Strona Prokuratury Regionalnej w Warszawie używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
×
A A A A wersja tekstowa - wysoki kontrast
  Drukuj   BIP  
Ogłoszenie Prokuratora Regionalnego w Warszawie w sprawie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze – eksperta do spraw finansowo - skarbowych
 
2019/12/13
 

                                                                                    Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

 

RP IV WO 1111.4. 2019

 

 

Ogłoszenie

w sprawie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze – eksperta do spraw finansowo - skarbowych

 

Na podstawie art. 3b ust 1 - 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 577), § 2, §3, §6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (j.t. z 2014 r. poz. 400) ogłaszam konkurs na stanowisko eksperta do spraw finansowo - skarbowych

 

 

Określenie wolnego stanowiska pracy:

 • wymiar etatu: 1
 • liczba etatów: 1
 • miejsce wykonywania pracy: Warszawa

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Prokuraturze Regionalnej  w Warszawie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Do składania dokumentów zachęca się osoby niepełnosprawne.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. analizowanie materiału dowodowego w postępowaniach przygotowawczych, w tym przeprowadzanie analizy akt postępowań kontrolnych, prowadzonych przez organy skarbowe, dokumentacji księgowej i podatkowej firm, także prowadzonej w systemach informatycznych,
 2. analiza danych zawartych w deklaracjach podatkowych VAT, systemie VIES oraz zabezpieczonej dokumentacji bankowej,
 3. szacowanie, w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy spraw, wysokości narażonych lub uszczuplonych w wyniku przestępstwa należności publiczno- prawnych,
 4. konsultowanie podejmowanych w toku postępowań przygotowawczych czynności procesowych,
 5. wykonywanie innych czynności związanych z prowadzonymi postępowaniami.

 

 

Wymagania niezbędne:

 1. ukończone studia wyższe drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie i uzyskany tytuł zawodowy,
 2. znajomość zagadnień analizy podatkowej, materialnego prawa podatkowego, międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego, międzynarodowego, wspólnotowego i krajowego prawa celnego, prawa karnego skarbowego i ustawy o rachunkowości, a także znajomość podstaw procedury karnej,
 3. co najmniej pięcioletnie doświadczenie w wykonywaniu pracy związanej z doradztwem podatkowym lub zatrudnienie w podmiotach uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego jeżeli do zakresu obowiązków kandydata należało stosowanie przepisów z zakresu prawa podatkowego albo co najmniej pięcioletni okres zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej (z uwzględnieniem zatrudnienia w jednostkach których organy wykonują tożsame zadania przed wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 roku o Krajowej Administracji Skarbowej),
 4. znajomość baz danych prowadzonych przez Krajową Administracje Skarbową, a w szczególności zakresów informacji gromadzonych w poszczególnych bazach,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 8. przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe,
 9. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 10. umiejętność zwięzłego, jasnego i poprawnego formułowania myśli w mowie i piśmie,
 11. sprawne posługiwanie się sprzętem komputerowym,
 12. znajomość aplikacji MS Windows XP oraz MS Office z uwzględnieniem biegłej znajomości programu Excel.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. zdolność myślenia analitycznego i strukturalnego,
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. umiejętność sprawnej organizacji  pracy własnej,
 4. wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
 5. zdolności organizacyjne, umiejętność podejmowania decyzji
 6. odporność na stres,
 7. kreatywność i komunikatywność.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Wniosek o dopuszczenie do konkursu,
 2. kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1),
 3. życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe,
 6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych (załącznik nr 2),
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe (załącznik nr 2),
 8. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (załącznik nr 2),
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (załącznik nr 3),
 10. oświadczenie kandydata dotyczące ochrony danych osobowych (załącznik nr 4).

 

Dokumenty należy składać  w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Warszawie lub przesłać drogą pocztową na adres:

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25

00-071 Warszawa

z powołaniem sygnatury konkursu, w terminie do dnia 20 grudnia 2019 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 022 – 46 - 49 -122

 

Inne informacje:

- Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

- Lista kandydatów dopuszczonych do kolejnego etapu konkursu ze wskazaniem miejsca, daty i godziny jego rozpoczęcia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Warszawie www.warszawa.pr.gov.pl oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kolejnego etapu konkursu.

- Kandydaci, którzy nie spełnią warunków formalnych bądź nie zostaną zakwalifikowani do kolejnych etapów konkursu proszeni są o odbiór osobisty oryginałów dołączonych do złożonej w toku rekrutacji dokumentacji. Po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników konkursu dokumenty nieodebrane podlegają zniszczeniu.

- Przewidywana wysokość wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku eksperta w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury (stanowiska samodzielne) określa tabela stanowiąca załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 03 marca 2017 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. z 2017 r. poz. 485 z późn. zm.).

- Wyłonieni w drodze konkursu kandydaci odbywają staż urzędniczy, który ma na celu praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wykonywania obowiązków urzędnika w prokuraturze, trwa 6 miesięcy i kończy się egzaminem. Od odbycia stażu urzędniczego zwolnione są osoby, które ukończyły aplikację ogólną, sędziowską lub prokuratorską. Prokurator Regionalny w Warszawie może zwolnić z obowiązku odbywania stażu urzędniczego lub jego części osobę wybraną w drodze konkursu, która wykaże się wymaganą programem stażu urzędniczego wiedzą teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowania prokuratury, umiejętnościami stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod i techniki pracy biurowej.

 

 Konkurs składa się z trzech etapów:

 • etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu, w tym kompletności złożonych dokumentów,
 • etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności,
 • etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

Dokumenty do pobrania:

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

« powrót

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

tel. (22) 46 49 200
fax (22) 46 49 106

Lokalizacja na mapie »
Wskazówki dojazdu »

Organizacja

 
 
Statystyka wizyt na stronie: online: 2 | dziś: 16 | wczoraj: 364 | ten tydzień: 36394 | ten miesiąc: 2972 | łącznie od 04.2013: 2050480
BIP epuap
eea grants, norway grants