Strona Prokuratury Regionalnej w Warszawie używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
×
A A A A wersja tekstowa - wysoki kontrast
  Drukuj   BIP  
BIULETYN INFORMACYJNY ZA LUTY 2019 ROKU
 
2019/05/08
 

W lutym 2019 roku do wszystkich jednostek organizacyjnych Prokuratur w obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Warszawie, wpłynęło łącznie 8 223 sprawy, a załatwiono 8 160 spraw. W 1 621 sprawach skierowano akty oskarżenia przeciwko 1 829 osobom. Wobec 63 oskarżonych stosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

W 54 sprawach skierowano do Sądu wnioski w trybie art.335§1 kodeksu postępowania karnego o wydanie wobec 56 osób wyroków skazujących na posiedzeniu i orzeczenie uzgodnionych z podejrzanymi kar lub innych środków, przewidzianych za zarzucane im występki bez przeprowadzania rozprawy. W sprawach tych podejrzani przyznali się do winy oraz złożyli wyjaśnienia, w świetle których okoliczności popełnienia zarzucanych im przestępstw i wina nie budziły wątpliwości.

W 358 sprawach dołączono do aktów oskarżenia wnioski o wydanie przez Sąd na posiedzeniu wyroków skazujących i orzeczenie uzgodnionych z podejrzanymi kar lub innych środków przewidzianych za zarzucane im występki, zgodnie z trybem wynikającym z przepisu art.335§2 kodeksu postępowania karnego, którymi objęto 381 osób. W sprawach tych okoliczności popełnienia przestępstwa i wina podejrzanych nie budziła wątpliwości, a złożone przez nich oświadczenia dowodowe nie były sprzeczne z dokonanymi ustaleniami.

Zarejestrowano łącznie 247 postępowań dotyczących prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, tj. przestępstwa określonego w art.178a§1 kodeksu karnego, wśród których były przypadki popełnienia typu kwalifikowanego wskazanego czynu zabronionego, zagrożonego surowszą odpowiedzialnością karną zgodnie z przepisem art.178a§4 kodeksu karnego.

Do Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz Prokuratur Rejonowych w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęło łącznie 5 295 spraw, a załatwiono 5 382 sprawy. Akty oskarżenia skierowano w 935 sprawach przeciwko 1 092 osobom. Wobec 45 oskarżonych stosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Skierowano 40 wniosków w trybie art.335§1 kodeksu postępowania karnego o skazanie przez Sąd na posiedzeniu bez przeprowadzania rozprawy wobec 42 osób oraz 190 wniosków w trybie art.335§2 kodeksu postępowania karnego, którymi objęto łącznie 200 osób.

Do Wydziałów Śledczych Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęło 87 spraw, załatwiono 74 sprawy, wśród których 22 zakończono skierowaniem aktów oskarżenia przeciwko 44 osobom. Wobec 9 osób stosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

W obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie zarejestrowano łącznie 123 spraw dotyczących prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, tj. przestępstwa z art.178a§1 kodeksu karnego.

W Wydziałach Śledczych Prokuratury Okręgowej w Warszawie, odnotowano między innymi następujące postępowania, które pozostawały lub mogą stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej:

Wydział III do Spraw Przestępczości Gospodarczej:

  • postępowanie sprawdzające o sygn. akt PO III Ds. 33.2019 – czynności sprawdzające prowadzone w związku z zawiadomieniem złożonym przez austriackiego biznesmena w sprawie oszustwa, mającego mieć związek z podjęciem przez niego działań zmierzających do rozpoczęcia inwestycji na działce przy ul. Srebrnej w Warszawie;

  • postępowanie przygotowawcze o sygn. PO VI Ds. 252.2012 – nieprawomocny wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2019 roku, na mocy którego skazano Andrzeja K. – założyciela i dyrektora ustalonej spółki na karę 10 lat pozbawienia wolności, 1 mln zł kary grzywny oraz orzeczono obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem. Akt oskarżenia Prokuratury Okręgowej w Warszawie skierowany w przedmiotowej sprawie dotyczył prowadzenia działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych osób fizycznych i obciążaniu ich ryzykiem związanym z inwestowaniem bez stosowanego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, w wyniku czego doszło do popełnienia przestępstwa oszustwa na szkodę ponad 1700 pokrzywdzonych w łącznej kwocie ponad 100 mln zł. Ustalenia śledztwa wykazały, że Andrzej K. w okresie od 2007 roku do czerwca 2012 roku za pośrednictwem biur operacyjnych mających siedziby w kilku miastach na terenie Polski, działając jako dyrektor ustalonej spółki z siedzibą w Wielkiej Brytanii, zawierał z inwestorami tzw. „kontrakty lokacyjne”, których przedmiotem było zarządzenie kapitałem wpłaconym przez klientów w walutach polskich i zagranicznych. Inwestorzy mieli otrzymywać odsetki od wpłaconej kwoty, jednak przekazywane przez nich pieniądze nie były inwestowane zgodnie z umowami, tylko przeznaczane na ryzykowne przedsięwzięcia finansowe na runku Forex. Działania oskarżonego spowodowały powstanie tzw. „piramidy finansowej” oraz wprowadziły pokrzywdzonych w błąd co zamiaru wywiązania się z zawartych „kontraktów lokacyjnych” oraz bezpieczeństwa powierzonych środków finansowych poprzez tworzenie pozorów prowadzenia profesjonalnej działalności inwestycyjnej w ramach reprezentowanej spółki.

Wydział VIII do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie:

  • postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO IX Ds. 75.2017 – zakończone aktem oskarżenia przeciwko 10 osobom związanym z działalnością ustalonego podmiotu gospodarczego będącego piramidą finansową oraz powiązanych z nim spółek. Aktem oskarżenia objęto członków organów spółek z grupy firmy będącej piramidą finansową, osoby faktycznie kierujące jej działalnością, pełnomocników oraz pośredników, którzy oferowali obligacje pokrzywdzonym. Zarzuty objęte aktem oskarżenia dotyczą kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw oszustwa na szkodę obligatariuszy firmy będącej piramidą finansową, która zajmowała się emisją obligacji od 23 grudnia 2014 roku. W wyniku inkryminowanych działań oszukano ponad 700 inwestorów w łącznej kwocie przeszło 36,5 mln zł. Osoby wchodzące w skład zarządu badanej firmy oraz faktycznie kierujące jej działalnością wprowadzały obligatariuszy w błąd, co do zamiaru wypłaty odsetek oraz wykupu obligacji. Jednocześnie podawały nieprawdziwe dane co do stanu majątkowego firmy oraz realizowanych przez nią inwestycji, zapewniając inwestorów o braku ryzyka inwestycyjnego i bezpieczeństwie dokonywanych transakcji. Na stronie internetowej firmy, w folderach reklamowych i w materiałach subskrypcyjnych do niektórych serii obligacji, przedstawiano nieruchomości w sposób sugerujący, że spółka jest ich właścicielem. Zawierano także informacje o realizowanych przez spółkę projektach, które miały mieć związek z luksusowymi apartamentami we Francji, hotelem w Karpaczu oraz energetyką. W toku śledztwa na mieniu podejrzanych Prokuratura dokonała zabezpieczenia majątkowego w łącznej kwocie ponad 16 mln zł na poczet grożących im kar oraz obowiązku naprawienia szkody. W stosownym zakresie wykorzystano także przepisy kodeksu karnego dotyczące tzw. konfiskaty rozszerzonej, w celu zabezpieczenia obowiązku naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonych. Główni oskarżeni przebywali w aresztach śledczych w związku ze stosowanym wobec nich środkiem zapobiegawczym w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych oskarżonych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, w postaci między innymi dozoru Policji, poręczenia majątkowego i zakazu opuszczania kraju. W toku postępowania przygotowawczego Prokuratura zgromadziła obszerny materiał dowodowy liczący ponad 170 tomów akt, przy czym akt oskarżenia sporządzono na przeszło 540 stronach. W ramach odrębnego postępowania Prokuratury Okręgowej w Warszawie prowadzonego przeciwko 10 podejrzanym, analizowane są pozostałe wątki procesowe dotyczące ujawnionego procederu.

Według uzyskanych danych, w pozostałych Wydziałach Prokuratury Okręgowej w Warszawie nie odnotowano spraw, które pozostawały w zainteresowaniu opinii publicznej.

Spośród Prokuratur Rejonowych w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie, odnotowano postępowanie Prokuratury Rejonowej Warszawa – Żoliborz w Warszawie, które pozostawało w zainteresowaniu opinii publicznej:

  • postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 3 Ds. 324.2019 – prowadzone przeciwko Dominice K. podejrzanej o prowadzenie w dniu 15 lutego 2019 roku pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, tj. o czyn zabroniony spenalizowany w art.178a§1 kk. Przedmiotowe dochodzenie zostało przejęte do dalszego prowadzenia przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie.

Według danych uzyskanych z Prokuratury Okręgowej w Warszawie, w pozostałych Prokuraturach Rejonowych podległych Prokuraturze Okręgowej w Warszawie nie odnotowano spraw, które pozostawały lub mogą pozostawać w zainteresowaniu opinii publicznej.

Do Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie oraz Prokuratur Rejonowych z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie wpłynęło łącznie 2 916 spraw, a załatwiono 2 771 spraw. W 686 sprawach wniesiono akty oskarżenia przeciwko 737 osobom. Wobec 18 oskarżonych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

W 14 sprawach skierowano do Sądu wnioski w trybie art.335§1 kodeksu postępowania karnego o wydanie na posiedzeniu wyroków skazujących i orzeczenie uzgodnionych z podejrzanymi kar lub innych środków, przewidzianych za zarzucane im występki, bez przeprowadzania rozprawy, którymi objęto 14 osób. W sprawach tych podejrzani przyznali się do winy oraz złożyli wyjaśnienia, w świetle których okoliczności popełnienia zarzucanych im przestępstw i wina nie budziły wątpliwości.

W 168 sprawach dołączono do aktów oskarżenia wnioski o wydanie przez Sąd na posiedzeniu wyroków skazujących i orzeczenie uzgodnionych z podejrzanymi kar lub innych środków przewidzianych za zarzucane im występki, zgodnie z trybem wynikającym z przepisu art.335§2 kodeksu postępowania karnego, którymi objęto 181 osób. W sprawach tych okoliczności popełnienia przestępstwa i wina podejrzanych nie budziła wątpliwości, a złożone przez nich oświadczenia dowodowe nie były sprzeczne z dokonanymi ustaleniami.

Do Wydziałów Śledczych Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie wpłynęło 37 spraw, a załatwiono 39 spraw, wśród których 8 zakończono skierowaniem aktów oskarżenia przeciwko 14 osobom.

W obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie zarejestrowano łącznie 124 sprawy, dotyczące prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, tj. przestępstwa określonego w przepisie art.178a§1 kodeksu karnego, wśród których były przypadki popełnienia typu kwalifikowanego wskazanego czynu zabronionego, zagrożonego surowszą odpowiedzialnością karną zgodnie z art.178a§4 kodeksu karnego.

W Wydziałach Śledczych Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie, odnotowano między innymi następujące postępowania, które pozostawały lub mogą stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej:

  • Wydział I Śledczy:

  • postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO I Ds. 26.2019 – prowadzone w sprawie zbrodni zabójstwa ustalonego mężczyzny, ugodzonego ostrym narzędziem, którego zgon stwierdzono 6 lutego 2019 roku w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie, tj. o czyn z art.148§1 kk. W sprawie wykonywano czynności służące ustaleniu sprawcy przestępstwa.

Według uzyskanych danych, w pozostałych Wydziałach Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie nie odnotowano spraw, które pozostawały w zainteresowaniu opinii publicznej.

Spośród Prokuratur Rejonowych w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie, odnotowano postępowanie Prokuratury Rejonowej Warszawa – Praga Północ w Warszawie, które pozostawało w zainteresowaniu opinii publicznej:

  • postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 1 Ds. 37.2019 – prowadzone przeciwko Maciejowi M. podejrzanemu o nakłonienie nie później niż w dniu 24 marca 2014 roku, ustalonego mężczyzny do zabójstwa kobiety poprzez polanie jej cieczą o właściwościach stężonego kwasu siarkowego, w celu uniemożliwienia złożenia przez nią zeznań w charakterze świadka w postępowaniu karnym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ IV Wydział Karny, tj. o czyn z art. 18§2 kk w zw. z art.148§1 kk w zb. z art.245 kk w zw. z art.11§2 kk. Wobec Macieja M. oraz dwóch innych podejrzanych, tj. Piotra G. i Adama J. zastosowano w przedmiotowej sprawie środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

 

W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie do Wydziałów Śledczych, tj. Wydziału I do Spraw Przestępczości Gospodarczej i Wydziału II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej oraz do VII Samodzielnego Działu do Spraw Błędów Medycznych wpłynęło 12 spraw, a załatwiono 7 spraw.

Postępowanie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, które między innymi pozostawało w zainteresowaniu opinii publicznej:

  • postępowanie przygotowawcze o sygn. akt RP I Ds. 20.2017 – nieprawomocny wyrok w sprawie dotyczącej byłej Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Lesznowoli oskarżonej przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie o przestępstwo przekupstwa i płatnej protekcji. Prokuratura Regionalna w Warszawie prowadziła śledztwo przeciwko byłej Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Lesznowoli, w wyniku którego została oskarżona o popełnienie przestępstwa przekupstwa i płatnej protekcji w okresie od początku sierpnia 2016 roku do końca stycznia 2017 roku w Warszawie, tj. czynu zabronionego spenalizowanego w art.229§3 kk w zb. z art.230a§1 kk w zw. z art.11§2 kk. Okoliczności dotyczące przestępczego działania Zofii K. ujawniono w toku wielowątkowego postępowania przygotowawczego Prokuratury Regionalnej w Warszawie, które zainicjowało zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa skierowane przez Komisję Nadzoru Finansowego w sprawie nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych Banku Spółdzielczego w Lesznowoli. W wyniku działań tutejszej Prokuratury wykryto także proceder wyłudzania kredytów udzielanych z naruszeniem obowiązujących procedur przez były Zarząd Banku Spółdzielczego w Lesznowoli osobom, które posiadały zdolności kredytowej oraz wyrządzenie Bankowi szkody majątkowej w wielkich rozmiarach. Śledztwo wykazało, że oskarżona w rozmowach z ustaloną osobą trzecią, obiecała za jej pośrednictwem udzielić korzyści majątkowej w kwocie 200 tys. zł prokuratorowi nadzorującemu postępowanie przygotowawcze dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu Banku Spółdzielczego w Lesznowoli. W ten sposób była Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Lesznowoli chciała skłonić prokuratora do naruszenia przepisów kodeksu postępowania karnego, które według jej zamierzeń miało skutkować podjęciem bezpodstawnej decyzji procesowej o umorzeniu śledztwa. W ramach podjętych działań, na początku października 2016 roku oskarżona udzieliła osobie trzeciej korzyści majątkowej w kwocie 1 200,00 zł, która miała stanowić dla niej zapłatę z tytułu pośrednictwa w załatwieniu przedmiotowej sprawy. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie V Wydział Karny rozpoznający niniejszą sprawę uznał Zofię K. za winną zarzucanego jej przestępstwa, podzielając w pełni stanowisko Prokuratury wynikające z materiału dowodowego przedstawionego w akcie oskarżenia z dnia 23 października 2017 roku. Sąd stwierdził winę i sprawstwo oskarżonej, wymierzając jej karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności, która była zgodna z wnioskiem prokuratora zgłoszonym na rozprawie głównej. Jednocześnie Sąd orzekł przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych zabezpieczonych w sprawie, stanowiących zabezpieczoną korzyść majątkową udzieloną przez oskarżoną osobie trzeciej. Oskarżona pozostawała w areszcie w związku ze stosowanym wobec jej osoby środkiem zapobiegawczym w postaci tymczasowego aresztowania od zatrzymania w dniu 17 maja 2017 roku w sprawie, w której jest podejrzana o popełnienie przestępstw wyrządzenia Bankowi Spółdzielczemu w Lesznowoli szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, przywłaszczenia powierzonego mienia znacznej wartości, użycia podrobionych dokumentów, podawania nierzetelnych danych w księgach rachunkowych Banku Spółdzielczego w Lesznowoli oraz przestępstwa oszustwa.

 

Kontynuował prace Zespół Prokuratorów powołany w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie przez Zastępca Prokuratora Generalnego do podejmowania działań z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego w sprawach roszczeń obligatariuszy oraz innych osób związanych z działalnością spółki GetBack S.A. w restrukturyzacji i w stosunku do innych podmiotów.

W ramach prac Zespołu Prokuratorów powołanego zarządzeniem Prokuratora Krajowego z dnia 17 listopada 2016 roku do analizowania materiałów i podejmowania działań z zakresu prawa administracyjnego oraz cywilnego w sprawach związanych z reprywatyzacją gruntów warszawskich, pozostających w obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Warszawie, kontynuowano czynności związane ze sporządzaniem sprzeciwów i innych środków prawnych. W lutym 2019 roku Zespół Prokuratorów skierował sprzeciw do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Grottgera 16 w Warszawie.

W lutym 2019 roku Prokuratorzy z Wydziału V Postępowania Sądowego Prokuratury Regionalnej w Warszawie, uczestniczyli w 213 posiedzeniach i 51 rozprawach apelacyjnych, które zostały rozpoznane przez Sąd Apelacyjny w Warszawie.

 

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Regionalnej w Warszawie

Prokurator

Agnieszka Zabłocka – Konopka

 

« powrót

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

tel. (22) 46 49 200
fax (22) 46 49 106

Lokalizacja na mapie »
Wskazówki dojazdu »

Organizacja

 
 
Statystyka wizyt na stronie: online: 9 | dziś: 99 | wczoraj: 151 | ten tydzień: 35744 | ten miesiąc: 4102 | łącznie od 04.2013: 2023614
BIP epuap
eea grants, norway grants