Strona Prokuratury Regionalnej w Warszawie używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
×
A A A A wersja tekstowa - wysoki kontrast
  Drukuj   BIP  
KOMUNIKAT KOMISJI KONKURSOWEJ - w sprawie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze – eksperta do spraw analizy kryminalnej
 
2019/12/02
 

RP IV WO 1111.2. 2019


Ogłoszenie
w sprawie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze – eksperta do spraw analizy kryminalnej

Na podstawie art. 3b ust 1 - 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 577), § 2, §3, §6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (j.t. z 2014 r. poz. 400) ogłaszam konkurs na stanowisko eksperta do spraw analizy kryminalnej


Określenie wolnego stanowiska pracy:
•    wymiar etatu: 1
•    liczba etatów: 1
•    miejsce wykonywania pracy: Warszawa

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Prokuraturze Regionalnej  w Warszawie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.
Do składania dokumentów zachęca się osoby niepełnosprawne.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
1.    inicjowanie i sporządzanie analiz kryminalnych;
2.    wdrażanie nowych rozwiązań i standardów w zakresie analizy kryminalnej;
3.    pozyskiwanie informacji niezbędnych do realizacji analiz kryminalnych z dostępnych źródeł oraz baz danych innych podmiotów;
4.    koordynowanie procesu przetwarzania danych w celu przygotowania analiz strategicznych oraz uzyskania informacji niezbędnych do ich opracowania;
5.    przygotowywanie niezbędnych założeń oraz materiałów;
6.    przygotowywanie na podstawie danych zgromadzonych w toku prowadzonych postępowań karnych, stanowisk, ocen i analiz dotyczących:
- mechanizmów ekonomicznych ujawnianych w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych
- elektronicznego przepływu informacji i danych telekomunikacyjnych
- dysponowania składnikami majątkowymi podmiotów gospodarczych
 - przepływu środków finansowych w obrębie jednego podmiotu oraz pomiędzy wieloma podmiotami i osobami;
7.    wykonywanie innych czynności związanych z prowadzonymi postępowaniami.

Wymagania niezbędne:
1.    ukończone studia wyższe informatyczne lub ekonomiczne drugiego stopnia;
2.     minimum 3 – letnie doświadczenie zawodowe w zakresie objętym problematyką analizy kryminalnej;
3.    dobra znajomość regulacji prawnych niezbędnych do pracy na zajmowanym stanowisku, umiejętność interpretacji i stosowania tych przepisów;
4.    biegłe posługiwanie się pakietem MS Office;
5.    umiejętność posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym Excel na poziomie zaawansowanym;
6.    umiejętność opracowywania analiz na podstawie danych teleinformatycznych i finansowych zabezpieczonych na elektronicznych nośnikach;
7.    pełna zdolność do czynności prawnych;
8.    nieposzlakowana opinia;
9.    niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
10.    przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe;
11.    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku;
12.    umiejętność redagowania pism urzędowych;
13.    dobra znajomość języka angielskiego;
14.    doświadczenie w użytkowaniu narzędzi wykorzystywanych w analizie kryminalnej;
15.    umiejętność interpretacji i podstawowe stosowanie przepisów prawa obowiązującego w sektorze bankowym, telekomunikacyjnym, finansów publicznych, spółek prawa handlowego obrotu instrumentami finansowymi, księgowości i rachunkowości.
 
Wymagania dodatkowe:
1.    zdolność myślenia analitycznego i strukturalnego;
2.    umiejętność pracy w zespole;
3.    umiejętność sprawnej organizacji  pracy własnej;
4.    wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej;
5.    zdolności organizacyjne, umiejętność podejmowania decyzji;
6.    odporność na stres;
7.    kreatywność i komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    wniosek o dopuszczenie do konkursu,
2.    kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1),
3.    życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej,
4.    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5.    kopie dokumentów potwierdzających minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe,
6.    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych (załącznik nr 2),
7.    oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe (załącznik nr 2),
8.    oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (załącznik nr 2),
9.    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (załącznik nr 3),
10.    oświadczenie kandydata dotyczące ochrony danych osobowych (załącznik nr 4).

Dokumenty należy składać  w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Warszawie lub przesłać drogą pocztową na adres:
Prokuratura Regionalna w Warszawie
ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa
z powołaniem sygnatury konkursu, w terminie do dnia 20 grudnia 2019 roku.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 022 – 46 - 49 -122

Inne informacje:
- Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
- Lista kandydatów dopuszczonych do kolejnego etapu konkursu ze wskazaniem miejsca, daty i godziny jego rozpoczęcia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Warszawie www.warszawa.pr.gov.pl oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kolejnego etapu konkursu.
- Kandydaci, którzy nie spełnią warunków formalnych bądź nie zostaną zakwalifikowani do kolejnych etapów konkursu proszeni są o odbiór osobisty oryginałów dołączonych do złożonej w toku rekrutacji dokumentacji. Po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników konkursu dokumenty nieodebrane podlegają zniszczeniu.
- Przewidywana wysokość wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku eksperta w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury (stanowiska samodzielne) określa tabela stanowiąca załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 03 marca 2017 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. z 2017 r. poz. 485 z późn. zm.).
- Wyłonieni w drodze konkursu kandydaci odbywają staż urzędniczy, który ma na celu praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wykonywania obowiązków urzędnika w prokuraturze, trwa 6 miesięcy i kończy się egzaminem. Od odbycia stażu urzędniczego zwolnione są osoby, które ukończyły aplikację ogólną, sędziowską lub prokuratorską. Prokurator Regionalny w Warszawie może zwolnić z obowiązku odbywania stażu urzędniczego lub jego części osobę wybraną w drodze konkursu, która wykaże się wymaganą programem stażu urzędniczego wiedzą teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowania prokuratury, umiejętnościami stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod i techniki pracy biurowej.

 Konkurs składa się z trzech etapów:
•    etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu, w tym kompletności złożonych dokumentów,
•    etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności,
•    etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

    Prokurator Regionalny
         w Warszawie

          Andrzej Szeliga

« powrót

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

tel. (22) 46 49 200
fax (22) 46 49 106

Lokalizacja na mapie »
Wskazówki dojazdu »

Organizacja

 
 
Statystyka wizyt na stronie: online: 2 | dziś: 22 | wczoraj: 364 | ten tydzień: 36400 | ten miesiąc: 2978 | łącznie od 04.2013: 2050486
BIP epuap
eea grants, norway grants