Strona Prokuratury Regionalnej w Warszawie używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
×
A A A A wersja tekstowa - wysoki kontrast
  Drukuj   BIP  
BIULETYN INFORMACYJNY ZA  GRUDZIEŃ 2017 ROKU
 
2018/02/07
 

   W grudniu 2017 roku do wszystkich jednostek organizacyjnych Prokuratur w obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Warszawie, wpłynęło łącznie 7 950 spraw, załatwiono 10 390 spraw. W 1 996 sprawach skierowano akty oskarżenia, którymi objęto 2 388 osób. Wobec 106 oskarżonych stosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
   W 122 sprawach skierowano do Sądu wnioski w trybie art.335 § 1 kpk o wydanie wobec 131 osób wyroków skazujących na posiedzeniu i orzeczenie uzgodnionych z podejrzanymi kar lub innych środków, przewidzianych za zarzucane im występki, bez przeprowadzania rozprawy. W sprawach tych, podejrzani przyznali się do winy oraz złożyli wyjaśnienia, w świetle których okoliczności popełnienia zarzucanych im przestępstw i wina nie budziły wątpliwości.
   W 429 sprawach dołączono do aktów oskarżenia wnioski o wydanie przez Sąd na posiedzeniu wyroków skazujących i orzeczenie uzgodnionych z podejrzanymi kar lub innych środków przewidzianych za zarzucane im występki, zgodnie z trybem wynikającym z przepisu art.335§2 kpk, którymi objęto 483 osoby. W sprawach tych okoliczności popełnienia przestępstwa i wina podejrzanych nie budziła wątpliwości, a oświadczenia dowodowe złożone przez podejrzanych nie były sprzeczne z dokonanymi ustaleniami.
   Zarejestrowano łącznie 263 postępowania dotyczące przestępstwa prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego a także typ kwalifikowany wskazanego czynu zabronionego, który zagrożony surowszą odpowiedzialnością karną, tj. przestępstwa z art.178a§1 i §4 kk.
   Do Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz Prokuratur Rejonowych w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęło łącznie 5 425 spraw, załatwiono 6 826 spraw. Akty oskarżenia skierowano w 1 152 sprawach, którymi objęto 1 452 osoby. Wobec 60 oskarżonych stosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Skierowano 81 wniosków w trybie art.335§1 kpk o skazanie przez Sąd na posiedzeniu bez przeprowadzania rozprawy wobec 89 osób oraz 217 wniosków w trybie art.335§2 kpk, którymi objęto łącznie 256 osób.
   Do Wydziałów Śledczych Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęło 96 spraw, załatwiono 191 spraw, wśród których 49 zakończono skierowaniem aktów oskarżenia wobec 177 osób. W obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie zarejestrowano łącznie 138 spraw, dotyczących przestępstwa prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego a także typ kwalifikowany wskazanego czynu zabronionego, który zagrożony surowszą odpowiedzialnością karną, tj. przestępstwa z art.178a§1 i §4 kk. W Wydziałach Śledczych Prokuratury Okręgowej w Warszawie, odnotowano między innymi następujące postępowania, które pozostawały lub mogą stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej:

   I. Wydział I Śledczy

   1) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO I Ds. 86.2016 – zakończone aktem oskarżenia przeciwko funkcjonariuszom Stołecznego Stanowiska Kierowania Komendy Stołecznej Policji, którym zarzucono między innymi przyjmowanie korzyści majątkowych za przekazywanie informacji o kolizjach drogowych na terenie Warszawy. Akt oskarżenia skierowano przeciwko 4 funkcjonariuszom Policji oraz 2 pracownikom cywilnym Stołecznego Stanowiska Kierowania Komendy Stołecznej Policji, oskarżonym o przekroczenie uprawnień służbowych w związku z przekazywaniem informacji z policyjnej bazy informatycznej osobom zajmującym się holowaniem pojazdów, odnośnie lokalizacji kolizji i wypadków drogowych na terenie Warszawy. Z ustaleń śledztwa wynikało, że do przekazywania informacji dochodziło z krótkimi przerwami w okresie od 2011 roku do kwietnia 2017 roku, a celem działania sprawców było osiągnięcie korzyści majątkowych. Inicjatorowi i organizatorowi ujawnionego procederu zarzucono 13 przestępstw, wśród których 4 polegały na umożliwianiu innym pięciu oskarżonym popełnianie czynów zabronionych polegających na przekazywaniu informacji służbowych w zamian za korzyści majątkowe. Nadto, osoby zajmujące się holowaniem pojazdów zostały oskarżone o udzielenie sześciu funkcjonariuszom publicznym korzyści majątkowych w łącznej kwocie ponad 50 tys. zł, za zachowanie stanowiące naruszenie prawa, które miały związek z nieuprawnionym przekazywaniem informacji o kolizjach drogowych. Akt oskarżenia dotyczył także byłego eksperta Sekcji Administrowania Systemem Wspomagania Dowodzenia Wydziału Dyżurnego Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji, któremu zarzucono dwa przestępstwa polegające na utrudnianiu śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Przestępstwa zarzucane oskarżonym zagrożone są karami pozbawienia wolności od 3 do 10 lat;

   2) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO V Ds. 449.2015 - zakończone aktem oskarżenia skierowanym do Sądu Okręgowego w Katowicach przeciwko 21 osobom, którym zarzucono wewnątrzwspólnotowe nabycie w latach 2004 - 2014 znacznej ilości środków odurzających w postaci 433 kg marihuany. Środki odurzające zostały kupione na terytorium Holandii i w celu dalszej sprzedaży zostały przewiezione na zlecenie ustalonego mężczyzny do Polski. Aktem oskarżenia objęto także podejrzanych, którym zarzucono udział w obrocie znaczną ilością marihuany, nabytej od osób sprowadzających narkotyki z Holandii. Podejrzani sprzedawali marihuanę osobom, które dostarczały ją finalnie indywidualnym odbiorcom. Wśród oskarżonych są mężczyźni i kobieta, którym zarzucono udzielanie środków odurzających w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Uzyskane dowody wykazały, że przemyt narkotyków na terytorium RP zapoczątkowało porozumienie obywatela Polski z obywatelem Turcji, przebywającym na terytorium Holandii. Polak odbierał marihuanę od obywatela Turcji osobiście bądź za pośrednictwem opłacanych osób pełniących rolę „kurierów”, w tym między innymi przez swojego ojca i szwagra. W toku śledztwa ustalono, że „kurierzy” przywieźli na terytorium Polski 433 kg marihuany przy użyciu osobowych samochodów, w których były specjalnie skonstruowane dla tego celu skrytki w elementach tapicerki pojazdów i bakach na paliwo. Za przestępstwa zarzucane oskarżonym, stanowiące czyny zabronione penalizowane przepisami Ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziała narkomanii, grozi kara pozbawienia wolności do lat 15;

   3) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO I Ds. 301.2017 – wszczęte 12 grudnia 2017 roku w sprawie kierowania groźby bezprawnej w dniu 8 grudnia 2017 roku w Warszawie wobec dziennikarzy Telewizji Polskiej S.A., w celu zmuszenia ich do zaniechania interwencji prasowej. W ramach dotychczasowych czynności zatrzymano mężczyznę, któremu ogłoszono zarzuty nakłaniania innej osoby w dniu 10 lipca 2017 roku do użycia przemocy wobec dziennikarza TVP INFO, w celu zmuszenia go do zaniechania interwencji prasowej. Mężczyźnie temu zarzucono także kierowanie w dniu 8 grudnia 2017 roku groźby spowodowania uszkodzenia ciała wobec dziennikarza Telewizji Polskiej, w celu zmuszenia go oraz dziennikarki Telewizji Polskiej do zaniechania interwencji prasowej. Działanie to wypełniło znamiona czynów zabronionych spenalizowanych w Ustawie z dnia 26 stycznia 1984 roku prawo prasowe. Podejrzany usłyszał również zarzut posiadania bez wymaganego zezwolenia dwóch sztuk broni palnej, na którą zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji wymagane jest ze zezwolenie;

   4) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO I Ds. 308.2017 – wszczęte 20 grudnia 2017 roku w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W toku śledztwa uzyskano wstępną opinię biegłych z Zakładu Medycyny Sądowej w Warszawie, zgodnie z którą, przyczyną śmierci sędziego były cechy niewydolności krążeniowo – oddechowej;

   5) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO 166.2016 - zakończone aktem oskarżenia przeciwko osobom, którym zarzucono dokonanie oraz usiłowanie dokonania kradzieży z włamaniem do bankomatów na terenie Warszawy i okolic, a także dokonanie ponad 100 kradzieży i kradzieży z włamaniem do mieszkań oraz biur na terenie całego kraju. Sprawcy popełnili zarzucane im przestępstwa w okresie od 2015 do 2017 roku. W toku śledztwa wykonano liczne czynności procesowe służące ustaleniu przebiegu ujawnionych zdarzeń kryminalnych, wynikających między innymi z informacji sprawców, którzy zdecydowali się na współpracę z organami ścigania. Działania te pozwoliły na ujawnienie przestępczego procederu, polegającego na kradzieżach z włamaniem do bankomatów przy zastosowaniu tzw. metody „na wybuch”, tj. poprzez ich detonację. Głównym inicjatorem i pomysłodawcą tych czynów był mężczyzna, który do przestępczych działań, wybierał sobie wspólników. Po zatrzymaniu jego osoby w dniu 1 marca 2016 roku, próby włamywania się do bankomatów były kontynuowane przez dwóch mężczyzn. Oskarżeni dokonali kradzieży z włamaniem do bankomatu w miejscowości Lachtorzew oraz usiłowali dokonać czterech kolejnych kradzieży z włamaniem do bankomatów, w tym trzech w Warszawie przy ul. Bartyckiej, Chruścickiego i Magicznej oraz w miejscowości Mroków. Pięciu oskarżonych dobrowolnie poddało się karze bezwzględnego pozbawienia wolności a także karze grzywny oraz zostali zobowiązani do naprawienia szkody. Śledztwo prowadzono wspólnie z funkcjonariuszami Policji Wydziału dw. z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji;

   II. Wydział II Śledczy

   1) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO II Ds. 94.2017 - zakończone aktem oskarżenia przeciwko 3 osobom, którym zarzucono karalną manipulację akcjami ustalonej spółki akcyjnej, tj. popełnienie przestępstwa stypizowanego w art.183 ust. 1 Ustawy z 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie o przestępstwie złożyła Komisja Nadzoru Finansowego w związku z ujawnionymi okolicznościami, wskazującymi na podejrzenie karalnej manipulacji akcjami zwykłymi na okaziciela ustalonej spółki akcyjnej. Akt oskarżenia obejmuje przestępstwa popełnione przez podejrzanych w okresie od 12 lipca 2012 roku do 14 listopada 2012 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oskarżeni składali zlecenia i zawierali transakcje na akcjach ustalonej spółki z rachunków papierów wartościowych prowadzonych dla nich przez Domy Maklerskie, wprowadzając tym w błąd innych uczestników obrotu, co do rzeczywistego popytu, podaży oraz ceny akcji a także powodując nienaturalne ustalenie ceny akcji. W toku śledztwa, na poczet grożących sprawcom kar, Prokuratura dokonała na ich mieniu zabezpieczeń majątkowych w łącznej kwocie 2,5 mln zł poprzez ustanowienie hipotek przymusowych na należących do nich nieruchomościach. Wobec oskarżonych stosowane są środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych. Przestępstwa zarzucane oskarżonym zagrożone są karą grzywny do 5 mln zł oraz karą pozbawienia wolności do lat 5;

   2) postępowanie sprawdzające o sygn. akt PO II Ds. 279.2017 – prowadzone w związku z zawiadomieniem złożonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zniesławienia na społecznościowym serwisie internetowym „Twitter”, tj. o przestępstwo z art.212§2 kk i inne;

   III. Wydział III do Spraw Przestępczości Gospodarczej:

   1) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO III Ds. 244.2017 - zakończone aktem oskarżenia przeciwko mężczyźnie, któremu zarzucono prowadzenie w okresie od 14 listopada 2012 roku do 19 grudnia 2013 roku bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na rynku walutowym o charakterze hurtowym i na rachunkach inwestycyjnych kilkudziesięciu inwestorów. Oskarżenie obejmuje także przestępstwo oszustwa w łącznej kwocie blisko 5 mln zł, popełnione na szkodę 54 osób, które wpłaciły środki finansowe na rachunki inwestycyjne i powierzyły ich zarządzenie. Oskarżony wprowadził w błąd pokrzywdzonych, co do gwarancji zwrotu powierzonych środków, posiadanego majątku mogącego stanowić zabezpieczenie przyszłych roszczeń oraz posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, mającego pokryć ewentualne straty. Oskarżonemu zarzucono również wyrządzenie szkody wierzycielom i uszczuplenie zaspokojenia ich roszczeń, poprzez zbycie składników majątkowych o wartości ponad 1,9 mln zł. Przestępstwa zarzucane oskarżonemu zostały przez niego popełnione w czasie prowadzenia przez niego własnej działalności gospodarczej, którą wyrejestrował w grudniu 2013 roku i zerwał kontakt z klientami. Wśród przestępstw zarzucanych oskarżonemu jest czyn zabroniony spenalizowany w art.178 Ustawy z 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi a także przestępstwa oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości i wyrządzenie szkody wielu wierzycielom, przewidziane w Kodeksie karnym. Przestępstwa zarzucane oskarżonemu zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności oraz karą grzywny;

   IV. Wydział VIII do Spraw Wojskowych:

   1) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO VIII Ds. 150.2018 – wszczęte w sprawie sprowadzenia w dniu 18 grudnia 2017 roku katastrofy w ruchu powietrznym, w przebiegu której w trakcie podchodzenia do lądowania, doszło rozbicia samolotu wojskowego MIG 29. W toku śledztwa przeprowadzono oględziny wraku samolotu oraz okolicy miejsca zdarzenia, zabezpieczono rejestratory z samolotu jak też dane z innych urządzeń rejestrujących przebieg lotu, uzyskano obszerną dokumentację dotyczącą stanu technicznego samolotu, warunków pogodowych, komunikacji samolot – wieża, realizowanego zadania, uprawnień pilota, procesu szkolenia i próbki paliwa. W charakterze świadków przesłuchano między innymi kontrolerów ruchu lotniczego i techników obsługujących samolot. Na miejscu zdarzenia wspólnie z prokuratorami pracowali eksperci z Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, którym przekazano do badań nośniki z danymi lotu. Prokuratura podejmuje czynności służące ustaleniu czy zaistniałe zdarzenie było wynikiem awarii maszyny, błędu ludzkiego, czy też obu tych przyczyn jednocześnie.

   Prokuratury Rejonowe w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie

   Prokuratura Rejonowa Warszawa – Śródmieście:

   1) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 2 Ds.1573.2017 - prowadzone w sprawie kradzieży z jednego z mieszkań na terenie Warszawy kwoty 78 000 zł, popełnionej na szkodę ponad 90-letniego mężczyzny, która ujawniona została po wizycie pogotowia ratunkowego w mieszkaniu pokrzywdzonego. W wyniku podjętych działań, w dniu 8 grudnia 2017 roku zatrzymano trzech ratowników medycznych z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Warszawie. Jednemu z podejrzanych przedstawiono zarzuty pomocnictwa do kradzieży poprzez przekazanie bezpośrednim sprawcom kradzieży informacji o miejscu przechowywania gotówki. Nadto mężczyzna ten usłyszał zarzut posiadania ponad 4,5 grama marihuany. Dwóch pozostałych ratowników usłyszało zarzuty kradzieży w dniu 2 grudnia 2017 roku kwoty 78 000 zł z mieszkania, w którym załoga pogotowia ratunkowego podejmowała interwencję związaną z udzieleniem pomocy mężczyźnie. Po wykonaniu czynności procesowych, Prokuratura skierowała wnioski o tymczasowe aresztowanie wobec trzech podejrzanych na 3 miesiące, które zostały uwzględnione przez Sąd;

   W pozostałych Prokuraturach Rejonowych pozostających w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie nie odnotowano postępowań, które według uzyskanych danych, pozostawałyby w zainteresowaniu opinii publicznej.

   Do Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie oraz Prokuratur Rejonowych z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie wpłynęło łącznie 2 510 spraw, a załatwiono 3 548 spraw. W 843 sprawach wniesiono akty oskarżenia, którymi objęto 935 osób. Wobec 46 oskarżonych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

   W 41 sprawach skierowano do Sądu wnioski w trybie art.335§1 kpk o wydanie na posiedzeniu wyroków skazujących i orzeczenie uzgodnionych z podejrzanymi kar lub innych środków, przewidzianych za zarzucane im występki, bez przeprowadzania rozprawy, którymi objęto 42 osoby. W sprawach tych podejrzani przyznali się do winy oraz złożyli wyjaśnienia, w świetle których okoliczności popełnienia zarzucanych im przestępstw i wina nie budziły wątpliwości.

   W 212 sprawach dołączono do aktów oskarżenia wnioski o wydanie przez Sąd na posiedzeniu wyroków skazujących i orzeczenie uzgodnionych z podejrzanymi kar lub innych środków przewidzianych za zarzucane im występki, zgodnie z trybem wynikającym z przepisu art.335§2 kpk, którymi objęto 227 osób. W sprawach tych okoliczności popełnienia przestępstwa i wina podejrzanych nie budziła wątpliwości, zaś oświadczenia dowodowe złożone przez podejrzanych nie były sprzeczne z dokonanymi ustaleniami.

   Do Wydziałów Śledczych Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie wpłynęło 41 spraw, a załatwiono 83 sprawy, wśród których 17 zakończono skierowaniem aktów oskarżenia przeciwko 20 osobom.

   W obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie zarejestrowano łącznie 125 postępowań dotyczących przestępstwa prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego a także typ kwalifikowany wskazanego czynu zabronionego, który zagrożony surowszą odpowiedzialnością karną, tj. przestępstwa z art.178a§1 i §4 kk.

   W Prokuraturze Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie oraz w Prokuraturach Rejonowych w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie, odnotowano następujące postępowania, które pozostawały lub mogą stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej:

   I. Wydział I Prokuratury Okręgowej Warszawa - Praga w Warszawie:

   1) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO I Ds. 72.2016 - zakończone aktem oskarżenia przeciwko 11 osobom, którym zarzucono popełnienie 14 przestępstw związanych z wykorzystywaniem co najmniej 15 kobiet zajmujących się prostytucją w czterech warszawskich agencjach towarzyskich. Jednym z oskarżonych jest 52-letni obywatel Syrii, którego oskarżono o stosowanie przemocy wobec jednej z pokrzywdzonych celem zmuszenia jej do świadczenia usług seksualnych oraz wymuszenie rozbójnicze, polegające na nakładaniu na pokrzywdzoną kar za oddalenie się z agencji towarzyskiej bez zezwolenia oraz przyjmowanie zbyt małej ilości klientów. Oskarżony był uprzednio karany, obecnie przebywa w zakładzie karnym. Pozostałym oskarżonym – obywatelom polskim i ukraińskim, zarzucono czerpanie korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez ustalone kobiety oraz ułatwianie świadczenia tych usług. Ustalenia śledztwa wykazały, że z popełniania tych przestępstw oskarżeni uczynili sobie stałe źródło dochodu. Ujawniony proceder trwał w latach 2010 – 2017 i odbywał się w mieszkaniach przy ul. Pańskiej, Dzielnej, Chmielnej oraz Bukowińskiej w Warszawie. Postawienie sprawców w stan oskarżenia było możliwe dzięki kilkuletniej i intensywnej współpracy prokuratorów z Prokuratury Okręgowej Warszawa - Praga w Warszawie z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji;

   2) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO I Ds. 17.2017 - zakończone aktem oskarżenia przeciwko 29-letniemu obywatelowi Iranu, któremu zarzucono udział w procederze podrabiania dokumentów tożsamości obywateli krajów Unii Europejskiej, przesyłanych między innymi do Niemiec oraz Wielkiej Brytanii. Oskarżony w trakcie kontroli w listopadzie 2016 roku na lotnisku Warszawa – Modlin wylegitymował się podrobionym greckim dowodem osobistym. Po zatrzymaniu jego osoby oraz oględzinach należącego do niego telefonu komórkowego, w karcie pamięci ujawniono film zawierający treści pornograficzne z udziałem małoletnich chłopców o nieujawnionej tożsamości. Ustalenia śledztwa wykazały, że przestępcza działalność oskarżonego trwała w okresie od listopada 2015 roku do listopada 2016 roku głównie na terenie Grecji. Oskarżony wykonywał i gromadził zdjęcia stron personalizacyjnych co najmniej 617 paszportów i dowodów osobistych obywateli Unii Europejskiej, a następnie pozyskiwał zdjęcia i dane osób, których wizerunki miały być umieszczane na podrobionych dokumentach. Nadto, pośredniczył między fałszerzami a nabywcami podrobionych dokumentów kontaktując ich ze sobą bądź sam przekazywał podrobione dokumenty. Pieniądze za fałszywe paszporty lub dowody osobiste odbierał w placówkach firmy realizującej zagraniczne przekazy pieniężne. Oskarżony w trakcie pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego podał nieprawdziwe dane dotyczące jego personaliów wskazując, że jest Irańczykiem, a w Grecji przebywa jako uchodźca. Ostatecznie faktyczną tożsamość oskarżonego potwierdziła Ambasada Islamskiej Republiki Iranu. Wobec oskarżonego stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania z uwagi na obawę ucieczki;

   Prokuratura Rejonowa Warszawa – Praga Północ w Warszawie:

   1) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 2 Ds.210.2017 – prowadzone przeciwko 81-letniemu mężczyźnie, zatrzymanemu w dniu 11 grudnia 2017 roku, któremu zarzucono przywłaszczenie kwoty blisko 6 mln zł z rachunku jego znajomego, będącego także w podeszłym wieku. W toku śledztwa ustalono, że podejrzany posiadał pełnomocnictwa do rachunków bankowych pokrzywdzonego oraz pełnomocnictwa do sprzedaży jego nieruchomości, które zbył w okresie od 2007 roku do kwietnia 2011 roku. Sprawca uzyskując pieniądze ze sprzedaży nieruchomości nie informował pokrzywdzonego o faktycznie uzyskanej cenie, podając niższą niż w rzeczywistości, a różnicę z transakcji przelewał na własny rachunek bankowy. W okresie objętym zarzutem dokonywał również wypłat gotówkowych z rachunku pokrzywdzonego i finalnie przelał całą kwotę ze sprzedaży jednej z nieruchomości na własny rachunek. Wraz z podejrzanym zatrzymano dwie kobiety, tj. jedną 75-letnią, a drugą 68-letnią, które wiedząc o pochodzeniu środków pieniężnych z czynów zabronionych, pomagały mu w ich ukryciu. U podejrzanych zabezpieczono także środki finansowe w kwocie 700 tys. zł. Wobec zatrzymanych Prokuratura zastosowała środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji a także poręczenia majątkowego, którego kwota w odniesieniu do podejrzanego mężczyzny wyniosła 1 mln zł, natomiast wobec dwóch podejrzanych kobiet po 400 tys. zł;

   Prokuratura Rejonowa w Wołominie:

   1) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 5 Ds. 1048.2017 – prowadzone przeciwko mężczyźnie, który w dniu w dniu 25 grudnia 2017 roku, po godzinie pierwszej w nocy, w miejscowości Kobyłka na terenie powiatu wołomińskiego, kierując samochodem osobowym marki Citroen Berlingo umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym poprzez niezachowanie szczególnej ostrożności w czasie jazdy ul. Nadarzyńską w rejonie skrzyżowania z ul. Hallera na oznaczonym pulsacyjną sygnalizacją świetlną przejściu dla pieszych. Kierujący pojazdem nie zachował szczególnej ostrożności, nie dostosował techniki i taktyki jazdy do panujących warunków drogowych i atmosferycznych, przekroczył dopuszczalną administracyjnie prędkość w terenie zabudowanym, w następstwie czego nieumyślnie spowodował wypadek, potrącając przechodzące przez przejście dla pieszych trzy kobiety, które w wyniku odniesionych obrażeń zmarły na miejscu zdarzenia. Wobec sprawcy zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. W moczu podejrzanego wykryto obecność substancji chemicznej występującej w marihuanie, stąd powołano biegłego z zakresu toksykologii. W przypadku ustalenia, że podejrzany popełnił zarzucane mu przestępstwo znajdując się pod wpływem środka odurzającego, Prokuratura dokonana stosownej zmiany kwalifikacji prawnej zarzucanego mu przestępstwa z art.177§2 Kodeksu karnego, na czyn zabroniony zagrożony surowszą odpowiedzialnością karną;

   Prokuratura Rejonowa w Legionowie:

   1) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 1 Ds. 988.2017 - zakończone aktem oskarżenia przeciwko mężczyźnie, któremu zarzucono znęcanie się nad 340 gołębiami, tj. popełnienie przestępstwa z art. 35 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt. Postępowanie zostało zainicjowane doniesieniem złożonym przez Stowarzyszenie „Pogotowie dla Zwierząt” z siedzibą w Trzciance. W lipcu 2017 roku na terenie jednej z posesji w Legionowie ujawniono klatki, w których znajdowało się kilkaset gołębi przetrzymywanych w skrajnie niewłaściwych warunkach bytowania, rażąco zaniedbanych oraz pozbawionych dostępu do wody. Część klatek była skonstruowana w sposób, który uniemożliwiał ich opuszczanie przez przebywające w nich ptaki. W wyniku oględzin miejsca zdarzenia ujawniono również nieżywe gołębie. Uzyskana w toku dochodzenia opinia biegłego z zakresu weterynarii, który przeprowadził sekcję martwych ptaków wykazała znaczne wyniszczenie gołębi oraz choroby wewnętrzne rozwijające się od wielu dni. Sprawcą tego przestępstwa jest 78-letni mężczyzna, który był właścicielem gołębi.

   Z uzyskanych informacji wynika, iż w pozostałych Prokuraturach Rejonowych pozostających w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie, nie odnotowano postępowań, które pozostawałyby w zainteresowaniu opinii publicznej.

   W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie do Wydziałów Śledczych, tj. Wydziału I do Spraw Przestępczości Gospodarczej i Wydziału II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej oraz do VII Samodzielnego Działu do Spraw Błędów Medycznych wpłynęło 15 spraw, a załatwiono 16 spraw. W jednej sprawie skierowano akt oskarżenia przeciwko jednej osobie.

   Postępowania Prokuratury Regionalnej w Warszawie, które pozostawały lub mogły stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej:

   1) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt RP I Ds. 33.2017 – zakończone postanowieniem o umorzeniu śledztwa prowadzonym w Wydziale I do Spraw Przestępczości Gospodarczej w sprawie wyrządzenia ustalonej spółce publicznej z siedzibą w Warszawie, działającej od początku października 2007 roku na zorganizowanym rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie - NewConnect i od kwietnia 2011 roku na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, w wysokości nie niższej niż 104 115 701,60 zł. Szkoda ta miała być wynikiem niedopełnienia w dniu 28 marca 2017 roku w Warszawie obowiązku prawidłowego gospodarowania mieniem przez członków Zarządu spółki, odpowiedzialnych na podstawie ustawy do zajmowania się jej sprawami majątkowymi poprzez dopuszczenie do nabycia przez spółkę 2 455 559 akcji własnych po zawyżonej cenie jednostkowej oraz zawarcie w tym celu umowy pożyczki w kwocie 8 000 000,00 zł. Postanowienie o umorzeniu śledztwa obejmowało swym zakresem również kwestię wyrządzenia spółce w bliżej nieustalonym czasie, w okresie od 18 maja 2017 roku do 26 maja 2017 roku w Warszawie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, w wysokości nie niższej niż 184 002 450,73 zł, która miała być wynikiem niedopełnienia obowiązku prawidłowego gospodarowania mieniem spółki przez osoby odpowiedzialne na podstawie ustawy do zajmowania się jej sprawami majątkowymi poprzez zbycie uprzednio skupionych w celu umorzenia 3 839 642 sztuk akcji własnych ustalonemu podmiotowi gospodarczemu za łączną cenę 998 306,92 zł. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w niniejszej sprawie zostało złożone przez jednego z akcjonariuszy spółki który wskazał, że doszło do wyrządzenia spółce szkody majątkowej w wielkich rozmiarach poprzez niedopełnienie obowiązku prawidłowego gospodarowania jej mieniem przez członków Zarządu i osoby odpowiedzialne na podstawie ustawy do zajmowania się jej sprawami majątkowymi. Dowody przeprowadzone w ramach postępowania przygotowawczego, obejmujące obszerną dokumentację oraz zeznania świadków nie potwierdziły, aby w związku z okolicznościami podanymi w zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa doszło do popełnienia czynów zabronionych spenalizowanych w art.296 § 1 Kodeksu karnego w zw. z art.296§ 3 Kodeksu karnego oraz w art.588 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. 2016 poz. 1578 ze zm.), które należą do kategorii przestępstw gospodarczych. Ustalenia śledztwa i dokonana ocena prawnokarna badanych zdarzeń skutkowały wydaniem postanowienia o umorzeniu postępowania wobec braku znamion wskazanych wyżej czynów zabronionych;

   2) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt RP II Ds. 39.2016 - toku wieloosobowego śledztwa prowadzonego w Wydziale II do Spraw Przestępczości Finansowo - Skarbowej Prokuratury Regionalnej w Warszawie, w dniu 12 grudnia 2017 roku zatrzymano kolejne osoby będące członkami grupy przestępczej działającej zarówno w kraju jak i za granicą, która dokumentowała fikcyjne transakcje gospodarcze nierzetelnymi fakturami VAT. Inkryminowane działania podejmowano w ramach „karuzeli podatkowej” dla uzyskania nienależnego zwrotu podatku od towarów i usług w łącznej kwocie ponad 187 mln zł. Ostatnie zatrzymania połączone były z przeszukaniami przeprowadzonymi w różnych miejscach w Polsce – w tym w Częstochowie, Bytomiu, Kłobucku oraz w Grodzisku Mazowieckim, celem zabezpieczenia wszelkich dowodów mających związek z ujawnionym procederem. Śledztwo toczy się obecnie przeciwko kilkunastu podejrzanym, wśród których są obywatele Polski jak też Ormianin i Białorusini związani ze spółkami stanowiącymi ogniwa w łańcuchu podmiotów wystawiających fikcyjne faktury sprzedaży dla stworzenia pozorów legalnego obrotu towarami. Pierwsze zatrzymania w tej sprawie nastąpiły na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie w dniu 18 lipca 2017 roku oraz skutkowały wnioskami do Sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec trzech z podejrzanych, którzy nadal pozostają w aresztach. Dowody sukcesywnie gromadzone przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie pozwoliły na ustalenie kolejnych osób mających związek z badanym procederem. Spółki uczestniczyły w wielu fikcyjnych transakcjach dokumentowanych fakturami, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, tylko miały na celu uwiarygodnienie obrotu towarem w kraju i za granicą. Przedmiotem obrotu w ramach rozpracowanej „karuzeli podatkowej” były między innymi kawa, nożyki do maszynek do golenia, cukierki oraz baterie znanych światowych marek. Grupa przestępcza działała od października 2015 roku do początku maja 2016 roku na terenie województwa mazowieckiego i śląskiego, a wśród jej członków były osoby pełniące funkcje prezesów zarządów i udziałowcy w spółkach posiadających siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej i Republiki Federalnej Niemiec. Dwie spośród spółek działających w ramach „karuzeli podatkowej” posiadały adresy wirtualnych biur w Warszawie oraz były ze sobą powiązane osobami prezesów, którzy są obywatelami Republiki Białorusi. Zatrzymani mężczyźni są podejrzani o udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnienie przestępstwa skarbowego polegającego na uzyskaniu nienależnego zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) w łącznej kwocie wynoszącej obecnie 187 mln 140 tys. 901 zł, która zdecydowanie przekracza szacowaną na początkowym etapie postępowania przygotowawczego kwotę ponad 141 mln zł. Podejrzanym zarzuca się także narażenie Skarbu Państwa na nienależny zwrot podatku od towarów i usług (VAT) w kwocie 187 mln 140 tys. 901 zł poprzez podawanie w składanych deklaracjach dla podatku od towarów i usług VAT-7 nieprawidłowych danych i wprowadzenie w błąd organów podatkowych ustalonych Urzędów Skarbowych w Warszawie w zakresie dokonania rzeczywistych transakcji handlowych oraz posługiwanie się nierzetelnymi fakturami. Wśród dotychczas zatrzymanych są osoby, które pełniły funkcję prokurentów w poszczególnych spółkach oraz udziałowcy i prezesi zarządów badanych podmiotów gospodarczych. Jednym z podejrzanych jest także mężczyzna, który pozostaje tymczasowo aresztowany w sprawie Prokuratury Regionalnej w Katowicach w związku z innymi zarzucanymi mu przestępstwami skarbowymi. Mężczyzna ten pełnił także istotną rolę w ramach grupy przestępczej objętej śledztwem tutejszej Prokuratury, w którym zarzuca mu się między innymi przestępstwa oszustwa podatkowego oraz posługiwanie się fakturami VAT wystawionymi w sposób nierzetelny. W sprawie nadal wykonywane są liczne czynności, służące ustaleniu kolejnych osób i podmiotów gospodarczych mających związek z ujawnionymi przestępstwami;

   3) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt RP II Ds. 21.2016 - prowadzone w Wydziale II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej przeciwko Piotrowi K. oraz Mikołajowi D., podejrzanym o popełnienie czynów zabronionych stanowiących między innymi przestępstwa oszustwa, z popełniania których uczynili sobie stałe źródło dochodu. Podejrzanym zarzuca się także przestępstwa z Ustawy z dnia 30 marca 2001 roku o kosmetykach oraz Ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne. Podejrzani działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem osoby, które zapłaciły za zamówione produkty reklamowane jako żel do wybielania zębów, tabletki, środek i produkt na odchudzanie oraz żel na stawy, poprzez wprowadzenie ich w błąd co do zamiaru przesłania tych produktów oraz możliwości dokonania ich zwrotu. Dotychczas zgromadzono bardzo obszerny materiał dowodowy, na który składają się zarówno przesłuchania 435 świadków jak też opinie biegłych i dowody z dokumentów, przy czym z racji zawiłego charakteru śledztwa oraz konieczności uzyskania kolejnych dowodów, nadal kontynuowane są czynności procesowe. Podejrzany Piotr K. pozostaje tymczasowo aresztowany w związku z przekazaniem jego osoby polskim organom prawomocnym postanowieniem Sądu Krajowego do Spraw Karnych w Wiedniu. Zatrzymanie Piotra K. nastąpiło na podstawie europejskiego nakazu aresztowania 24 grudnia 2016 roku o godzinie 11:20 na terenie Wiednia. Europejski nakaz aresztowania wobec Piotra K. został wydany na wniosek Prokuratury przez Sąd Okręgowy w Warszawie z uwagi na poszukiwanie podejrzanego ukrywającego się przed organami ścigania i podejrzenie przebywania na terytorium państw członkowski Unii Europejskiej. Podejrzany pozostaje tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia Sądu z uwagi na uzasadnioną obawę matactwa, grożącą surową karę a także uzasadnioną obawę ucieczki lub ukrywania się przed Wymiarem Sprawiedliwości, w szczególności, że przez blisko 17 miesięcy był poszukiwany listem gończym a następnie Europejskim Nakazem Aresztowania. Wobec podejrzanego Michała D. stosowane są środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego. Dokonano także zabezpieczenia majątkowego poprzez zajęcie podejrzanemu środków pieniężnych;

   4) postępowanie sprawdzające o sygn. akt RP I Ds 64.2017 - w związku z pisemnym zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skierowanym przez Podsekretarza Stanu Ministerstwa Sportu i Turystki, dotyczącym czynów zabronionych, do których miało dochodzić w Polskim Związku Kolarskim, podjęto czynności służące uzupełnieniu danych zawartych w doniesieniu. Prokuratura Regionalna w Warszawie wystąpiła do podmiotu, który miał przeprowadzić audyt w Polskim Związku Kolarskim, o przekazanie w wyznaczonym terminie całości dokumentacji związanej z audytem. Działania te poprzedzały wydanie postanowienia o wszczęciu śledztwa dotyczącego wyrządzenia Polskiemu Związkowi Kolarskiemu szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, tj. czynu zabronionego spenalizowanego w art.296§1 i §3 Kodeksu karnego, zagrożonego karą pozbawienia wolności od roku do lat 10.

   W ramach prac Zespołu Prokuratorów powołanego zarządzeniem Prokuratora Krajowego z dnia 17 listopada 2016 roku do analizowania materiałów i podejmowania działań z zakresu prawa administracyjnego oraz cywilnego w sprawach związanych z reprywatyzacją gruntów warszawskich, pozostających w obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Warszawie, według stanu na 31 grudnia 2017 roku, dotychczas zarejestrowano 643 postępowania wyjaśniające.

   Od powołania Zespołu w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie Prokuratorzy zgłosili udział w 286 postępowaniach administracyjnych, dotyczących reprywatyzacji nieruchomości warszawskich, skierowali 76 sprzeciwów – między innymi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie i do Wojewody Mazowieckiego a także 2 pozwy do Sądu cywilnego. Pozwami tymi wniesiono do Sądu o uznanie za nieważne czynności prawne, dotyczące umów sprzedaży praw i roszczeń do trzech nieruchomości warszawskich z uwagi na ich sprzeczność z zasadami współżycia społecznego, tzn. zasadą uczciwości i przyzwoitości.

   Do zadań Zespołu Prokuratorów należy analiza akt administracyjnych, sądowo – administracyjnych oraz spraw cywilnych, opracowywanie projektów środków prawnych a także udział w postępowaniach przed właściwymi organami administracji, sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi w postępowaniach, których przedmiotem jest reprywatyzacja nieruchomości warszawskich.

   Zespół prowadzi postępowania wyjaśniające stosownie do przepisu art. 69 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016 r., poz. 177), w sprawach z zakresu reprywatyzacji nieruchomości warszawskich, w których analizuje wydane rozstrzygnięcia organów administracyjnych oraz kieruje środki prawne.

   Szeroki zakres podmiotowo – przedmiotowy toczących się postępowań reprywatyzacyjnych obejmuje wszelkie ujawnione okoliczności faktyczne i prawne, które podlegają ocenie procesowej w aspekcie całokształtu zgromadzonych dowodów w każdej badanej sprawie. W grudniu 2017 roku Prokuratorzy z Wydziału V Postępowania Sądowego Prokuratury Regionalnej w Warszawie, uczestniczyli w 20 sesjach sądowych obejmujących 11 rozpraw i 9 posiedzeń, w trakcie których przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie rozpoznano łącznie 292 sprawy.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Regionalnej w Warszawie
Prokurator
Agnieszka Zabłocka – Konopka

« powrót

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

tel. (22) 46 49 200
fax (22) 46 49 106

Lokalizacja na mapie »
Wskazówki dojazdu »

Organizacja

 
 
Statystyka wizyt na stronie: online: 4 | dziś: 65 | wczoraj: 151 | ten tydzień: 35710 | ten miesiąc: 4068 | łącznie od 04.2013: 2023580
BIP epuap
eea grants, norway grants