach prowadzonego postępowania przygotowawczego kilkunastu osobom przedstawiono kilkadziesiąt zarzutów popełnienia czynów zabronionych, wśród których były między innymi oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości, wyłudzenie poświadczenia nieprawdy oraz posługiwanie się podrobionymi dokumentami. Sukcesywnie gromadzone dowody pozwoliły na skierowanie aktów oskarżenia przeciwko osobom, co do których wyłączono materiały do odrębnych postępowań w zakresie badanych wątków procesowych. Śledztwo wykazało, że członkowie grupy przestępczej kierowanej przez Sebastiana R. zajmowali się werbowaniem osób, które pełniły funkcję tzw. słupów. Osoby te posługując się sfałszowanymi dokumentami, zawierały w formie aktów notarialnych umowy pożyczek z przeniesieniem prawa własności nieruchomości na zabezpieczenie, w wyniku czego, doprowadzano do niekorzystnego rozporządzenia mieniem pożyczkobiorców poprzez wprowadzenie ich w błąd, co do zamiaru wywiązania się z postanowień zawartych umów, faktycznej tożsamości osób będących ich stronami oraz posiadania przez nich tytułu prawnego do nieruchomości. Podejrzany Sebastian R. wspólnie z żoną mieszkali w domu zlokalizowanym w podwarszawskiej miejscowości, który wprawdzie formalnie stanowił własność innej osoby, jednak w rzeczywistości przedmiotową nieruchomością władał podejrzany wraz ze swoją żoną. Zakup tego domu nastąpił ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym należącym do żony podejrzanego, co pozwoliło Prokuraturze na dokonanie zabezpieczenia majątkowego według przepisów dotyczących konfiskaty rozszerzonej. Zabezpieczenie nastąpiło poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej w kwocie 1 mln 250 tys. zł na nieruchomości a także ustanowienie zakazu jej zbywania i obciążania. Zabezpieczenie majątkowe zostało dokonane na poczet grożącego podejrzanemu przepadku równowartości korzyści majątkowych osiągniętych z popełnionych przestępstw, zwrotu korzyści majątkowej na rzecz pokrzywdzonych, grożącej mu kary grzywny oraz pokrycia kosztów sądowych;

III.    Wydział VIII do Spraw Wojskowych:


1)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO IX Ds. 34.2017 wszczęte w sprawie wprowadzenia do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, tj. o czyny z art.56 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomani. Zgodnie z postanowieniami wydanymi przez prokuratora, funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali w dniu 22 sierpnia 2017 roku Adama W., któremu początkowo przedstawiono zarzuty usiłowania wprowadzenia do obrotu na terenie Warszawy znacznej ilości substancji psychotropowej w postaci kokainy w ilości 16,60 g. Wyniki szczegółowych badań przeprowadzonych w toku śledztwa pozwoliły na ustalenie, że zabezpieczona substancja stanowi jednak N-etylopentylonem, tj. środek powszechnie określany jako dopalacz. Podejrzanemu zarzucono także wprowadzenie do obrotu w Gdańsku znacznej ilości substancji psychotropowej w postaci amfetaminy w ilości 973,61 g, kwalifikując popełnione przez niego czyny zabronione jako przestępstwa spenalizowane w art.13§1 kk w zw. z art.56 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomani oraz w art.56 ust. 1 i 3 powołanej ustawy. Po wykonaniu czynności procesowych z podejrzanym, prokurator skierował do Sądu wniosek o zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, który został uwzględniony przez Sąd.
W sierpniu 2017 roku w Wydziale III do Spraw Przestępczości Gospodarczej i w Wydziale VI Sądowym nie odnotowano spraw pozostających w zainteresowaniu medialnym.
Prokuratury Rejonowe w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie


Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście Północ:


1)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 1 Ds.499.2017 wszczęte w sprawie czynnej napaści na funkcjonariuszy Policji Komendy Rejonowej Warszawa I, do której doszło 24 sierpnia 2017 roku w Warszawie w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych polegających na zatrzymaniu osoby stwarzającej swoim zachowaniem zagrożenie dla życia i zdrowia osób poruszających się ulicą, tj. o czyn z art.223§1 kk. W toku śledztwa przedstawiono Amirowi H., obywatelowi Izraela zarzut dopuszczenia się czynnej napaści na dwóch funkcjonariuszy Policji poprzez kilkukrotne skierowanie w ich stronę noża oraz narażenia jednego z interweniujących funkcjonariuszy Policji na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, poprzez powierzchowne ugodzenie go nożem, tj. popełnienie czynu zabronionego spenalizowanego w art.223§1 kk w zb. z art.160§1 kk w zw. z art.11§2 kk. Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy;
2)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 3 Ds. 1400.2017 prowadzone w sprawie zabicia psa, poprzez wyrzucenie go z mieszkania znajdującego się na czwartym piętrze budynku przy ul. Anielewicza 4 w Warszawie, tj. o czyn z art.35 ust 1 ustawy o ochronie zwierząt. W sprawie powołano biegłych celem przeprowadzenia sekcji zwłok zwierzęcia oraz przesłuchano świadków, dla ustalenia wszelkich okoliczności zaistniałego zdarzenia;
3)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 4 Ds. 1030.2017 wszczęte w sprawie publicznego znieważenia dwóch obywateli Wietnamu z powodu przynależności rasowej. W dniu 11 sierpnia 2017 roku zarzuty popełnienia przestępstwa z art.257 kk ogłoszono trzem mężczyznom, którym zarzucono publiczne znieważenie obywateli Wietnamu słowami powszechnie uważanymi za obelżywe oraz naruszenie nietykalności cielesnej jednego z nich z powodu przynależności rasowej. Wobec podejrzanego Jacka K., Andrzeja C. oraz Michała K. zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji;
4)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 1 Ds.487.2017 wszczęte w sprawie nieumyślnego spowodowania w dniu 16 sierpnia 2017 roku śmierci mężczyzny w okolicach Dworca Centralnego w Warszawie, tj. o czyn z art.155 kk. Według wstępnych ustaleń śledztwa, zgon pokrzywdzonego mógł mieć związek z zażyciem ustalonego środka zastępczego, który udzieliły mu a także jemu znajomemu, osoby zatrzymane w toku prowadzonego postępowania karnego. W dniu 17 sierpnia 2017 roku prokurator ogłosił zatrzymanemu Dominikowi B. oraz Łukaszowi M. zarzut narażenia dwóch mężczyzn na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, poprzez udzielenie substancji stanowiącej środek zastępczy, co skutkowało śmiercią jednego z pokrzywdzonych, tj. czynu zabronionego określonego w art.160§1 kk w zb z art.155 kk w zw. z art.11§2 kk;


Prokuratura Rejonowa Warszawa - Wola:


1)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 1 Ds.757.2017 wszczęte w sprawie usunięcia, znieważenia i zniszczenia flagi Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 7 sierpnia 2017 roku w Warszawie przy ul. Chmielnej 124, tj. o czyn z art.137§1 kk. W toku postępowania ustalono, że sprawcami przestępstwa są obywatele Niemiec: Maxymilian H.W,  Chrystian B. oraz Nicolas L., którym ogłoszono zarzut publicznego usunięcia flagi Rzeczypospolitej Polskiej z elewacji budynku Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie, a następnie jej znieważenie i zniszczenie poprzez uderzenia nią o znaki drogowe, słupki parkingowe oraz chodnik. Podejrzani przyznali się do zarzucanego im przestępstwa oraz złożyli wnioski o dobrowolne poddanie się karze uzgodnionej z prokuratorem;
2)     postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 790.2017 wszczęte w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci mężczyzny, który zmarł w Szpitalu Wolskim w Warszawie w dniu 18 sierpnia 2017 roku, tj. o czyn z art.155 kk. Z ustaleń śledztwa wynika, że 17 sierpnia 2017 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej podjęli interwencję wobec nietrzeźwego mężczyzny przebywającego na plaży w okolicy Mostu Poniatowskiego w Warszawie. W trakcie przewozu radiowozem Straży Miejskiej mężczyzna usiłował targnąć się na własne życie w związku z czym funkcjonariusze podjęli akcję reanimacyjną, kontynuowaną następnie przez pracowników Izby Wytrzeźwień przy ul. Kolskiej w Warszawie oraz ratowników medycznych. Po przewiezieniu do Szpitala Wolskiego mężczyzna zmarł po dziesięciu godzinach od przyjęcia. W toku śledztwa ustalono, że pokrzywdzony był poszukiwany przez Policję w Krasnymstawie jako osoba zaginiona, po tym jak nagle opuścił miejsce swojego zamieszkania;

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Ochota:


1)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 1 Ds. 413.2017 wszczęte w sprawie naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym w dniu 24 sierpnia 2017 roku w Warszawie na skrzyżowaniu ul. Sasanki oraz Żwirki i Wigury, w wyniku czego doszło do zderzenia pojazdów marki Iveco z radiowozem policyjnym Kia Ceed, stanowiącym jeden z pojazdów kolumny Biura Ochrony Rządu, skutkującego spowodowaniem obrażeń ciała osób biorących udział w tym zdarzeniu, tj. o czyn z art.177§1 kk. W toku prowadzonego postępowania karnego gromadzono dowody służące wyjaśnieniu wszelkich okoliczności zaistniałego zdarzenia, celem ustalenia osoby, która swoim zachowaniem naruszyła reguły ostrożności w ruchu drogowym;
2)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 2 Ds. 460.2017 zakończone aktem oskarżenia skierowanym do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy przeciwko Markowi O., oskarżonemu o kilkukrotne emitowanie w okresie od 13 do 31 marca 2017 roku wiązki lasera w kierunku startujących samolotów, w sposób mogący spowodować oślepienie pilotów i wpływać na ich pracę, a w rezultacie stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego. Marek O. został także oskarżony o posiadanie bez wymaganego zezwolenia broni palnej. Przestępstwa zarzucane oskarżonemu stanowią czyny zabronione spenalizowane w art.211 ust. 1 pkt 12 Ustawy z dnia 3 lipca 2002 roku prawo lotnicze oraz w art.263§2 kk. Śledztwo zostało wszczęte w dniu 13 marca 2017 roku w wyniku zawiadomienia Dyżurnego Lotniska Chopina w Warszawie o oślepieniu emitowaną wiązką lasera pilotów dwóch startujących samolotów, należących do linii lotniczych LOT. O kolejnych tego typu zachowaniach Dyżurny Komisariatu został powiadomiony również w dniach 21 i 27 marca 2017 roku. W wyniku podjętych czynności procesowych funkcjonariusze Policji ustalili i niezwłocznie zatrzymali mężczyznę, który emitował z balkonu jednego z budynków zielone światło w kierunku samolotów. W toku przeszukania pomieszczeń mieszkalnych policjanci zabezpieczyli czarny laserowy wskaźnik oraz broń palną w postaci rewolweru hukowo – kinetycznego, na posiadanie którego wymagane jest zezwolenie;

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Żoliborz:


1)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 1 Ds. 290.2017 prowadzone przeciwko Monice J. podejrzanej o usiłowanie zabójstwa Artura C. poprzez zadanie mu ciosów nożem kuchennym w okolice klatki piersiowej, szyi i lewego ramienia, czym spowodowała u pokrzywdzonego rany cięte i kłute ww. części ciała. Czyn zabroniony zarzucany Monice J. stanowi usiłowanie popełnienia zbrodni zabójstwa spenalizowanej w art.13§1 kk w zw. z art.148§1 kk, zagrożonej karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karą 25 lat pozbawienia wolności, albo karą dożywotniego pozbawienia wolności. Prokuratura wystąpiła do Sądu Rejonowego dla Warszawy - Żoliborza w Warszawie z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanej tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, który został uwzględniony przez Sąd postanowieniem wydanym 5 sierpnia 2017 roku;
2)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 2 Ds. 1101.2017 wszczęte w sprawie publicznego znieważenia w dniu 22 sierpnia 2017 roku przy ul. Marymonckiej w Warszawie obywatela Etiopii Denisa S. z powodu przynależności rasowej oraz stosowania wobec pokrzywdzonego z tego powodu przemocy a następnie pobicia jego osoby, tj. o czyn z art.119§1 kk w zb. z art.158§1 kk w zb. z art.257 kk w zw. z art.11§2 kk. Sprawcami tego przestępstwa było dwóch mężczyzn - Tomasz B. oraz Paweł Z., którzy podczas przesłuchania przyznali się do zarzucanych im przestępstw, wyrazili skruchę oraz oświadczyli, iż w czasie zdarzenia znajdowali się pod wpływem alkoholu. Podejrzani złożyli wnioski o dobrowolne poddanie się karze uzgodnionej z prokuratorem. Wobec podejrzanych Prokuratura zastosowała środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu zbliżania się do pokrzywdzonego oraz zakazu kontaktowania się z jego osobą;

Prokuratura Rejonowa w Grodzisku Mazowieckim:


1)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 1 Ds. 913.2017 prowadzone przeciwko mężczyźnie, który w dniu 20 sierpnia 2017 roku w Grodzisku Mazowieckim prowadził samochód osobowy marki VW Sharan znajdując się w stanie nietrzeźwości. Przeprowadzone u podejrzanego badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, wykazały blisko 3 promile alkoholu. W dniu 20 sierpnia 2017 roku podejrzany dokonał także zaboru w celu krótkotrwałego użycia samochodu marki VW Sharan oraz porzucił go w stanie uszkodzonym. W dniu zdarzenia podejrzany podrobił także podpisy w protokołach zatrzymania jego osoby, protokołach badania stanu trzeźwości oraz przeszukania pomieszczeń mieszkalnych, podpisując się na przedmiotowych dokumentach imieniem i nazwiskiem swojego brata. W toku postępowania ustalono, że mężczyzna ten w przeszłości był już skazany za prowadzenie pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości - ostatnio wyrokiem Sądu Rejonowego w Ostrołęce wydanym w 2014 roku, na mocy którego miał orzeczony obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów. Z racji uprzedniego skazania i odbycia kary za umyślne przestępstwo podobne, zarzucane podejrzanemu czyny zabronione dotyczące prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz zaboru cudzego pojazdu w celu krótkotrwałego użycia zakwalifikowano jako popełnione w warunkach powrotu do przestępstwa, określanego mianem recydywy. Czyny zabronione zarzucane podejrzanemu stanowią przestępstwa spenalizowane w art.178a§ 4 kk w zw. z art.64§1 kk, art.289§1 kk w zw. z art.64§1 kk i art.270§1 kk. Na wniosek Prokuratury Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy;
2)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 1 Ds. 916.2017 wszczęte w sprawie wywołania sytuacji stwarzającej przekonanie o istnieniu zagrożenia wybuchem (tzw. fałszywy alarm), która doprowadziła do czynności służb ochrony bezpieczeństwa, tj. o czyn z art.224a kk. Postanowienie o wszczęciu śledztwa wydano w związku z wpisem zamieszczeniem na portalu Facebook w dniu 22 sierpnia 2017 roku, który informował o ładunku wybuchowym na terenie Sejmu RP. W wyniku podjętych czynności procesowych ustalono, że przedmiotowy wpis został zamieszczony przez osobę mieszkającą na terenie Grodziska Mazowieckiego, której w dniu 24 sierpnia 2017 roku ogłoszono zarzut popełnienia przestępstwa z art.224a kk. Podejrzany Norbert S. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu zabronionego wyjaśniając, że nie miał zamiaru podłożyć ładunku wybuchowego pod Sejmem oraz złożył wniosek o wydanie wobec jego osoby kary uzgodnionej z prokuratorem. Przestępstwo zarzucane podejrzanemu zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

    W pozostałych Prokuraturach Rejonowych pozostających w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie nie odnotowano postępowań, które według uzyskanych danych, pozostawałyby w zainteresowaniu opinii publicznej.
Do Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie oraz Prokuratur Rejonowych z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie wpłynęło łącznie 2 567 spraw, a załatwiono 2 329 spraw. W 506 sprawach wniesiono akty oskarżenia, którymi objęto 550 osób. Wobec 13 oskarżonych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
W 73 sprawach skierowano wnioski w trybie art.335§1 kpk o wydanie przez Sąd na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z podejrzanymi kar lub innych środków, przewidzianych za zarzucane im występki, bez przeprowadzania rozprawy, którymi objęto 75 osób (podejrzani przyznali się do winy oraz złożyli wyjaśnienia, w świetle których okoliczności popełnienia zarzucanych im przestępstw i wina nie budziły wątpliwości).
W 145 sprawach dołączono do aktów oskarżenia wnioski o wydanie przez Sąd na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z podejrzanymi kar lub innych środków przewidzianych za zarzucane im występki, zgodnie z trybem wynikającym z przepisu art.335§2 kpk, którymi objęto 148 osób (okoliczności popełnienia przestępstwa i wina podejrzanych nie budziła wątpliwości, zaś oświadczenia dowodowe złożone przez podejrzanych nie były sprzeczne z dokonanymi ustaleniami).
Do Wydziałów Śledczych Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie wpłynęło 26 spraw, a załatwiono 25 spraw.
W obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie zarejestrowano łącznie 130 spraw, w zakresie przestępstw z art.178a§1 i §4 kk, penalizujących prowadzenie pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego a także typ kwalifikowany wskazanego czynu zabronionego, zagrożony surowszą odpowiedzialnością karną.


W Prokuraturze Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie oraz w Prokuraturach Rejonowych w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie, odnotowano następujące postępowania, które pozostawały lub mogą stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej:


I.    Wydział I Prokuratury Okręgowej Warszawa - Praga w Warszawie:


1)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO II Ds. 48.2017, w toku którego w dniu 23 sierpnia 2017 roku funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji w Warszawie na podstawie postanowień wydanych przez prokuratora, zatrzymali Mariusza G. i Dominika de V. Wyżej wymienionym oraz Piotrowi P., który jest także podejrzanym w odrębnym śledztwie, dotyczącym SKOK Wołomin, prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Gorzowie Wielkopolskim, ogłoszono zarzuty wprowadzenia w okresie od 17 sierpnia 2010 roku do 30 sierpnia 2013 roku do obrotu gospodarczego środków pieniężnych w łącznej kwocie 12.680.000,00 zł, pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego, tj. przestępstwa określanego mianem „prania brudnych pieniędzy”. Nadto, Piotrowi P. prokurator przedstawił kolejne zarzuty popełnienia przestępstw polegających na wyłudzeniu ze SKOK Wołomin łącznej kwoty 6.000.000,00 zł. Po przesłuchaniu Mariusza G., Dominika de V. i Piotra P., prokurator skierował do Sądu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, który został uwzględniony przez Sąd postanowieniem wydanym w dniu 25 sierpnia 2017 roku. Nadto, w dniu 28 sierpnia 2017 roku wobec czwartego podejrzanego, który uczestniczył w procederze „prania brudnych pieniędzy”, tj. Tomasza S. zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego w kwocie 100.000,00 zł a także zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu. Wskazane czynności podjęto w ramach jednego z wątków, dotyczących śledztwa Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie w sprawie SKOK Wołomin, w którym status podejrzanych posiadają obecnie 133 osoby. Podejrzanym przedstawiono łączenie ponad 200 zarzutów popełniania przestępstw obejmujących swym zakresem między innymi przedkładanie nierzetelnych, poświadczających nieprawdę i podrobionych dokumentów w celu uzyskania wielomilionowych pożyczek ze SKOK Wołomin, podrabianie dokumentacji pracowniczej - w tym zaświadczeń o zatrudnieniu i dochodach, wyłudzanie kredytów oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw oszustw kredytowych i zaboru w celu przywłaszczenia środków płatniczych w znacznych kwotach na szkodę SKOK Wołomin. W zakresie badanych wątków śledztwa, co do których zgromadzono kompleksowy materiał dowodowy, pozwalający na sporządzenie decyzji merytorycznych, wyłączono do odrębnych postępowań materiały odnośnie 143 podejrzanych oraz skierowano akty oskarżenia do Sądu a także wnioski o wydanie przez Sąd wyroków skazujących na posiedzeniu wobec 130 osób;
2)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO I Ds. 190.2017, przejęte do dalszego prowadzenia z Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga - Północ w Warszawie, gdzie było zarejestrowane za sygn. akt PR 6 Ds. 1505.2017. Śledztwo prowadzone jest w sprawie nakłonienia w dniu 10 sierpnia 2017 roku ustalonego mężczyzny do popełnienia samobójstwa w Areszcie Śledczym Warszawa – Białołęka, tj. o czyn z art.151 kk. Do zdarzenia doszło w jednej z cel ww. Aresztu, gdzie mężczyzna targnął się na własne życie poprzez powieszenie. Wobec mężczyzny stosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania w ramach postępowania toczącego się w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach, zarejestrowanego za sygn. akt RP II Ds. 27.2016, natomiast do Warszawy został przewieziony celem złożenia zeznań w sprawie prowadzonej przez jeden z warszawskich Sądów. W śledztwie badany jest również wątek niedopełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy, którzy mieli obowiązek bieżącego monitorowania celi, w której osadzony był mężczyzna.


Prokuratura Rejonowa w Wołominie:


1)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 2 Ds. 213.2017 prowadzone przeciwko Pawłowi R., któremu zarzucono doprowadzenie w dniu 4 października 2016 roku w Ząbkach małoletniej pokrzywdzonej, do obcowania płciowego poprzez stosowanie przemocy polegającej na przytrzymywaniu jej ciała oraz zatykaniu ust dłonią, uniemożliwiając tym wzywanie pomocy. W sprawie stosowano wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, który w toku śledztwa, po dwukrotnym przesłuchaniu pokrzywdzonej przez Sąd oraz uzyskaniu dwóch opinii psychologicznych został zmieniony decyzją prokuratora na dozór Policji. W dniu 28 lutego 2017 roku prokurator wydał postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełniania przez podejrzanego zarzucanego mu finalnie czynu zabronionego spenalizowanego w art.197 §1 kk, które ustaliła dokonana analiza akt, było nieprawomocne. Wskazane śledztwo było przedmiotem zainteresowania w związku z emisją programu w jednej ze stacji telewizyjnych;
2)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 4 Ds. 228.2017 zakończone aktem oskarżenia przeciwko Adamowi O., który jak wynikało z przeprowadzonego śledztwa, w lutym 2017 roku, będąc pracownikiem Mazowieckiego Centrum Psychiatrii „Drewnica” w Ząbkach, przez nadużycie stosunku zależności, doprowadził dwie młode pacjentki (dziewiętnastoletnią oraz dwudziestodziewięcioletnią), do poddania się innym czynnościom seksualnym, tj. popełnienia czynu zabronionego spenalizowanego w art.199§1 kk. Oskarżony dopuścił się także przestępstwa naruszenia nietykalności cielesnej innej pokrzywdzonej poprzez uderzenie jej ręką w pośladki, tj. czynu zabronionego określonego w art.217§1 kk, którego ściganie wprawdzie odbywa się z oskarżenia prywatnego, jednak w realiach przedmiotowej sprawy prokurator objął ten czyn ściganiem z urzędu, uznając że wymaga tego interes społeczny;

Prokuratura Rejonowa Warszawa – Praga Południe w Warszawie:


1)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 1 Ds. 1204.2017 prowadzone przeciwko dwóm braciom - Grzegorzowi Sz. i Hubertowi Sz., którym przedstawiono zarzut popełnienia występku z art.62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. W dniu 21 lipca 2017 roku na warszawskim Gocławiu funkcjonariusze Policji dokonali przeszukania pomieszczeń mieszkalnych oraz piwnicznych zajmowanych przez obu braci Sz. W tracie przeprowadzania czynności ujawniono znaczne ilości środków odurzających oraz psychotropowych, w tym ponad 4 kilogramy amfetaminy. W dniu 24 lipca 2017 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Południe uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował wobec obu podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy;
2)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 4 Ds. 646.2017 prowadzone przeciwko Dominikowi Z. podejrzanemu o to, że w dniu 26 sierpnia 2017 roku w Warszawie w autobusie linii 125, dopuścił się występku chuligańskiego polegającego na publicznym stosowaniu przemocy z oczywiście błahego powodu poprzez uderzenia rękami złożonymi w pięść, głową i łokciami w głowę oraz górne partie ciała ustalonego mężczyzny z powodu jego przynależności rasowej, a także publicznie znieważył pokrzywdzonego używając słów powszechnie uznanych za obraźliwe z powodu jego przynależności rasowej, czym okazał rażące lekceważenie porządku prawnego, tj. o czyn z art.119 §1 kk w zb. z art.257 kk w zw. z art.57a §1 kk w zw. z art.11 §2 kk. Wobec podejrzanego prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji połączony z zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonym i zbliżania się do niego na określoną odległość;
3)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 4 Ds. 529.2017 w sprawie zniszczenia przez dewelopera budynku wpisanego na listę zabytków, znanego pod nazwą „Willa Granzowa”. Postępowanie obejmuje czyn zabroniony spenalizowany w art.108 ust.1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
4)    postępowanie sprawdzające o sygn. akt PR 6 Ds. 1585.2017, które zarejestrowano na podstawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pochodzącego od lokatorów kamienicy przy ul. Waszyngtona 69 w Warszawie. Z treści przedmiotowego doniesienia wynikało, że ustalony podmiot gospodarczy sprzedał kamienicę wraz z lokatorami kilku prywatnym spółkom, które podjęły działania służące doprowadzeniu lokatorów do eksmisji lub przeprowadzki, poprzez podwyższanie czynszu oraz utrudnianie im zamieszkiwania. Jednocześnie wskazano, iż budynek powstał w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku z funduszy socjalnych Poczty Polskiej, Telegraf i Telefon pobieranych z pensji pracowników, którzy następnie otrzymali prawo do wynajmu lokali zakładowych, zaś znaczną część lokatorów stanowią emerytowani pracownicy TP S.A.;

Prokuratura Rejonowa Warszawa – Praga Północ w Warszawie:


1)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 5 Ds. 1053.2017, prowadzone przeciwko Sebastianowi W., Dawidowi M. i Pawłowi W., którym zarzuca się pobicie kierowcy autobusu kijem baseballowym oraz metalową pałką, tj. czyn zabroniony określony w art.159 kk w zb. z art.157§1 w zb. z art.160§1 kk w zw. z art.57a§1 kk w zw. z art.11§2 kk. Na wniosek prokuratora Sąd zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy;
2)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 1 Ds. 47.2017, w toku którego zatrzymano i przedstawiono zarzuty dwóm kolejnym podejrzanym w sprawie zniszczenia w lutym 2017 roku lokalu „Chmura” w Warszawie, w którym doszło do bójki z udziałem kibiców Legii Warszawa oraz Ajaxu Amsterdam;

Prokuratura Rejonowa w Nowym Dworze Mazowieckim:  


1)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 2 Ds. 684.2017 prowadzone w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci 15-letniego Filipa K., tj. o czyn z art. 155 kk. W dniu 3 sierpnia 2017 roku Filip K. prawdopodobnie utonął podczas kąpieli w rzece Wisła, na co wskazują wyniki przeprowadzonej sekcji zwłok. Zdarzenie było przedmiotem programu jednej ze stacji telewizyjnych, w którym wypowiadała się matka pokrzywdzonego;

Prokuratura Rejonowa w Legionowie:


1)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 3 Ds. 165.2017 prowadzone przeciwko Tomaszowi K. i Pawłowi K., którzy w nocy z 13 na 14 sierpnia 2017 roku w Jadwisinie, pobili ze skutkiem śmiertelnym ustalonego mężczyznę używając przy tym noża. Czyn zabroniony zarzucany podejrzanym spenalizowany jest w art.158§1 i 3 kk w zb. z art.159 kk w zw. z art.11§2 kk oraz zagrożony jest karą do 10 lat pozbawienia wolności. Wobec obu zatrzymanych prokurator wystąpił do Sądu z wnioskami o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, które zostały uwzględnione przez Sąd;
2)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 2 Ds. 906.2017 prowadzone w sprawie wypadku drogowego, do którego doszło 8 sierpnia 2017 roku w miejscowość Wólka Radzymińska. W następstwie zaistniałego wypadku drogowego, w czasie którego doszło do czołowego zderzenia samochodu osobowego z lawetą, zginęła trzyosobowa rodzina, natomiast kierowca lawety został ciężko ranny. W sprawie poszukiwano świadków tragicznego zdarzenia także za pośrednictwem środków masowego przekazu.
Z uzyskanych informacji wynika, iż w pozostałych Prokuraturach Rejonowych pozostających w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie, nie odnotowano postępowań, które pozostawałyby w zainteresowaniu opinii publicznej.
W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie do Wydziałów Śledczych, tj. Wydziału I do Spraw Przestępczości Gospodarczej i Wydziału II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej oraz do VII Samodzielnego Działu do Spraw Błędów Medycznych wpłynęło łącznie 9 spraw, a załatwiono 8 spraw.


Postępowania Prokuratury Regionalnej w Warszawie, które pozostawały lub mogły stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej w sierpniu 2017 roku:


1)    postępowanie przygotowawcze o sygn. akt RP I Ds. 32.2016 prowadzone w Wydziale I do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Regionalnej w Warszawie z Wydziałem do Spraw Odzyskiwania Mienia Komendy Stołecznej Policji, które wszczęto na podstawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa skierowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego w sprawie nieprawidłowości stwierdzonych w sprawozdaniach finansowych Banku Spółdzielczego w Lesznowoli. Doniesienie w tej sprawie skierował także następca prawny Banku Spółdzielczego w Lesznowoli - SGB – Bank S.A., wskazując na uzasadnione podejrzenie wyłudzenia kredytów lub udzielenia ich przez Bank z naruszeniem obowiązujących procedur. Śledztwo obejmuje również nieprawidłowości przy udzielaniu kredytów i wyrządzenie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach Bankowi Spółdzielczemu w Lesznowoli. W toku śledztwa uzyskano obszerny materiał dowodowy, pozwalający na ogłoszenie zarzutów czternastu osobom, wśród których była między innymi była Prezes i była Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Lesznowoli, byli Członkowie Zarządu tego Banku, byli Członkowie Komitetu Kredytowego Banku oraz osoby pozostające z nimi w kontaktach towarzyskich. Zarzuty stawiane podejrzanym obejmują brak należytej staranności przy udzielaniu kredytów i monitorowaniu ich spłat a także niestosowanie się do zasad ostrożności wynikających z przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe. W śledztwie ujawniono przypadki zaniechania przez kierownictwo Banku ustanowienia wymaganych zabezpieczeń, udzielanie kredytów osobom, które nie posiadały zdolności kredytowej oraz podrabianie dokumentacji bankowej, dotyczącej udzielonych pożyczek mieszkaniowych oraz kredytów inwestycyjnych i konsumpcyjnych. W dniu 24 sierpnia br. na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie funkcjonariusze Policji z Komendy Stołecznej Policji zatrzymali kolejne osoby, które miały związek z procederem ujawnionym w ww. Banku. Zatrzymano między innymi byłą Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Lesznowoli a także osobę pełniącą w przeszłości funkcję Członka Komitetu Kredytowego Banku Spółdzielczego w Lesznowoli. Była Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Lesznowoli była już wcześniej zatrzymana w dniu 17 maja 2017 roku w związku z inną toczącą się sprawą karną prowadzoną przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie, w której była podejrzana o przestępstwo przekupstwa. Celem działania podejrzanej było wówczas skłonienie prokuratora prowadzącego śledztwo w sprawie nieprawidłowości stwierdzonych w działalności Banku Spółdzielczego w Lesznowoli, do naruszenia przepisów kodeksu postępowania karnego poprzez podjęcie decyzji procesowej o umorzeniu postępowania karnego. Działania te nie miały jakiekolwiek wpływu na prawidłowy tok prowadzonego postępowania karnego, w którym podejrzanej ogłoszono już 15 zarzutów. Była Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Lesznowoli, która pełniła tę funkcję już od lat 90-tych, podejrzana jest o niezgodne z prawem działania wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami spośród kierownictwa tego Banku, które podejmowane były w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Przestępstwa zarzucane byłej Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Lesznowoli, która z tytułu pełnionej funkcji była zobowiązana do zajmowania się sprawami majątkowymi Banku, dotyczą także przyjęcia korzyści majątkowej w łącznej kwocie szacowanej na 600 tys. zł, w związku z udzieleniem kredytów inwestycyjnych ustalonym podmiotom. Zarzuty stawiane podejrzanym obejmują świadome przyjęcie jako zabezpieczenia udzielonych pożyczek mieszkaniowych weksli własnych z podrobionym podpisem osoby fikcyjnej, która miała być stroną określonych umów, przywłaszczenie mienia wielkiej wartości w postaci powierzonych środków pieniężnych Banku Spółdzielczego w Lesznowoli w łącznej kwocie ponad 7 mln zł, popełnienie przestępstwa oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości oraz przestępstwa łapownictwa menedżerskiego. Uzyskane w sprawie dowody pozwoliły także na ustalenie, że działania podejrzanych doprowadziły do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ponad 1 mln 360 tys. zł, przeznaczonej przez zagraniczne zgromadzenie misyjne na działalność charytatywną. Ogłoszone zarzuty obejmują także niedopełnienie obowiązku dokonania prawidłowej oceny zdolności kredytowej kredytobiorców pomimo negatywnych opinii analityka kredytowego, zawarcie umów kredytowych i pożyczki hipotecznej, do których przedłożono podrobione zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach oraz zaniechanie uzyskania od kredytobiorcy zabezpieczenia pożyczki hipotecznej. Inkryminowane działania doprowadziły do wyrządzenia w mieniu Banku szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, której łączna kwota wyniosła ponad 3 mln zł. Czyny zabronione zarzucane podejrzanym zagrożone są karą pozbawienia wolności od roku do lat 10. Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie, skierowano do Sądu wnioski o zastosowanie wobec wszystkich zatrzymanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd uwzględnił wnioski Prokuratury i wobec wszystkich zatrzymanych zastosował tymczasowego aresztowanie na czas trzech miesięcy. Sprawa ma wielowątkowy charakter, badane są wszystkie okoliczności dotyczące ujawnionego procederu a także ustalana jest rola poszczególnych osób związanych ze stwierdzonymi nieprawidłowościami;
2)    wszczęcie śledztwa w Wydziale II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej, zarejestrowanego za sygn. akt RP II Ds. 29.2017, w sprawie podejmowania przez zorganizowaną grupę przestępczą o zasięgu międzynarodowym w okresie od stycznia 2015 roku do 31 lipca 2017 roku w Warszawie oraz w innych miejscach, czynności mogących udaremnić lub znaczne utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków pieniężnych wielkiej wartości lub też miejsca ich umieszczenia, wykrycia, zajęcia, albo orzeczenia przepadku poprzez przyjmowanie na rachunki bankowe prowadzone dla licznych podmiotów gospodarczych, środków pieniężnych w łącznej kwocie nie niższej niż 17,5 mln zł od polskich podmiotów i dokonywanie przelewów z tych rachunków na rachunki różnych podmiotów zagranicznych bez podstawy uzasadnionej rzeczywistym obrotem gospodarczym, przy czym środki te miały pochodzić z uzyskanych nienależnych zwrotów podatku VAT w związku z dokonywaniem wyłudzeń na szkodę Skarbu Państwa, w ramach tzw. karuzel podatkowych, tj. o czyny z art.299§1 i §5 kk

   W ramach prac Zespołu Prokuratorów powołanego zarządzeniem Prokuratora Krajowego z dnia 17 listopada 2016 roku do analizowania materiałów i podejmowania działań z zakresu prawa administracyjnego oraz cywilnego w sprawach związanych z reprywatyzacją gruntów warszawskich, pozostających w obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Warszawie wniesiono sprzeciw do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, dotyczący nieruchomości położonej przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 41 (dawniej ul. Franciszka Szustra) w Warszawie.


   Sprzeciw z 21 sierpnia 2017 roku wniesiono do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie od ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 lipca 1998 roku, Nr 145/98 ustanawiającej na 99 lat użytkowanie wieczyste gruntu o powierzchni 584 m2, stanowiącego działkę nr 124, położonego w Warszawie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego numer 41 (dawniej ul. Franciszka Szustra) na rzecz ustalonych osób fizycznych. W sprzeciwie tym wniesiono o stwierdzenie nieważności wskazanej decyzji Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 lipca 1998 roku jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa, to jest przepisu art. 5 dekretu z dnia 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy oraz art.31 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Na podstawie zgromadzonych w sprawie dowodów Prokuratura stwierdziła, że w rozpoznawanej sprawie nie miał zastosowania wskazany przepis dekretu zwanego dekretem Bieruta, ponieważ budynek znajdujący się na działce ewidencyjnej nr 124 położonej przy ul. Jarosława Dąbrowskiego numer 41 w Warszawie, istniejący w chwili wydania zaskarżonej decyzji został wybudowany już po wejściu w życie ww. dekretu, który obowiązywał od dnia 21 listopada 1945 roku. W ocenie Prokuratury, przy wydaniu zaskarżonej decyzji doszło jednocześnie do rażącego naruszenia wskazanego wyżej przepisu art.31 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, ponieważ oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Jarosława Dąbrowskiego numer 41 w Warszawie, która była zabudowana budynkiem mieszkalnym, stanowiącym własność m.st. Warszawy, nastąpiło bez równoczesnej sprzedaży tego budynku. W świetle ujawnionych okoliczności faktycznych i prawnych, działka gruntu o numerze ewidencyjnym nr 124 położona przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 41 (dawnej ul. Franciszka Szustra 41) w Warszawie, była w dniu 21 listopada 1945 roku niezabudowana. Tym samym, w dniu wydania przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy decyzji Nr 145/98, budynek ten nie stanowił odrębnego od gruntu przedmiotu własności dotychczasowych właścicieli lub ich następców prawnych, gdyż stawał się własnością m.st. Warszawy w miarę jego wznoszenia, czyli trwałego wiązania poszczególnych elementów tego budynku z nieruchomością gruntową. W realiach ww. sprawy stwierdzono, że przy wydaniu zaskarżonej decyzji z 15 lipca 1998 roku doszło do naruszenia przepisu art.156§1 pkt 2 kpa, albowiem decyzja ta została wydana z rażącym naruszeniem prawa.
    W sierpniu 2017 roku Prokuratorzy z Wydziału V Postępowania Sądowego Prokuratury Regionalnej w Warszawie, uczestniczyli w 13 sesjach sądowych obejmujących 5 rozpraw i 8 posiedzeń, w trakcie których rozpoznano przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie łącznie 264 sprawy.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Regionalnej w Warszawie
Prokurator
Agnieszka Zabłocka – Konopka

 

« powrót

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

tel. (22) 46 49 200
fax (22) 46 49 106

Lokalizacja na mapie »
Wskazówki dojazdu »

Organizacja

 
 
Statystyka wizyt na stronie: online: 6 | dziś: 146 | wczoraj: 238 | ten tydzień: 24464 | ten miesiąc: 4066 | łącznie od 04.2013: 1721748
BIP epuap
eea grants, norway grants