Strona Prokuratury Regionalnej w Warszawie używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
×
A A A A wersja tekstowa - wysoki kontrast
  Drukuj   BIP  
Ogłoszenie w sprawie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze – analityk kryminalny
 
2020/03/02
 

RP IV WO 1111.3.2020

Ogłoszenie w sprawie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze – analityk kryminalny

Na podstawie art. 3b ust 1 - 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 577), § 2, §3, §6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (j.t. z 2014 r. poz. 400) ogłaszam konkurs na stanowisko analityka kryminalnego

Określenie wolnego stanowiska pracy:
• wymiar etatu: 1
• liczba etatów: 1
• miejsce wykonywania pracy: Warszawa

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%. Do składania dokumentów zachęca się osoby niepełnosprawne.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
1. przeprowadzanie analiz kryminalnych przy użyciu specjalistycznego oprogramowania komputerowego w prowadzonych postępowaniach karnych.
2. wykonywanie prac kancelaryjno – biurowych.

Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe, co najmniej ukończone studia I stopnia i uzyskany tytuł zawodowy,
2. pełna zdolność do czynności prawnych,
3. nieposzlakowana opinia,
4. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
5. przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe,
6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku, w tym pozwalający na pracę przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
7. umiejętność zwięzłego, jasnego i poprawnego formułowania myśli w mowie i piśmie,
8. sprawne posługiwanie się sprzętem komputerowym,
9. znajomość aplikacji MS Windows XP oraz MS Office z uwzględnieniem biegłej znajomości programu Excel.

Wymagania dodatkowe:
1. umiejętność logicznego myślenia, kojarzenia faktów, wychwytywania podobieństw oraz szczegółów przy pracy na dużych zbiorach danych,
2. znajomość pakietu MS Office w zakresie obsługi i konfiguracji z uwzględnieniem biegłej znajomości pakietu Excel,
3. znajomość tworzenia formuł oraz znajomość języka VBA (Visual Basic for Aplications), celem automatyzacji i wykonywania operacji na dużej liczbie danych,
4. komunikatywność i umiejętność pracy w zespole oraz organizacji pracy własnej,
5. dyspozycyjność i kreatywność oraz odporność na pracę w stresie,
6. zdolności organizacyjne, umiejętność podejmowania decyzji,
7. wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
8. doświadczenie w zakresie przeprowadzania analiz kryminalnych oraz obsługi oprogramowania analitycznego np. IBM i2 Analyst’s Notebook i IBM i2 iBase,
9. umiejętność pracy pod presją czasu w sytuacjach nagłych wymagających niezwłocznego działania,
10. zdolność do wykonywania czynności o charakterze powtarzającym się,
11. znajomość języka obcego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Wniosek o dopuszczenie do konkursu,
2. kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1),
3. życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej,
4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5. kopie dokumentów potwierdzających ewentualne doświadczenie zawodowe,
6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych (załącznik nr 2),
7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe (załącznik nr 2),
8. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (załącznik nr 2),
9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (załącznik nr 3),
10. oświadczenie kandydata dotyczące ochrony danych osobowych (załącznik nr 4).
11. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów zamierzających skorzystać z uprawnienia wskazanego w art. 3b ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (t.j. Dz.U.z 2018 r. poz. 1915),

Dokumenty należy składać w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Warszawie lub przesłać drogą pocztową na adres:

Prokuratura Regionalna w Warszawie
ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

z powołaniem sygnatury konkursu, w terminie do dnia 20 marca 2020 roku.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 022 – 46 - 49 -122

Inne informacje:
- Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
- Lista kandydatów dopuszczonych do kolejnego etapu konkursu ze wskazaniem miejsca, daty i godziny jego rozpoczęcia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Warszawie www.warszawa.pr.gov.pl oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kolejnego etapu konkursu.
- Kandydaci, którzy nie spełnią warunków formalnych bądź nie zostaną zakwalifikowani do kolejnych etapów konkursu proszeni są o odbiór osobisty oryginałów dołączonych do złożonej w toku rekrutacji dokumentacji. Po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników konkursu dokumenty nieodebrane podlegają zniszczeniu.
- Przewidywana wysokość wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku analityka kryminalnego w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury określa tabela stanowiąca załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 03 marca 2017 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. z 2017 r. poz. 485 z późn. zm.).
- Wyłonieni w drodze konkursu kandydaci odbywają staż urzędniczy, który ma na celu praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wykonywania obowiązków urzędnika w prokuraturze, trwa 6 miesięcy i kończy się egzaminem. Od odbycia stażu urzędniczego zwolnione są osoby, które ukończyły aplikację ogólną, sędziowską lub prokuratorską. Prokurator Regionalny w Warszawie może zwolnić z obowiązku odbywania stażu urzędniczego lub jego części osobę wybraną w drodze konkursu, która wykaże się wymaganą programem stażu urzędniczego wiedzą teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowania prokuratury, umiejętnościami stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod i techniki pracy biurowej.

Konkurs składa się z trzech etapów:
• etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu, w tym kompletności złożonych dokumentów,
• etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności,
• etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

Klauzula informacyjna
W związku z treścią art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Prokuratura Regionalna w Warszawie informuje, że:
1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Regionalna w Warszawie z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 25, 00 – 071 Warszawa tel. 22 46 49 200, e mail. sekretariat@warszawa.pr.gov.pl.
2. Inspektorem ochrony danych jest Łukasz Boryczka e mail. iod@warszawa.pr.gov.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań administratora związanych z naborem na wolne stanowisko.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią przepisy art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b, art. 9 ust. 2 lit. f i art. 10 RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze, ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego lub zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w przypadku zawarcia w dokumentach danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO w zakresie niewynikającym z przepisów prawa – wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, o której mowa w art. 9 ust. 2 lit. a RODO. 5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub umowy.
6. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, dla których są przetwarzane, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
2) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
3) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO tj. do otrzymania przez osobę, której dane dotyczą od administratora danych osobowych jej dotyczących, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
4) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

8. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 7 ppkt 1 – 4 należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 i 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w zw. z art. 2 oraz art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury, rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego jest obowiązkowe, aby uczestniczyć w naborze, podanie danych w zakresie szerszym jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.

Prokurator Regionalny
     w Warszawie
Andrzej Szeliga

 

 

 

« powrót

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

tel. (22) 46 49 200
fax (22) 46 49 106

Lokalizacja na mapie »
Wskazówki dojazdu »

Organizacja

 
 
Statystyka wizyt na stronie: online: 2 | dziś: 22 | wczoraj: 364 | ten tydzień: 36400 | ten miesiąc: 2978 | łącznie od 04.2013: 2050486
BIP epuap
eea grants, norway grants