Strona Prokuratury Regionalnej w Warszawie używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
×
A A A A wersja tekstowa - wysoki kontrast
  Drukuj   BIP  
Ogłoszenie Prokuratora Regionalnego w Warszawie w sprawie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze – Informatyk
 
2020/06/03
 

RP IV WO 1111.4. 2020

Na podstawie art. 3b ust 1 - 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 577), § 2, §3, §6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (j.t. z 2014 r. poz. 400) ogłaszam konkurs na stanowisko informatyka

Określenie wolnego stanowiska pracy:
•    wymiar etatu: 1
•    liczba etatów: 1
•    miejsce wykonywania pracy: Warszawa

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Prokuraturze Regionalnej  w Warszawie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.
Do składania dokumentów zachęca się osoby niepełnosprawne.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
1.    wsparcie techniczne użytkowników - helpdesk,
2.    obsługa serwerów pracujących w środowisku Microsoft Windows
i  Active Directory,
3.    konfigurowanie urządzeń aktywnych, drukarek sieciowych,
4.    obsługa techniczna wideokonferencji, szkoleń  i czynności procesowych przeprowadzanych na odległość,
5.    administrowanie stroną internetową i intranetową Prokuratury Regionalnej w Warszawie.
6.    diagnostyka, konserwacja sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz bieżące i okresowe jego ewidencjonowanie.

Wymagania niezbędne:
1.    wykształcenie wyższe kierunkowe, co najmniej ukończone studia I stopnia i uzyskany tytuł zawodowy,
2.    pełna zdolność do czynności prawnych,
3.    nieposzlakowana opinia i nieskazitelny charakter,
4.    niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
5.    przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe,
6.    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku, w tym pozwalający na pracę przy komputerze w pełnym wymiarze godzin,
7.    znajomość systemów Microsoft Windows Server 2008/2012/2016
8.    podstawowe umiejętności obsługi Active Directory,
9.    znajomość systemów operacyjnych z rodziny Microsoft Windows 7/8/10 oraz pakietu biurowego Microsoft Office 2007/2010/2013/2016,
10.    podstawowa znajomość działania sieci LAN/WAN,
11.    umiejętność serwisowania sprzętu komputerowego,
12.    znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na czytanie dokumentacji technicznej,
13.    podstawowa znajomość zagadnień z zakresu zabezpieczeń sieci informatycznych.
 
Wymagania dodatkowe:
1.    zdolność myślenia analitycznego i strukturalnego,
2.    umiejętność pracy w zespole,
3.    umiejętność sprawnej organizacji  pracy własnej,
4.    wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
5.    zdolności organizacyjne, umiejętność podejmowania decyzji
6.    odporność na stres,
7.    kreatywność i komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    Wniosek o dopuszczenie do konkursu,
2.    kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1),
3.    życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej,
4.    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5.    kopie dokumentów potwierdzających ewentualne doświadczenie zawodowe,
6.    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych (załącznik nr 2),
7.    oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe (załącznik nr 2),
8.    oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (załącznik nr 2),
9.    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (załącznik nr 3),
10.    oświadczenie kandydata dotyczące ochrony danych osobowych (załącznik nr 4).

Dokumenty należy składać  w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Warszawie lub przesłać drogą pocztową na adres:
Prokuratura Regionalna w Warszawie
ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

z powołaniem sygnatury konkursu, w terminie do dnia 19 czerwca 2020 roku.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 022 – 46 - 49 -122


Inne informacje:
- Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
- Lista kandydatów dopuszczonych do kolejnego etapu konkursu ze wskazaniem miejsca, daty i godziny jego rozpoczęcia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Warszawie warszawa.pr.gov.pl oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kolejnego etapu konkursu.
- Kandydaci, którzy nie spełnią warunków formalnych bądź nie zostaną zakwalifikowani do kolejnych etapów konkursu proszeni są o odbiór osobisty oryginałów dołączonych do złożonej w toku rekrutacji dokumentacji. Po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników konkursu dokumenty nieodebrane podlegają zniszczeniu.
- Przewidywana wysokość wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku informatyka w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury określa tabela stanowiąca załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 03 marca 2017 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. z 2017 r. poz. 485 z późn. zm.).
- Wyłonieni w drodze konkursu kandydaci odbywają staż urzędniczy, który ma na celu praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wykonywania obowiązków urzędnika w prokuraturze, trwa 6 miesięcy i kończy się egzaminem. Od odbycia stażu urzędniczego zwolnione są osoby, które ukończyły aplikację ogólną, sędziowską lub prokuratorską. Prokurator Regionalny w Warszawie może zwolnić z obowiązku odbywania stażu urzędniczego lub jego części osobę wybraną w drodze konkursu, która wykaże się wymaganą programem stażu urzędniczego wiedzą teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowania prokuratury, umiejętnościami stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod i techniki pracy biurowej.

 Konkurs składa się z trzech etapów:
•    etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu, w tym kompletności złożonych dokumentów,
•    etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności,
•    etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

Załączniki:

« powrót

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

tel. (22) 46 49 200
fax (22) 46 49 106

Lokalizacja na mapie »
Wskazówki dojazdu »

Organizacja

 
 
Statystyka wizyt na stronie: online: 1 | dziś: 19 | wczoraj: 364 | ten tydzień: 36397 | ten miesiąc: 2975 | łącznie od 04.2013: 2050483
BIP epuap
eea grants, norway grants