Strona Prokuratury Regionalnej w Warszawie używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
×
A A A A wersja tekstowa - wysoki kontrast
  Drukuj   BIP  
Pozew Prokuratury Regionalnej w Warszawie o zapłatę na rzecz oznaczonej osoby fizycznej kwoty 380 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi z tytułu zakupu obligacji spółki GetBack S.A.
 
2019/05/23
 

    W wyniku prac Zespołu Prokuratorów powołanego w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie przez Zastępcę Prokuratora Generalnego do podejmowania działań z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego w sprawach roszczeń obligatariuszy oraz innych osób wobec spółki GetBack S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu, oraz w stosunku do innych podmiotów, został skierowany przez Prokuraturę pierwszy pozew.
    Pozew o zapłatę złożono do XXV Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Warszawie na rzecz oznaczonej osoby fizycznej na podstawie art.7 i art.55 Kodeksu postępowania cywilnego, wnosząc o zasądzenie dla niej kwoty 380 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie z tytułu zakupu obligacji spółki GetBack S.A.
    Analiza materiałów zgromadzonych przez Prokuraturę wykazała, że w marcu 2017 roku w siedzibie ustalonego Banku na terenie Warszawy doradca bankowy przedstawił poszkodowanej ofertę zakupu obligacji, wskazując że jest to wyjątkowa okazja ulokowania pieniędzy, skierowana do niewielu wybranych osób, z uwagi na długotrwałą współpracę związaną z produktami bankowymi, z których dotychczas skorzystali. W trakcie spotkania poszkodowana dowiedziała się, że oferta dotyczy obligacji spółki GetBack S.A., która miała być sprawdzona przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz otrzymać zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na wejście na giełdę. Oferowany produkt miał być bezpiecznym sposobem ulokowania pieniędzy oraz przynieść stabilny zysk. W trakcie spotkania doradca nie przedstawiał poszkodowanej żadnych dokumentów związanych ze spółką GetBack S.A., w tym warunków emisji obligacji, ani wyników finansowych spółki, podkreślając konieczność podjęcia szybkiej decyzji z uwagi na duże zainteresowanie wskazanym instrumentem finansowym.
    Poszkodowana nie wypełniła formularza przyjęcia propozycji nabycia obligacji określonej serii spółki GetBack S.A. oraz nie upoważniła nikogo do wypełnienia takiego formularza. Na skutek informacji przekazanych przez doradcę bankowego, poszkodowana podpisała dyspozycję przelewu kwoty 380 tys. zł na rachunek ustalonej spółki tytułem płatności za obligacje GetBack S.A.
    Ustalenia Prokuratury dokonane w trakcie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego wykazały, że dyspozycja przelewu była wynikiem wprowadzenia poszkodowanej podstępnie w błąd, co do bezpieczeństwa i braku ryzyka nabytych obligacji. Doradca bankowy przedstawił obligacje spółki GetBack S.A. jako produkt bezpieczny, podobny do lokaty bankowej, bez ryzyka, ekskluzywny, skierowany jedynie do wybranych klientów, który miał być gwarancją zysku. Pominął natomiast istotne informacje, że obligacje są produktem obarczonym ryzykiem utraty środków, nie wspominając o ewentualnych zagrożeniach czy ryzyku. Przedstawienie oferty nastąpiło jedynie „językiem korzyści”, pomijało rzetelną informację o produkcie, dlatego postępowanie doradcy bankowego Prokurator ocenił jako zachowanie nieuczciwe i nierzetelne.
    W powództwie Prokurator zakwestionował prawidłowość określonych działań podejmowanych przez pozwane podmioty w procesie oferowania poszkodowanej obligacji spółki GetBack S.A., podnosząc iż stanowiły one czyny niedozwolone, za które pozwani odpowiadają solidarnie i są zobowiązani do naprawienia wyrządzonej szkody.
    W postępowaniu karnym prowadzonym w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie za sygn. akt RP I Ds. 11.2018, doradca bankowy jest podejrzany między innymi o popełnienie oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości a także przestępstwa z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.
    Na podstawie zgromadzonych w sprawie dowodów Prokurator podniósł, że w marcu 2017 roku ustalony Bank nie posiadał zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie oferowania instrumentów finansowych oraz w zakresie doradztwa inwestycyjnego.
    Nadto, doradca bankowy mimo braku pełnomocnictwa ze strony poszkodowanej wypełnił za nią Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji, w którym zawarte były informacje o ryzyku utraty środków zainwestowanych w obligacje. O wypełnieniu Formularza współpracownik Banku nie poinformował poszkodowanej oraz nie powiedział jej, iż taki Formularz trzeba wypełnić.
    Doradca bankowy wzbudził w poszkodowanej przekonanie, że jedyną czynnością jaką powinna wykonać, aby ważnie i skutecznie nabyć obligacje, to dokonanie dyspozycji przelewu. W ten sposób uniemożliwił poszkodowanej zapoznanie się z treścią dokumentów zawierających informacje o ryzyku związanym z nabyciem obligacji.
    Działanie doradcy bankowego w ocenie Prokuratora naruszyło zasady współżycia społecznego i było działaniem bez pełnomocnictwa w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Jednocześnie było sprzeczne z przepisami ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz zasadami Kodeksu Etyki Bankowej i Rekomendacjami Komisji Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich dla sektora bankowego w zakresie obsługi seniorów.
    W odniesieniu do drugiego pozwanego podmiotu Prokurator wskazał, że w rozpoznawanej sprawie proces zapisu na obligacje był przeprowadzony w formie elektronicznej na odległość, dlatego zastosowanie winny mieć przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Pomimo obowiązków informacyjnych, które ustawa ta nakłada na przedsiębiorcę, pozwany podmiot ich nie dopełnił, ponieważ nie poinformował poszkodowanej o ryzyku związanym z zakupem obligacji. W ocenie Prokuratora czynem niedozwolonym pozwanego podmiotu jest również fakt współpracy w procesie oferowania obligacji z ustalonym Bankiem, który nie miał zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na oferowanie obligacji.
    Czyny niedozwolone podejmowane przez pozwanych pozostawały w związku przyczynowym z wyrządzoną szkodą, albowiem spowodowały, że poszkodowana podjęła decyzję o zakupie obligacji.
    W złożonym pozwie podniesiono jednocześnie, że czynność nabycia obligacji jest nieważna z mocy prawa, a pozwane podmioty są solidarnie zobowiązane do naprawienia szkody wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty 380 tys. zł.  
    W świetle zgromadzonego materiału dowodowego, zmaterializowały się przesłanki wskazane w art.7 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym, Prokurator może żądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie, jak również wziąć udział w każdym toczącym się już postępowaniu, jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego.

 

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Regionalnej w Warszawie
Prokurator
Agnieszka Zabłocka – Konopka
 

« powrót

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

tel. (22) 46 49 200
fax (22) 46 49 106

Lokalizacja na mapie »
Wskazówki dojazdu »

Organizacja

 
 
Statystyka wizyt na stronie: online: 3 | dziś: 103 | wczoraj: 151 | ten tydzień: 35748 | ten miesiąc: 4106 | łącznie od 04.2013: 2023618
BIP epuap
eea grants, norway grants