Strona Prokuratury Regionalnej w Warszawie używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
×
A A A A wersja tekstowa - wysoki kontrast
  Drukuj   BIP  
BIULETYN INFORMACYJNY ZA  LUTY 2018 ROKU
 
2018/04/13
 

     W lutym 2018 roku do wszystkich jednostek organizacyjnych Prokuratur w obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Warszawie, wpłynęło łącznie 8 774 sprawy, a załatwiono 7 695 spraw. W 1 429 sprawach skierowano akty oskarżenia, przeciwko 1 596 osobom. Wobec 56 oskarżonych stosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

     W 79 sprawach skierowano do Sądu wnioski w trybie art.335 § 1 kodeksu postępowania karnego o wydanie wobec 82 osób wyroków skazujących na posiedzeniu i orzeczenie uzgodnionych z podejrzanymi kar lub innych środków, przewidzianych za zarzucane im występki bez przeprowadzania rozprawy. W sprawach tych, podejrzani przyznali się do winy oraz złożyli wyjaśnienia, w świetle których okoliczności popełnienia zarzucanych im przestępstw i wina nie budziły wątpliwości.
 
     W 326 sprawach dołączono do aktów oskarżenia wnioski o wydanie przez Sąd na posiedzeniu wyroków skazujących i orzeczenie uzgodnionych z podejrzanymi kar lub innych środków przewidzianych za zarzucane im występki, zgodnie z trybem wynikającym z przepisu art.335§2 kpk, którymi objęto 362 osoby. W sprawach tych okoliczności popełnienia przestępstwa i wina podejrzanych nie budziła wątpliwości, a złożone przez nich oświadczenia dowodowe nie były sprzeczne z dokonanymi ustaleniami.

    Zarejestrowano łącznie 197 postępowań dotyczących prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego a także typ kwalifikowany wskazanego czynu zabronionego, który zagrożony surowszą odpowiedzialnością karną, tj. przestępstwa z art.178a§1 i §4 kodeksu karnego.

     Do Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz Prokuratur Rejonowych w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęło łącznie 5 656 spraw, załatwiono 4 995 spraw. Akty oskarżenia skierowano w 806 sprawach, którymi objęto 911 osób. Wobec 36 oskarżonych stosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Skierowano 52 wnioski w trybie art.335§1 kodeksu postępowania karnego o skazanie przez Sąd na posiedzeniu bez przeprowadzania rozprawy wobec 54 osób oraz 156 wniosków w trybie art.335§2 kpk, którymi objęto łącznie 179 osób.

     Do Wydziałów Śledczych Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęło 88 spraw, załatwiono 94 sprawy, wśród których 15 zakończono skierowaniem aktów oskarżenia przeciwko 33 osobom.

    W obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie zarejestrowano łącznie 118 spraw, dotyczących prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego a także typ kwalifikowany wskazanego czynu zabronionego, który zagrożony surowszą odpowiedzialnością karną, tj. przestępstwa z art.178a§1 i §4 kodeksu karnego.

     W Wydziałach Śledczych Prokuratury Okręgowej w Warszawie, odnotowano między innymi następujące postępowania, które pozostawały lub mogą stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej:
 
I.    Wydział I Śledczy

     1)  postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO I Ds. 249.2017 – zakończone w dniu 9 lutego 2018 roku skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Okręgowego w Warszawie przeciwko Kajetanowi P., którego oskarżono o popełnienie w dniu 3 lutego 2016 roku zbrodni zabójstwa Katarzyny J. poprzez zadanie jej ciosów nożem. Kajetan P. został także oskarżony o naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza Policji poprzez uderzenie go łokciem w głowę, co nastąpiło podczas i w związku z pełnieniem przez pokrzywdzonego obowiązków służbowych. Do zdarzenia doszło w dniu 26 lutego 2016 roku na pokładzie samolotu CASA, którym transportowany był Kajetan P. po zatrzymaniu jego osoby. Na podstawie całokształtu zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego – w tym między innymi opinii drugiego zespołu biegłych, którzy opiniowali w zakresie poczytalności Kajetana P. uznano, że oskarżony popełnił zarzucane mu przestępstwa w warunkach tzw. ograniczonej poczytalności przewidzianej w przepisie art.31§2 kodeksu karnego. Powyższe skutkowało przyjęciem w kwalifikacji prawnej zarzucanej Kajetanowi P. zbrodni zabójstwa spenalizowanej w art.148§1 kodeksu karnego i występku naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego określonego w art.222§1 kodeksu karnego, także przepisu art.31§2 kodeksu karnego, wskazującego iż zdolność rozpoznania przez oskarżonego znaczenia czynów i pokierowania swoim postępowaniem była w znacznym stopniu ograniczona;

     2) postępowanie o sygn. akt PO I Ds. 34.2018 – dotyczące wypowiedzi publicystów w programie „W tyle Wizji” oraz komentarzy jakie pojawiły się w programie „Studio Polska” na antenie TVP INFO. Postępowanie sprawdzające obejmowało czyn zabroniony określony w art.257 kodeksu karnego, który penalizuje zachowania polegające na znieważeniu grupy ludności albo poszczególnych osób z powodu przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej, albo z powodu bezwyznaniowości lub naruszeniu nietykalności cielesnej innej osoby z takich powodów;
 
     3) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO I Ds.18.2018 – zakończone aktem oskarżenia skierowanym do Sądu Rejonowego dla Warszawy - Żoliborza w Warszawie przeciwko 18 osobom oskarżonym o próbę nielegalnego uzyskania zaświadczeń uprawniających do obsługi wózków widłowych, koparek, spawarek oraz innych maszyn i urządzeń. Akt oskarżenia sporządzono na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w ramach śledztwa Prokuratury Okręgowej w Warszawie prowadzonego z Komendą Stołeczną Policji, dotyczącego powoływania się na wpływy w urzędach państwowych zajmujących się wydawaniem zaświadczeń uprawniających do obsługi różnych maszyn i urządzeń – w tym między innymi wózków widłowych, koparek, spawarek oraz podjęcia się pośrednictwa w uzyskaniu uprawnień do obsługi tego sprzętu. W toku postępowania ustalono organizatora procederu i wydano wobec niego postanowienie o przedstawieniu 81 zarzutów. Mężczyzna ten zamieszczał na portalu internetowym ogłoszenia o możliwości załatwienia zaświadczeń o kwalifikacjach zawodowych oraz powoływał się na wpływy w instytucjach wydających różnego rodzaju świadectwa kwalifikacyjne, wywołując przekonanie o posiadaniu takich wpływów. W zamian za załatwienie zaświadczeń, mężczyzna ten żądał korzyści majątkowych w kwotach od 200 do 1400 zł. Z uwagi na ukrywanie się podejrzanego przed organami ścigania, jest on poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania. Zarzuty ogłoszono także 18 osobom, które nawiązały kontakt z mężczyzną oferującym zaświadczenia i przekazały mu korzyści majątkowe w kwotach od 200 do 1400 zł w zamian za pośrednictwo w załatwieniu określonego rodzaju świadectwa kwalifikacyjnego. Jeden z podejrzanych usłyszał ponadto zarzut podrobienia dokumentu w postaci świadectwa o pozytywnym wyniku sprawdzianu na określone uprawnienia;

     4) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO I Ds. 93.2017 – wyrok skazujący wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy - Woli w Warszawie w dniu 19 lutego 2018 roku wobec Łukasza B., Katarzyny K, Katarzyny Z. i Anny K., których Prokuratura Okręgowa w Warszawie oskarżyła w kwietniu 2017 roku o popełnienie kilkunastu przestępstw metodą na tzw. funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji. Na mocy przedmiotowego wyroku Sąd orzekł następujące kary wobec poszczególnych oskarżonych: 12 lat pozbawienia wolności wobec Łukasza B., 6 lat pozbawienia wolności wobec Katarzyny K., 5 lat pozbawienia wolności wobec Katarzyny Z. oraz 4 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności wobec Anny K. Sąd zobowiązał także wszystkich oskarżonych do naprawienia szkody. Oskarżeni popełnili zarzucane im czyny zabronione działając w różnych konfiguracjach osobowych, uzyskując od pokrzywdzonych kwoty od 20 do 122 tysięcy złotych. Swoimi podstępnymi zabiegami, sprawcy wywoływali u pokrzywdzonych przekonanie, iż biorą udział w akcji koordynowanej przez funkcjonariuszy Centralnego Biura  Śledczego Policji, skłaniając ich do przekazywania żądanych kwot pieniędzy. Oskarżeni przebywają w aresztach śledczych od czasu zatrzymań, które nastąpiły w maju i październiku 2016 roku;

      5) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO I Ds. 139.2016 – zakończone na etapie postępowania sądowego wyrokiem skazującym Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19 lutego 2018 roku, wydanym wobec Łukasza R., którego Prokuratura oskarżyła o przerobienie banknotów oraz oszustwo na szkodę Narodowego Banku Polskiego. Oskarżony został skazany na karę 8 lat pozbawienia wolności, karę 40000 zł grzywny, zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody w łącznej kwocie 110000 zł a także obciążony kosztami postępowania wynoszącymi ponad 17000 zł. Łukasz R. został oskarżony o przerobienie w okresie od 14 marca 2017 roku do 17 października 2017 roku 1100 sztuk banknotów o nominale 200 zł, które przedłożył w kilku Oddziałach Okręgowych Narodowego Banku Polskiego wraz z wnioskami o wymianę uszkodzonych znaków pieniężnych celem uzyskania ich równowartości. Działaniem tym Łukasz R. doprowadził Narodowy Bank Polski do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 110 tys. zł z tytułu uwzględnionych i zrealizowanych wniosków o wymianę 550 banknotów oraz wypłatę ich równowartości. Oskarżony usiłował także doprowadzić Narodowy Bank Polski do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 110 tys. Śledztwo wykazało, że pracownicy Wydziału Ekspertyz Departamentu Emisyjno – Skarbcowego Narodowego Banku Polskiego, zajmujący się wykonywaniem ekspertyz zniszczonych znaków pieniężnych i ustalaniem stopnia ich wymiany, odnotowali wpływ znaków pieniężnych z różnych Oddziałów Okręgowych Narodowego Banku Polskiego do Centrali Banku w Warszawie, które były zniszczone w ten sam sposób. Osobą, która w badanym okresie wymieniała uszkodzone znaki pieniężne w Oddziałach Okręgowych Narodowego Banku Polskiego na terenie Polski był Łukasz R. Mężczyzna ten każdorazowo przedkładał do wymiany uszkodzone banknoty o nominale 200 zł, które przesyłane były wraz z wnioskiem o wymianę do Centrali Narodowego Banku Polskiego, w celu dokonania ekspertyzy, oszacowania stopnia wymiany i wypłaty należnej kwoty. Na poczet grożących oskarżonemu kar i środków kompensacyjnych, w toku śledztwa dokonano na jego mieniu zabezpieczenia majątkowego na łączną kwotę blisko 150 tys. zł;

     6) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO I Ds 309.2017 – prowadzone przeciwko Dorocie R. oraz Emilowi S., którym przedstawiono zarzuty składania fałszywych zeznań w toku śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie, zakończonego w grudniu 2017 roku skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu przeciwko Jerzemu Ch. oraz Markowi W. Mężczyźni ci zostali oskarżeni o popełnienie oszustwa na szkodę Emila S. w kwocie blisko 175 tys. zł, poprzez wprowadzenie pokrzywdzonego w błąd, co do swoich kontaktów w służbach specjalnych oraz możliwości załatwienia określonych spraw;

II.    Wydział II Śledczy

     1) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO II Ds. 68.2016 –wielowątkowe śledztwo prowadzone wspólnie z Wydziałem do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji, które dotyczy działalności w okresie od stycznia 2014 roku do lipca 2016 roku zorganizowanej grupy przestępczej. Celem działania ujawnionej grupy było prowadzenie bez wymaganego zezwolenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na platformach inwestycyjnych, polegającej na zawieraniu transakcji na instrumentach finansowych CFD oraz innych, w tym na rynku FOREX, a także popełnienie oszustw na szkodę inwestorów. Członkowie grypy działali w ramach spółki ALPHA FINEX LTD oraz innych związanych z nią podmiotów gospodarczych. Na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, już w styczniu 2017 roku ogłoszono zarzuty Eyalowi P. – obywatelowi Izraela, któremu Prokuratura zarzuciła między innymi prowadzenie bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego działalności maklerskiej w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, polegającej na doradztwie inwestycyjnym i oferowaniu instrumentów finansowych inwestorom. Od stycznia 2017 roku Eyal P. pozostaje tymczasowo aresztowany, w związku ze stawianymi mu zarzutami przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na ustalenie 13 kolejnych osób związanych z badanym procederem i ich zatrzymanie w dniu 12 lutego 2018 roku przez funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji zgodnie z postanowieniami Prokuratury Okręgowej w Warszawie. W dniu tym zatrzymano obywatela Izraela i Rumunii - Reuvena H; Dor L., obywatela Gruzji – Agiti K.; obywatela Rosji – Ibrahima E. oraz obywateli Polski. Po doprowadzeniu podejrzanych do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, ogłoszono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw na rynku finansowym, prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia oraz popełnienie oszustw na szkodę 326 pokrzywdzonych na łączną kwotę ponad 15 mln zł. Czyny zabronione zarzucane podejrzanym, spenalizowane w art.258§1 kodeksu karnego, art.286§1 kodeksu karnego w zw. z art.294§1 kodeksu karnego i art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j., Dz. U. z 2017, poz. 1768) są zagrożone są karą pozbawienia wolności od roku do lat 10;

     2) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO II Ds. 216.2017 – zakończone aktem oskarżenia skierowanym Sądu Rejonowego w Żyrardowie przeciwko Magdalenie A.-K. oskarżonej o spowodowanie w dniu 1 października 2016 roku w Mszczonowie, na drodze krajowej nr 50 wypadku drogowego, to jest o czyn z art.177§1 i §2 kodeksu karnego. W przebiegu przedmiotowego zdarzenia kierowany przez oskarżoną samochód marki Ford C-Max zderzył się z pojazdem marki Volvo XC 70, w wyniku czego śmierć poniosło troje nieletnich pasażerów samochodu marki Volvo, którzy podróżowali na tylnej kanapie pojazdu. Kierujący tym pojazdem doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, natomiast pasażerka samochodu, która podróżowała na przednim siedzeniu pasażera, doznała uszczerbku na zdrowiu trwającego powyżej 7 dni. Ciężkiego uszczerbku na zdrowiu doznało dwóch pasażerów pojazdu marki Ford C-Max, natomiast uszczerbku na zdrowiu powyżej 7 dni doznał nieletni pasażer tego pojazdu;

    3) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO II Ds. 275.2017 – dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem luksusowych samochodów osobowych, prowadzone wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji Zarząd w Warszawie. Sprawa obejmuje działalność zorganizowanej grupy przestępczej na terenie Polski i Francji, której członkowie wypożyczali w Polsce luksusowe samochody i przewozili je do Francji, gdzie dokonywali ich sprzedaży. Z ustaleń postępowania wynika, że członkowie grupy w okresie od maja 2016 roku do sierpnia 2017 roku zawarli z firmami wypożyczającymi pojazdy na terenie Polski, kilkanaście umów najmu samochodów takich marek jak: Porsche Panamera, Mercedes SLS 300, BMW X4, MERCEDES GLC, AUDI Q 7, MERCEDES AMG 45, Porsche 718 Cayman, Jaguar XF i inne. Następnie wpłacali pierwszą ratę umożliwiającą odbiór pojazdu, który przewozili na terytorium Francji, gdzie przerabiano dokumenty, usuwając z nich dane wskazujące, że samochód stanowi własność firmy leasingowej. W ten sposób sprzedawano auta prywatnym odbiorcom oraz wyłudzając pojazdy o wartości blisko 10 mln zł. Dzięki działaniom polskich organów ścigania odzyskano 15 aut o wartości ponad 4,5 mln zł. W sprawie zatrzymano i ogłoszono zarzuty dwóm osobom, tj.: Aleksandrze S. oraz Aleksandrowi K., którym zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienie kilkunastu przestępstw oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości. Czyny zabronione zarzucane podejrzanym, spenalizowane w art.258§1 kodeksu karnego i art.286§1 kodeksu karnego w zw. z art.294§1 kodeksu karnego, zagrożone są karą pozbawienia wolności od roku do lat 10. Na wniosek Prokuratury Sąd zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania;  

III.    Wydział III do Spraw Przestępczości Gospodarczej:

     1) postępowanie sprawdzające o sygn. akt PO III Ds.43.2018 – zarejestrowane w związku z wpłynięciem w drugiej połowie lutego 2017 roku do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienia Adama Szłapki z partii Nowoczesna, przekazanego przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Przedmiotowe pismo zostało zatytułowane jako „Zawiadomienie o podejrzeniu popełniania czynu noszącego znamiona korupcji” i miało dotyczyć wywiadu, jakiego w 2016 roku udzielił Dyrektor Radia Maryja Telewizji Trwam. W treści doniesienia przytoczono ogólnodostępne informacje, pozostające w obiegu medialnym dotyczące między innymi powołanego wywiadu;

     2) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO II Ds. 112.2017 – prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie wspólnie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego od kwietnia 2017 roku w sprawie wyłudzeń nieruchomości od osób starszych, chorych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Śledztwo prowadzone jest przeciwko kilkudziesięciu podejrzanym o oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości, przywłaszczenie środków pieniężnych, stosowanie przemocy w celu utrudniania korzystania z lokali pokrzywdzonych a także o obrót nieruchomościami pochodzącymi z przestępstwa w celu uniemożliwienia stwierdzenia ich przestępczego pochodzenia i zajęcia. Jednym z badanych wątków śledztwa jest wydanie przez lekarza sądowego w zamian za korzyść majątkową fałszywej opinii o stanie zdrowia ustalonego podejrzanego. W dniu 21 lutego 2018 roku doszło do zatrzymania lekarza - Wiesława C., który do grudnia 2017 roku był biegłym z listy biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, a także lekarzem sądowym uprawnionym do wystawiania zaświadczeń w rozumieniu kodeksu postępowania karnego. Podejrzanemu ogłoszono zarzut przyjęcia w lutym 2016 roku korzyści majątkowej w kwocie 10000 zł w związku z pełnioną funkcją, w zamian za wystawienie poświadczającej nieprawdę opinii, co do stanu zdrowia podejrzanego Wojciecha S. oraz faktu przeprowadzenia badania jego osoby w październiku 2015 roku. W sporządzonej opinii Wiesław C. stwierdził przeciwwskazania do pobytu podejrzanego w warunkach aresztu śledczego, w wyniku czego Sąd Rejonowy w Pruszkowie nie zastosował wobec Wojciecha S. tymczasowego aresztowania. Wiesław C. został tymczasowo aresztowany przez Sąd zgodnie z wnioskiem skierowanym przez Prokuraturę.
Według uzyskanych danych, w Wydziale VI Sądowym oraz w Wydziale VIII do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie nie odnotowano spraw, które pozostawały lub mogą stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej.

Prokuratury Rejonowe
w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie
Prokuratura Rejonowa Warszawa – Śródmieście Północ:

    1) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 2 Ds.271.2018 – prowadzone w związku ze zdarzeniem dotyczącym podpalenia jednego z baraków zlokalizowanych w okolicy samolotu, który znajdował się na działce przy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Na podstawie zgromadzonych w śledztwie dowodów ustalono sprawcę czynu, któremu prokurator przedstawił zarzut sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach w postaci pożaru. Zdarzenie miało związek z podpaleniem płyt styropianowych znajdujących się w kontenerze, co groziło eksplozją przechowywanych tam 10 butli z gazem. Podejrzanym jest 29 - letni Fadi M., obywatel Palestyny, który mieszkał na terenie Warszawy;

    2) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 1 Ds. 64.2018 – wszczęte w dniu 11 lutego 2018 roku w sprawie usiłowania zabójstwa Pawła K., w toku którego zarzut usiłowania popełnienia tej zbrodni przedstawiono Adrianowi C. Do zdarzenia objętego postępowaniem doszło w dniu 10 lutego 2018 roku przy ul. Trębackiej w Warszawie, gdzie podejrzany zadał Pawłowi K. ciosy nożem. Kilka dni po zdarzeniu pokrzywdzony zmarł. Dotychczas podejrzanemu zarzucono czyn zabroniony spenalizowany jest w art.13§1 kodeksu karnego w zw. z art.148§1 kodeksu karnego, przy czym nie można wykluczyć, że w wyniku sukcesywnie gromadzonego materiału dowodowego kwalifikacja prawna zarzucanego czynu ulegnie zmianie w dalszym toku postępowania;

Prokuratura Rejonowa w Piasecznie:

    1) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 1 Ds. 702.2017 – zakończone skierowaniem aktu oskarżenia przeciwko Marianowi Ś., któremu zarzucono narażenie w okresie od kwietnia 2017 roku do połowy stycznia 2018 roku siedmiu mieszkańców miejscowości Karolina na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Zarzucony podejrzanemu czyn ma związek z prowadzeniem strzelnicy na terenie Gminy Góra Kalwaria, która jak wynika z dotychczasowych ustaleń, była niewłaściwe zabezpieczona przed możliwością wylotu pocisku lub rykoszetu poza teren strzelnicy podczas oddawania strzałów. Czyn zabroniony zarzucany Marianowi Ś. stanowi przestępstwo określone w art.160§1 kodeksu karnrgo, które zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3;

Prokuratura Rejonowa w Grodzisku Mazowieckim:

    1) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 2 Ds. 247.2018 – prowadzone w sprawie zabójstwa Tadeusza G., w toku którego zatrzymano dwie, nietrzeźwe kobiety, tj. Marzenę K. oraz Małgorzatę S. Śledztwo dotyczy zdarzenia, do którego doszło w dniu 10 lutego 2018 roku w miejscowości Stare Faszczyce, gmina Błonie. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego prokurator przedstawił w dniu 12 lutego 2018 roku Marzenie K. zarzut zabójstwa Tadeusza G. poprzez uciskanie rękami narządów szyi pokrzywdzonego. Czyn zabroniony zarzucany podejrzanej stanowiący zbrodnię zabójstwa określoną w art.148§1 kodeksu karnego, zagrożony jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 8 lat, karą 25 pozbawienia wolności albo karą dożywotniego pozbawienia wolności. Na wniosek Prokuratury, Sąd zastosował wobec Marzeny K. tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

    W pozostałych Prokuraturach Rejonowych z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie nie odnotowano postępowań, które według uzyskanych danych, pozostawałyby w zainteresowaniu opinii publicznej.

    Do Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie oraz Prokuratur Rejonowych z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie wpłynęło łącznie 3 112 spraw, a załatwiono 2 693 sprawy. W 622 sprawach wniesiono akty oskarżenia, którymi objęto 684 osoby. Wobec 19 oskarżonych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

    W 27 sprawach skierowano do Sądu wnioski w trybie art.335§1 kodeksu postępowania karnego o wydanie na posiedzeniu wyroków skazujących i orzeczenie uzgodnionych z podejrzanymi kar lub innych środków, przewidzianych za zarzucane im występki, bez przeprowadzania rozprawy, którymi objęto 28 osób. W sprawach tych podejrzani przyznali się do winy oraz złożyli wyjaśnienia, w świetle których okoliczności popełnienia zarzucanych im przestępstw i wina nie budziły wątpliwości.

    W 170 sprawach dołączono do aktów oskarżenia wnioski o wydanie przez Sąd na posiedzeniu wyroków skazujących i orzeczenie uzgodnionych z podejrzanymi kar lub innych środków przewidzianych za zarzucane im występki, zgodnie z trybem wynikającym z przepisu art.335§2 kodeksu postępowania karnego, którymi objęto 183 osoby. W sprawach tych okoliczności popełnienia przestępstwa i wina podejrzanych nie budziła wątpliwości, zaś złożone przez nich oświadczenia dowodowe nie były sprzeczne z dokonanymi ustaleniami.

    Do Wydziałów Śledczych Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie wpłynęły 44 sprawy, a załatwiono 37 spraw, wśród których 10 zakończono skierowaniem aktów oskarżenia przeciwko 23 osobom.

    W obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie zarejestrowano łącznie 79 postępowań dotyczących przestępstwa prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego a także typ kwalifikowany wskazanego czynu zabronionego, który zagrożony surowszą odpowiedzialnością karną, tj. przestępstwa z art.178a§1 i §4 kodeksu karnego
W Prokuraturze Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie oraz w Prokuraturach Rejonowych w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie, odnotowano następujące postępowania, które pozostawały lub mogą stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej:

I.    Wydział I Prokuratury Okręgowej Warszawa - Praga w Warszawie:

    1) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO I Ds. 31.2018 – prowadzone w sprawie narażenia półtorarocznej dziewczynki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez osobę, na której ciążył obowiązek opieki nad dzieckiem. Postępowanie  zainicjowało wystąpienie jednego z warszawskich szpitali, z którego wynikało, że w drogach oddechowych dziecka znajduje się ciało obce - prawdopodobnie igła. W sprawie badany jest wątek odpowiedzialności osób sprawujących opiekę nad dzieckiem poza szpitalem jak również w czasie jego hospitalizacji a także ustalenie, w jaki sposób ciało obce dostało się do dróg oddechowych dziecka, które korzystało z rurki tracheostomijnej. Postępowanie ma wyjaśnić, czy personel medyczny w należyty sposób sprawował opiekę nad małoletnią pokrzywdzoną, która była hospitalizowana od 23 grudnia 2017 roku do 5 stycznia 2018 roku oraz czy nie doszło do popełnienia błędu w sztuce lekarskiej w związku z ujawnionym w jej ciele przedmiotem;

Prokuratura Rejonowa Warszawa – Praga Północ w Warszawie:

    1) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 1 Ds.233.2017 – zakończone aktem oskarżenia skierowaniem do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie przeciwko Janowi T., któremu zarzucono popełnienie zbrodni zabójstwa czterdziestoletniej kobiety, tj. przestępstwa określonego w art.148 §1 kodeksu karnego. Czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 8 lat, karą 25 pozbawienia wolności albo karą dożywotniego pozbawienia wolności. Z ustaleń śledztwa wynikało, że Jan T. przez blisko trzy miesiące wynajmował pokrzywdzonej oraz jej dzieciom lokal mieszkalny w jednym z budynków na warszawskiej Białołęce. Do krytycznego zdarzenia, skutkującego zgonem pokrzywdzonej doszło w nocy z 27 na 28 lipca 2017 roku. W toku śledztwa na wniosek Prokuratury Sąd zastosował wobec Jana T. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania;

    2) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 3 Ds. 1358.2017 – prowadzone w sprawie psychicznego i fizycznego znęcania się nad małoletnimi dziećmi, w nieustalonym bliżej okresie, jednak nie później niż do dnia 6 listopada 2017 roku w Warszawie przy ulicy Radzymińskiej. Sprawa pozostawała w zainteresowaniu mediów od czasu podjęcia przez Sąd decyzji o odebraniu matce dzieci, a następnie tymczasowym umieszczeniu ich w domu dziecka. Czynione ustalenia wskazywały na podejrzenie, że sprawcą czynu może być mężczyzna, będący biologicznym ojcem, niektórych z małoletnich pokrzywdzonych

Prokuratura Rejonowa Warszawa – Praga Południe w Warszawie:

     1) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 1 Ds. 112.2018 – prowadzone w sprawie sprowadzenia w dniu 5 lutego 2018 roku w Warszawie zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu albo mieniu w wielkich rozmiarach mającego postać pożaru pustostanu przy ul. Kajki. Śledztwo obejmuje swym zakresem także doprowadzenie namową lub przez udzielenie pomocy n.n. mężczyźnie do targnięcia się na własne życie, tj. przestępstwo określone w art.151 kodeksu karnego, które zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Ciało mężczyzny ujawnili strażacy w jednym z pomieszczeń po zakończeniu akcji gaśniczej pustostanu, do którego nie dotarł ogień. Z dokonanych ustaleń wynikało, że zgon mężczyzny nastąpił prawdopodobnie w mechanizmie powieszenia.

     Z uzyskanych informacji wynika, iż w pozostałych Prokuraturach Rejonowych z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie, nie odnotowano postępowań, które pozostawałyby w zainteresowaniu opinii publicznej.

     W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie do Wydziałów Śledczych, tj. Wydziału I do Spraw Przestępczości Gospodarczej i Wydziału II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej oraz do VII Samodzielnego Działu do Spraw Błędów Medycznych wpłynęło 6 spraw, a załatwiono 7 spraw.

Postępowania Prokuratury Regionalnej w Warszawie, które pozostawały lub mogły stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej:

     1)  postępowanie przygotowawcze o sygn. akt RP II Ds. 2.2018 – prowadzone w Wydziale II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej Prokuratury Regionalnej w Warszawie, wspólnie z Wydziałem do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Centralnego Biura Śledczego Policji przeciwko Dmytro K., obywatelowi Ukrainy. Śledztwo zakończono skierowaniem aktu oskarżenia z dnia 21 lutego 2018 roku do Sądu Okręgowego w Warszawie, w którym Prokuratura zarzuciła Dmytro K. udział w zorganizowanej grupie przestępczej w okresie od początku stycznia 2016 roku do połowy listopada 2016 roku w Warszawie, założonej i kierowanej przez nieustaloną dotychczas osobę, składającej się z ustalonych a także nieustalonych członków. Celem działania grupy, w której istniał ustalony podział ról i zadań, było popełnianie przestępstw karnych oraz przestępstw karnych skarbowych związanych z wyłudzeniem z polskich organów skarbowych zwrotu podatku od towarów i usług przy wykorzystaniu mechanizmu tzw. „znikającego podatnika” oraz „karuzeli podatkowej”. Przestępstwa te polegały na podejmowaniu czynności mających na celu pozorowanie prowadzenia transakcji handlowych złotem oraz wyrobami jubilerskimi. Tworzono dokumentację księgową mającą wprowadzać w błąd pracowników organów podatkowych, co do przebiegu zdarzeń gospodarczych i wykorzystania podmiotu, który nie odprowadzał do urzędu skarbowego należnego podatku VAT, ale jednocześnie wystawiał faktury z naliczonym VAT-em, tj. tzw. „znikającego podatnika”. W procederze tym wykorzystywano także podmioty, których zadaniem było stworzenie dokumentacji dla uwiarygodnienia przed organami skarbowymi przeprowadzenia fakturowanych pozornych transakcji, tj. tzw. „buforów” oraz podmiotu, który deklarował sprzedaż towaru za granicę i występował do urzędu skarbowego o zwrot nienależnego podatku VAT - tzw. „brokera”. Celem działania ujawnionej grupy były również działania mające udaremnić lub utrudnić stwierdzenie przestępczego pochodzenia korzyści majątkowych związanych z popełnianiem przestępstw karnych skarbowych. W ramach działań podejmowanych w zorganizowanej grupie przestępczej, Dmytro K. został oskarżony między innymi o posłużenie się 242 fikcyjnymi fakturami VAT o łącznej wartości brutto przekraczającej 142 mln zł, które dokumentowały nieistniejące zdarzenia gospodarcze w postaci transakcji sprzedaży wyrobów jubilerskich na rzecz ustalonych podmiotów działających w formie spółek prawa handlowego. Na podstawie zgromadzonego w śledztwie materiału dowodowego ustalono, że oskarżony działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, jako osoba faktycznie zajmująca się sprawami gospodarczymi dwóch podmiotów gospodarczych z siedzibą w Warszawie, pozorował transakcje handlowe w ramach zaplanowanego i ustalonego podziału ról, pełniąc rolę tzw. „bufora”. Dmytro K. zarzucono również wystawienie szeregu nierzetelnych faktur VAT, dokumentujących nieistniejące zdarzenia gospodarcze w postaci transakcji sprzedaży złota inwestycyjnego na rzecz ustalonej spółki z siedzibą w Warszawie, czym godził w obowiązek podatkowy. Aktem oskarżenia objęto również przestępstwo posiadania przez Dmytro K. wbrew przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii znacznej ilość środka odurzającego w postaci suszu marihuany, tj. czyn zabroniony spenalizowany w art.62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j., Dz. U. z 2017 roku, poz. 783), który zagrożony jest karą pozbawienia wolności od roku do lat 10. Oskarżony pozostawał tymczasowo aresztowany od 8 lutego 2017 roku;

     2) postępowanie przygotowawcze o sygn. akt RP VII Ds. 41.2017 – prowadzone w VII Samodzielnym Dziale do Spraw Błędów Medycznych od 14 grudnia 2017 roku po przejęciu z Prokuratury Rejonowej w Piasecznie. Postanowienie o wszczęciu śledztwa obejmuje podejrzenie narażenia w dniu 4 listopada 2017 roku w Piasecznie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia przedwcześnie urodzonego dziecka płci żeńskiej przez interweniujący zespół ratownictwa medycznego poprzez zaniechanie udzielenia mu prawidłowej pomocy medycznej, co skutkowało nieumyślnym spowodowaniem jego śmierci. W ramach toczącego się postępowania, wykonywane są liczne czynności procesowe służące wszechstronnemu wyjaśnieniu wszelkich ujawnionych dotychczas okoliczności faktycznych związanych z przedwczesnym porodem dziecka, który nastąpił w domu. Poród nastąpił 4 listopada 2017 roku w godzinach rannych przed przybyciem wezwanego telefonicznie Zespołu Ratownictwa Medycznego. Z zeznań złożonych przez matkę dziecka oraz jego ojca wynikało, że Zespół Ratownictwa Medycznego, w składzie którego był między innymi lekarz, nie przeprowadził badania dziecka. Następnie matka dziecka została przewieziona do szpitala, gdzie wypisano kartę zgonu dziecka. Prokuratura wystąpiła do Sądu o zwolnienie z zachowania tajemnicy lekarskiej lekarzy, którzy udzielali pomocy medycznej matce dziecka w trakcie jej ciąży i po porodzie oraz powołano biegłych lekarzy. Gromadzone dowody z zeznań świadków, opinii biegłych oraz obszernej dokumentacji medycznej, będą miały istotne znaczenie między innymi dla stwierdzenia, czy w sposób prawidłowy leczono podczas ciąży matkę przedwcześnie urodzonego dziecka oraz czy po porodzie domowym doszło do zaniedbań ze strony członków przybyłego na miejsce Zespołu Ratownictwa Medycznego. Postępowanie przygotowawcze prowadzone jest w sprawie czynu zabronionego spenalizowanego w art.160§1 i §2 kodeksu karnego w zb. z art.155 kodeksu karnego w zw. z art.11§2 kodeksu karnego, przewidującego odpowiedzialność karną za narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez osobę, na której ciążył obowiązek opieki nad narażonym na niebezpieczeństwo a także nieumyślne spowodowanie śmierci. Śledztwo ma wyjaśnić, czy w niniejszej sprawie doszło do popełnienia błędu w sztuce medycznej, który skutkowałby odpowiedzialnością na gruncie prawa karnego.  

    W ramach prac Zespołu Prokuratorów powołanego zarządzeniem Prokuratora Krajowego z dnia 17 listopada 2016 roku do analizowania materiałów i podejmowania działań z zakresu prawa administracyjnego oraz cywilnego w sprawach związanych z reprywatyzacją gruntów warszawskich, pozostających w obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Warszawie, kontynuowano czynności związane ze sporządzaniem sprzeciwów i innych środków prawnych.

    W lutym 2018 roku Zespół Prokuratorów skierował sprzeciwy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Bednarskiej 26, ul. Radomskiej 14, ul. Płockiej 5B i ul. Lwowskiej 3 w Warszawie. Skierowano także skargę do VI Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie o wznowienie postępowania dotyczącego nieruchomości przy ul. Siennej 43A w Warszawie.

     W lutym 2018 roku Prokuratorzy z Wydziału V Postępowania Sądowego Prokuratury Regionalnej w Warszawie, uczestniczyli w 25 sesjach sądowych obejmujących 12 rozpraw i 13 posiedzeń, w trakcie których przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie rozpoznano łącznie 318 spraw.
 

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Regionalnej  w Warszawie
Prokurator
Agnieszka Zabłocka – Konopka

 

« powrót

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

tel. (22) 46 49 200
fax (22) 46 49 106

Lokalizacja na mapie »
Wskazówki dojazdu »

Organizacja

 
 
Statystyka wizyt na stronie: online: 6 | dziś: 60 | wczoraj: 151 | ten tydzień: 35705 | ten miesiąc: 4063 | łącznie od 04.2013: 2023575
BIP epuap
eea grants, norway grants