Strona Prokuratury Regionalnej w Warszawie używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
×
A A A A wersja tekstowa - wysoki kontrast
  Drukuj   BIP  
BIULETYN INFORMACYJNY ZA STYCZEŃ 2019 ROKU
 
2019/03/22
 

BIULETYN  INFORMACYJNY ZA STYCZEŃ 2019 ROKU

   W styczniu 2019 roku do wszystkich jednostek organizacyjnych Prokuratur w obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Warszawie, wpłynęło łącznie 9 977 spraw, a załatwiono 7 662 sprawy. W 1 560 sprawach skierowano akty oskarżenia przeciwko 1 715 osobom. Wobec 47 oskarżonych stosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

   W 46 sprawach skierowano do Sądu wnioski w trybie art.335 § 1 kodeksu postępowania karnego o wydanie wobec 51 osób wyroków skazujących na posiedzeniu i orzeczenie uzgodnionych z podejrzanymi kar lub innych środków, przewidzianych za zarzucane im występki bez przeprowadzania rozprawy. W sprawach tych podejrzani przyznali się do winy oraz złożyli wyjaśnienia, w świetle których okoliczności popełnienia zarzucanych im przestępstw i wina nie budziły wątpliwości.

   W 351 sprawach dołączono do aktów oskarżenia wnioski o wydanie przez Sąd na posiedzeniu wyroków skazujących i orzeczenie uzgodnionych z podejrzanymi kar lub innych środków przewidzianych za zarzucane im występki, zgodnie z trybem wynikającym z przepisu art.335§2 kodeksu postępowania karnego, którymi objęto 378 osób. Okoliczności popełnienia przestępstwa w tych sprawach i wina podejrzanych nie budziła wątpliwości, a złożone przez nich oświadczenia dowodowe nie były sprzeczne z dokonanymi ustaleniami.
   Zarejestrowano łącznie 285 postępowań dotyczących prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, tj. przestępstwa określonego w art.178a§1 kodeksu karnego, wśród których były przypadki popełnienia typu kwalifikowanego wskazanego czynu zabronionego, zagrożonego surowszą odpowiedzialnością karną zgodnie z przepisem art.178a§4 kodeksu karnego.

   Do Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz Prokuratur Rejonowych w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęło łącznie 6 543 sprawy, a załatwiono 5 259 spraw. Akty oskarżenia skierowano w 985 sprawach przeciwko 1 078 osób. Wobec 23 oskarżonych stosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Skierowano 31 wniosków w trybie art.335§1 kodeksu postępowania karnego o skazanie przez Sąd na posiedzeniu bez przeprowadzania rozprawy wobec 35 osób oraz 202 wnioski w trybie art.335§2 kodeksu postępowania karnego, którymi objęto łącznie 218 osób.

   Do Wydziałów Śledczych Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęło 130 spraw, załatwiono 88 spraw, z których 21 zakończono skierowaniem aktów oskarżenia przeciwko 40 osobom. Wobec 3 osób stosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

   W obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie zarejestrowano łącznie 147 spraw, dotyczących prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, tj. przestępstwa z art.178a§1 kodeksu karnego.

   Według danych otrzymanych z Prokuratury Okręgowej w Warszawie w Wydziale I i II Śledczym, w Wydziale V Organizacyjnym, w Wydziale VI Sądowym oraz w Wydziale VIII do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie nie odnotowano postępowań, które stanowiły przedmiot zainteresowania opinii publicznej.

   W Wydziale III do Spraw Przestępczości Gospodarczej skierowano akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Warszawie przeciwko osobie oskarżonej o przestępstwo oszustwa  popełnione na szkodę ustalonego mężczyzny. Stawiany oskarżonemu zarzut dotyczył doprowadzenia pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w związku z zawarciem w lutym 2012 roku umowy przeniesienia własności lokalu w zamian za ustanowienie dożywotniej renty oraz służebności osobistej, zgodnie z którą doszło do nabycia mieszkania przy ul. Łuckiej w Warszawie o powierzchni ponad 190 m kw wraz z dwoma miejscami postojowymi w garażu. Dowody zgromadzone w śledztwie pozwoliły na stwierdzenie, że pokrzywdzony został wprowadzony w błąd, co do wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot umowy przeniesienia własności,  określonej na kwotę 950 tys. zł. Z dokonanych w sprawie ustaleń wynikało bowiem, iż wartość rynkowa nieruchomości w dacie sporządzenia wskazanej umowy wynosiła nie mniej niż 1 mln 698 tys. zł, co dowodziło, iż w realiach niniejszej sprawy wartość lokalu została zaniżona o kwotę blisko 750 tys. zł. Oskarżonemu zarzucono także podrobienie w lutym 2012 roku  dokumentu w postaci protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego wydanie w dniu 17 lutego 2012 roku lokalu przy ul. Łuckiej w Warszawie wraz z wyposażeniem i dwoma miejscami postojowymi.

Prokuratury Rejonowe
w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie


Prokuratura Rejonowa Warszawa – Ursynów w Warszawie

 

  • postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 5 Ds. 1945.2018 – zakończone aktem oskarżenia przeciwko dwóm osobom, którym zarzucono popełnienie przestępstwa związanego z zatrudnieniem w ustalonej placówce, gdzie byli zobowiązani do opieki nad małoletnimi. Jeden z oskarżonych pełnił obowiązki dyrektora tej placówki, w której  był  zobowiązany do opieki nad dziećmi oraz do nadzoru nad pracą wykonywaną przez opiekunki przebywających tam osób. Mężczyzna stanął pod zarzutem narażenia w dniu 15 stycznia 2016 roku małoletniego pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu z racji posiadania wiedzy o braku właściwych zabezpieczeń pomieszczeń na terenie placówki przed nienadzorowanym wyjściem przebywających tam dzieci i niewystarczającej ilości opiekunek. W wyniku powyższego, doszło do pozostawienia dzieci bez opieki, co umożliwiło małoletniemu pokrzywdzonemu samowolne wyjście z pomieszczenia placówki. Oskarżono także kobietę, która wykonywała obowiązki opiekuńczo – wychowawcze w tej placówce oraz była zobowiązana do sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi, jednak pomimo tego, posiadając wiedzę o braku właściwych zabezpieczeń pomieszczeń placówki przed nienadzorowanym wyjściem małoletnich, w dniu 15 stycznia 2016 roku pozostawiła je bez opieki, czym umożliwiła małoletniemu pokrzywdzonemu samowolne wyjście z jej pomieszczenia, narażając go w ten sposób nieumyślnie na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Przestępstwa zarzucane oskarżonym penalizowane są w przepisie art.160 kk.

   Według danych uzyskanych z Prokuratury Okręgowej w Warszawie, w pozostałych Prokuraturach Rejonowych podległych Prokuraturze Okręgowej w Warszawie nie odnotowano spraw, które pozostawały lub mogą pozostawać w zainteresowaniu opinii publicznej.


   Do Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie oraz Prokuratur Rejonowych z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie wpłynęło łącznie 3 422 sprawy, a załatwiono 2 394 sprawy. W 575 sprawach wniesiono akty oskarżenia przeciwko 637 osobom Wobec 24 oskarżonych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.


   W 15 sprawach skierowano do Sądu wnioski w trybie art.335§1 kodeksu postępowania karnego o wydanie na posiedzeniu wyroków skazujących i orzeczenie uzgodnionych z podejrzanymi kar lub innych środków, przewidzianych za zarzucane im występki, bez przeprowadzania rozprawy, którymi objęto 16 osób. W sprawach tych podejrzani przyznali się do winy oraz złożyli wyjaśnienia, w świetle których okoliczności popełnienia zarzucanych im przestępstw i wina nie budziły wątpliwości.

   W 149 sprawach dołączono do aktów oskarżenia wnioski o wydanie przez Sąd na posiedzeniu wyroków skazujących i orzeczenie uzgodnionych z podejrzanymi kar lub innych środków przewidzianych za zarzucane im występki, zgodnie z trybem wynikającym z przepisu art.335§2 kodeksu postępowania karnego, którymi objęto 160 osób. W sprawach tych okoliczności popełnienia przestępstwa i wina podejrzanych nie budziła wątpliwości, zaś złożone przez nich oświadczenia dowodowe nie były sprzeczne z dokonanymi ustaleniami.

    Do Wydziałów Śledczych Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie wpłynęło 56 spraw, a załatwiono 43 sprawy, wśród których 11 zakończono skierowaniem aktów oskarżenia przeciwko 30 osobom.
    W obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie zarejestrowano łącznie 138 spraw, dotyczących prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, tj. przestępstwa z art.178a§1 kodeksu karnego.

    W Prokuraturze Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie oraz w Prokuraturach Rejonowych w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie, odnotowano następujące postępowania, które pozostawały lub mogą stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej:

Prokuratura Okręgowa Warszawa – Praga w Warszawie:
postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO I Ds. 250.2018 – prowadzone przeciwko osobom podejrzanym o wzięcie w dniu 19 grudnia 2018 roku zakładnika i przetrzymywanie go w miejscowości Kobyłka na terenie powiatu wołomińskiego w województwie mazowieckim. Celem działania sprawców  było osiągnięcie korzyści majątkowej i zmuszenie członków rodziny pokrzywdzonego do zapłaty okupu w określonej kwocie w zamian za jego uwolnienie,  tj. o przestępstwo z art. 252§1 kk w zw. z art.12 kk;

Prokuratura Rejonowa Warszawa – Praga Południe Północ w Warszawie:

postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 4 Ds.785.2018 – prowadzone w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Sylwii Ireny Dziedzic oraz doprowadzenia jej w bliżej nieustalonym okresie, w 2018 roku w Warszawie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w nieustalonej dotychczas kwocie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wyzyskanie błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania;

Prokuratura Rejonowa Warszawa – Praga Północ w Warszawie:

postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 4 Ds. 77.2019 – prowadzone w sprawie gróźb karalnych pozbawienia  życia w dniu 14 stycznia 2019 roku w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej kierowanych wobec Prezydenta RP, tj. o przestępstwo z art.190§1 kk. Postępowanie przygotowawcze zostało zakończone w dniu 19 stycznia 2019 roku wydaniem postanowienia o jego umorzeniu wobec braku znamion czynu zabronionego;

Prokuratura Rejonowa w Legionowie:

postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 3 Ds. 361.2018 – prowadzone przeciwko trzem mężczyznom (obywatelami Indii), podejrzanym o popełnienie zbrodni zabójstwa w nocy z 26 na 27 grudnia 2018 roku na terenie jednej z restauracji znajdującej się w Legionowie na osobie ustalonego mężczyzny poprzez jego uduszenie, tj. o przestępstwo z art.148§1 kk.

   Z uzyskanych informacji wynika, iż w pozostałych Prokuraturach Rejonowych z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie, nie odnotowano postępowań, które pozostawałyby w zainteresowaniu opinii publicznej.

   W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie do Wydziałów Śledczych, tj. Wydziału I do Spraw Przestępczości Gospodarczej i Wydziału II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej oraz do VII Samodzielnego Działu do Spraw Błędów Medycznych wpłynęło 12 spraw, a załatwiono 9 spraw.

Postępowania Prokuratury Regionalnej w Warszawie, które pozostawały lub mogły stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej:

  • postępowanie przygotowawcze o sygn. akt RP I Ds. 11.2018 – prowadzone w Wydziale I do Spraw Przestępczości Gospodarczej przez Zespół Prokuratorów powołany przez Prokuratora Krajowego, w toku którego zarzuty ogłoszono byłemu Prezesowi Zarządu spółki GetBack S.A. oraz innym osobom związanym z poprzednim kierownictwem i nieprawidłowościami ujawnionymi w działalności spółki GetBack S.A.;
     
  • postępowanie przygotowawcze o sygn. akt RP I Ds. 64.2017 – prowadzone w Wydziale I do Spraw Przestępczości Gospodarczej przeciwko byłemu trenerowi żeńskiej kadry narodowej kolarstwa górskiego, który był także Dyrektorem Sportowym w Polskim Związku Kolarskim. W dniu  21 stycznia 2019 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie uwzględnił wniosek Prokuratury Regionalnej w Warszawie o przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania na okres dalszych 3 miesięcy. Na mocy postanowienia Sądu, tymczasowe aresztowanie przedłużono wobec podejrzanego do dnia 27 kwietnia 2019 roku do godziny 06:00. Podejrzanemu zarzuca się popełnienie przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, wśród których jest przestępstwo zgwałcenia zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 12;

 

  • postępowanie przygotowawcze o sygn. akt RP I Ds. 29.2017 – prowadzone przeciwko podejrzanym o wyłudzenie dofinansowań z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w  łącznej kwocie ponad 21 mln zł. Uzyskanie nowych dowodów doprowadziło do zatrzymania w styczniu 2019 roku kolejnych 12 osób, którym ogłoszono zarzuty popełnienia przestępstw na szkodę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział w Warszawie oraz Unii Europejskiej w związku z uzyskiwaniem dotacji przez pomioty będące grupami producenckimi. Podejrzanym zarzucono także udział w zorganizowanej grupie przestępczej działającej w okresie od połowy marca 2012 roku do końca listopada 2015 roku w Warszawie i innych miejscach na terenie Polski;


   W styczniu 2019 roku kontynuował prace Zespół Prokuratorów, który został powołany w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie przez Zastępca Prokuratora Generalnego do podejmowania działań z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego w sprawach roszczeń obligatariuszy oraz innych osób związanych z działalnością spółki GetBack S.A. w restrukturyzacji i w stosunku do innych podmiotów.
   Kontynuowano również prace Zespołu Prokuratorów powołanego zarządzeniem Prokuratora Krajowego do analizowania materiałów i podejmowania działań z zakresu prawa administracyjnego oraz cywilnego w sprawach związanych z reprywatyzacją gruntów warszawskich pozostających w obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Warszawie, poprzez czynności związane ze sporządzaniem sprzeciwów i innych środków prawnych.

   W styczniu 2019 roku Zespół Prokuratorów skierował sprzeciwy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w sprawie nieruchomości warszawskich położonych przy ul. Kazimierzowskiej 70, Placu Trzech Krzyży 16 oraz sprzeciw do Wojewody Mazowieckiego w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Remiszewskiej 6 w Warszawie.

   W styczniu 2019 roku Prokuratorzy z Wydziału V Postępowania Sądowego Prokuratury Regionalnej w Warszawie, uczestniczyli w 272 posiedzeniach i 48 rozprawach apelacyjnych przez Sądem Apelacyjnym w Warszawie.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Regionalnej  w Warszawie
Prokurator
Agnieszka Zabłocka – Konopka

« powrót

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

tel. (22) 46 49 200
fax (22) 46 49 106

Lokalizacja na mapie »
Wskazówki dojazdu »

Organizacja

 
 
Statystyka wizyt na stronie: online: 3 | dziś: 103 | wczoraj: 151 | ten tydzień: 35748 | ten miesiąc: 4106 | łącznie od 04.2013: 2023618
BIP epuap
eea grants, norway grants