Strona Prokuratury Regionalnej w Warszawie używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
×
A A A A wersja tekstowa - wysoki kontrast
  Drukuj   BIP  
BIULETYN INFORMACYJNY ZA GRUDZIEŃ 2018 ROKU
 
2019/04/12
 

   W grudniu 2018 roku do wszystkich jednostek organizacyjnych Prokuratur w obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Warszawie, wpłynęły łącznie 7 072 sprawy, a załatwiono 9 701 spraw. W 1 677 sprawach skierowano akty oskarżenia przeciwko 1 928 osobom. Wobec 80 oskarżonych stosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

   W 42 sprawach skierowano do Sądu wnioski w trybie art.335§1 kodeksu postępowania karnego o wydanie wobec 46 osób wyroków skazujących na posiedzeniu i orzeczenie uzgodnionych z podejrzanymi kar lub innych środków, przewidzianych za zarzucane im występki bez przeprowadzania rozprawy. W sprawach tych podejrzani przyznali się do winy oraz złożyli wyjaśnienia, w świetle których okoliczności popełnienia zarzucanych im przestępstw i wina nie budziły wątpliwości.

   W 353 sprawach dołączono do aktów oskarżenia wnioski o wydanie przez Sąd na posiedzeniu wyroków skazujących i orzeczenie uzgodnionych z podejrzanymi kar lub innych środków przewidzianych za zarzucane im występki, zgodnie z trybem wynikającym z przepisu art.335§2 kodeksu postępowania karnego, którymi objęto 382 osoby. W sprawach tych okoliczności popełnienia przestępstwa i wina podejrzanych nie budziła wątpliwości, a złożone przez nich oświadczenia dowodowe nie były sprzeczne z dokonanymi ustaleniami.

   Zarejestrowano łącznie 204 postępowania dotyczące przestępstwa prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, wśród których był typ kwalifikowany wskazanego czynu zabronionego, zagrożony surowszą odpowiedzialnością karną, tj. przestępstwa z art.178a§1 i §4 kodeksu karnego.

   Do Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz Prokuratur Rejonowych w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęło łącznie 4 631 spraw, a załatwiono 6 131 spraw. Akty oskarżenia skierowano w 898 sprawach, którymi objęto 1 046 osób. Wobec 54 oskarżonych stosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Skierowano 22 wnioski w trybie art.335§1 kodeksu postępowania karnego o skazanie przez Sąd na posiedzeniu bez przeprowadzania rozprawy wobec 25 osób oraz 163 wnioski w trybie art.335§2 kodeksu postępowania karnego, którymi objęto łącznie 178 osób.

   Do Wydziałów Śledczych Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęło 119 spraw, załatwiono 129 spraw, wśród których 30 zakończono skierowaniem aktów oskarżenia przeciwko 84 osobom. Wobec 9 osób stosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

   W obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie zarejestrowano łącznie 95 spraw, dotyczących prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, tj. przestępstwa z art.178a§1 kodeksu karnego.

   W Wydziałach Śledczych Prokuratury Okręgowej w Warszawie, odnotowano między innymi następujące postępowania, które pozostawały lub mogą stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej:

 1. Wydział I Śledczy:

 1. postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO I Ds. 53.2018 dotyczące działalności w okresie od 2013 do czerwca 2018 roku zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie zajmowali się m.in. wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków. W toku śledztwa zatrzymano kolejne 7 osób zaangażowanych w przestępczy proceder, którym ogłoszono zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, wprowadzenia do obrotu znacznych ilości narkotyków, udzielania środków odurzających w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, posiadania narkotyków oraz wymuszeń rozbójniczych i zniszczenia mienia. Na wniosek Prokuratury wobec 5 podejrzanych Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie, a wobec pozostałych zatrzymanych zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym. Status podejrzanych w śledztwie posiadało 20 osób, z których większość przebywała w aresztach śledczych – w tym, mężczyzna kierujący zorganizowaną grupą przestępczą, zatrzymany we wrześniu 2018 roku w wyniku poszukiwań listem gończym. W toku dotychczas zrealizowanych czynności procesowych zabezpieczono narkotyki, z których możliwe było przygotowanie 2300 porcji handlowych (w tym m.in. amfetaminę, marihuanę i mefedron), a także broń palną oraz amunicję.

 1. Wydział II Śledczy:

 1. postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO II Ds. 141.2018 dotyczące wyłudzeń dofinansowania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poprzez wprowadzanie w błąd Agencji co do rzetelności przedkładanych dokumentów przez Grupę Producentów Owoców i Warzyw z województwa lubelskiego. W dniu 10 grudnia 2018 roku na polecenie Prokuratury funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 8 osób podejrzanych o wyłudzanie dofinansowania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wśród zatrzymanych byli prezes oraz wiceprezes Grupy Producentów, członkowie Grupy oraz przedsiębiorcy wystawiający fikcyjne dokumenty na podstawie, których Grupa Producencka uzyskiwała dofinansowania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ustalenia śledztwa wykazały, że w latach 2012 – 2014 Grupa Producentów złożyła w Mazowieckim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pięć wniosków o przyznanie pomocy finansowej, które w znacznej mierze zostały pozytywnie rozpoznane. Następnie Grupa Producentów zmieniła siedzibę z Warszawy na miejscowość w województwie lubelskim, w związku z czym dwa kolejne złożone wnioski rozpoznawał Lubelski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wobec stwierdzonych nieprawidłowości ww. Oddział zawiesił dofinansowanie. Prezesowi oraz wiceprezesowi Grupy Producentów przedstawiono zarzuty wyłudzenia w okresie od września 2011 roku do września 2015 roku wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami dofinansowania w kwocie ponad 16,5 mln zł oraz usiłowania wyłudzenia kwoty ponad 5,5 mln zł, poprzez składanie osobiście lub w uzgodnieniu z innymi osobami nierzetelnych dokumentów wykazujących fikcyjne wydatki Grupy Producentów i nierzetelnych pisemnych oświadczeń dotyczących okoliczności o istotnym znaczeniu dla wnioskowanego dofinansowania. Członkowie Grupy Producentów usłyszeli zarzuty wyłudzenia środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, m.in. poprzez przedkładanie nierzetelnych oraz nieprawdziwych dokumentów i oświadczeń dotyczących transakcji w ramach Grupy Producentów, które miały decydujące znaczenie dla wypłaty przez Agencję wnioskowanych środków. Pozostałe osoby usłyszały zarzuty wyłudzenia dofinansowania w kwocie ponad 460 tys. zł m.in. poprzez przedkładanie dokumentów pozorujących nabycie od Grupy Owoców i Warzyw oraz dokumentów pozorujących zapłatę na rzecz Grupy Producentów środków z tytułu dostaw, co miało uwiarygodniać składane przez Grupę Producentów oświadczenia i dokumenty oraz uzasadniać wypłatę przez Agencję wnioskowanego dofinansowania. Zarzuty obejmowały także wystawianie nierzetelnych faktur i dokumentów poświadczających rzekomy koszt robót budowlanych oraz wykonanie dostaw materiałów na potrzeby działalności Grupy Producentów. Wobec 5 podejrzanych – w tym prezesa i wiceprezesa Grupy, Prokuratura wystąpiła do Sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w tym – dozory policji, poręczenia majątkowe oraz zakazy opuszczania kraju. Wobec 3 podejrzanych Sąd uwzględnił wnioski o areszt, zastrzegając jednocześnie, iż tymczasowe aresztowanie zostanie uchylone, jeśli podejrzani wpłacą poręczenia majątkowe w kwotach podanych przez Sąd. Wobec dwóch podejrzanych Sąd zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci m.in. poręczenia majątkowego.

 1. Wydział III do Spraw Przestępczości Gospodarczej:

 1. postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO III Ds. 25.2018 – zakończone aktem oskarżenia skierowanym do Sądu Okręgowego w Warszawie przeciwko czterem osobom, oskarżonym o przestępstwo określane mianem „prania brudnych pieniędzy”, które pochodziły z przestępstwa oszustwa internetowego, dokonanego na szkodę spółki z siedzibą w Bejrucie. Z ustaleń śledztwa wynikało, iż niemiecka spółka prowadząca działalność w zakresie skupu i dalszej sprzedaży zboża współpracowała z firmą brokerską z siedzibą w Libanie. Za pośrednictwem tej spółki doszło do zawarcia w sierpniu 2014 roku umowy sprzedaży zboża na rzecz spółki z siedzibą w Bejrucie. W umowie określono, że zapłata za towar dokonana będzie w Euro, za pośrednictwem banku w Bejrucie, po dostarczeniu określonych dokumentów. Na początku listopada 2014 roku spółka z Niemiec przesłała drogą mailową do firmy brokerskiej, a następnie bezpośrednio do Banku w Bejrucie oraz do wiadomości kupującego, wystawioną przez siebie fakturę na kwotę ponad 1 mln Euro wraz ze stosownymi dokumentami. Spółka z Bejrutu wystawiła polecenie zapłaty powyższej kwoty, w którym zamiast prawidłowego rachunku bankowego spółki z Niemiec, wskazany został numer rachunku w polskim banku. Rachunek ten nie miał żadnego związku z transakcją oraz prowadzony był dla polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którego właścicielem był jeden z oskarżonych w sprawie mężczyzn. Pieniądze trafiły do polskiego banku w dniu 7 listopada 2014 roku, po czym zostały przewalutowane i przekazane na rachunki prowadzonych dla kilku spółek w polskich bankach a także na rachunek obywatela Nigerii. Właścicielami tych spółek oraz ich pełnomocnikami były osoby, którym w śledztwie przedstawiono zarzuty. Następnie oskarżeni dokonywali kolejnych operacji przelewów środków, a także wypłat gotówkowych mniejszych kwot w różnych oddziałach banku. Cześć środków pochodzących z ujawnionego przestępstwa, stanowiąca kwotę ponad 1 mln USD, 1 tys. Euro oraz 160 tys. zł została zablokowana w dniu 12 listopada 2014 roku, a następnie procesowo zabezpieczona w ramach prowadzonego śledztwa. Dwie osoby mające związek z ujawnionym procederem zatrzymano w wyniku poszukiwań Europejskim Nakazem Aresztowania oraz tymczasowo aresztowano.

 2. postępowanie przygotowawcze o sygn. PO III Ds. 171.2017 – zakończone aktem oskarżenia skierowanym do Sądu Okręgowego w Warszawie przeciwko mężczyźnie, oskarżonemu o doprowadzenie ustalonej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, w związku z zawarciem w lutym 2012 roku umowy przeniesienia własności lokalu w zamian za ustanowienie dożywotniej renty oraz służebności osobistej. Ustalenia śledztwa wykazały, że na podstawie zawartej umowy oskarżony nabył od starszego mężczyzny lokal mieszkalny przy ul. Łuckiej w Warszawie o powierzchni ponad 190 m2 wraz z dwoma miejscami postojowymi w garażu, poprzez wprowadzenie pokrzywdzonego w błąd, co do faktycznej wartości nieruchomości, ustalonej na kwotę 950 tys. zł, przy czym jej wartość rynkowa w dacie sporządzenia umowy wynosiła nie mniej niż 1 mln 698 tys. zł. Doszło tym samym do zaniżenia wartości lokalu stanowiącego przedmiot umowy o kwotę blisko 750 tys. zł. Oskarżonemu zarzucono także podrobienie w lutym 2012 roku dokumentu w postaci protokołu zdawczo – odbiorczego, potwierdzającego wydanie w dniu 17 lutego 2012 roku lokalu przy ul. Łuckiej w Warszawie wraz z wyposażeniem i dwoma miejscami postojowymi.

   Według uzyskanych danych w Wydziałach: V Organizacyjnym, VI Sądowym, VIII do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie nie odnotowano spraw, które pozostawały w zainteresowaniu opinii publicznej.

   W Prokuraturach Rejonowych w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie, odnotowano następujące postępowania, które pozostawały lub mogą stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej:

 

Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście – Północ w Warszawie:

 1. postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 1 Ds. 64.2018 – zakończone aktem oskarżenia skierowanym do Sądu Okręgowego w Warszawie przeciwko mężczyźnie oskarżonemu o zabójstwo ustalonej osoby w dniu 10 lutego 2018 roku w Warszawie przy ul. Trębackiej, poprzez zadanie pokrzywdzonemu ciosów nożem. Z ustaleń śledztwa wynikało, że pokrzywdzony po wyjściu z restauracji wraz ze znajomymi poruszał się ul. Trębacką w Warszawie, gdzie w pewnym momencie doszło do wymiany zdań a następnie szarpaniny pomiędzy nim a oskarżonym, który również szedł ulicą Trębacką. W trakcie zdarzenia sprawca zadał pokrzywdzonemu trzy ciosy nożem, powodując u niego rany kłute. Pokrzywdzony został zabrany do szpitala w ciężkim stanie, gdzie mimo podjętych działań zmarł w dniu 21 lutego 2018 roku. Wobec oskarżonego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

 

   Do Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie oraz Prokuratur Rejonowychobszaru właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie wpłynęło łącznie 2 431 spraw, a załatwiono 3 557 spraw. W 779 sprawach wniesiono akty oskarżenia, którymi objęto 882 osoby. Wobec 26 oskarżonych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

   W 19 sprawach skierowano do Sądu wnioski w trybie art.335§1 kodeksu postępowania karnego o wydanie na posiedzeniu wyroków skazujących i orzeczenie uzgodnionych z podejrzanymi kar lub innych środków, przewidzianych za zarzucane im występki, bez przeprowadzania rozprawy, którymi objęto 19 osób. W sprawach tych podejrzani przyznali się do winy oraz złożyli wyjaśnienia, w świetle których okoliczności popełnienia zarzucanych im przestępstw i wina nie budziły wątpliwości.

   W 190 sprawach dołączono do aktów oskarżenia wnioski o wydanie przez Sąd na posiedzeniu wyroków skazujących i orzeczenie uzgodnionych z podejrzanymi kar lub innych środków przewidzianych za zarzucane im występki, zgodnie z trybem wynikającym z przepisu art.335§2 kodeksu postępowania karnego, którymi objęto 204 osoby. W sprawach tych okoliczności popełnienia przestępstwa i wina podejrzanych nie budziła wątpliwości, zaś złożone przez nich oświadczenia dowodowe nie były sprzeczne z dokonanymi ustaleniami.

   Do Wydziałów Śledczych Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie wpłynęły 32 sprawy, a załatwiono 63 sprawy, wśród których 12 zakończono skierowaniem aktów oskarżenia przeciwko 29 osobom.

   W obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie zarejestrowano łącznie 109 spraw, dotyczących prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, tj. przestępstwa z art.178§1a kodeksu karnego.

   W Wydziałach Śledczych Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie, odnotowano między innymi następujące postępowania, które pozostawały lub mogą stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej:

 1. Wydział I Śledczy:

 1. postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO I Ds. 239.2018 – prowadzone przeciwko mężczyźnie, podejrzanemu o powoływanie się od połowy października 2018 roku do początku grudnia 2018 roku w Nowym Dworze Mazowieckim na wpływy w instytucji samorządowej, tj. w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim, u Burmistrza Miasta oraz u Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego a także o wywołanie przekonania u ustalonej osoby o istnieniu takich wpływów. Podejrzany podjął się pośrednictwa w załatwieniu sprawy polegającej na doprowadzeniu do przekształcenia działek rolnych, poprzez zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego z możliwością ich zabudowy na usługi hotelowe, w zamian za obietnicę korzyści majątkowej w wysokości kilkuset tysięcy złotych, pochodzących ze sprzedaży przedmiotowych działek o powierzchni blisko 10 ha, należących do jego żony.

 

   W Prokuraturach Rejonowych w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie, odnotowano następujące postępowania, które pozostawały lub mogą stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej:

 

Prokuratura Rejonowa Warszawa – Praga Południe w Warszawie:

 1. postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 4 Ds. 920.2018 – prowadzone przeciwko trzem mężczyznom podejrzanym o publiczne znieważanie w dniu 15 grudnia 2018 roku w Warszawie w autobusie linii 521 dwóch obywateli Republiki Turcji z powodu ich przynależności narodowej, etnicznej i rasowej, poprzez kierowanie wobec nich słów uznanych powszechnie za obraźliwe. Podejrzani nawoływali także publicznie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, śpiewając utwory zawierające treści o charakterze rasistowskim.

 

Prokuratura Rejonowa Warszawa – Praga Północ w Warszawie:

 1. postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 1 Ds. 429.2018 – prowadzone w sprawie nieumyślnego spowodowania w dniu 25 grudnia 2018 roku w Warszawie przy ul. Spedycyjnej zdarzenia w postaci pożaru, zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób, w następstwie którego śmierć poniosło 6 osób.

 

Prokuratura Rejonowa w Otwocku:

 1. postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 1 Ds. 1135.2018 – prowadzone przeciwko mężczyźnie podejrzanemu o spowodowanie w dniu 7 grudnia 2018 roku w Otwocku u ustalonego pokrzywdzonego ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu poprzez zadane mu uderzenia oraz kopanie po ciele. Następstwem doznanych była śmierć pokrzywdzonego na miejscu zdarzenia.

 

Prokuratura Rejonowa w Nowym Dworze Mazowieckim:

 1. postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 2 Ds. 1176.2018 – prowadzone przeciwko mężczyźnie, podejrzanemu o spowodowanie wypadku drogowego w stanie nietrzeźwości, w okresie obowiązywania go sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. W toku śledztwa ustalono, że w dniu 22 grudnia 2018 roku, na terenie miejscowości Kosewo, gmina Pomiechówek, podejrzany znajdując się w stanie nietrzeźwości kierował ustalonym pojazdem mechanicznym i na skutek niedostosowania prędkości do panujących warunków drogowych w porze nocnej, stracił na zakręcie panowanie nad pojazdem oraz zjechał na przeciwległy pas ruchu, potrącając pieszą, która prawidłowo szła po chodniku. W wyniku zaistniałego zdarzenia pokrzywdzona doznała ciężkich obrażeń ciała i została przetransportowana do jednego z warszawskich szpitali. Na wniosek Prokuratury Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim, zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

 

Prokuratura Rejonowa w Legionowie:

 1. postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 2 Ds. 1724.2018 – prowadzone przeciwko mężczyźnie, podejrzanemu o spowodowanie w stanie nietrzeźwości wypadku ze skutkiem śmiertelnym. W toku śledztwa ustalono, że w dniu 1 grudnia 2018 roku w miejscowości Kąty Węgierskie mężczyzna, znajdując się w stanie nietrzeźwości, kierował ustalonym pojazdem mechanicznym oraz potrącił przechodzącą przez jezdnię kobietę. Na skutek odniesionych obrażeń pokrzywdzona zmarła na miejscu zdarzenia. W oparciu o relacje osób znajdujących się w samochodzie początkowo przyjęto, że samochód prowadziła żona podejrzanego, która oświadczyła, że do potrącenia doszło w momencie, gdy znajdowała się za kierownicą. Analiza protokołów zeznań świadków oraz notatek z rozpytanych osób wykazała sprzeczności, co do prezentowanego początkowo przebiegu zdarzenia. W wyniku czynności dowodowych ustalono, że kierowcą pojazdu nie była kobieta, tylko jej mąż, który w czasie zdarzenia miał ponad 1 promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Kobiecie przedstawiono zarzut utrudniania postępowania karnego, natomiast mężczyzna usłyszał zarzuty spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym w stanie nietrzeźwości. Wobec kobiety prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji, natomiast wobec sprawcy zdarzenia Prokuratura skierowała do Sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

 

   W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie do Wydziałów Śledczych, tj. Wydziału I do Spraw Przestępczości Gospodarczej i Wydziału II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej oraz do VII Samodzielnego Działu do Spraw Błędów Medycznych wpłynęło 10 spraw, a załatwiono 13 spraw.

   W 1 sprawie skierowano do Sądu wniosek w trybie art.335§1 kodeksu postępowania karnego o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z podejrzanymi kar lub innych środków, przewidzianych za zarzucane im występki, bez przeprowadzania rozprawy, którym objęto 2 osoby. W sprawach tych podejrzani przyznali się do winy oraz złożyli wyjaśnienia, w świetle których okoliczności popełnienia zarzucanych im przestępstw i wina nie budziły wątpliwości.

 

   Postępowania Prokuratury Regionalnej w Warszawie, które pozostawały lub mogły stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej:

 1. postępowanie przygotowawcze o sygn. akt RP I Ds. 43.2018 – zakończone skierowaniem do Sądu Rejonowego w Piasecznie wniosku o wydanie przez Sąd w trybie art.335§1 kodeksu postępowania karnego na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z podejrzanymi kar lub innych środków, przewidzianych za zarzucane im występki, bez przeprowadzania rozprawy. Wnioskiem tym objęto dwie osoby, którym zarzucono, że w okresie od dnia 24 października do dnia 30 października 2008 roku w Lesznowoli działając wspólnie i w porozumieniu, w celu uzyskania od Banku Spółdzielczego w Lesznowoli kredytu inwestycyjnego w kwocie 600 000,00 zł, przedłożyli podrobione zaświadczenie o zatrudnieniu, stanowiące okoliczność o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu oraz uniemożliwiło prawidłową ocenę ich zdolności kredytowej. Osobom tym zarzucono również przedłożenie podrobionego zaświadczenia o zatrudnieniu, które stanowiło okoliczność o istotnym znaczeniu dla uzyskania z Banku Spółdzielczego w Lesznowoli pożyczki mieszkaniowej w kwocie 350 000,00 zł, udzielonej na mocy umowy z dnia 26 maja 2010 roku.

 2. postępowanie przygotowawcze o sygn. akt RP VI Ds 7.2016 – prowadzone przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się fikcyjnym obrotem urządzeniami elektronicznymi przez podmioty krajowe i zagraniczne, w toku którego zatrzymano 17 osób. Ustalenia śledztwa wykazały, że członkowie grupy działali w celu osiągnięcia korzyści majątkowej okresie od 2014 roku do grudnia 2018 roku na terenie całego kraju – w tym w Warszawie i w Pruszkowie oraz poza granicami Polski. Celem działania grupy było popełnianie przestępstw karnych i karnych skarbowych związanych z uszczuplaniem należnego podatku od towarów i usług. Podejrzani zawyżali w deklaracjach podatkowych VAT-7 składanych przez współdziałające podmioty gospodarcze, naliczonego podatku VAT przy wykorzystaniu mechanizmu tzw. „znikającego podatnika” i „karuzeli podatkowej”. Działania te polegały na podejmowaniu czynności mających na celu pozorowanie transakcji handlowych sprzętem elektronicznym poprzez tworzenie i posługiwanie się poświadczającą nieprawdę dokumentacją księgową. Ujawniony proceder obejmował fikcyjny obrót urządzeniami elektronicznymi, do których dochodziło z wykorzystaniem mechanizmu pozornego łańcucha podmiotów, wymieniających między sobą podrobioną dokumentację, która miała świadczyć o faktycznej sprzedaży towarów przedstawianych w fakturach. Podejrzanym zarzuca się wykonywanie w ramach grupy przestępczej zleconych czynności, które polegały między innymi na tworzeniu łańcucha podmiotów gospodarczych dokonujących pozornego obrotu towarem, zlecanie przelewów środków pieniężnych pomiędzy rachunkami bankowymi określonych firm, sporządzanie dokumentacji poświadczającej nieprawdę, posługiwanie się nierzetelnymi fakturami VAT. Na wniosek Prokuratury postanowieniami z dnia 13 grudnia 2018 roku Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie wobec siedmiu osób, a wobec pozostałych zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci dozoru Policji, poręczeń majątkowych oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportów. Śledztwo ma wieloosobowy charakter, prowadzone jest w Wydziale II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej Prokuratury Regionalnej w Warszawie z Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Warszawie przy współpracy funkcjonariuszy Mazowieckiego Urzędu Celno – Skarbowego w Warszawie.

 

   W ramach prac Zespołu Prokuratorów powołanego zarządzeniem Prokuratora Krajowego z dnia 17 listopada 2016 roku do analizowania materiałów i podejmowania działań z zakresu prawa administracyjnego oraz cywilnego w sprawach związanych z reprywatyzacją gruntów warszawskich, pozostających w obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Warszawie, kontynuowano czynności związane ze sporządzaniem sprzeciwów i innych środków prawnych.
   W grudniu 2018 roku Zespół Prokuratorów skierował sprzeciwy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w sprawie nieruchomości warszawskich położonych przy ul. Racławickiej 5, ul. Mokotowskiej 39 (2 sprzeciwy), ul. Dobrej 11, ul. Grochowskiej 230A (8 sprzeciwów), ul. Francuskiej 30 (2 sprzeciwy) oraz Placu Trzech Krzyży 16.

   W grudniu 2018 roku Prokuratorzy z Wydziału V Postępowania Sądowego Prokuratury Regionalnej w Warszawie, uczestniczyli w 172 posiedzeniach i 73 rozprawach apelacyjnych, które zostały rozpoznane przez Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Regionalnej w Warszawie
Prokurator
Agnieszka Zabłocka - Konopka

 

« powrót

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

tel. (22) 46 49 200
fax (22) 46 49 106

Lokalizacja na mapie »
Wskazówki dojazdu »

Organizacja

 
 
Statystyka wizyt na stronie: online: 4 | dziś: 62 | wczoraj: 151 | ten tydzień: 35707 | ten miesiąc: 4065 | łącznie od 04.2013: 2023577
BIP epuap
eea grants, norway grants