Strona Prokuratury Regionalnej w Warszawie używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
×
A A A A wersja tekstowa - wysoki kontrast
  Drukuj   BIP  
Ogłoszenie Prokuratora Regionalnego w Warszawie w sprawie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze – referent do Kancelarii Tajnej
 
2019/02/18
 

                                                                                    Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

RP IV WO 1111.1.2019

 

 

Ogłoszenie

Prokuratora Regionalnego w Warszawie

w sprawie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze – referent do Kancelarii Tajnej

 

 1. Określenie wolnego stanowiska pracy:
 • liczba etatów: 1,
 • miejsce pracy: Prokuratura Regionalna w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 25, 00-071 Warszawa,
 • opis stanowiska:

- zapewnienie należytej ochrony dokumentom niejawnym przechowywanym w kancelarii,

- wykonywanie prac techniczno-ewidencyjnych związanych z rejestrowaniem i kopiowaniem dokumentów niejawnych lub zmianą albo zniesieniem klauzuli tajności,

- kompletowanie dokumentów niejawnych oraz ich archiwizowanie.

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do materiałów niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” włącznie wydane przez ABW lub SKW,
 2. doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika kancelarii tajnej,
 3. co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z materiałami niejawnymi,
 4. wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych,
 6. nieposzlakowana opinia i nieskazitelny charakter,
 7. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 8. przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe,
 9. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 10. sprawne posługiwanie się sprzętem komputerowym,
 11. umiejętność zwięzłego, jasnego i poprawnego formułowania myśli w mowie i piśmie.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie w archiwizacji dokumentacji niejawnej,
 2. zdolność myślenia analitycznego,
 3. umiejętność pracy w zespole,
 4. umiejętność sprawnej organizacji  pracy własnej,
 5. wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
 6. zdolności organizacyjne, umiejętność podejmowania decyzji
 7. odporność na stres,
 8. kreatywność i komunikatywność.

 

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. wniosek o dopuszczenie do konkursu,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kopia poświadczenia bezpieczeństwa do materiałów niejawnych,
 6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
 8. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
 10. oświadczenie kandydata dotyczące ochrony danych osobowych.
 11. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

 

Dokumenty należy składać  w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Warszawie lub przesłać drogą pocztową na adres:

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25

00-071 Warszawa

z powołaniem sygnatury konkursu, w terminie do dnia 28 lutego 2019 roku.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

 

Wyłonieni w drodze konkursu kandydaci odbywają staż urzędniczy, który ma na celu praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wykonywania obowiązków urzędnika w prokuraturze, trwa 6 miesięcy i kończy się egzaminem. Od odbycia stażu urzędniczego zwolnione są osoby, które ukończyły aplikację ogólną, sędziowską lub prokuratorską. Prokurator Regionalny w Warszawie może zwolnić z obowiązku odbywania stażu urzędniczego lub jego części osobę wybraną w drodze konkursu, która wykaże się wymaganą programem stażu urzędniczego wiedzą teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowania prokuratury, umiejętnościami stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod i techniki pracy biurowej.

 

Jeśli w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia wymagania na dane stanowisko

 

 1.  Konkurs składa się z trzech etapów:
 • etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu, w tym kompletności złożonych dokumentów,
 • etap drugi – sprawdzian umiejętności w formie pisemnego testu, mającego na celu sprawdzenie praktycznych umiejętności związanych z realizacją zadań na stanowisku urzędniczym - referent i znajomości zagadnień wskazanych w wymaganiach oraz znajomości przepisów regulujących ustrój i organizację prokuratury, który trwa 40 minut i składa się z 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru.
 • etap trzeci – przeprowadzenie rozmów z zakwalifikowanymi po drugim etapie kandydatami.

 

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu ze wskazaniem miejsca, daty i godziny jego rozpoczęcia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Warszawie www.warszawa.pr.gov.pl oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 022 – 46 - 49 -122

 

 

Dokumenty do pobrania:

« powrót

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

tel. (22) 46 49 200
fax (22) 46 49 106

Lokalizacja na mapie »
Wskazówki dojazdu »

Organizacja

 
 
Statystyka wizyt na stronie: online: 3 | dziś: 22 | wczoraj: 364 | ten tydzień: 36400 | ten miesiąc: 2978 | łącznie od 04.2013: 2050486
BIP epuap
eea grants, norway grants