Strona Prokuratury Regionalnej w Warszawie używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
×
A A A A wersja tekstowa - wysoki kontrast
  Drukuj   BIP  
BIULETYN INFORMACYJNY ZA  STYCZEŃ 2018 ROKU
 
2018/04/13
 

    W styczniu 2018 roku do wszystkich jednostek organizacyjnych Prokuratur w obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Warszawie, wpłynęło łącznie 9 792 sprawy, a załatwiono 6 941 spraw. W 1 197 sprawach skierowano akty oskarżenia, przeciwko 1 351 osób. Wobec 69 oskarżonych stosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
      W 88 sprawach skierowano do Sądu wnioski w trybie art.335 § 1 kodeksu postępowania karnego o wydanie wobec 98 osób wyroków skazujących na posiedzeniu i orzeczenie uzgodnionych z podejrzanymi kar lub innych środków, przewidzianych za zarzucane im występki bez przeprowadzania rozprawy. W sprawach tych, podejrzani przyznali się do winy oraz złożyli wyjaśnienia, w świetle których okoliczności popełnienia zarzucanych im przestępstw i wina nie budziły wątpliwości.
      W 305 sprawach dołączono do aktów oskarżenia wnioski o wydanie przez Sąd na posiedzeniu wyroków skazujących i orzeczenie uzgodnionych z podejrzanymi kar lub innych środków przewidzianych za zarzucane im występki, zgodnie z trybem wynikającym z przepisu art.335§2 kodeksu postępowania karnego, którymi objęto 332 osoby. W sprawach tych okoliczności popełnienia przestępstwa i wina podejrzanych nie budziła wątpliwości, a złożone przez nich oświadczenia dowodowe nie były sprzeczne z dokonanymi ustaleniami.
     Zarejestrowano łącznie 264 postępowania dotyczące prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego a także typ kwalifikowany wskazanego czynu zabronionego, który zagrożony surowszą odpowiedzialnością karną, tj. przestępstwa z art.178a§1 i §4 kodeksu karnego.
       Do Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz Prokuratur Rejonowych w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęło łącznie 6 286 spraw, załatwiono 4 689 spraw. Akty oskarżenia skierowano w 692 sprawach, którymi objęto 785 osób. Wobec 39 oskarżonych stosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Skierowano 52 wnioski w trybie art.335§1 kodeksu postępowania karnego o skazanie przez Sąd na posiedzeniu bez przeprowadzania rozprawy wobec 59 osób oraz 151 wniosków w trybie art.335§2 kodeksu postępowania karnego, którymi objęto łącznie 167 osób.
       Do Wydziałów Śledczych Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęło 96 spraw, załatwiono 91 spraw, wśród których 15 zakończono skierowaniem aktów oskarżenia przeciwko 18 osobom.
     W obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie zarejestrowano łącznie 146 spraw, dotyczących prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego a także typ kwalifikowany wskazanego czynu zabronionego, który zagrożony surowszą odpowiedzialnością karną, tj. przestępstwa z art.178a§1 i §4 kodeksu karnego
      W Wydziałach Śledczych Prokuratury Okręgowej w Warszawie, odnotowano między innymi następujące postępowania, które pozostawały lub mogą stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej:

     I.    Wydział I Śledczy

    1) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO I Ds. 24.2018 - prowadzone z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym przeciwko czterem osobom, którym zarzucono popełnienie przestępstwa tzw. płatnej protekcji, tj. powoływania się na wpływy w instytucjach państwowych oraz samorządowych a także podjęcie się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w zamian za korzyści majątkowe. Według dokonanych ustaleń procesowych, podejrzani powoływali się między innymi na wpływy w Ministerstwie Rozwoju, Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Urzędzie Miasta Szydłowca, deklarując podjęcie się pośrednictwa w załatwieniu spraw istotnych z punktu widzenia interesów osoby reprezentującej spółkę prawa handlowego. Działania te miały mieć związek z załatwieniem uruchomienia kopalni surowców w Jankowicach, gm. Szydłowiec oraz z uzyskaniem wielomilionowych dotacji dla planowanej inwestycji w postaci centrum SPA. W zamian za to, osoby te miały otrzymać korzyści majątkowe i osobiste. Podejrzani zostali zatrzymani 30 stycznia 2018 roku i doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie prokurator wykonał z ich udziałem czynności procesowe a następnie skierował do Sądu wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Przestępstwo płatnej protekcji określone w art.230§1 kodeksu karnego zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8;


    2) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO I Ds. 9.2018 - prowadzone w sprawie nieumyślnego sprowadzenia w dniu 10 stycznia 2017 roku bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu powietrznym w związku z usterką przedniego podwozia i awaryjnym lądowaniem na Lotnisku Chopina w Warszawie samolotu Bombardier DASH Q 400, odbywającego rejs z Krakowa – Balic do Warszawy. W toku śledztwa prokuratorzy współpracują z ekspertami z Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych w zakresie ustalenia przyczyn zaistniałego zdarzenia;
Według uzyskanych danych, w Wydziale II Śledczym, Wydziale III do Spraw Przestępczości Gospodarczej, Wydziale VI Sądowym oraz w Wydziale VIII do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie nie odnotowano spraw, które pozostawały lub mogą stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej.

Prokuratury Rejonowe
w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie
Prokuratura Rejonowa Warszawa – Śródmieście:


    1) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 4 Ds.1705/15 – prowadzone przeciwko Mikołajowi S., którego Prokuratura oskarżyła o popełnienie w okresie od 15 października do 7 grudnia 2015 roku, ośmiu przestępstw oszustwa metodą na tzw. funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego. Mikołaj S. popełnił przestępstwa na szkodę dziesięciu pokrzywdzonych, doprowadzając ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie wynoszącej blisko 800 tys. zł. Oskarżony wprowadzał pokrzywdzonych w błąd w trakcie prowadzonych rozmów telefonicznych, co do swojej tożsamości i pełnionej funkcji, podając się za ich krewnego oraz funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji realizującego czynności operacyjne przeciwko grupie oszustów. Mikołaj S. wywoływał u pokrzywdzonych fałszywe przekonanie, że w ramach prowadzonej akcji koniecznym jest przekazanie środków pieniężnych, które następnie odbierała wskazana przez niego osoba. Sprawa rozpoznawana była przez Sąd Okręgowy w Warszawie oraz została zakończona wyrokiem skazującym w dniu 31 stycznia 2018 roku, na mocy którego Mikołaj S. został skazany na karę 10 lat pozbawienia wolności. W przedmiotowej sprawie oskarżone były także dwie inne osoby związane z ujawnionym procederem, tj. Maciej S. i Aneta K., których Sąd skazał na karę 3 lat pozbawienia wolności. Nadto, wobec wszystkich oskarżonych Sąd orzekł obowiązek naprawienia szkody. Mikołaj S. pozostaje w Areszcie Śledczym od dnia zatrzymania jego osoby, które nastąpiło 8 grudnia 2015 roku;

Prokuratura Rejonowa Warszawa – Wola:

    1) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 5 Ds. 77.2018 - prowadzone w sprawie kradzieży z włamaniem do budynku sklepu i serwisu ustalonej Agencji Track, skąd dokonano kradzieży między innymi 11 motocykli marki KTM, asortymentu w postaci wydechów motocyklowych w ilości 3 sztuk, odzieży motocyklowej i kasków, motocykla Yamaha oraz innych przedmiotów znajdujących się w pomieszczeniach. Łączna wartość skradzionych rzeczy przekracza kwotę pół milion złotych. W sprawie podjęto liczne czynności dowodowe służące ustaleniu sprawców przestępstwa, które stanowi czyn zabroniony określony w art.279§1 kk w zw. z art.294§1 kk, zagrożony karą pozbawienia wolności od roku do lat 10;
     2) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 1 Ds. 44.2018 – wszczęte 14 stycznia 2018 roku w sprawie zabójstwa Bolesława K., popełnionego 13 stycznia 2018 roku w Warszawie przy ul. Płockiej. W toku śledztwa zarzut zabójstwa popełnionego na osobie Bolesława K. przedstawiono Sebastianowi B., któremu zarzucono zadanie pokrzywdzonemu uderzeń w głowę. Na wniosek Prokuratury Sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Czyn zabroniony zarzucany Sebastianowi B. stanowi zbrodnię zabójstwa określoną w art.148§1 kk, która zagrożona jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 8 lat, karą 25 pozbawienia wolności albo karą dożywotniego pozbawienia wolności;
     3) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 4 Ds. 1168.2017 - zakończone w dniu 31 stycznia 2018 roku skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu przeciwko Januszowi M., który był administratorem danych osobowych w siedzibie ustalonej szkoły wyższej na terenie Warszawy. Mężczyznę oskarżono o naruszenie obowiązku zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, zabraniem ich przez takie osoby a także ich uszkodzeniem oraz zniszczeniem, tj. popełnienie czynu zabronionego określonego w art. 52 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j., Dz. U. z 2016 roku, poz. 922). Przestępstwo to zagrożone jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku;

Prokuratura Rejonowa w Piasecznie:

     1) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 1 Ds. 702.2017 - prowadzone przeciwko Marianowi Ś., który podejrzany jest o narażenie siedmiu mieszkańców miejscowości Karolina na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w okresie od kwietnia 2017 roku do połowy stycznia 2018 roku. Zarzucony podejrzanemu czyn ma związek z prowadzeniem strzelnicy na terenie Gminy Góra Kalwaria, która jak wynika z dotychczasowych ustaleń, była niewłaściwe zabezpieczona przed możliwością wylotu pocisku lub rykoszetu poza teren strzelnicy podczas oddawania strzałów. Czyn zabroniony zarzucany Marianowi Ś. stanowi przestępstwo określone w art.160§1 kodeksu karnego, które zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3;

Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie:

     1) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 2 Ds. 43.2018 – prowadzone w sprawie zabójstwa noworodka w Brwinowie, w związku ze zgłoszeniem otrzymanym w dniu 21 stycznia 2018 roku przez Komendę Powiatową Policji w Pruszkowie, dotyczącym kobiety, która miała potrzebować pomocy medycznej z uwagi na prawdopodobieństwo poronienia. W wyniku niezwłocznych działań podjętych przez prokuratora i funkcjonariuszy Policji znaleziono zwłoki noworodka płci żeńskiej, które znajdowały się w okolicach kontenera na odzież używaną przy skrzyżowaniu ul. Kraszewskiego i Konopnickiej w Brwinowie. Na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, prokurator przedstawił zarzut zabójstwa matce dziecka Izabeli J., która podejrzana jest także o znieważenie zwłok dziecka poprzez porzucenie ich przy ulicznym śmietniku. Na wniosek Prokuratury, Sąd zastosował wobec podejrzanej tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

     W pozostałych Prokuraturach Rejonowych z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie nie odnotowano postępowań, które według uzyskanych danych, pozostawałyby w zainteresowaniu opinii publicznej.
     Do Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie oraz Prokuratur Rejonowych z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie wpłynęło łącznie 3 500 spraw, a załatwiono 2 244 sprawy. W 504 sprawach wniesiono akty oskarżenia, którymi objęto 565 osób. Wobec 30 oskarżonych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
     W 35 sprawach skierowano do Sądu wnioski w trybie art.335§1 kodeksu postępowania karnego o wydanie na posiedzeniu wyroków skazujących i orzeczenie uzgodnionych z podejrzanymi kar lub innych środków, przewidzianych za zarzucane im występki, bez przeprowadzania rozprawy, którymi objęto 38 osób. W sprawach tych podejrzani przyznali się do winy oraz złożyli wyjaśnienia, w świetle których okoliczności popełnienia zarzucanych im przestępstw i wina nie budziły wątpliwości.
     W 154 sprawach dołączono do aktów oskarżenia wnioski o wydanie przez Sąd na posiedzeniu wyroków skazujących i orzeczenie uzgodnionych z podejrzanymi kar lub innych środków przewidzianych za zarzucane im występki, zgodnie z trybem wynikającym z przepisu art.335§2 kodeksu postępowania karnego, którymi objęto 165 osób. W sprawach tych okoliczności popełnienia przestępstwa i wina podejrzanych nie budziła wątpliwości, zaś złożone przez nich oświadczenia dowodowe nie były sprzeczne z dokonanymi ustaleniami.
     Do Wydziałów Śledczych Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie wpłynęło 50 spraw, a załatwiono 29 spraw, wśród których 8 zakończono skierowaniem aktów oskarżenia przeciwko 18 osobom.
     W obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie zarejestrowano łącznie 118 postępowań dotyczących przestępstwa prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego a także typ kwalifikowany wskazanego czynu zabronionego, który zagrożony surowszą odpowiedzialnością karną, tj. przestępstwa z art.178a§1 i §4 kodeksu karnego
W Prokuraturze Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie oraz w Prokuraturach Rejonowych w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie, odnotowano następujące postępowania, które pozostawały lub mogą stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej:

I.    Wydział I Prokuratury Okręgowej Warszawa - Praga w Warszawie:

     1) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO I Ds. 24.2018 - prowadzone przeciwko Ligii K., podejrzanej o przywłaszczenie mienia powierzonego jej przez ustaloną Fundację z siedzibą w Warszawie, w której pełniła funkcję Prezesa Zarządu i Członka Zarządu oraz była uprawniona za zajmowania się sprawami majątkowymi Fundacji. Czyn zabroniony zarzucany podejrzanej obejmuje działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz nadużycie udzielonych jej uprawnień w związku z dokonywaniem przy użyciu karty przypisanej do rachunku bankowego Fundacji bezgotówkowych zakupów, towarów i usług a także wypłat gotówkowych, które jak wynika z dotychczasowych ustaleń śledztwa, nie były wydatkowane na rzecz Fundacji oraz nie były związane z działalnością Fundacji. Stawiany podejrzanej zarzut dotyczy również podrobionych faktur, które zostały przedłożone w związku z rozliczaniem zakwestionowanych transakcji dokonanych kartą przypisaną do rachunku bankowego Fundacji. Czyn zabroniony zarzucany podejrzanej zagrożony jest karą pozbawienia wolności od roku do lat 10;

Prokuratura Rejonowa Warszawa – Praga Północ w Warszawie:

    1) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 2 Ds.46.2018 - prowadzone przeciwko Tadeuszowi K. podejrzanemu o umyślne naruszenie w dniu 13 stycznia 2018 roku, na wysokości ul. Jagiellońskiej 86 w Warszawie, zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym określonych w art.45 ust. 1 pkt 1 i art.26 ust. 1 Prawo o ruchu drogowym, poprzez kierowanie pojazdem tramwajowym stanowiącym wagon roboczy typu, ,berlinka”. Z dotychczasowych ustaleń śledztwa wynikało, że podejrzany znajdując sie w stanie nietrzeźwości, nie zachował szczególnej ostrożności podczas zbliżania się do przejścia dla pieszych oraz spowodował nieumyślnie wypadek doprowadzając do potrącenia ustalonego pieszego, który zmarł na miejscu zdarzenia w wyniku doznanych obrażeń. Podejrzany popełnił zarzucany mu czyn zabroniony w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w związku z uprzednim skazaniem we wrześniu 2016 roku za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. Za czyn zabroniony zarzucany podejrzanemu może być orzeczona przez Sąd kara pozbawienia wolności od lat 2 do 12 lat. Na wniosek Prokuratury, Sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 2 miesiące;

    2) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 4 Ds. 1.2018 - prowadzone w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci ustalonego mężczyzny, którego zwłoki ujawniono w dniu 2 stycznia 2018 roku na terenie Szpitala Bródnowskiego w Warszawie, tj. o czyn z art.155 kodeksu karnego. Z dotychczasowych ustaleń śledztwa wynikało, że mężczyzna był mieszkańcem osiedla graniczącego z ww. Szpitalem;

Prokuratura Rejonowa w Legionowie:

    1) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 1 Ds. 40.2018 – zakończone aktem oskarżenia skierowanym do Sądu Rejonowego w Legionowie przeciwko Januszowi K., oskarżonemu o zabicie psa rasy Yorkshire Terier, tj. o przestępstwo z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j., Dz. U. z 2017 roku, poz. 1840). Postępowanie przygotowawcze wszczęto w związku z zawiadomieniem złożonym w Komisariacie Policji w Jabłonnie przez właściciela psa, który zeznał, że mieszkaniec Chotomowa wycelował z wiatrówki w kierunku psa znajdującego się na sąsiedniej posesji, a następnie oddał strzał trafiając go w głowę. Powikłania powstałe na skutek rany postrzałowej głowy doprowadziły do śmierci zwierzęcia. W dniu 18 stycznia 2018 roku Sąd uznał oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu zabronionego wymierzając mu karę grzywny oraz nawiązkę na rzez Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Z uwagi na wysoką szkodliwość społeczną czynu zarzucanego oskarżonemu oraz uwzględniając cele zapobiegawcze i wychowawcze kary, Prokuratura wniosła sprzeciw od wyroku nakazowego Sądu oraz będzie wnosiła o wymierzenie surowszej kary wobec sprawcy tego czynu, który zagrożony jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

   Z uzyskanych informacji wynika, iż w pozostałych Prokuraturach Rejonowych z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie, nie odnotowano postępowań, które pozostawałyby w zainteresowaniu opinii publicznej.
     W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie do Wydziałów Śledczych, tj. Wydziału I do Spraw Przestępczości Gospodarczej i Wydziału II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej oraz do VII Samodzielnego Działu do Spraw Błędów Medycznych wpłynęło 6 spraw, a załatwiono 8 spraw.

Postępowania Prokuratury Regionalnej w Warszawie, które pozostawały lub mogły stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej:

     1) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt RP I Ds. 64.2017 - wszczęte postanowieniem z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie nadużycia udzielonych uprawnień lub niedopełnienia ciążących obowiązków przez osoby obowiązane na podstawie przepisu ustawy do zajmowania się sprawami majątkowymi Polskiego Związku Kolarskiego w latach 2010 - 2017 w Pruszkowie, które miały skutkować wyrządzeniem w mieniu Polskiego Związku Kolarskiego szkody majątkowej w wielkich rozmiarach. Wysokość szkody została wstępnie określona jako przekraczająca 1 mln zł, przy czym faktyczne rozmiary wyrządzonej szkody są szczegółowo badane w toku toczącego się postępowania przygotowawczego. Śledztwo zostało wszczęte w wyniku rozpoznania pisemnego doniesienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw, skierowanego przez Podsekretarza Stanu Ministerstwa Sportu i Turystki. Po analizie otrzymanego zawiadomienia Prokuratura Regionalna w Warszawie niezwłocznie podjęła działania służące uzupełnieniu zawartych w nim danych, występując między innymi do podmiotu, który miał przeprowadzić audyt w Polskim Związku Kolarskim o przekazanie w wyznaczonym terminie całości przedmiotowej dokumentacji. Śledztwo prowadzone jest w Wydziale I do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Regionalnej w Warszawie za sygn. akt RP I Ds. 64.2017 i poza wątkiem procesowym nadużycia zaufania przez osoby obowiązane na podstawie przepisu ustawy do zajmowania się sprawami majątkowymi Polskiego Związku Kolarskiego, stanowiącego występek określony w art.296§1 i § 3 kodeksu karnego, obejmuje swym zakresem wszystkie ujawnione dotychczas okoliczności dotyczące między innymi podejrzenia popełnienia przestępstw o charakterze korupcyjnym oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
     2) postępowanie sprawdzające o sygn. akt RP I Ds. 50.2017 - zakończone postanowieniem o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie między innymi nadużycia udzielonych uprawnień lub niedopełnienia ciążących obowiązków przez osoby zobowiązane na podstawie przepisu ustawy do zajmowania się sprawami majątkowymi określonych spółek, w związku z przekazaniem środków pieniężnych tytułem funduszu założycielskiego na działalność ustalonego podmiotu;
     3) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt RP I Ds. 1.2018 - zakończone w dniu 18 stycznia 2018 roku wnioskiem do Sądu o wydanie wyroku skazującego na posiedzeniu w trybie art.335§1 kodeksu postępowania karnego o orzeczenie uzgodnionych kar wobec Karoliny W., oskarżonej o podrobienie dokumentu wystawionego przez uprawnionych przedstawicieli ustalonego Banku, tj. przestępstwa określonego w art.270§1 kodeksu karnego. W dokumencie tym oskarżona zawarła treści niezgodne ze stanem faktycznym, wskazując między innymi, że ustalony Bank wyraża wolę finansowania określonego projektu określonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz uruchomić kredyt potwierdzając przy tym rezerwację kwoty 15 mln zł. Karolina W. posłużyła się podrobionym dokumentem jako autentycznym, przesyłając go za pośrednictwem operatora pocztowego i jako wiadomość       e-mail’ową dyrektorowi sprzedaży ustalonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

     W ramach prac Zespołu Prokuratorów powołanego zarządzeniem Prokuratora Krajowego z dnia 17 listopada 2016 roku do analizowania materiałów i podejmowania działań z zakresu prawa administracyjnego oraz cywilnego w sprawach związanych z reprywatyzacją gruntów warszawskich, pozostających w obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Warszawie, kontynuowano czynności związane ze sporządzaniem sprzeciwów i innych środków prawnych.
    
     Obszerny zakres podmiotowo – przedmiotowy toczących się postępowań reprywatyzacyjnych obejmuje wszelkie ujawnione okoliczności faktyczne i prawne, które podlegają ocenie procesowej w aspekcie całokształtu zgromadzonych dowodów w każdej badanej sprawie.

    W styczniu 2018 roku Zespół Prokuratorów skierował sprzeciwy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Nowy Świat 53 (dwa sprzeciwy), ul. Francuskiej 30, ul. Mokotowskiej 46A i ul. Sękocińskiej 5. Skierowano także dwie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, z których jedna dotyczyła nieruchomości przy ul. Chełmskiej 20, a druga nieruchomości przy ul. Gagarina 35 (daw. ul. Podchorążych 101) w Warszawie. Nadto, skierowano jedną skargę do I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy o wznowienie postępowania dotyczącego nieruchomości przy ul. Poligonowej 16 w Warszawie.

     W styczniu 2018 roku Prokuratorzy z Wydziału V Postępowania Sądowego Prokuratury Regionalnej w Warszawie, uczestniczyli w 15 sesjach sądowych obejmujących 8 rozpraw i 7 posiedzeń, w trakcie których przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie rozpoznano łącznie 207 spraw.


Rzecznik Prasowy
Prokuratury Regionalnej  w Warszawie
Prokurator
Agnieszka Zabłocka – Konopka

« powrót

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

tel. (22) 46 49 200
fax (22) 46 49 106

Lokalizacja na mapie »
Wskazówki dojazdu »

Organizacja

 
 
Statystyka wizyt na stronie: online: 4 | dziś: 95 | wczoraj: 151 | ten tydzień: 35740 | ten miesiąc: 4098 | łącznie od 04.2013: 2023610
BIP epuap
eea grants, norway grants