Strona Prokuratury Regionalnej w Warszawie używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
×
A A A A wersja tekstowa - wysoki kontrast
  Drukuj   BIP  
Ogłoszenie w sprawie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze – eksperta do spraw finansowo - skarbowych
 
2018/10/23
 

                                                                          

RP IV WO 1111.9.2018


Ogłoszenie w sprawie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze – eksperta do spraw finansowo - skarbowych

Na podstawie art. 2, 3a, 3b ust 1, 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 577), § 2, §3, §6, §7 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (j.t. z 2014 r. poz. 400) ogłaszam konkurs na stanowisko eksperta do spraw finansowo - skarbowych


Określenie wolnego stanowiska pracy:
•    liczba etatów: 2,
•    miejsce pracy: Prokuratura Regionalna w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 25, 00-071 Warszawa.

Wyłonieni w drodze konkursu kandydaci odbywają staż urzędniczy, który ma na celu praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wykonywania obowiązków urzędnika w prokuraturze, trwa 6 miesięcy i kończy się egzaminem. Od odbycia stażu urzędniczego zwolnione są osoby, które ukończyły aplikację ogólną, sędziowską lub prokuratorską. Prokurator Regionalny w Warszawie może zwolnić z obowiązku odbywania stażu urzędniczego lub jego części osobę wybraną w drodze konkursu, która wykaże się wymaganą programem stażu urzędniczego wiedzą teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowania prokuratury, umiejętnościami stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod i techniki pracy biurowej.

Jeśli w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia wymagania na dane stanowisko

Główne obowiązki:
1.    analizowanie materiału dowodowego w postępowaniach przygotowawczych, w tym przeprowadzanie analizy akt postępowań kontrolnych, prowadzonych przez organy skarbowe, dokumentacji księgowej i podatkowej firm, także prowadzonej w systemach informatycznych,
2.    analiza danych zawartych w deklaracjach podatkowych VAT, systemie VIES oraz zabezpieczonej dokumentacji bankowej,
3.    szacowanie, w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy spraw, wysokości narażonych lub uszczuplonych w wyniku przestępstwa należności publiczno- prawnych,
4.    konsultowanie podejmowanych w toku postępowań przygotowawczych czynności procesowych,
5.    wykonywanie innych czynności związanych z prowadzonymi postępowaniami


Wymagania niezbędne:
1.    ukończone studia wyższe drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie i uzyskany tytuł zawodowy,
2.    znajomość zagadnień analizy podatkowej, materialnego prawa podatkowego, międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego, międzynarodowego, wspólnotowego i krajowego prawa celnego, prawa karnego skarbowego i ustawy o rachunkowości, a także znajomość podstaw procedury karnej i prawa dewizowego,
3.    co najmniej pięcioletnie doświadczenie w wykonywaniu pracy związanej z doradztwem podatkowym lub zatrudnienie w podmiotach uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego jeżeli do zakresu obowiązków kandydata należało stosowanie przepisów z zakresu prawa podatkowego albo co najmniej pięcioletni okres zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej (z uwzględnieniem zatrudnienia w jednostkach których organy wykonują tożsame zadania przed wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 roku o Krajowej Administracji Skarbowej),
4.    znajomość baz danych prowadzonych przez Krajową Administracje Skarbową, a w szczególności zakresów informacji gromadzonych w poszczególnych bazach,
5.    pełna zdolność do czynności prawnych,
6.    nieposzlakowana opinia i nieskazitelny charakter,
7.    niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
8.    przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe,
9.    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
10.    umiejętność zwięzłego, jasnego i poprawnego formułowania myśli w mowie i piśmie,
11.    sprawne posługiwanie się sprzętem komputerowym,
12.    znajomość aplikacji MS Windows XP oraz MS Office z uwzględnieniem biegłej znajomości programu Excel.

Wymagania dodatkowe:
1.    zdolność myślenia analitycznego i strukturalnego,
2.    umiejętność pracy w zespole,
3.    umiejętność sprawnej organizacji  pracy własnej,
4.    wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
5.    zdolności organizacyjne, umiejętność podejmowania decyzji
6.    odporność na stres,
7.    kreatywność i komunikatywność.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    Wniosek o dopuszczenie do konkursu,
2.    kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1),
3.    życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej,
4.    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5.    kopie dokumentów potwierdzających co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe,
6.    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych (załącznik nr 2),
7.    oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe (załącznik nr 2),
8.    oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (załącznik nr 2),
9.    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (załącznik nr 3),
10.    oświadczenie kandydata dotyczące ochrony danych osobowych (załącznik nr 4).
.
Dokumenty należy składać  w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Warszawie lub przesłać drogą pocztową na adres:
Prokuratura Regionalna w Warszawie
ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa
z powołaniem sygnatury konkursu, w terminie do dnia 09 listopada 2018 roku.
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).


 Konkurs składa się z trzech etapów:
•    etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu, w tym kompletności złożonych dokumentów,
•    etap drugi – sprawdzian umiejętności w formie pisemnego testu, mającego na celu sprawdzenie praktycznych umiejętności związanych z realizacją zadań na stanowisku urzędniczym – ekspert do spraw finansowo - skarbowych i znajomości zagadnień wskazanych w wymaganiach niezbędnych oraz znajomości przepisów regulujących ustrój i organizację prokuratury, który trwa 40 minut i składa się z 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru,
•    etap trzeci – przeprowadzenie rozmów z zakwalifikowanymi po drugim etapie kandydatami.

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu ze wskazaniem miejsca, daty i godziny jego rozpoczęcia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Warszawie www.warszawa.pr.gov.pl oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu.

Ogłoszenie kierowane jest również do osób niepełnosprawnych.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 022 – 46 - 49 -122.

Dokumenty do pobrania:


« powrót

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

tel. (22) 46 49 200
fax (22) 46 49 106

Lokalizacja na mapie »
Wskazówki dojazdu »

Organizacja

 
 
Statystyka wizyt na stronie: online: 5 | dziś: 129 | wczoraj: 238 | ten tydzień: 24447 | ten miesiąc: 4049 | łącznie od 04.2013: 1721731
BIP epuap
eea grants, norway grants