Strona Prokuratury Regionalnej w Warszawie używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
×
A A A A wersja tekstowa - wysoki kontrast
  Drukuj   BIP  
BIULETYN INFORMACYJNY ZA MARZEC 2019 ROKU
 
2019/05/08
 

W 61 sprawach skierowano do Sądu wnioski w trybie art.335§1 kodeksu postępowania karnego o wydanie wobec 67 osób wyroków skazujących na posiedzeniu i orzeczenie uzgodnionych z podejrzanymi kar lub innych środków, przewidzianych za zarzucane im występki bez przeprowadzania rozprawy. W sprawach tych podejrzani przyznali się do winy oraz złożyli wyjaśnienia, w świetle których okoliczności popełnienia zarzucanych im przestępstw i wina nie budziły wątpliwości.

W 446 sprawach dołączono do aktów oskarżenia wnioski o wydanie przez Sąd na posiedzeniu wyroków skazujących i orzeczenie uzgodnionych z podejrzanymi kar lub innych środków przewidzianych za zarzucane im występki, zgodnie z trybem wynikającym z przepisu art.335§2 kodeksu postępowania karnego, którymi objęto 462 osoby. W przedmiotowych sprawach okoliczności popełnienia przestępstwa i wina podejrzanych nie budziła wątpliwości, a złożone przez nich oświadczenia dowodowe nie były sprzeczne z dokonanymi ustaleniami.

Zarejestrowano łącznie 303 postępowania dotyczące prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, tj. przestępstwa określonego w art.178a§1 kodeksu karnego, wśród których były przypadki popełnienia typu kwalifikowanego wskazanego czynu zabronionego, zagrożonego surowszą odpowiedzialnością karną zgodnie z przepisem art.178a§4 kodeksu karnego.

Do Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz Prokuratur Rejonowych w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęło łącznie 5 886 spraw, a załatwiono 6 392 sprawy. Akty oskarżenia skierowano w 1 215 sprawach przeciwko 1 368 osobom. Wobec 45 oskarżonych stosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Skierowano 32 wnioski w trybie art.335§1 kodeksu postępowania karnego wobec 38 osób o skazanie przez Sąd na posiedzeniu bez przeprowadzania rozprawy oraz 245 wniosków w trybie art.335§2 kodeksu postępowania karnego, którymi objęto łącznie 256 osób.

Do Wydziałów Śledczych Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęło 121 spraw, załatwiono 104 sprawy, z których 28 zakończono skierowaniem aktów oskarżenia przeciwko 51 osobom. Wobec 3 osób stosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

W obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie zarejestrowano łącznie 163 sprawy dotyczące prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, tj. przestępstwa z art.178a§1 kodeksu karnego.

W Wydziale I i II Śledczym oraz Wydziale VIII do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie, odnotowano między innymi następujące postępowania, które pozostawały lub mogą stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej:

 1. postępowanie sprawdzające o sygn. akt PO I Ds. 68.2019 – czynności sprawdzające w związku z doniesieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa uchylania się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego przez byłego męża zawiadamiającej;

 2. postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO II Ds. 126.2018 – prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie wspólnie z Wydziałem do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Stołecznej Policji w sprawie wykorzystania przez ustalone osoby, wbrew przyjętemu na siebie zobowiązaniu, informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w zakresie szkód komunikacyjnych oraz danych osób je zgłaszających. W toku niniejszego postępowania, na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie doszło do zatrzymania przez funkcjonariuszy Policji 5 osób związanych z przestępczym procederem, którym Prokuratura zarzuca ujawnienie informacji pochodzących z systemu informatycznego stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, z którymi zapoznały się w związku z wykonywaną pracą i były zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy, tj. popełnienie przestępstwa stypizowanego w art.266§1 kodeksu karnego oraz w art.23 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Postanowienia o przedstawieniu zarzutów obejmują również ujawnienie w celu osiągnięcia korzyści majątkowych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, dotyczących szkód komunikacyjnych likwidowanych przez podmioty zależne od jednego z ubezpieczycieli oraz danych osób zgłaszających szkody, tj. przestępstwo określone w art.439 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Dowody zgromadzone w śledztwie pozwoliły na ustalenie, że pracownicy jednej ze spółek przekazywali innym podmiotom dane dotyczące szkód komunikacyjnych oraz osób je zgłaszających, wykorzystując w tym zakresie informacje z systemu firmy, w której pracowali. Uzyskane dane wykorzystywano w działalności gospodarczej innych podmiotów;

 3. postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO II Ds. 72.2018 – prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji w sprawie oszustw popełnionych za pośrednictwem różnego rodzaju platform inwestycyjnych. W dniu 27 marca 2019 roku na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie, funkcjonariusze CBŚP zatrzymali kolejnych 11 osób związanych z przestępczym procederem, które działały w ramach podmiotu zarejestrowanego na Cyprze (posiadającego oddział w Warszawie) oraz powiązanych z nim spółek. Z ustaleń śledztwa wynika, że zatrzymane osoby pełniły funkcje managerów sprzedaży, odpowiadały za organizację pracy oraz wydawały polecenia podległym pracownikom, którzy mieli bezpośredni kontakt z klientami. Przestępcze działania grupy polegały na kontaktowaniu się przedstawicieli firmy z potencjalnymi inwestorami i oferowaniu produktów finansowych, które według zapewnień miały przynieść nawet kilkudziesięcioprocentowy zysk. Zatrzymani usłyszeli w Prokuraturze zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz popełnienie oszustw na szkodę osób inwestujących środki pieniężne na platformach inwestycyjnych. W wyniku ujawnionych działań doprowadzono kilkudziesięciu inwestorów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie ponad 18 mln zł. Podejrzanym zarzucono wprowadzenie pokrzywdzonych w błąd co do funkcjonowania platform inwestycyjnych, tożsamości osób prowadzących doradztwo inwestycyjne, zasad dotyczących inwestowania środków oraz ryzyka inwestycyjnego, tj. popełnienie przestępstw stypizowanych w art.286§1 kk w zw. z art.294§1 kk oraz art.178 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Wobec podejrzanych Prokuratura zastosowała środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym, w tym poręczenia majątkowe w kwotach od 50 tys. zł do 135 tys. zł, dozory Policji oraz zakazy opuszczania kraju. Na poczet grożących kar dokonano zabezpieczeń majątkowych na mieniu podejrzanych. Była to kolejna realizacja procesowa Prokuratury Okręgowej w Warszawie przeprowadzona z funkcjonariuszami CBŚP w przedmiotowej sprawie, w której status podejrzanych posiadało łącznie 45 osób;

 4. postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO IV Ds. 3.2017 – prowadzone przez Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych oraz działania na szkodę interesu publicznego w latach 2010 – 2015 przez oficerów z byłego Dowództwa Sił Powietrznych oraz Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w związku z organizacją pokazów lotniczych w ramach Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show w Radomiu. Zgromadzony w śledztwie materiał dowodowy dotyczy nieprawidłowości, które miały mieć miejsce w związku z wyborem podmiotu współpracującego przy organizacji Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show w Radomiu oraz z gospodarowaniem środkami publicznymi przy ich organizacji.

Według uzyskanych danych, w pozostałych Wydziałach Prokuratury Okręgowej w Warszawie nie odnotowano spraw, które pozostawały w zainteresowaniu opinii publicznej.

Spośród Prokuratur Rejonowych w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie, odnotowano postępowanie Prokuratury Rejonowej w Piasecznie, które pozostawało w zainteresowaniu opinii publicznej:

 1. postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 2 Ds. 649.2019 – prowadzone wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji oraz Krajową Administracją Skarbową w sprawie nielegalnego przechowywania wyrobów akcyzowych w postaci suszu tytoniowego. W toku postępowania przeprowadzono przeszukanie magazynu położonego w powiecie piaseczyńskim, gdzie ujawniono blisko 70 ton suszu tytoniowego oraz zatrzymano Marcina J. Zatrzymanemu mężczyźnie prokurator Prokuratury Rejonowej w Piasecznie przedstawił zarzut popełnienia przestępstwa skarbowego polegającego na przechowywaniu wyrobów akcyzowych stanowiących przedmiot czynu zabronionego w postaci suszu tytoniowego w ww. ilości, tj. czynu zabronionego spenalizowanego w art.65§1 kodeksu karnego skarbowego w zw. z art.38§2 pkt 1 kodeksu karnego skarbowego. Wobec podejrzanego na wniosek Prokuratury Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Według danych uzyskanych z Prokuratury Okręgowej w Warszawie, w pozostałych Prokuraturach Rejonowych podległych Prokuraturze Okręgowej w Warszawie nie odnotowano spraw, które pozostawały lub mogą pozostawać w zainteresowaniu opinii publicznej.

Do Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie oraz Prokuratur Rejonowychobszaru właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie wpłynęło łącznie 3 088 spraw, a załatwiono 3 260 spraw. W 794 sprawach wniesiono akty oskarżenia przeciwko 879 osobom. Wobec 35 oskarżonych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

W 28 sprawach skierowano do Sądu wnioski w trybie art.335§1 kodeksu postępowania karnego o wydanie na posiedzeniu wyroków skazujących i orzeczenie uzgodnionych z podejrzanymi kar lub innych środków, przewidzianych za zarzucane im występki, bez przeprowadzania rozprawy, którymi objęto 28 osób. W sprawach tych podejrzani przyznali się do winy oraz złożyli wyjaśnienia, w świetle których okoliczności popełnienia zarzucanych im przestępstw i wina nie budziły wątpliwości.

W 201 sprawach dołączono do aktów oskarżenia wnioski wobec 206 osób o wydanie przez Sąd na posiedzeniu wyroków skazujących i orzeczenie uzgodnionych z podejrzanymi kar lub innych środków przewidzianych za zarzucane im występki, zgodnie z trybem wynikającym z przepisu art.335§2 kodeksu postępowania karnego. W przedmiotowych sprawach okoliczności popełnienia przestępstwa i wina podejrzanych nie budziła wątpliwości, a złożone przez nich oświadczenia dowodowe nie były sprzeczne z dokonanymi ustaleniami.

Do Wydziałów Śledczych Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie wpłynęły 43 sprawy, a załatwiono 37 spraw, wśród których 9 zakończono skierowaniem aktów oskarżenia przeciwko 19 osobom.

W obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie zarejestrowano łącznie 140 spraw, dotyczących prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, tj. przestępstwa określonego w art.178a§1 kodeksu karnego, wśród których były przypadki popełnienia typu kwalifikowanego wskazanego czynu zabronionego, zagrożonego surowszą odpowiedzialnością karną zgodnie z przepisem art.178a§4 kodeksu karnego.

W Prokuraturze Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie oraz w Prokuraturach Rejonowych w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie, odnotowano następujące postępowania, które pozostawały lub mogą stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej:

Prokuratura Okręgowa Warszawa – Praga w Warszawie:

 1. postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PO I Ds. 38.2019 – prowadzone przeciwko Tomaszowi G. podejrzanemu o popełnienie wspólnie i w porozumieniu z dwoma innymi mężczyznami przestępstwa wzięcia zakładnika w celu zmuszenia ustalonej osoby do określonego zachowania oraz osiągnięcia korzyści majątkowej. Podejrzany użył przemocy wobec ustalonego mężczyzny, którego pozbawił wolności oraz przetrzymywał w pokoju jednego z hoteli na terenie Warszawy, w celu zmuszenia pokrzywdzonego do przekazania pieniędzy w kwocie 40 tys. zł w zamian za jego uwolnienie. Tomaszowi G. zarzuca się także zabór w celu przywłaszczenia samochodu pokrzywdzonego o wartości blisko 30 tys. zł. W dniu 21 marca 2019 skierowano przeciwko Tomaszowi G. akt oskarżenia do Sądu;

Prokuratura Rejonowa Warszawa – Praga Północ w Warszawie:

 1. postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 1 Ds. 9.2019 – prowadzone w sprawie przemilczenia w okresie od 3 stycznia 2017 roku do 13 kwietnia 2017 roku w bliżej nieokreślonym miejscu, istotnych okoliczności mających znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie skrzyżowania dwupoziomowego w Łochowie oraz wejścia w porozumienie z inną osobą, czym działano na szkodę spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. przestępstwa spenalizowanego w art.305§2 kk. Śledztwo zostało zakończone 29 marca 2019 roku wydaniem postanowienia o jego umorzeniu z uwagi na brak znamion czynu zabronionego;

Prokuratura Rejonowa Warszawa – Praga Południe w Warszawie:

 1. postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 2 Ds. 276.2019 – prowadzone przeciwko Igorowi K., podejrzanemu o umyślne naruszenie w dniu 3 marca 2019 roku w Warszawie przy ul. Grochowskiej zasad bezpieczeństwa określonych w art.3 ust. 1 oraz art.19 ust. 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym, poprzez kierowanie samochodem pod wpływem środka odurzającego w postaci kokainy, niezachowanie szczególnej ostrożności oraz nieporuszanie się z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywał, na skutek czego z nieustalonych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na chodnik dla pieszych, gdzie potrącił dwie osoby idące prawidłowo po chodniku, tj. popełnienie przestępstwa spenalizowanego w art.177§1 kk w zw. z art.178§1 kk i inne. Podejrzany spowodował u pieszych naruszenie czynności narządów ciała na czas dłuższy niż 7 dni w rozumieniu przepisu art.157§1 kk;

 2. postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 2 Ds. 350.2019 – prowadzone przeciwko Dominikowi Z. podejrzanemu o spowodowanie w dniu 14 marca 2019 roku w Warszawie przy ul. Tatarkiewicza naruszenia czynności narządu ciała na okres powyżej 7 dni u mężczyzny, którego bił pięścią w głowę, tj. o przestępstwo spenalizowane w art.157§1 kk;

Prokuratura Rejonowa w Otwocku:

 1. postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR 2 Ds. 1420.2018 – prowadzone w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Markach, poprzez użycie przemocy polegającej na biciu i spowodowaniu obrażeń ciała u zatrzymanego mężczyzny w dniu 16 września 2018 roku w Markach na terenie województwa mazowieckiego, tj. o czyn zabroniony spenalizowany w art.231§1 kk w zb. z art.157§1 kk i inne. W dniu 5 marca 2019 roku wydano postanowienie o umorzeniu śledztwa, które zostało zaskarżone przez pokrzywdzonego.

Z uzyskanych informacji wynika, iż w pozostałych Prokuraturach Rejonowych z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie, nie odnotowano postępowań, które pozostawałyby w zainteresowaniu opinii publicznej.

W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie do Wydziałów Śledczych, tj. Wydziału I do Spraw Przestępczości Gospodarczej i Wydziału II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej oraz do VII Samodzielnego Działu do Spraw Błędów Medycznych wpłynęło 14 spraw, a załatwiono 7 spraw. W dwóch sprawach skierowano akty oskarżenia przeciwko 10 osobom.

Postępowania Prokuratury Regionalnej w Warszawie, które pozostawały lub mogły stanowić przedmiot zainteresowania opinii publicznej:

 1. postępowanie przygotowawcze o sygn. akt RP VI Ds. 6.2016 prowadzone w Wydziale I do Spraw Przestępczości Gospodarczej przeciwko byłemu Dyrektorowi Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości oraz przeciwko byłemu Naczelnikowi ww. Departamentu, którym zarzucono popełnienie przestępstwa wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, ustalonej w śledztwie na kwotę 1 900 040,00 zł oraz działanie na szkodę interesu publicznego w związku z niedopełnieniem ciążących na nich obowiązków przy zawarciu umowy z 18 lipca 2012 roku na modernizację i modyfikację systemu SAWA. Śledztwo zostało wszczęte na skutek zawiadomienia o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa przesłanego do Prokuratury po wynikach kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości w okresie od 16 października do 13 listopada 2015 roku, która dotyczyła wdrożenia EPU – 2, tj. systemu teleinformatycznego obsługującego elektroniczne postępowanie upominawcze. Kontrola wskazywała na nieprawidłowości i zaniedbania po stronie pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości, które były szczegółowo badane w toku prowadzonego postępowania przygotowawczego, zakończonego aktem oskarżenia skierowanym do Sądu Okręgowego w Warszawie;

 2. postępowanie przygotowawcze o sygn. akt RP VI Ds. 18.2019 – prowadzone w Wydziale II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej przeciwko członkom międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się fikcyjnym obrotem artykułami spożywczymi w postaci kawy, słodyczy, cukierków i maszynek do golenia znanych marek, która naraziła Skarb Państwa na uszczuplenie podatku VAT w kwocie ponad 980 mln zł. Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie zatrzymano dwie kolejne osoby w wieloosobowym śledztwie, w toku którego na podstawie licznych dowodów ustalono strukturę zorganizowanej grupy przestępczej działającej od września 2015 roku do maja 2016 roku na terenie Polski (województwo mazowieckie) i śląskie) oraz w Republice Czeskiej, Republice Słowackiej i Republice Federalnej Niemiec. Wśród zatrzymanych ostatnio osób była kobieta pełniąca funkcję prezesa zarządu w jednej ze spółek powołanych dla realizacji celów grupy przestępczej, której Prokuratura zarzuca narażenie Skarbu Państwa na zwrot nienależnego podatku VAT w kwocie ponad 226 mln zł. Zatrzymano także mężczyznę, któremu Prokuratura ogłosiła zarzut niesporządzenia wbrew przepisom ustawy sprawozdania finansowego. Po ogłoszeniu postanowień o przedstawieniu zarzutów oraz przesłuchaniu w charakterze podejrzanych, prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie o zastosowanie wobec zatrzymanej kobiety tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Sąd uwzględnił wniosek Prokuratury w przedmiocie tymczasowego aresztowania podzielając argumentację prokuratora, że w realiach rozpoznawanej sprawy jedynie środek zapobiegawczy o charakterze izolacyjnym wobec podejrzanej zabezpieczy prawidłowy tok śledztwa. Wobec zatrzymanego mężczyzny prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci dozoru Policji oraz zakazu kontaktowania się z osobami wskazanymi w wydanym postanowieniu. Ostatnie zatrzymania są wynikiem uzyskania przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie nowych dowodów w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym od 20 kwietnia 2016 roku, w którym postanowienia o przedstawieniu zarzutów wydano wobec kilkudziesięciu osób. Zebrany w sprawie materiał procesowy dowodzi, że podejrzani działali w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w ramach ustalonego podziału ról i zadań zorganizowanej grupy przestępczej, usiłując uzyskać z Urzędów Skarbowych łączną kwotę ponad 980 mln zł z tytułu nienależnego zwrotu podatku od towarów i usług, czyniąc sobie z popełniania przestępstw stałe źródło dochodu. Celem działania sprawców było doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Urzędów Skarbowych w postaci nienależnego zwrotu podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, poprzez podawanie nieprawdziwych danych w składanych deklaracjach VAT-7 dla podatku od towarów i usług. Dla realizacji przestępczych działań podejrzani stworzyli łańcuch podmiotów gospodarczych dokonujących pozornego obrotu towarów łatwo zbywalnych, wytwarzanych przez znane marki. W ramach mechanizmu tzw. karuzeli podatkowej sprawcy pozorowali działalność gospodarczą poprzez przelewy pieniędzy pomiędzy rachunkami bankowymi spółek założonych dla celów działania grupy, sporządzali poświadczającą nieprawdę dokumentację księgową oraz posługiwali się nierzetelnymi fakturami VAT. Zwrot nienależnego podatku od towarów i usług został udaremniony w wyniku wspólnych działań procesowych Prokuratury Regionalnej w Warszawie z Delegaturą Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku oraz Podkarpackiego Urzędu Celno – Skarbowego w Przemyślu. W sprawie kontynuowane są działania procesowe służące ustaleniu i zatrzymaniu pozostałych osób, które miały związek z ujawnionymi przestępstwami;

 3. postępowanie przygotowawcze o sygn. akt RP II Ds. 21.2016 – prowadzone w Wydziale II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej przeciwko Piotrowi K., który jest podejrzany o przestępstwa oszustwa popełnione na szkodę wielu osób. Na wniosek Prokuratury Regionalnej w Warszawie Sąd Apelacyjny w Warszawie przedłużył okres tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego do dnia 2 czerwca 2019 roku do godziny 12:45, podzielając argumentację tutejszej Prokuratury, iż dotychczas zebrany materiał dowodowy w postaci zeznań licznych świadków oraz zabezpieczonej dokumentacji, wskazuje na duże prawdopodobieństwo, że Piotr K. popełnił zarzucane mu czyny zabronione. Z uwagi na charakter czynów zabronionych zarzucanych Piotrowi K., skalę jego przestępczej działalności, jak też okoliczność, że pokrzywdzonymi były często osoby starsze i schorowane, Sąd Apelacyjny stwierdził, iż dalsze stosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego jest niezbędne dla zabezpieczenia prawidłowego toku śledztwa. Zarzuty stawiane Piotrowi K. dotyczą przestępstw oszustwa na szkodę osób, które zapłaciły za produkty reklamowane przez zarządzane przez niego podmioty jako między innymi żel do wybielania zębów, środek na odchudzanie oraz żel na stawy. Ustalenia Prokuratury wykazały, że w przestępczym procederze Piotr K. współdziałał z innymi osobami, które także usłyszały zarzuty w śledztwie. Podejrzani wprowadzali w błąd nabywców oferowanych produktów, co do zamiaru ich przesłania jak też możliwości dokonania ich zwrotu, pomimo wcześniejszych zapewnień w tym zakresie. Wśród pokrzywdzonych są także osoby, które wprawdzie otrzymały zamówione towary, jednak podejmowane przez nich próby telefonicznego zgłoszenia reklamacji skutkowały jedynie wysokimi rachunkami telefonicznymi, ponieważ dla prowadzenia rozmów z klientami uruchomiono specjalną linię telefoniczną. Realizowane połączenia telefoniczne obciążały rozmówców próbujących złożyć reklamację zakupionych produktów lub wyjaśnić powody otrzymania przedegzekucyjnych wezwań do zapłaty za nieodebrane towary. Piotr K. ukrywał się przed polskimi organami ścigania przez 17 miesięcy, w trakcie których wdrożono poszukiwania międzynarodowe. Zatrzymanie podejrzanego nastąpiło na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania w dniu 24 grudnia 2016 roku, po czym w dniu 10 marca 2017 roku został przekazany polskim organom ścigania na mocy prawomocnego postanowienia Sądu Krajowego do Spraw Karnych w Wiedniu. Skomplikowany charakter śledztwa oraz liczba przestępstw badanych przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie wymaga kontynuowania działań procesowych, które pozwolą na wszechstronne wyjaśnienie ujawnionych dotychczas okoliczności oraz ustalenia faktycznych rozmiarów szkody wyrządzonej pokrzywdzonym, których liczba sięga blisko 200 tysięcy;

 4. postępowanie przygotowawcze o sygn. akt RP VI Ds. 11.2016 – prowadzone w Wydziale II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej z funkcjonariuszami Komendy Stołecznej Policji przy współpracy funkcjonariuszy Mazowieckiego Urzędu Celno – Skarbowego w Warszawie przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie Polski a także Słowacji i Austrii, zajmującej się obrotem folią stretch oraz produktami szybko zbywalnymi (FMCG). W wyniku dowodów zgromadzonych w śledztwie zatrzymano 4 mężczyzn, którzy działali w grupie przestępczej od połowy września 2015 roku do końca lutego 2017 roku oraz osiągali korzyści majątkowe z popełniania przestępstw skarbowych. Obrót produktami szybko zbywalnymi następował przy wykorzystaniu faktur VAT, które poświadczały nieprawdę, co do przeprowadzonych transakcji handlowych dotyczących wprowadzenia do obrotu na terenie kraju towarów w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia, pochodzących od podmiotów ze Słowacji oraz Austrii. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów następowało za pośrednictwem zorganizowanej sieci spółek celem wprowadzenia w błąd polskich organów podatkowych, co do zaistnienia deklarowanych zdarzeń gospodarczych oraz miało potwierdzać uiszczenie należnego podatku VAT z przeprowadzonych transakcji handlowych w stawce 23%. Podejrzani podawali także nieprawdę w deklaracjach VAT-7 składanych między innymi w Urzędach Skarbowych w Warszawie i w Łodzi posługując się dla celów rozliczenia podatku VAT nierzetelnymi fakturami, stwierdzającymi opodatkowanie czynności nabycia i dostawy towarów na wcześniejszym etapie obrotu, które w rzeczywistości nie miały miejsca. Działania grupy przestępczej naraziły Skarb Państwa na uszczuplenie podatku VAT w kwocie ponad 14 mln 888 tys. zł. Wśród zatrzymanych jest trzech mężczyzn, którzy pełnili funkcje prezesów zarządów w spółkach uczestniczących w ujawnionym procederze a także prokurent jednego z tych podmiotów gospodarczych. Siedziby badanych spółek mieściły się na terenie Warszawy, Łodzi i Gdańska, gdzie koncentrowała się działalność osób biorących udział w procederze nieuiszczania należnego podatku VAT z tytułu dokonywanych transakcji handlowych, dzięki któremu osiągano wysokie zyski. Zgromadzona w sprawie dokumentacja pozwoliła na ustalenie, że w okresie niespełna dwóch lat prowadzonej działalności gospodarczej, obrót towarami jednej ze spółek wyniósł ponad 80 mln zł. Po wykonywaniu czynności procesowych z podejrzanymi w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie, prokurator podjął decyzję w przedmiocie środków zapobiegawczych występując do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie o zastosowanie wobec 3 z zatrzymanych mężczyzn tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Sąd uwzględnił wszystkie wnioski Prokuratury oraz podzielił argumentację oskarżyciela, że w realiach rozpoznawanej sprawy, wobec 3 podejrzanych, jedynie środek zapobiegawczy o charakterze izolacyjnym zabezpieczy dalszy, prawidłowy tok śledztwa. Wobec jednego z zatrzymanych mężczyzn prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci dozoru Policji, zakazu kontaktowania się z osobami wskazanymi w postanowieniu a także zakazu opuszczania kraju połączonego z zakazem wydania dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy. W sprawie nadal trwają działania procesowe służące ustaleniu pozostałych osób i podmiotów gospodarczych mających związek z przestępstwami ujawnionymi na podstawie analizy obszernego materiału dowodowego.

W marcu 2019 roku kontynuował prace Zespół Prokuratorów powołany w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie przez Zastępca Prokuratora Generalnego do podejmowania działań z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego w sprawach roszczeń obligatariuszy oraz innych osób związanych z działalnością spółki GetBack S.A. w restrukturyzacji i w stosunku do innych podmiotów.

Kontynuowano także prace Zespołu Prokuratorów powołanego zarządzeniem Prokuratora Krajowego do analizowania materiałów i podejmowania działań z zakresu prawa administracyjnego oraz cywilnego w sprawach związanych z reprywatyzacją gruntów warszawskich pozostających w obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Warszawie, poprzez czynności związane ze sporządzaniem sprzeciwów i innych środków prawnych. W marcu 2019 roku Zespół Prokuratorów skierował sprzeciwy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w sprawie nieruchomości warszawskich położonych przy ul. Bednarskiej 6, ul. Kwiatowej 22, ul. Dolnej 8 (3 sprzeciwy), ul. Fundamentowej 48, ul. Wspólnej 35, daw. ul. Wielkiej 4 i ul. Laskowej 11.

W marcu 2019 roku Prokuratorzy z Wydziału V Postępowania Sądowego Prokuratury Regionalnej w Warszawie, uczestniczyli w 201 posiedzeniach i 33 rozprawach apelacyjnych przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie.

 

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Regionalnej w Warszawie

Prokurator

Agnieszka Zabłocka – Konopka


 

« powrót

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

tel. (22) 46 49 200
fax (22) 46 49 106

Lokalizacja na mapie »
Wskazówki dojazdu »

Organizacja

 
 
Statystyka wizyt na stronie: online: 2 | dziś: 60 | wczoraj: 151 | ten tydzień: 35705 | ten miesiąc: 4063 | łącznie od 04.2013: 2023575
BIP epuap
eea grants, norway grants