Strona Prokuratury Regionalnej w Warszawie używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
×
A A A A wersja tekstowa - wysoki kontrast
  Drukuj   BIP  
Ogłoszenie w sprawie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze – pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
 
2021/03/11
 

RP IV WO 1111.1.2021

 

Ogłoszenie

w sprawie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze – pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

 

Na podstawie art. 3b ust 1 - 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 577), § 2, §3, §6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (j.t. z 2014 r. poz. 400) ogłaszam konkurs na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

 

Określenie wolnego stanowiska pracy:

 • wymiar etatu: 1/2
 • liczba etatów: 1/2
 • miejsce wykonywania pracy: Warszawa

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Prokuraturze Regionalnej  w Warszawie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Do składania dokumentów zachęca się osoby niepełnosprawne.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. opracowywanie i przedstawianie do akceptacji kierownikowi jednostki organizacyjnej projektów dokumentów regulujących ochronę informacji niejawnych,
 2. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych funkcjonujących w jednostce organizacyjnej, w których  są przetwarzane informacje niejawne, poprzez nadzór nad przestrzeganiem zasad i procedur z zakresu ochrony informacji niejawnych,
 3. prowadzenie kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
 4. organizowanie kontroli okresowych ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów zawierających informacje niejawne oraz nadzorowanie ich przebiegu,
 5. prowadzenie zwykłych i kontrolnych postępowań sprawdzających,
 6. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych posiadających uprawnienia dostępu do informacji niejawnych,
 7. planowanie szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz prowadzenie ewidencji wydanych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia,
 8. organizowanie szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych,
 9. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, a w szczególności szacowanie ryzyka,
 10. zapewnienie obsługi kancelaryjnej,
 11. sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem kancelarii tajnej,
 12. sporządzanie i przedkładanie kierownikowi jednostki organizacyjnej okresowych analiz, ocen, sprawozdań oraz wniosków dotyczących przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

 

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe II stopnia,
 2. odpowiednie (ściśle tajne) poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez ABW albo SKW,
 3. zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych  przeprowadzonym przez ABW albo SKW,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych,
 5. nieposzlakowana opinia i nieskazitelny charakter,
 6. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 7. przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe,
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 9. zdolności analityczne i umiejętność sprawnego oraz samodzielnego działania,
 10. znajomość technik pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym oraz umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows (Word, Excel).

 

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność pracy w zespole,
 2. umiejętność sprawnej organizacji  pracy własnej,
 3. wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
 4. zdolności organizacyjne, umiejętność podejmowania decyzji,
 5. odporność na stres,
 6. kreatywność i komunikatywność.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Wniosek o dopuszczenie do konkursu,
 2. kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1),
 3. życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających poświadczenie bezpieczeństwa,
 6. kopia zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych (załącznik nr 2),
 8. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe (załącznik nr 2),
 9. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (załącznik nr 2),
 10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (załącznik nr 3),
 11. oświadczenie kandydata dotyczące ochrony danych osobowych (załącznik nr 4),
 12. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów zamierzających skorzystać z uprawnienia wskazanego w art. 3b ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (t.j. Dz.U.z 2018 r. poz. 1915),
 13. kserokopie innych dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata wymagań podstawowych i dodatkowych.

 

 

Dokumenty należy składać  w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Warszawie lub przesłać drogą pocztową na adres:

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25

00-071 Warszawa

z powołaniem sygnatury konkursu, w terminie do dnia 26 marca 2021 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 022 – 46 - 49 -122

 

 

Inne informacje:

- Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

- Lista kandydatów dopuszczonych do kolejnego etapu konkursu ze wskazaniem miejsca, daty i godziny jego rozpoczęcia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Warszawie www.warszawa.pr.gov.pl oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kolejnego etapu konkursu.

- Kandydaci, którzy nie spełnią warunków formalnych bądź nie zostaną zakwalifikowani do kolejnych etapów konkursu proszeni są o odbiór osobisty oryginałów dołączonych do złożonej w toku rekrutacji dokumentacji. Po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników konkursu dokumenty nieodebrane podlegają zniszczeniu.

- Przewidywana wysokość wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury określa tabela stanowiąca załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 03 marca 2017 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (t.j.  Dz. z 2017 r. poz. 485 z późn. zm.).

- Wyłonieni w drodze konkursu kandydaci odbywają staż urzędniczy, który ma na celu praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wykonywania obowiązków urzędnika w prokuraturze, trwa 6 miesięcy i kończy się egzaminem. Od odbycia stażu urzędniczego zwolnione są osoby, które ukończyły aplikację ogólną, sędziowską lub prokuratorską. Prokurator Regionalny w Warszawie może zwolnić z obowiązku odbywania stażu urzędniczego lub jego części osobę wybraną w drodze konkursu, która wykaże się wymaganą programem stażu urzędniczego wiedzą teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowania prokuratury, umiejętnościami stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod i techniki pracy biurowej.

 

 Konkurs składa się z trzech etapów:

 • etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu, w tym kompletności złożonych dokumentów,
 • etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności,
 • etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

 

Klauzula informacyjna

W związku z treścią art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Prokuratura Regionalna w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Regionalna w Warszawie z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 25, 00 – 071 Warszawa tel. 22 46 49 200, e mail. sekretariat@warszawa.pr.gov.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych jest Łukasz Boryczka e mail. iod@warszawa.pr.gov.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań administratora związanych z naborem na wolne stanowisko.
 4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią przepisy art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b, art. 9 ust. 2 lit. f i art. 10 RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze, ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego lub zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w przypadku zawarcia w dokumentach danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO w zakresie niewynikającym z przepisów prawa – wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, o której mowa w art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub umowy.
 6. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, dla których są przetwarzane, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
 1. dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
 2. ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 3. przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO tj. do otrzymania przez osobę, której dane dotyczą od administratora danych osobowych jej dotyczących, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
 4. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 1. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 7 ppkt 1 – 4 należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
 2. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 i 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w zw. z art. 2 oraz art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury, rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego jest obowiązkowe, aby uczestniczyć w naborze, podanie danych w zakresie szerszym jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.

 

 

Prokurator Regionalny
     w Warszawie

  Jakub Romelczyk

 

 

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie
2. Oświadczenie - ochrona danych osobowych
3. Kwestionariusz osobowy
4. Oświadczenia
5. Oświadczenie - przetwarzanie danych osobowych

                                                                                       

« powrót

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

tel. (22) 46 49 200
fax (22) 46 49 106

Lokalizacja na mapie »
Wskazówki dojazdu »

Organizacja

 
 
Statystyka wizyt na stronie: online: 4 | dziś: 140 | wczoraj: 116 | ten tydzień: 41132 | ten miesiąc: 1143 | łącznie od 04.2013: 2039203
BIP epuap
eea grants, norway grants